Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Grant
#803317 Download miễn phí Báo cáo Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động hội chợ triển lãm tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt NamMỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN THỨ NHẤT - CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỘI CHỢ TRIỂN LÃM 3
I. KHÁI NIỆM - VAI TRÒ CỦA HỘI CHỢ TRIỂN LÃM TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN 3
1. Khái niệm về Hội chợ Triển lãm 3
2. Phân loại 7
3. Vai trò của hoạt động Hội chợ Triển lãm: 8
II. QUY TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỘI CHỢ TRIỂN LÃM. 10
1. Các hoạt động trước hội chợ: 10
2. Các hoạt động trong hội chợ 13
3. Các hoạt động sau hội chợ 15
III. NGUYÊN LÝ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH HỘI
CHỢ TRIỂN LÃM 15
1. Điều kiện cần thiết của doanh nghiệp hoạt động hội chợ triển lãm 15
2. Đặc điểm hoạt động: 16
3. Quản lý tài chính 18
4. Hiệu quả của hoạt động hội chợ triển lãm thể hiện qua những chỉ
tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh. 18
PHẦN THỨ HAI - THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG
TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM 22
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN
LÃM VIỆT NAM (VEFAC) 22
1. Quá trình hình thành và phát triển 22
2.Chức năng 24
3. Nhiệm vụ của Trung tâm Hội chợ Triển lãm 25
4. Bộ máy quản lý 25
6. Nhân sự 28
7. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban trong Trung tâm Hội chợ Triển
lãm 29
8. Các hoạt động của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam 30
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM TẠI TRUNG TÂM HỘI
CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM. 31
1. Tác động của môi trường nền kinh tế. 31
2. Kết quả hoạt động tổ chức hội chợ triển lãm trong vài năm gần đây. 33
3. Đánh giá về khả năng tổ chức hội chợ triển lãm của Trung tâm 38
4. Đánh giá hoạt động tham gia hội chợ triển lãm của các doanh
nghiệp Việt Nam. 41
III. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TRUNG
TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM. 43
1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Trung tâm Hội chợ
Triển lãm Việt Nam. 43
2. Đánh giá hiệu quả hoạt động thông qua một số chỉ tiêu về hiệu quả
kinh doanh. 46
3. Đánh giá tổng hợp qua phân tích hoạt động của Trung tâm. 51
4. Đánh giá về thị trường của Trung tâm và phương hướng phát triển
trong thời gian tới. 54
PHẦN THỨ BA - KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT
ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT
NAM. 57
I. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ QUAN ĐIỂM PHAT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM HỘI CHỢ
TRIỂN LÃM VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 57
II. KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG
TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM 58
1. Xúc tiến việc nghiên cứu thị trường và quảng cáo 58
2. Hoàn thiện quy trình tổ chức hội chợ triển lãm và phát triển các loại
hình hội chợ triển lãm 62
3. Tăng cường, nâng cao hiệu quả sử dụng và từng bước hiện đại hoá
cơ sở vật chất kỹ thuật của Trung tâm. 64
4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng người lao động. 66
III. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN CHỦ QUẢN LĨNH VỰC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM 67
KẾT LUẬN 69
TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

LỜI NÓI ĐẦU

Trong thời đại mới, khi các nền kinh tế đang tiến tới sự hội nhập và toàn cầu hoá, khi các tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển hết sức nhanh chóng, vòng đời của các sản phẩm ngày càng ngắn lại, các nhà sản xuất kinh doanh trong nước và quốc tế không ngừng tăng cường sự hợp tác để dành giật ưu thế trên thị trường, các hoạt động hợp tác đầu tư, thúc đẩy thương mại, khuyếch trương sản phẩm ngày càng trở nên quan trọng và hội chợ triển lãm là một trong những lĩnh vực có điều kiện và phát huy hiệu quả nhất cho mục tiêu này.

Để thực thi thắng lợi tư duy kinh tế mới, khẳng định ưu thế của doanh nghiệp trên thị trường, đạt được lợi nhuận mục tiêu bằng chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế, uy tín và trách nhiệm, sản phẩm sản xuất ra phải nhanh chóng tiếp cận người tiêu dùng với đầy đủ thông tin về chúng. Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, hoạt động hội chợ triển lãm trong những năm gần đây phát triển khá rầm rộ về cả phạm vi, quy mô và chất lượng và có xu hướng hình thành ở Việt Nam một nghành công nghiệp mới với những nội dung công nghệ đầy đủ trong những năm đầu thế kỷ 21.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam - Doanh nghiệp Nhà nước có bề dày kinh nghiệm trong việc tổ chức các cuộc hội chợ triển lãm trong nước và quốc tế, trong những năm gần đây là một trong những đơn vị quốc doanh hoạt động có hiệu quả và đang trên đà phát triển. Bên cạnh những thành công mang tính khởi sắc, để nâng cao hiệu quả kinh doanh, củng cố uy tín trên thị trường và bước vào một giai đoạn phát triển mới, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam còn có nhiều vấn đề khách quan và chủ quan cần giải quyết, tất nhiên, đây là những công việc phức tạp cần có sự giúp đỡ của Nhà nước bằng các chính sách phù hợp, có kiến thức khoa học và cả thời gian kiểm nghiệm.

Với phạm vi báo cáo này và khả năng nhận thức của một sinh viên thực tập, tui xin trình bày "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động hội chợ triển lãm tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam". Trong đó giới thiệu những thành phần cơ bản của công nghệ tổ chức hội chợ triển lãm, thực tế kinh nghiệm tổ chức các cuộc hội chợ triển lãm trong nước và quốc tế tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam trong những năm qua và mạnh dạn đưa ra một số ý kiến đề xuất nhằm phát huy hơn nữa của hoạt động này tại Trung tâm.

Nội dung báo cáo gồm:

Phần thứ nhất: Cơ sở lý luận chung về hội chợ triển lãm.

Phần thứ hai: Thực trạng tổ chức hoạt động của Trung tâm Hội
chợ Triển lãm Việt Nam.

Phần thứ ba: Kiến nghị một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động của
Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.
PHẦN THỨ NHẤT
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

I. KHÁI NIỆM - VAI TRÒ CỦA HỘI CHỢ TRIỂN LÃM TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN

1. KHÁI NIỆM VỀ HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

1.1. Hội chợ triển lãm

- Khái niệm hội chợ triển lãm đã hình thành từ rất lâu. Khi nền sản xuất đã phát triển đến một trình độ nhất định, trong xã hội xuất hiện nhu cầu trao đổi mua bán hàng hoá. Để thuận tiện cho việc diễn ra các hoạt động trao đổi mua bán người ta quy định một số địa điểm cố định, tại đây người mua và người bán thực hiện trao đổi hàng hoá với nhau. Đó chính là các chợ. Tại đây các thương nhân, người sản xuất, người tiêu dùng tụ họp và mua bán. Có hai dạng chợ chính:

+ Chợ ngày: Nơi việc tụ họp mua bán (gọi là họp chợ) diễn ra hàng ngày.

+ Chợ phiên: Chỉ họp chợ vào các thời điểm và địa điểm nhất định. Chợ phiên chính là hình thái ban đầu của các hội chợ triển lãm ngày nay.

- Cùng với sự phát triển của sản xuất và trao đổi hàng hoá, có một số phiên chợ có quy mô ngày càng lớn. Những người tham gia không chỉ để mua bán hàng hoá mà đôi khi còn vì những mục đích khác như để gặp gỡ các thương nhân khác, tìm kiếm bạn hàng...Cho đến khi thời kỳ Chủ nghĩa Tư Bản ra đời thì khái niệm về hội chợ cơ bản đã hình thành. Có thể hiểu hội chợ là một hoạt động mang tính định kỳ được tổ chức tại một địa điểm, thời gian nhất định và là nơi người bán, người mua trực tiếp giao dịch mua bán.

- Khái niệm triển lãm xuất hiện muộn hơn hội chợ. Triển lãm có hình thái khá gần với hội chợ nhưng tại triển lãm mục đích của người tham gia không phải là bán hàng tại chỗ mà chủ yếu là giới thiệu, quảng cáo. Các triển lãm thường không có tính định kỳ như hội chợ.

- Có thể tham khảo định nghĩa sau về các khái niệm hội chợ triển lãm thương mại do luật thương mại đưa ra:

+ Hội chợ thương mại là một hoạt động xúc tiến thương mại tập trung trong một thời gian và địa điểm nhất định, trong đó tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trưng bày hàng hoá của mình nhằm mục đích tiếp thị ký kết hợp đồng mua bán hàng.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1033412 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement