Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By anhthuyduong2007
#853063 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ĐẦU.....................................................................................................................1
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
VÀ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU.......................................................4
1.1. Phân tích tài chính doanh nghiệp .........................................................................4
1.1.1. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp............................................4
1.1.2. Mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp...........................................4
1.1.3. Nguồn thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp ...............5
1.1.4. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp...........................................9
1.1.5. Quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp ...............................................15
1.1.6. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp................................................16
1.1.7. Nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp.........................28
1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu ........................................................................30
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU.............................33
2.1. Phƣơng pháp nghiên cứu....................................................................................33
2.1.1. Phương pháp thu thập số liệu .....................................................................33
2.1.2. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu......................................................33
2.2. Quy trình nghiên cứu .........................................................................................35
2.2.1. Xác định vấn đề nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu....................................35
2.2.2. Xây dựng khung lý thuyết............................................................................35
2.2.3. Thu thập số liệu...........................................................................................35
2.2.4. Phân tích số liệu..........................................................................................36
2.2.5. Kết luận về kết quả nghiên cứu được..........................................................36
CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
VIMECO ...................................................................................................................37
3.1. Tổng quan về Công ty Cổ Phần VIMECO.........................................................37
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty..........................................37
3.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh .................................................................37
3.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty........................................................................40
3.1.4. Đặc điểm về tổ chức phòng tài chính kế toán của công ty..........................44
3.2. Phân tích và đánh giá tình hình tài chính của công ty.......................................45
3.2.1. Khái quát chung về tình hình tài chính công ty ..........................................45
3.2.2. Phân tích khả năng thanh khoản.................................................................57
3.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản.............................................................59
3.2.4. Phân tích cơ cấu vốn, khả năng trả nợ .......................................................60
3.2.5. Phân tích khả năng sinh lời ........................................................................61
3.2.6. Phân tích Du Pont.......................................................................................61
3.3. Đánh giá chung về tình hình tài chính của công ty............................................62
3.3.1. Kết quả đạt được .........................................................................................62
3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân.............................................................................63
CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA
CÔNG TY .................................................................................................................65
4.1 Định hƣớng phát triển hoạt động sản suất kinh doanh của công ty ....................65
4.1.1. Mục tiêu của công ty trong thời gian tới.....................................................65
4.1.2. Phương hướng hoạt động và biện pháp thực hiện của công ty ..................65
4.2. Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính công ty.......................................66
KẾT LUẬN ...............................................................................................................70
TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................71
PHỤ LỤC..................................................................................................................72

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
DOANH NGHIỆP VÀ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
1.1. Phân tích tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
Phân tích tài chính là tổng thể các phƣơng pháp đƣợc sử dụng để đánh giá
tình hình tài chính đã qua và hiện nay, giúp cho nhà quản lý đƣa ra đƣợc quyết định
quản lý chuẩn xác và đánh giá đƣợc doanh nghiệp, từ đó giúp những đối tƣợng
quan tâm đi tới những đoán chính xác về mặt tài chính của doanh nghiệp, qua đó
có các quyết định phù hợp với lợi ích của chính họ. [2, tr.5].
Phân tích tài chính doanh nghiệp trƣớc hết thƣờng tập trung vào các số liệu
đƣợc cung cấp trong các báo cáo tài chính của doanh nghiệp, kết hợp với các thông
tin bổ sung từ các nguồn khác nhau, làm rõ tình hình tài chính doanh nghiệp trong
quá khứ, chỉ ra những thay đổi chủ yếu, những chuyển biến theo xu hƣớng, tính
toán những nhân tố, những nguyên nhân của sự thay đổi trong các hoạt động tài
chính, phát hiện những quy luật của các hoạt động, làm cơ sở cho các quyết định
hiện tại và những dự báo trong tƣơng lai.
1.1.2. Mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp
Có nhiều đối tƣợng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp nhƣ:
chủ doanh nghiệp, nhà tài trợ, nhà cung cấp, khách hàng... Mỗi đối tƣợng quan tâm
với các mục đích khác nhau nhƣng thƣờng liên quan với nhau.
 Phân tích tài chính đối với nhà quản trị
Nhà quản trị phân tích tài chính nhằm đánh giá hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp, xác định điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp. Đó là cơ sở để
định hƣớng các quyết định của Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính, dự báo tài
chính: kế hoạch đầu tƣ, ngân quỹ và kiểm soát các hoạt động quản lý.
 Phân tích tài chính đối với nhà đầu tư
Nhà đầu tƣ cần biết thu nhập của chủ sở hữu - lợi tức cổ phần và giá trị tăng
thêm của vốn đầu tƣ. Họ quan tâm tới phân tích tài chính để nhận biết khả năng
sinh lời của doanh nghiệp. Đó là một trong những căn cứ giúp họ ra quyết định bỏ
vốn vào doanh nghiệp hay không.
 Phân tích tài chính đối với người cho vay
Ngƣời cho vay phân tích tài chính để nhận biết khả năng vay và trả nợ của
khách hàng. Chẳng hạn, để quyết định cho vay, một trong những vấn đề mà ngƣời
cho vay cần xem xét là doanh nghiệp thực sự có nhu cầu vay hay không? Khả năng
trả nợ của doanh nghiệp nhƣ thế nào?
Ngoài ra, phân tích tài chính cũng rất cần thiết đối với ngƣời hƣởng lƣơng
trong doanh nghiệp, đối với cán bộ thuế, thanh tra, cảnh sát kinh tế, luật sƣ... Dù họ
công tác ở các lĩnh vực khác nhau, nhƣng họ đều muốn hiểu biết về hoạt động của
doanh nghiệp để thực hiện tốt hơn công việc của họ.
1.1.3. Nguồn thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
Trong phân tích tài chính, nhà phân tích phải thu thập, sử dụng mọi nguồn
thông tin: từ những thông tin nội bộ doanh nghiệp đến những thông tin bên ngoài
doanh nghiệp. Những thông tin đó đều giúp cho nhà phân tích có thể đƣa ra đƣợc
những nhận xét, kết luận đúng đắn.
1.1.3.1. Thông tin chung
Đó là những thông tin chung về tình hình kinh tế, chính trị, môi trƣờng pháp
lý có ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhƣ: sự suy thoái
hay tăng trƣởng kinh tế, chính sách thuế, lãi suất...
1.1.3.2. Thông tin theo ngành kinh tế
Đó là những thông tin về vị trí của ngành trong nền kinh tế, loại hình, đặc
điểm ngành nghề công ty kinh doanh, tình trạng công nghệ, hệ thống chỉ tiêu trung
bình ngành, chính sách của nhà nƣớc, thị phần, triển vọng phát triển...
1.1.3.2. Thông tin liên quan đến bản thân doanh nghiệp
Đó là những thông tin liên quan đến tình hình tài chính của doanh nghiệp
bao gồm thông tin về cơ cấu, tổ chức của doanh nghiệp, quy trình sản xuất kinh
doanh, chiến lƣợc kinh doanh, kết quả hoạt động kinh doanh, công tác kế toán tài
chính của doanh nghiệp,... Những thông tin này đƣợc thể hiện qua báo cáo, tổng kết
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần VIMECO
Hình đại diện của thành viên
By DangNgocAnh
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014501 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement