Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By myanh882006
#813874

Download miễn phí Pascal - Mảng một chiều

Khởi đầu, Max được gán giá trị A[1]. Sang bước 2, Max được so sánh với
A[2] để chọn ra số lớn nhất giữa A[1], A[2] và lưu vào biến Max. Sang bước
3, Max được tiếp tục so sánh với A[3] để tìm ra số lớn nhất giữa A[1], A[2],
A[3], .v.v. Kết qủa, sau bước n, biến Max sẽ chứa số lớn nhất của dãy A[1],
A[2], ., A[n].Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

MẢNG MỘT CHIỀU
10.1.1. Mảng và cách khai báo mảng :
Khái niệm :
Mảng là một tập gồm nhiều phần tử có cùng chung một kiểu dữ liệu. Mỗi
phần tử của mảng có một đại lượng xác định vị trí tương đối của phần tử đó
so với các phần tử khác trong mảng, gọi là chỉ so? Các yếu tố để xác định
một mảng gồm có:
Tên mảng
Kiểu dữ liệu chung của các phần tử trong mảng
Kiểu dữ liệu của chỉ số và phạm vi của chỉ số.
Kiểu dữ liệu của các phần tử mảng là mọi kiểu dữ liệu mà một biến có thể
có. Tuy nhiên, kiểu dữ liệu của chỉ số thì không được là kiểu thực hay kiểu
chuỗi, nó chỉ có thể là kiểu đếm được : nguyên, ký tự, lôgic, liệt kê hay đoạn
con.
Khai báo mảng một chiều :
Mảng một chiều, còn gọi là dãy, hay đơn giản là mảng, có thể khai báo
theo một trong hai cách :
Cách 1: Khai báo trực tiếp theo cách sau :
VAR
Tênmảng : Array[m1 . . m2] of Tênkiểudữliệu ;
Ở đây m1, m2 là hai hằ?g xác định phạm vi của chỉ số, chúng có chung
một kiểu dữ liệu,?và m1 m2.
Ví dụ: Cho khai báo dưới đây:
Var
A : Array[0..10] of Real;
Hten: Array[1..5] of String[18];
B: Array[‘a’..’d’] of Integer;
Theo khai báo trên, ta có ba mảng:
Mảng thứ nhất tên là A, gồm 11 phần tử cùng kiểu Real, ứng với
các chỉ số 0, 1, 2, ..., 10, đó là:
A[0], A[1], A[2], ..., A[10]
Mảng thứ hai tên là HTen gồm 5 phần tử cùng kiểu dữ liệu là
String[18] ứng với các chỉ số từ 1 đến 5:
Hten[1], Hten[2], Hten[3], Hten[4], Hten[5]
Mảng thứ ba tên là B, gồm 4 phần tử cùng kiểu Integer ứng với các chỉ
số ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’:
B[‘a’], B[‘b’], B[‘c’], B[‘d’]
Ðể có một hình ảnh về mảng, đối với mảng A, ta hình dung có một dãy
nhà một tầng, tên gọi là dãy A, gồm 11 phòng liên tiếp giống hệt nhau được
đánh số thứ tự từ 0,1, 2, ..., đến 10 :
A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10
Tương tự, mảng B cũng giống như dãy nhà B một tầng có 4 phòng được
đánh số thứ tự là các chữ a, b, c, d :
Ba Bb Bc Bd
Cách 2 : Khai báo qua một kiểu dữ liệu mới, gồm hai bước:
Bước 1: Ðịnh nghĩa kiểu dữ liệu mảng :
TYPE
Tênkiểumảng = Array[m1 . . m2] of Tênkiểudữliệu;
Bước 2: Khai báo biến có kiểu dữ liệu là kiểu mảng:
VAR
Tênmảng : Tênkiểumảng ;
Ví dụ, đối với các mảng A, B và Hten ở trên ta có thể khai báo theo cách
2, như sau:
Type
Mang1 = array[0..10] of Real;
Mang2 = array[1..5] of String[18];
Mang3 = array[‘a’..’d’] of Integer;
Var
A : Mang1;
Hten: Mang2;
B: Mang3;
Khai báo mảng có gán trị ban đầu:
Pascal cho phép vừa khai báo mảng vừa gán gía trị ban đầu cho các phần
tử mảng, chẳng hạn như dưới đây:
Const
X : array[1..5] of Integer = (12, 14, 16, 18, 20) ;
Khi đó X là một mảng gồm 5 phần tử cùng kiểu nguyên và có giá trị
X[1]=12, X[2]=14, X[3]=16, X?4]=18, X[5]=20.
Mặc dù từ khóa ở đây là Const song X lại được dùng như là một biến
mảng, tức là các phần tử của X có thể thay đổi gía trị được. Ví dụ, trong
chương trình ta có thể gán:
X[1]:= 2;
X[2]:=5+20;
10.1.2. Truy xuất các phần tử mảng:
Các xử lý trên mảng được quy về xử lý từng phần tử mảng. Ðể xác định
một phần tử của mảng, ta dùng cách viết :
Tênmảng[ chỉ số của phầ? tử ]
Ví du : có thể gán :
A[0]:= 15.8;
A[1]:= 2*A[0];
Hten[3]:= ‘Nguyen Thi Loan’;
B[‘a’]:=100;
Chỉ số của một phần tử có thể là một biến, một hằng, hay một biểu thức.
Ví dụ, cho i là biến kiểu nguyên, khi đó ta có thể dùng các lệnh:
i:=6;
A[i]:=100.25;
Hai lệnh trên tương đương với một lệnh:
A[6]:=100.25;
Nếu biến i có giá trị là 6 thì lệnh :
A[ i div 2 +1] := 4.5; tương đương với lệnh:
A[4]:=4.5; vì biểu thức i div 2 +1 có gía trị là 4.
Khi nhập dữ liệu cho các phần tử của một mảng , ta có thể dùng câu lệnh
For, While hay Repeat.
Ví dụ, nhập dữ liệu cho các phần tử của mảng A:
For i:=0 to 10 do
begin
Write(‘Nhập phần tử thứ ‘ , i , ‘: ‘);
Readln(A[i]);
end;
hay (dùng While) :
i:=0;
While i<= 10 do
begin
Write(‘Nhap phần tử thứ ‘, i, ‘: ‘);
Readln(A[i]);
i:=i+1;
end;
Tương tự để nhập dữ liệu cho các phần tử của mảng B, ta viết:
For ch:=‘a’ to ‘d’ do
begin
Write(‘Nhap phần tử thứ ‘, ch, ‘: ‘);
Readln(B[ch]);
end;
Ðể in các gía trị của mảng A lên màn hình, ta viết :
For i:=0 to 10 do Write(A[i]:6:2);
Các gía trị của mảng A sẽ được in liên tiếp nhau trên cùng một dòng. Còn
nếu muốn in mỗi phần tử trên một dòng, ta thay lệnh Write bằ?g Writeln.
Tương tự, mảng B được in lên màn hình bằng lệnh :
For ch:=‘a’ to ‘d’ do Write(B[ch]);
Chú ý : Turbo Pascal cho phép gán một mảng này cho một mảng khác.
Nếu X, Y là hai biến mảng cùng một kiểu mảng thì lệnh:
X := Y;
có nghĩa là lấy gía trị của từng phần tử của mảng Y gán cho phần tử tương
ứng trong mảng X. Ví dụ, cho khai báo:
Var
X, Y : Array[1..10] of Real;
Khi đó, lệnh: X := Y;
tương đương với lệnh :
For i:=1 to 10 do X[i] :=Y[i];
10.1.3. Các bài toán cơ bản về mảng :
Ví dụ 10.1: Ðếm số lần xuất hiện của gía trị x trong dãy A1, A2, ..., An .
Ví dụ gía trị x=6 xuất hiện 3 lần trong dãy 6 7 1 2 6 0 6 1.
Ta dùng biến Dem kiểu nguyên để đếm số lần xuất hiện của x. Ðầu tiên ta
gán Dem:=0, sau đó duyệt từng phần tử A1, A2, ..., An, mỗi khi có một phần
tử bằng x thì tăng biến Dem lên một đơn vị. Kết qủa là biến Dem có gía trị
đúng bằng số phần tử bằng x. Hai lệnh chính của thuật toán là:
Dem:=0;
For i:=1 to N do If A[i]=x then Dem:=Dem+1;
Ví dụ, đếm trong dãy số A có bao nhiêu số 0, ta viết:
Dem:=0;
For i:=1 to N do if A[i]=0 then Dem:=Dem+1;
Writeln(‘ Có ‘, Dem , ‘ số không ‘);
Nhận xét: Ðẳng thức A[i]=x ( hay A[i]=0 ) là điều kiện để biến Dem
được tăng thêm 1, vậy bài toán trên có thể mở rộng là: hãy đếm số phần tử
của mảng A thỏa mãn một điều kiện cho trước. Trong lệnh For ở trên, khi
thay đẳng thức A[i]=x bằng A[i] thỏa điều kiện , ta được thuật toán tổng
quát hơn :
Dem:=0;
For i:=1 to N do If A[i] thỏa điều kiện then Dem:=Dem+1;
Chương trình sau nhập một mảng A có N phần tử, in mảng A lên màn
hình, và đếm xem mảng A có bao nhiêu số dương :
PROGRAM VIDU101;
{ Ðếm số dương trong mảng}
Type
Kmang = Array[1..20] of Real;
Var
A: Kmang;
i, N, Dem : Integer;
Begin
Repeat
Write(‘ Nhập số phần tử N : ‘);
Readln(N);
Until (N>0) and ( N<21);
{ nhập mảng }
For i:=1 to N do
begin
Write(‘Nhập A[‘ , i , ‘ ]: ‘);
Readln( A[i] );
end;
{ In mảng A}
Writeln(‘ Mảng A là : ’);
For i:=1 to N do Write(A[i]:3:0);
Writeln;
{ đếm số dương }
Dem:=0;
For i:=1 to N do If A[i]>0 then Dem:=Dem+1;
Writeln(‘ Số số dương = ‘ , Dem );
Readln;
End.
Chạy
Chép tập tin nguồn
Ví dụ 10.2: Tìm số lớn nhất của dãy A1, A2, ..., An.
Trong bài 8, ta đã chỉ ra cách tìm số lớn nhất của hai số, của ba số. Có thể
mở rộng thuật toán đó để tìm số lớn nhất của n số :
Gọi Max là biến chứa số lớn nhất phải tìm, thế thì :
Bước 1: Gán Max:=A[1];
Bước 2: Nếu Max<A[2] thì gán Max:=A[2];
Bước 3: Nếu Max<A[3] thì gán Max:=A[3];
...
Bước n: Nếu Max<A[n] thì gán Max:=A[n];
Khởi đầu, Max được gán giá trị A[1]. Sang bước 2,...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement