Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dog_black_clan00
#852892 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Để nâng cao hiệu quả ngân sách nhà nước, nhà nước ban hành cơ chế quản lý
để quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách sách nhà nước, trong đó lập dự toán
ngân sách là một trong những công cụ quan trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội,
nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.
Lập dự toán ngân sách nhà nước trên cơ sở khoa học nhằm đảm bảo sử dụng
tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực tài chính của nhà nước cho phát triển kinh tế xã hội và
quốc phòng an ninh; tập trung nguồn lực cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của
quốc gia hay từng ngành, địa phương, đơn vị; tạo điều kiện chủ động trong quá trình
triển khai thực hiện nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành, địa phương.
Là cơ sở để thực hiện cải cách thủ tục hành chính và công khai minh bạch trong
việc thực hiện nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn vay từ nước ngoài.
Hàng năm, theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Thủ tướng Chính phủ
quyết định việc lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước
năm sau. Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm lập dự toán ngân sách địa phương báo
cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến, gửi Bộ Tài chính và các
cơ quan có liên quan để tổng hợp, lập dự toán ngân sách nhà nước trình Chính phủ.
Từ những vấn đề cấp thiết nêu trên, tui chọn đề tài “ Cơ sở khoa học lập dự
toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định” làm đề tài luận văn thạc sỹ
kinh tế của mình.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài.
Vấn đề lập dự toán ngân sách nhà nước là một vấn đề quan trọng luôn được
quan tâm nghiên cứu. Đã có nhiều đề tài, nghiên cứu chỉ đề cập khía cạnh lập, chấp
hành, kế toán ngân sách nhà nước với góc độ là bộ phận của cơ chế quản lý ngân sách
nhà nước. Ở tỉnh Nam Định chưa có đề tài nào nghiên cứu về lập dự toán ngân sách
nhà nước.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
Làm rõ cơ sở khoa học lý luận và thực tiễn về lập dự toán ngân sách nhà nước ở
địa phương; tìm hiểu thực trạng việc triển khai lập dự toán ngân sách nhà nước ở địa
phương trong thời gian qua đã đảm bảo cơ sở khoa học hay không; nghiên cứu những
tồn tại, khuyết điểm trong quá trình lập dự toán do chưa thực hiện hay thực hiện lập
dự toán chưa đúng căn cứ khoa học.
Xác định cơ sở khoa học và thực tiễn để để áp dụng vào việc lập dự toán ngân
sách địa phương mang tính khoa học; phân tích quá trình lập dự toán ngân sách địa
phương ở tỉnh Nam Định trong thời gian qua đã đảm bảo tính khoa học ở mức độ nào.
Đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm đảm bảo lập dự toán ngân sách nhà nước
trên địa bàn tỉnh Nam Định trong thời gian tới có cơ sở khoa học.
4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu:
Đối tượng nghiên cứu: Căn cứ lý luận và thực tiễn việc lập dự toán ngân sách
nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định. Phạm vi lãnh thổ: Trên địa bàn tỉnh Nam Định;
từ năm 2007 đến 2010.
5. Phương pháp nghiên cứu:
- Luận văn sử dụng phương pháp khảo sát thực tiễn, phân tích và tổng hợp,
phương pháp trừu tượng hoá khoa học, phương pháp thống kê, phân tích kinh tế...
6. Đóng góp của luận văn:
Hệ thống các vấn đề lý luận chung cơ sở khoa học về lập dự toán ngân sách
nhà nước nói chung, lập dự toán ngân sách địa phương nói riêng.
Đánh giá tổng quát xây dựng căn cứ khoa học và thực tiễn trong quá trình lập
dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định gắn với việc chấp hành, kế toán, quyết
toán và kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh từ năm 2007 đến 2010.
Đề xuất các nhóm giải pháp nhằm đảm bảo tính khoa học trong lập dự toán
ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định.
7. Kế cấu của luận văn:
Ngoài phần mở đầu, kế luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được
chia làm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về dự toán ngân sách nhà nước.
Chương 2: Thực trạng lập dự toán ngân sách nhà nước ở tỉnh Nam Định
Chương 3: Quan điểm và giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo tính khoa học trong
lập dự toán ngân sách nhà nước ở tỉnh Nam Định.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014855 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement