Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By huyenpro_blog
#805887 Download miễn phí Bài giảng Hệ thống thực hành kế toán mô phỏng (kế toán ảo)ĐỀ BÀI TẬP THỰC HÀNH
Tên đơn vị: Công ty sản xuất thương mại Triều Phú
Ap dụng hình thức sổ kế toán theo Nhật ký chung.
Phương tiện phục vụ kế toán: Phần mềm kế toán Acsoft theo QĐ số 15
Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, sử dụng phương pháp giá vốn bình quân gia quyền tức thời.
Thực hiện chế độ thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.
Thời gian: Niên độ làm việc: 01/01/2009
Ngày nhập số dư đầu kỳ: 31/12/2008

Mối quan hệ của hệ thống kế toán: Kế toán quỹ + Kế toán tổng hợp (nhập số liệu vào máy tính)
Nghiệp vụ 13:
Ngày 28/01/2009 Phiếu thu số ……. Biên bản đối chiếu công nợ, thu nợ Công ty Dược: 286.000.000 đ
Chứng từ sử dụng: biên bản đối chiếu công nợ, phiếu thu
Kịch bản: thay mặt công ty dược đến gặp kế toán công nợ để tiến hành đối chiếu và xác nhận số nợ, sau đó liên hệ kế toán quỹ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ (nhận về 1 phiếu thu tiền)
Mối quan hệ của hệ thống kế toán: Kế toán công nợ + kế toán quỹ + Kế toán tổng hợp (nhập số liệu vào máy tính)
Nghiệp vụ 14:
Ngày 29/01/2009 Phiếu chi số ……. Thanh toán tiền điện theo hóa đơn số 0863 của công ty điện lực Tp.HCM:
Tiền điện sử dụng chủ yếu tại phân xưởng: giá trị dịch vụ: 3.947.500 đ
thuế GTGT 10%: 394.750 đ
Cộng: 4.342.250 đ
Chứng từ sử dụng: hóa đơn của bên bán, phiếu chi
Kịch bản: thay mặt công ty điện đến thu tiền điện, kế toán quỹ lập phiếu chi chi trả tiền
Mối quan hệ của hệ thống kế toán: Kế toán quỹ + Kế toán tổng hợp (nhập số liệu vào máy tính)
Nghiệp vụ 15:
Ngày 29/01/2009 Phiếu chi số ……. Thanh toán tiền nước theo hóa đơn số 0126 của công ty cấp nước Tp.HCM:
Tiền nước sử dụng chủ yếu tại phân xưởng: giá trị dịch vụ: 2.600.000 đ
thuế GTGT 10%: 260.000 đ
Cộng: 2.860.000 đ
Chứng từ sử dụng: hóa đơn của bên bán, phiếu chi
Kịch bản: thay mặt công ty cấp nước đến thu tiền nước, kế toán quỹ lập phiếu chi chi trả tiền
Mối quan hệ của hệ thống kế toán: Kế toán quỹ + Kế toán tổng hợp (nhập số liệu)
Nghiệp vụ 16:
Ngày 30/01/2009 Phiếu xuất kho số ……. Bán cho Công ty Dược (chưa thu tiền), hóa đơn số ……. Mã số thuế: ……
Thành phẩm
ĐVT
Số lượng
Đơn giá bán
Thành tiền
Thành phẩm Vĩ nhựa
cái
5.000
1.100
5.500.000
Thuế GTGT 10%
550.000
Tổng cộng:
6.050.000
Chứng từ sử dụng: phiếu xuất kho (xuất lượng), hóa đơn, hợp đồng kinh tế (nếu có)
Kịch bản: thay mặt bên mua đến phòng kế toán liên hệ mua, kế toán doanh thu viết hóa đơn, ké toán kho lập phiếu xuất kho (xuất lượng)
Mối quan hệ của hệ thống kế toán: Kế toán công nợ + kế toán doanh thu + kế toán kho + Kế toán tổng hợp (nhập số liệu vào máy tính)
Nghiệp vụ 17:
Ngày 30/01/2009 ủy nhiệm chi số ……, giấy báo Nợ TK TGNH (tại ngân hàng công thương) số ……. Thanh toán tiền điện thoại cho bưu diện TP.HCM theo hóa đơn số 1246 (sử dụng chủ yếu tại bộ phận quản lý DN):
Giá trị dịch vụ: 2.000.000 đ
thuế GTGT 10%: 200.000 đ
Cộng: 2.200.000 đ
Chứng từ sử dụng: hóa đơn của bên bán, ũy nhiệm chi (bảng sao), giấy báo Nợ
Kịch bản: kế toán tiền gửi lập ủy nhiệm chi, tiếp nhận giấy báo nợ của ngân hàng về số tiền chuyển trả cho bưu điện bằng chuyển khoản tiền gửi
Mối quan hệ của hệ thống kế toán: Kế toán TGNH + Kế toán tổng hợp (nhập số liệu vào máy tính)
Nghiệp vụ 18:
Ngày 31/01/2009 Phiếu chi số …….., nộp thuế GTGT còn nợ tháng trước vào kho bạc nhà nước (lai thu tiền của kho bạc Tp HCM) 5.840.000 đ
Chứng từ sử dụng: phiếu chi, biên lai nhận tiền của kho bạc
Kịch bản: kế toán công nợ thông báo số nợ thuế chưa thanh toán của kỳ trước, được lệnh của kế toán trưởng kế toán quỹ lập phiếu chi, xuất tiền giao cho người thay mặt (thường là thủ quỹ) tiến hành đến kho bạc nộp tiền và nhận lại biên lai sau khi hoàn tất thủ tục
Mối quan hệ của hệ thống kế toán: Kế toán quỹ + kế toán công nợ + Kế toán tổng hợp (nhập số liệu vào máy tính)
Cuối kỳ: Kế toán tổng hợp thực hiện thao tác tổng hợp số liệu trên phần mềm kế toán (theo trình tự thao tác của phần mềm).
Lưu ý: khi hoàn thành, kế toán tổng hợp phải kết xuất số liệu ra bảng tính excel các phần:
-Nhật ký chung
-Bảng cân đối số phát sinh
-Hệ thống báo cáo tài chính … (và một số phần khác theo yêu cầu của GV)
YÊU CẦU:
Cuối tháng kế toán tổng hợp số liệu:
-Phân bổ công cụ công cụ (nếu có)
-Trích KH. TSCĐ
-Kết chuyển chi phí tiền lương vào các bộ phận, trính BHXH, BHYT, KPCĐ.
-Tổng hợp giá thành (giả định cuối kỳ không có sản phẩm dở dang).
-Xác định kết quả kinh doanh (chi phí bán hàng và quản lý DN phân bổ theo doanh thu bán hàng trong kỳ). Khấu trừ thuế GTGT. Thuế TNDN phải nộp tính 25%
Đối với các GV nghiệm thu:
-Theo dõi quá trình tổ chức của SV theo trình tự các nghiệp vụ kinh tế (tổ chức chứng từ, thao tác ghi sổ … lưu ý mối quan hệ trong việc luân chuyển chứng tư và số liệu kế toán
-Nghiệm thu: phần kế toán thủ công
phần kế toán trên máy
*Số dư đầu kỳ
*Số liệu trên nhật ký chung
*Số liệu trên sổ cái TK
*Số liệu trên Bảng CĐ số PS
*Số liệu trên báo cáo TC (và một số sổ kế toán chi tiết khác)
----------- Hết bài tập 01----------
KẾ TOÁN MÔ PHỎNG
(Phòng kế toán ảo – đề số: 02 01 bắt buộc)
Công ty TNHH Thương mại Vĩnh An TP.HCM là một doanh nghiệp kinh doanh thương mại, chuyên doanh điện thoại di động.
Áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung
Phương tiện phục vụ kế toán: Phần mềm kế toán Acsoft theo QĐ số 15
Thuế GTGT thực hiện theo phương pháp khấu trừ (thuế suất 10%). Thuế suất thuế nhập khẩu 10%
Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.
Tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền tức thời.
Mã số thuế: 098765432
Địa chỉ: Số 17 đường Y, Quận X, TP.HCM
Số điện thoại: 08.8889777
Tổ chức bộ máy kế toán: (05 CB làm công tác kế toán)
-01 kế toán vốn bằng tiền & tiền vay (Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay & tiền đang chuyển)
- 01 kế toán công nợ (nợ phải thu & nợ phải trả – chủ yếu: phải thu khách hàng, phải trả người bán & Thuế và các khoản phải nộp nhà nước) + kế toán tiền lương – BHXH, BHYT, KPCĐ
-01 kế toán doanh thu & thu nhập, hàng tồn kho, chi phí hoạt động KD và hoạt động khác
-01 kế toán tổng hợp kiêm kế toán chi phí SX và giá thành (xử lý các số liệu kết chuyển và xử lý số liệu trên phần mềm máy tính)
-01 kế toán trưởng


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By nhultk
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1041661 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement