Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By kuku_t3
#803054 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 3
1.1. Khái niệm và đặc điểm của GPMB: 3
1.1.1. Khái niệm: 3
1.1.2. Đặc điểm: 3
1.2. Sự cần thiết của công tác GPMB: 4
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác giải phóng mặt bằng: 6
1.3.1. Giá cả đất đai: 6
1.3.2. Tính chất của đất đai: 7
1.3.3. Khả năng sinh lợi của đất đai: 7
1.3.4. Mức độ hoàn thiên của cơ sở hạ tầng: 7
1.3.5. Yếu tố chính trị: 7
1.3.6. Những quy định của pháp luật: 8
1.3.6. Trình độ đội ngũ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng: 8
1.4. Các bước thực hiện giải phóng mặt bằng và đền bù thiệt hại: 8
1.5 . Những quy định của pháp luật về giải phóng mặt bằng: 12
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ ĐỀN BÙ THIỆT HẠI TẠI HUYỆN YÊN DŨNG 14
TỈNH BẮC GIANG 14
2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện Yên Dũng – Bắc Giang: 14
2.1.1. Vị trí địa lí : 14
2.1.2. Diện tích, dân cư, giao thông: 14
2.1.3. Các đơn vị hành chính: 15
2.1.4. Khí hậu: 15
2.1.5. Tài nguyên thiên nhiên: 15
2.1.6. Môi trường đầu tư: 16
2.2. Thực trạng về công tác giải phóng mặt bằng và đền bù thiệt hại tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. 17
2.2.1 Những quy định của UBND tỉnh Bắc Giang và UBND huyện Yên Dũng về quy hoạch giải phóng mặt bằng: 17
2.2.2. Tình hình sử dụng đất và các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn huyện Yên Dũng: 21
2.2.2.1.Tình hình sử dụng đất trên địa bàn huyện Yên Dũng những năm vừa qua: 21
2.2.2.2 .Vai trò của giá đất trong việc giải phóng mặt bằng: 24
2.2.2.3. Các khung giá đất theo quy định chung của nhà nước: 28
3.2.2. Các khung giá đất cụ thể được áp dụng tại huyện Yên dũng tỉnh Bắc Giang: 32
2.3. Bố trí các khu vực nhà ở và đất tái định cư: 34
2.3.1 Người sử dụng nhà đất ở tại khu vực nội thành thị xã, thị trấn khi bị thu hồi thì chủ yếu được đền bù bằng nhà ở hay bằng tiền. Việc giải quyết nhà ở được quy định như sau: 34
2.3.2. Khi chưa có quỹ nhà thì người có đất ở bị thu hồi được xét giao đất. 35
2.4. Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư tại huyện Yên Dũng: 36
2.4.1. Thành tựu: 36
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân: 37
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY NHANH CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TẠI HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG 39
. 39
3.1. Dự báo các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn huyện Yên Dũng: 39
3.2. Một số giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tại huyện Yên Dũng: 41
3.2.1. Bỏ chính sách hỗ trợ 20 năm lợi nhuận (thu nhập) vào giá đất nông nghiệp: 41
3.2.2. Nhà nước chỉ điều chỉnh, quản lý đối với các dự án đầu tư: 41
3.2.3. Điều chỉnh các điều khoản áp dụng đối với khung giá đất: 42
3.2.4. Có kế hoạch dài hạn và chủ động trong khâu giải quyết việc làm: 42
3.2.5. Thực hiện công khai quy hoạch: 42
3.2.6. Làm tốt công tác đầu tư, tổ chức, bố trí nơi di dân tái định cư: 42
3.2.7 Việc thực thi chính sách của UBND huyện và UBND tỉnh Bắc Giang phải dựa trên cơ sở các chính sách của Trung ương: 43
3.2.8. Công tác thu hồi đất để thực hiện các dự án phải được chuẩn bị kĩ càng: 43
3.2.9 Coi trọng công tác tổ chức thực hiện và công tác vận động, tuyên truyền: 44
3.2.10 Tôn trọng các nguyên tắc trong giải phóng mặt bằng: 44
3.2.11 Xây dựng bộ máy quản lý và có các chính sách hợp lí. 44
3.2.11.1 Bộ máy quản lý: 44
3.2.11.2. Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ: 45
3.2.11.3. Có các chính sách, các quy định cụ thể: 45
3.2.11.4. Quan tâm đến tâm lí người dân khi tiến hành giải phóng mặt bằng: 45
3.2.12. Phương pháp xác định giá trị đất theo quy trình.46
3.2.12.1: Xác định chính xác giá trị đất.46
3.2.12.2. Cơ sơ các yếu tố xác định nên giá trị đất.46
3.3. Chi phí tổng thể giải phóng mặt bằng tại huyện Yên dũng: 48
3.4. Đề xuất kiến nghị cho việc giải phóng mặt bằng: 49
KẾT LUẬN CHUNG 53
DANH MỤC BẢNG BIỂU 54
TÀI LIỆU THAM KHẢO 54
LỜI MỞ ĐẦU

Đất nước ta đang trong quá tình CNH-HĐH đất nước, nhu cầu sử dụng đất đai cho các mục đích mở mang phát triển đô thị, xây dựng các khu công nghiệp, khu du lịch - dịch vụ, khu dân cư, các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác phục vụ cho sự phát triển kinh tế –xã hội cũng như đảm bảo quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân ngày càng tăng. Việc thu hồi, bố trí,sắp xếp lại đất đai đáp ứng cho những nhu cầu trên một cách khoa học, tạo điều kiện cho sự phát triển lâu dài và bền vững là một vấn đề lớn và cấp thiết.
Để thực hiện các dự án mang lại lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia thì cần có địa điểm xây dựng điều này gắn liền với công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Đây là một khâu quan trọng trong quá trình thực hiện một công trình hay một dự án đầu tư xây dựng. Công tác giải phóng mặt bằng ảnh hưởng rất lớn tới tiến độ thực hiện của dự án và sự phát triển kinh tế đô thị.
Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng tại Việt Nam còn đang gặp nhiều khó khăn phức tạp đòi hỏi phải có những biện pháp nhằm thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng.
Vì vậy, sau một thời gian thực tập tại phòng Tài nguyên Môi trường huyện Yên Dũng, em quyết định chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tại huyện Yên Dũng – tỉnh Bắc Giang” để nghiên cứu.

 Mục tiêu nghiên cứu:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về GPMB.
- Tìm hiểu thực trạng định giá đất và đền bù thiệt hại GPMB tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
- Đề xuất những giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác GPMB của huyện.
-
 Phạm vi nghiên cứu:
Chuyên đề nghiên cứu thực trạng về GPMB tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang trong những năm 2006, 2007, 2008.
 Phương pháp nghiên cứu:
- Duy vật biện chứng.
- Điều tra thu thập số liệu.
- Thống kê toán học.
- Phân tích so sánh.
- Phân tích tổng hợp.
 Kết cấu nội dung của báo cáo chuyên đề:
Ngoài lời mở đầu, kết luận chung, danh mục bảng biểu, danh mục viết tắt và tài liệu tham khảo, chuyên đề có kết cấu nội dung như sau:
Chương I: Cơ sở khoa học về giải phóng mặt bằng.
Chương II: Thực trạng về công tác giải phóng mặt bằng tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
Chương III: Giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015224 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Hanoi private tour
Advertisement
Advertisement