Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hanhphuc.72611
#846235 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHÀN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP. 3
1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 3
1.1.1. Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ phần Bao bì và in Nông nghiệp 3
1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty qua các thời kỳ 3
1.2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 6
1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 6
1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty 6
1.2.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty. 9
1.3. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA CÔNG TY 11
1.3.1. Hội Đồng Quản Trị công ty 12
1.3.2. Ban lãnh đạo công ty 12
1.3.3. Ban kiểm soát 13
1.3.4. Các phòng ban chức năng, phân xưởng sản xuất và các tổ trực thuộc Giám đốc 15
1.4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 18
PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY. 22
2.1. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 22
2.2. TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 24
2.2.1. Các chính sách kế toán chung 24
2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 25
2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 26
2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 27
2.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 29
2.3. TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CỤ THỂ 30
2.3.1. Tổ chức hạch toán yếu tố TSCĐ 30
2.3.2. Tổ chức hạch toán Nguyên vật liệu, Công cụ công cụ 31
2.3.3. Tổ chức hạch toán Lao động, tiền lương 32
2.3.4. Tổ chức hạch toán Thanh toán với người bán 34
2.3.5 Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất, kinh doanh 35
2.3.6. Tổ chức hạch toán Tổng hợp các Nghiệp vụ bán hàng (giá vốn, doanh thu, chi phí kinh doanh và kết quả bán hàng) 37
2.3.7 Trình tự hạch toán Thanh toán với khách hàng 38
PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TẠI CÔNG TY 40
3.1. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 40
3.1.1. Điểm mạnh: 40
3.1.2. Điểm yếu: 40
3.1.3. Triển vọng hoạt động kinh doanh: 40
3.2. ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 41
3.2.1. Ưu điểm: 41
3.2.2 Nhược điểm: 43
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHÀN 1: TỐNG QUAN VÈ ĐẶC ĐIẺM KINH TÉ - KĨ THUẬT VÀ TỐ CHỨC Bộ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỎ PHÀN BAO BỈ VÀ IN NÔNG
NGHIỆP 3
1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 3
1.1. ỉ. Giới thiệu khái quát vê Công ty Cô phân Bao bì và in Nông nghiệp
1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triền của công ty qua các thời kỳ 3
1.2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA
CÔNG TY 6
1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 6
1.2.2. Đặc điếm hoạt động sản xuât — kinh doanh của công ty 6
1.2.3. Đặc diêm quy trình công nghệ sản xuất sản phâm của công ty 9
1.3. TỎ CHỨC Bộ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT -
KINH DOANH CỦA CÔNG TY 11
1.3.1. Hội Đông Quản Trị công ty 12
1.3.2. Ban lãnh đạo công ty 12
1.3.3. Ban kiêm soát 13
1.3.4. Các phòng ban chức năng, phân xưởng sản xuât và các tô trực
thuộc Giám đôc 15
1.4. TÌNH HÌNH TÀĨ CHỈNH VÀ KÉT QUẢ KỈNH DOANH CỦA CÒNG
TY. 18
PHÀN 2: TỎ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THÓNG KẾ TOÁN TẠI CỒNG TY 22
2.1. TÓ CHỨC Bộ MÁY KẾ TOÁN TẠI CỒNG TY 22
2.2. TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 24
2.2.1. Các chỉnh sách kế toán chung 24
2.2.2. Tô chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 25
2.2.3. Tô chức vận dụng hệ thong tài khoản kế toán 26
2.2.4. Tô chức vận dụng hệ thông sô sách kê toán 27
2.2.5. Tô chức hệ thông hảo cảo kê toán 29
2.3. TÓ CHỨC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH cụ THỂ 30
2.3.1. Tô chức hạch toán yếu to TSCĐ 30
2.3.2. Tô chức hạch toán Nguyên vật liệu, Công cụ dụng cụ 31
2.3.3. Tô chức hạch toán Lao động, tiên lương 32
2.3.4. Tô chức hạch toán Thanh toán với người hán 34
2.3.5 Tô chức hạch toán chi phí sản xuât, kinh doanh 35
2.3.6. Tô chức hạch toán Tông hợp các Nghiệp vụ bán hàng (giá vôn,
doanh thu, chi phỉ kinh doanh và kêt quả bản hàng) 37
2.3.7 Trình tự hạch toán Thanh toán với khách hàng 38
PHÀN 3: MỘT SÓ ĐÁNH GIÁ VÈ TÌNH HÌNH TẠI CÔNG TY 40
3.1. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 40
3.1.1. Điếm mạnh: 40
3.1.2. Điểm yếu: 40
3.1.3. Trỉên vọng hoạt động kỉnh doanh: 40
3.2. ĐÁNH GIÁ VÈ TỒ CHỨC HẠCH TOÁN KÉ TOÁN 41
3.2. ỉ. Ưu điểm: 41
3.2.2 Nhược điểm: 43
LỜI MỞ ĐẦU
Cùng với thời gian và sự phát triển của đất nước, nền kinh tế Việt Nam đã bước vào thời kỳ phát triển mới: chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà nước. Cơ chế thị trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự xuất hiện của hàng loạt các doanh nghiệp mới với sự đa dạng phong phú của các sản phẩm. Đây chính là nhân tố làm cho nền kinh tế thị trường ở Việt Nam trở nên cạnh tranh quyết liệt. Tồn tại và phát triển không phải là một điều dễ dàng đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào, nhưng Công ty cố phần Bao bì và in Nông nghiệp đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ngày càng xác lập vai trò, vị trí của mình trên thương trường.
Trên thị trường hiện nay, mặt hàng kinh doanh của Công ty cổ phần Bao bì và in Nông nghiệp có nhiều doanh nghiệp cùng kinh doanh. Đe giành được thắng lợi trong cạnh tranh, Công ty đã xây dựng những chiến lược, chính sách trong kinh doanh; đồng thời củng cố và hoàn thiện mạng lưới kinh doanh đế cho quá trình sản xuất, kinh doanh và dịch vụ diễn ra một cách nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi giữa hai bên (doanh nghiệp và khách hàng) nâng cao uy tín, cho Công ty trong việc chiếm lĩnh thị trường.
Sau thời gian kiến tập tại Công ty cố phần Bao bì và in Nông nghiệp, được sự giúp đỡ tận tình của Giám đốc công ty, ban lãnh đạo công ty, cán bộ công nhân viên chức trong công ty. Đặc biệt là sự tận tình hướng dẫn của cô giáo PGS.TS. Nguyễn Minh Phưong, đã giúp em hoàn thành nội dung bài: "Báo cáo thực tập tổng họp" của mình, bao gồm những phần sau:
• Phần 1 : Tống quan về đặc điểm kinh tế- kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lí hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cố phần Bao bì và in Nông nghiệp
• Phần 2: Tổ chức bộ máy kế toán và hạch toán kế toán tại công ty.
Phần 3: Một số đánh giá về tình hình tại công ty.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By aladinvt
#1014999
KUTKIT370 đã viết:cho minh link tải về đi, Thank ad nhiều

LINK DOWNLOAD:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement