Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By [email protected]
#804983

Download miễn phí Luận văn Một số ý kiến nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH Hà Trang

MỤC LỤC
Lời nói đầu 1
Chương I: Giới thiệu chung về công ty TNHH Hà Trang 3
I. Khái quát về công ty TNHH Hà Trang 3
1. Quá trình hình thành và phát triển Công tyTNHH Hà Trang. 3
1.1.Giai đoạn 1997-2000 3
1.2.Giai đoạn từ 2000 đến nay. 4
2 . Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty là: 4
3. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty: 4
4. Mối quan hệ giữa các đơn vị: 8
Chương II: Phân tích Thực trạng và công tác tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Hà Trang. 11
I. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Hà Trang: 11
1. Bộ máy quản lý của Công ty: 11
1.1. Phòng kỹ thuật: 11
1.2. Phòng kế hoạch vật tư: 12
1.3. Phòng tài chính kế toán: 13
1.4. Phòng kinh doanh: 14
2.Trình độ của các nhân viên thuộc các phòng ban chức năng: 15
3. Bộ máy chỉ huy điều hành sản xuất tại các phân xưởng: 16
3.1. Cơ cấu tổ chức của mỗi phân xưởng sản xuất. 16
3.2. Chức năng nhiệm vụ của bộ phận quản lý. 17
3.3. Điều hành sản xuất. 17
II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Hà Trang trong những năm gần đây. 17
1. Các đặc điểm của hoạt động sản xuất của Công ty: 17
1.1 Máy móc thiết bị: 17
1.2 Nguyên liệu: 18
1.3 Quy trình sản xuất sản phẩm: 18
1.4 Đặc điểm về lao động. 20
1.5. Đặc điểm về sản phẩm, thị trường và tiêu thụ sản phẩm. 21
2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. 23
III. Đánh giá thực trạng công tác tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Hà Trang. 26
Chương III: Giải pháp và Một ý kiến nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Hà Trang 30
I.yêu cầu của sự hoàn thiện. 30
II. Giải pháp: 30
1. Tổ chức lại phòng ban: 30
2. Tổ chức và nâng cao trình độ quản lý: 31
3. Hoàn thiện cơ chế hoạt động của bộ máy: 32
4. Cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ công nhân viên: 33
5. Những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động: 34
5.1 sắp xếp và bố trí lao động hợp lý: 35
5.2 Quản lý: 35
5.3 Công tác đào tạo tuyển dụng: 35
5.4 Coi trọng hơn nữa công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Công ty: 36
III. một số ý kiến nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công tyTNHH Hà Trang. 36
Kết luận 38
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

ợc hợp lý đúng định mức và tiết kiệm. Chịu trách nhiệm mua sắm và cấp phát vật tư sử dụng và điều hoà trong phạm vi Công ty nhằm phục vụ cho mọi yêu cầu kế hoạch.
- Xây dựng kế hoạch vật tư hàng quý, năm, lập hợp đồng kinh tế mua sắm vật tư dự phòng
- Ký kết các hợp đồng kinh tế, phối hợp với các phòng ban để xây dựng kế hoạch tài chính, giá thành vật tư… Ngoài ra còn phải lo nguyên liệu đảm bảo liên tục, cân đối vật tư cho quá trình sản xuất.
- Thường xuyên theo dõi việc hoàn thành kế hoạch của từng tổ sản xuất
- Điều độ tiến trình sản xuất sản phẩm để hoàn thành đúng với hợp đồng.
Phòng kế hoạch được bố chí 3 người, việc bố chí sử dụng cán bộ và nhân viên trong phòng là phù hợp với chức năng của công việc. Nhưng xem ra số lượng công việc quá nhiều sẽ gây ra vất vả cho các thành viên trong phòng. Phòng có 3 người có trình độ Cao đẳng không có thành viên nào có trình độ Đại học. Để tạo được hiệu quả công việc, tránh cho các nhân viên phải làm việc quá sức, Công ty nên xem xét lại và có biện pháp tuyển thêm nhân viên có trình độ Đại học để cho công tác trong phòng diễn ra một cách thuận lợi nhất.
- Mối quan hệ: Trên cơ sở kế hoạch sản xuất của Công ty, phòng kế hoạch vật tư kết hợp với phòng tài chính kế toán để xây dựng kế hoạch sản xuất, phân bố kế hoạch cho từng phân xưởng sản xuất, cân đối nguyên vật liệu, thường xuyên cung cấp nguyên vật liệu để đáp ứng kịp thời nhu cầu của sản xuất, báo cáo tình hình hoàn thành kế hoạch lên cấp trên theo định kỳ.
Để xây dựng kế hoạch sát với thực tế phòng phải dựa vào định mức tiêu hao nguyên liệu mà phòng kỹ thuật xây dựng. Qua đó có biện pháp chuẩn bị nguyên liệu cho các tổ sản xuất một cách hợp lý nhất.
1.3. Phòng tài chính kế toán:
Cơ cấu tổ chức: Gồm 3 người được bố chí công việc cụ thể như sau:
- Một trưởng phòng phụ trách chung
- Một cán bộ giá thành, thanh toán lương, bảo hiểm xã hội, thanh toán nguyên liệu
- Một cán bộ thanh toán Ngân hàng và kiêm thủ quỹ
+ Chức năng và nhiệm vụ:
Tham mưu cho Giám đốc Công ty quản lý công tác kinh tế tài chính hạch toán toàn Công ty và quản lý công tác tài chính, kế toán, tài vụ, quản lý, vốn, theo dõi công tác tiêu thụ, thanh toán lương thanh toán bảo hiểm xã hội, các khoản chi phí tài chính.Theo dõi về nguyên liệu, lợi nhuận, thông tin kinh tế, tổ chức kiểm tra thực hiện các chế độ hạch toán ngân sách của Công ty
Đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các hợp đồng kinh tế, kịp thời quyết toán và thanh lý hợp đồng
Tổ chức công tác hạch toán lập báo cáo tài chính toàn Công ty, làm báo cáo quý, năm của Công ty. Trình Giám đốc phê duyệt.
+ Tình hình bố chí sử dụng cán bộ.
Nhìn chung là tương đối phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cả phòng có 3 người hai người tốt nghiệp Cao đẳng kế toán, còn một người tố nghiệp Cao đẳng kinh tế. Không có người tốt nghiệp Đại học. Như vậy trình độ chuyên môn của các cán bộ có phần nào đáp ứng được nhu cầu chuyên môn của công việc
Qua thực tế của Công ty ta thấy với quy mô nhỏ khối lượng công việc chưa lớn thì bố trí người của phòng chưa hợp lý số lượng cán bộ trong phòng 3 người là hơi nhiều trong khi một người có thể đảm đương nhiều công việc. Do đó cần xem xét để có thể chuyển công tác một cán bộ nhân viên sang bộ phận khác để có thể không lãng phí năng lực lãnh đạo của mỗi cá nhân.
+ Mối quan hệ của phòng
Trên cơ sở định mức lao động của phòng kỹ thuật, phòng kế hoạch, phòng kinh doanh, phòng kế toán tiến hành xây dựng giá thành sản phẩm, lo tài chính cho bộ phận mua sắm nguyên liệu thanh toán kịp thời mọi chi phí tiền công , tiền lương cho các phòng ban, công nhân. Đồng thời hạch toán lỗ lãi và báo cáo thường xuyên lên Giám đốc kế hoạch chi tiêu, lỗ lãi của Công ty. Từ đó cùng với ban Giám đốc, các phòng ban khác phân bổ chi phí sản xuất, tiêu thụ hợp lý hơn làm cho công tác chỉ đạo công việc diễn ra một cách nhịp nhàng liên tục.
1.4. Phòng kinh doanh:
Cơ cấu tổ chức: Gồm 3 người
- Một trưởng phòng phụ trách chung
- Một cán bộ lập các kế hoạch ngắn và dài hạn về sản xuất kinh doanh, ký kết các hợp đồng kinh doanh thực hiện chế độ hạch toán kinh doanh
- Một nhân viên làm các nhiệm vụ khác
+ Chức năng và nhiệm vụ:
Tham mưu cho Giám đốc Công ty và quản lý toàn diện về nhiệm vụ kinh doanh của Công ty
Chịu trách nhiệm lập các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về sản xuất kinh doanh, phát triển khách hàng, giá bán sản phẩm bình quân
Thực hiện các giao dịch, đàm phán mua, cung ứng nguyên vật liệu, tiêu thụ sản phẩm, doanh thu, chi phí trình Giám đốc phê duyệt, tổ chức theo dõi, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện, thực hiện chính sách chất lượng của Công ty với các đơn vị khác.
Tính toán quản lý sản phẩm Công ty giao cho các đại lý bán buôn, bán lẻ, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kế hoạch không ngừng nâng cao.
+ Tình hình bố trí sử dụng cán bộ:
Phòng kinh doanh được bố chí 3 người đều có trình độ Cao đẳng 2 cán bộ và 1 nhân viên.Công việc đơn giản, như vậy việc bố trí sử dụng cán bộ ở đây là hơi thừa.
2.Trình độ của các nhân viên thuộc các phòng ban chức năng:
Trong quản lý sản xuất kinh doanh, chất lượng và năng lực các cán bộ lãnh đạo là vô cùng quan trọng, nó có ảnh hưởng tới sự thành bại của tổ chức Vì vậy dù ở cương vị nào người lãnh đạo phải có năng lực thực sự và khả năng đảm nhiệm được công việc. Trách nhiệm đặt ra cho người lãnh đạo là phải liên kết các bộ phận trong bộ máy quản lý và các chức năng quản lý thành một hệ thống, linh hoạt có hiệu quả cao.
Biểu 1: Trình độ chuyên môn hoá của lao động quản lý ở Công ty TNHH Hà Trang.
STT
Các phòng ban
số người lao động
Trình độ
Đại học
Cao đẳng
Trung cấp
1
Ban Giám đốc
3
3
0
0
2
Phòng tài chính kế toán
3
0
3
0
3
Phòng kỹ thuật
2
0
2
0
4
Phòng kế họach
3
0
3
0
5
Phòng kinh doanh
3
0
3
0
6
Phân xưởng
4
0
0
4
7
Tổng lao động
18
3
11
4
Qua biểu đồ trên ta thấy lao động quản lý có trình độ Đại học chiếm tỉ lệ ít nhất: 4,5%. số có trình độ Cao đẳng có 11 người chiếm 16,4% trên tổng số lao động toàn Công ty; số lao động có trình độ Trung cấp có 4 người chiếm 5,97%. Với những con số này không hợp lý với đặc thù quản lý của Công ty, dẫn đến nhân viên không làm hết khả năng của mình và tinh thần trách nhiệm cá nhân kém, hiệu quả lao động không cao. Số lượng nhân viên ở các phòng như phòng tài chính kế toán, phòng kinh doanh nên giảm đi vì hiện nay tổng số lao động của Công ty chỉ có 67 người, hơn nữa số lượng nhân viên ở các phòng như phòng tài chính kế toán, phòng kinh doanh là hơi thừa.
3. Bộ máy chỉ huy điều hành sản xuất tại các phân xưởng:
3.1. Cơ cấu tổ chức của mỗi phân xưởng sản xuất.
Gồm có: 4 người, có trình độ trung cấp.
Một tổ trưởng phụ trách chung
- Một tổ phó phụ trách về mặt kỹ thuật kiểm tra chất lượng và số cấp phát nguyên liệu cho tổ. Ngoài ra giúp việc cho tổ trưởng còn có các nhân viên sau:
+ Nhân viên kỹ ...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement