Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#792978 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẢM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP 4
I. Khái quát chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 4
1. Chi phí sản xuất. 4
2. Giá thành sản phẩm. 6
3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 7
4. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 8
II. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 8
1. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 8
1.1. Đối tượng kế toán tập hợp CPSX: 8
1.2. Phương pháp kế toán tập hợp CPSX. 9
2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 17
2.1. Đánh giá SPDD theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hay chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp. 17
2.2. Đánh giá SPDD theo sản lượng sản phẩm hoàn thành tương đương. 18
2.3. Đánh giá SPDD theo chi phí sản xuất định mức: 18
3. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp SX. 19
3.1. Đối tượng tính giá thành: 19
3.2. Kỳ tính giá thành: 19
3.3. Các phương pháp tính giá thành: 19
III. Các hình thức kế toán 22
1. Hình thức sổ nhật ký chung 22
1.1 Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung 22
2. Hình thức nhật ký - sổ cái 24
2.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái 24
2.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái 25
3. Hình thức chứng từ ghi sổ 27
3.1. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 27
3.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 28
4. Hình thức kế toán Nhật kí -Chứng từ. 29
5. Hình thức kế toán trên máy vi tính 31
5.1. Đặc trưng cơ bản của Hình thức kế toán trên máy vi tính 31
5.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo Hình thức kế toán trên máy vi tính 31
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XD DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP DELTA 33
I. Giới thiệu chung về công ty Xây dựng dân dụng và Công nghiệp DELTA. 33
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 33
2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty : 33
3. Đặc điểm công nghệ và trình tự thi công tại công ty: 34
4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty Cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty. 36
5. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty: 39
5.3. Chế độ kế toán áp dụng 43
II. Kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP tại công ty DELTA 45
1. Kế toán CPSX và tính GTSP tại công ty 45
1.1. Kế toán nghiệp vụ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng dân dụng và công nghiệp DELTA . 47
1.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 48
2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 57
3. Chi phí sản xuất chung 69
Quý1/2011 74
Bảng tổng hợp chi phí khác bằng tiền 75
Tháng 03/20011 75
4. Đánh giá sản phẩm cuối kỳ: 82
5. Kế toán tính giá thành sản phẩm : 85
CHƯƠNG III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP DELTA 91
I. Nhận xét chung về tổ chức kế toán của công ty 91
1. Ưu điểm 91
2. Những mặt còn hạn chế. 92
3. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện tổ chức kế toán cpsx và tính giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng dân dụng và công nghiệp delta 93
3.1. Những thuận lợi và khó khăn trong SXKD của công ty 93
3.1.1. Thuận lợi 93
3.1.2. Về chủ quan 94
3.1.3. Khó khăn 94
3.2. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện tổ chức kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng dân dụng và công nghiệp DELTA 95
3.2.1. Về hạch toán vật liệu 96
3.2.2. Về hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 97
3.2.3. Về hạch toán chi phí sản xuất chung 101
3.2.4. Về tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm 102
3.2.5. Về việc hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán trong điều kiện áp dụng máy vi tính 103
LỜI NÓI ĐẦU

Hoạt động sản xuất kinh doanh là một lĩnh vực hoạt động kinh tế sôi động, có nhiều thời cơ và cũng nhiều thách thức, có người rất thành công song cũng không ít người gặp rủi to và thất bại. Đặc biệt là trong điều kiện hiện nay, khi mà Nhà nước không còn trực tiếp can thiệp vào hoạt động của các doanh nghiệp, mà Nhà nước chỉ quản lý vĩ mô nền kinh tế thông qua chính sách, pháp luật, thực hiện chuyển từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường thì sự cạnh tranh khắc nghiệt trong kinh doanh càng thể hiện rõ nét. Hoạt động kinh tế tuân theo các qui luật vốn có của nó, như qui luật giá cả, qui luật cung cầu... Các doanh nghiệp đều bình đẳng như nhau trước pháp luật và trên thị trường. Trong điều kiện như vậy, sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả hoạt động SXKD và uy tín, thế mạnh của doanh nghiệp trên thị trường.
Để chiếm được một vị trí nhất định và đứng vững trên thị trường, thì như các doanh nghiệp nói chung khác, công ty Xây dựng dân dụng và công nghiệp DELTA cũng phải không ngừng đổi mới, tự hoàn thiện cơ chế quản lí kinh tế cho phù hợp với cơ chế quản lí mới của Nhà nước. Với vai trò là một công cụ đắc lực của quản lí kinh tế, kế toán cần đổi mới theo, đặc biệt việc đổi mới, hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là yêu cầu cấp bách. Vì tổ chức hợp lý, khoa học kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm vừa để đáp ứng yêu cầu thực hiện đúng chế độ kế toán của Nhà nước vừa đảm bảo cung cấp một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin về CPSX và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp, làm cơ sở cho việc xác định đúng kết quả SXKD. Mặt khác, việc quản lí chặt chẽ, khoa học CPSX, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, còn là một yếu tố mang lại lợi thế cho doanh nghiệp trong cạnh tranh. Đối với các DNXL thì điều này vô cùng quan trọng khi mà sản phẩm của chúng là những công trình, HMCT có được từ các hợp đồng thông qua đấu thầu trong cơ chế thị trường.
Do tầm quan trọng và sự cần thiết phải đổi mới hoàn thiện tổ chức kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm kết hợp với quá trình tìm hiểu lí luận cũng như thực tiễn kế toán tại công ty Xây dựng dân dụng và công nghiệp DELTA em lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty Xây dựng dân dụng và công nghiệp DELTA trong điều kiện vận dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam” để trình bày trong chuyên đề tốt nghiệp này, em hy vọng sẽ góp phần hoàn thiện hơn tổ chức kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm, làm cơ sở cho việc tăng cường hiệu quả SXKD của công ty.
Mục đích nghiên cứu chủ yếu của đề tài là nhằm góp phần hoàn thiện tổ chức kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty Xây dựng dân dụng và công nghiệp DELTA và đưa ra một số kiến nghị về hoàn thiện tổ chức kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm ở công ty.
Trong chuyên đề này em xin trình bày những vấn đề lí luận chung về kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm trong các DNXL, đồng thời nghiên cứu thực trạng tổ chức kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm ở công ty Xây dựng dân dụng và công nghiệp DELTA.
Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phương pháp duy vật biện chứng, ngoài ra còn sử dụng kết hợp các phương pháp khác như phương pháp điều tra, khảo sát thực tế, phương pháp so sánh...
Kết cấu của chuyên đề
Chương I. Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tai các doanh nghiệp.
Chương II: Thực trạng về công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty Xây dựng dân dụng và công nghiệp DELTA.
Chương III: Một số nhận xét và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng dân dụng và Công nghiệp DELTA.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#1011089 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement