Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoahongkhonggai_1411
#798945 Download miễn phí Báo cáo Công tác kế toán của công ty Cổ phần DianaMôc lôc
LỜI NÓI ĐẦU 1
Phần I : Giới thiệu tổng quan về công ty Cổ phần Diana 3
I.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 3
II. Đặc điểm về tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 4
1.Chức năng và nhiệm vụ của công ty Cổ phần Diana 4
1.1 Chức năng: 4
1.2 Nhiệm vụ: 4
2.Cơ cấu ngành nghề, loại hình sản xuất kinh doanh của công ty 5
3.Quy trình công nghệ: 5
4.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty: 6
III.Tình hình chung về công tác kế toán của công ty Cổ phần Diana 7
1.Nhiệm vụ của công tác kế toán: 7
2.Tổ chức bộ máy kế toán: 8
3.Hình thức sổ kế toán 9
3.1 Hình thức tổ chức công tác kế toán: 9
3.2 Trình tự ghi sổ “NHẬT KÝ CHUNG” 9
3.3 Phương pháp ghi sổ 9
4.Phương pháp kế toán 10
Phần II: Thực trạng tổ chức kế toán trong một kỳ của doanh nghiệp 10
I.Những vấn đề chung về công tác kế toán tại công ty Cổ phần Diana 10
II.Tập hợp chứng từ theo từng phần hành kế toán 11
1.Kế toán nguyên vật liệu, công cụ công cụ ( NVL,CCDC ) 11
1.1 Danh điểm nguyên vật liệu, công cụ công cụ trong công ty 11
1.2 Trường hợp xuất kho nguyên vật liệu 16
1.3 Trường hợp nhập kho nguyên vật liệu 19
2.Kế toán tài sản cố định( TSCĐ) 23
2.1 Liệt kê, phân loại TSCĐ trong công ty 23
2.2 Kế toán tăng, giảm TSCĐ 23
I. Héi ®ång nh­îng b¸n TSC§ bao gåm: 28
II. TiÕn hµnh nh­îng b¸n TSC§ 28
III. KÕt luËn cña héi ®ång nh­îng b¸n: TS kh«ng phï hîp víi quy tr×nh s¶n xuÊt 28
IV. KÕt luËn chung 28
2.3. KhÊu hao TSC§ 29
3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 31
3.1 Kế toán tiền lương 31
3.2 Các hình thức lương 31
3.3 Các chứng từ có liên quan 32
4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành: 35
4.1 Kế toán tập hợp chi phí: 35
4.2. Kế toán tính giá thành 37
5. Kế toán thành phẩm. Tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh 39
5.1 Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 39
5.2 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 45
6. Các phần hành kế toán khác 45
6.1 Kế toán vốn bằng tiền 45
6.2 Kế toán thanh toán 49
6.3 Kế toán phải trả, phải nộp 49
6.4 kế toán nguồn vốn chủ sở hữu 50
6.5 Kế toán chi phí và thu nhập của hoạt động kinh tế khác 50
III. Sổ kế toán 51
1. Sổ chi tiết 51
2. Sổ tổng hợp 67
2. Báo cáo kết qủa hoạt động kinh doanh 90
Phần III. Một số ý kiến nhận xét và kiến nghị 92
I. Nhận xét 92
1. ưu điểm 92
2. Hạn chế 92
II. Một số kiến nghị 92
Kết luận 93
LỜI NÓI ĐẦU

Cùng với sự chuyển đổi của nền kinh tế đất nước thì áp lực cạnh tranh để duy trì, tồn tại và phát triển đối với các doanh nghiệp sản xuất ngày càng tăng.Chính vì vậy đòi hỏi tất cả các doanh nghiệp phải có sự thay đổi sao cho phù hợp với nền kinh tế đa thành phần hiện nay.Do đó các tát yếu các nhà quản lý doanh nghiệp phải nắm bắt được nguồn thông tin chính xác nhất, nhanh nhất để từ đó đưa ra chiến lược kinh doanh va quản lý doanh nghiệp đạt hiệu qủa cao nhất.Thông tin cung cấp cho các nhà quản lý doanh nghiệp được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, bằng nhiều cách, trong đó cách quan sát, đo lường , tính toán và ghi chép các hoạt động kinh tế là một trong các cách thu thập thông tin chủ yếu.Phương pháp này nhằm thực hiện chức năng phản ánh, giám sát các hoạt động kinh tế gọi là Hạch toán kế toán.
Hạch toán kế toán là phân hệ cung cấp thông tin chủ yếu cho nhà quản lý doanh nghiệp.Vì vậy tất cả các doanh nghiệp luôn luôn phải có sự thay đổi cơ bản về mọi hoạt động để phù hợp với nền kinh tế thị trường.cách mà mỗi doanh nghiệp cần nhanh chóng thay đổi đầu tiên va đó cũng là khâu quan trọng của doanh nghiệp đó là cách kế toán, bao gồm:chứng từ , tài khoản đối ứng , tính giá thành sản phẩm , tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh , cân đối kế toán ,báo cáo tài chính. Phương pháp lập chứng từ kế toán là thủ tục hạch toán đầu tiên và bắt buộc phải có đối với mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh.Nhờ đó số liệu kế toán cung cấp sẽ đảm bảo tính trung thực, chính xác và cơ sở pháp lý vững chắc của doanh nghiệp.
Trong những năm qua nhà nước ta đã và đang có những bước thay đổi chế độ kế toán sao cho phù hợp với cơ chế quản lý mới, phù hợp với nền kinh tế thị trường, nhất là khi Việt Nam đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới(WTO).Ngày nay hệ thống kế toán đang có tầm quan trọng trong nền kinh té nước ta và là một trong những bộ môn chuyên ngành của những chủ nhân doanh nghiệp tương lai của đát nước.
Học tập luôn luôn đi đôi với thực hành, lý luận phải gắn liền với thực tế.Cùng với việc học lý thuýet chuyên ngành hạch toán kế toán ở trường để trau dồi kiến thức chuyên ngành, em đã được ban giám hiệu trưòng Trung cấp công nghệ và kinh tế đối ngoại giới thiệu về thực tập tại Công ty cổ phần Diana.

Báo cáo thực tập gồm 3 phần:
? Phần I: Giới thiệu tổng quan về công ty Cổ phần Diana.
? Phần II: Thực trạng tổ chức kế toán trong một kỳ của công ty.
? Phần III: Một số ý kiến nhận xét và đề xuất về công tác kế toán của công ty Cổ phần Diana.Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement