Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Bickford
#792354 Download miễn phí Đề tài

Trang
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1
1.1Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu: 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu: 2
1.3. Đối tượng nghiên cứu: 2
1.4. Phạm vi nghiên cứu: 2
1.4.1. Về không gian: 2
1.4.2. Về thời gian: 2
1.4.3. Về nội dung: 3
PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4
2.1. Tổng quan về tài liệu nghiên cứu: 4
2.1.1. Cơ sở lý luận: 4
2.1.2. Cơ sở thực tiễn: 7
2.1.2.1. Tình hình sản xuất cà phê trên thế giới: 7
2.1.2.2 Tình hình sản xuất cà phê ở Việt Nam: 8
2.1.2.3. Tình hình sản xuất cà phê ở ĐakLak: 9
2.2. Phương pháp nghiên cứu: 10
2.2.1. Phương pháp nghiên cứu chung: 10
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể : 10
2.2.3. Công cụ xử lý và phân tích số liệu: 10
PHẦN III: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 11
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 11
3.1.1. Điều kiện tự nhiên: 11
3.1.1. Điều kiện tự nhiên: 11
3.1.2. Tình hình phát triển kinh tế 12
3.1.2.1. tình hình dân số, thành phần dân tộc: 12
3.1.2.2. Tình hình lao động và nghề nghiệp 12
3.1.2.3. Tình hình giáo dục: 12
3.1.2.4. Tình hình y tế và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng 13
3.1.2.6. Hệ thống cơ sở hạ tầng 13
3.1.2.7. Các chính sách kinh tế và xã hội đang thực hiện tại địa phương: 13
3.1.3 Những thuận lợi và khó khăn 13
3.2. Kết quả nghiên cứu: 14
3.2.1. Đặc điểm của hộ điều tra. 14
3.2.1.1.Tuổi của chủ hộ: 14
3.2.1.2. Trình độ văn hóa và nghề nghiệp của hộ điều tra. 15
3.2.1.3. Nhân khẩu lao động và ngành nghề của hộ điều tra. 15
3.2.1.4.Trình độ văn hóa giáo dục của hộ điều tra. 16
3.2.1.5. Tình hình sử dụng đất đai của hộ điều tra. 16
3.2.1.7. T ình hình trang bị phương tiện sinh hoạt của hộ điều tra. 17
3.2.2. Thực trạng sản xuất cây cà phê của hộ điều tra. 18
3.2.2.1.Tình hình chi cho đầu tư sản xuất. 18
3.2.2.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế cây cà phê của hộ điều tra về điều kiện tự nhiên: 18
3.2.2.3 Một số giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả kinh tế đối với cây cà phê của hộ nhằm nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế hộ. 20
PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 23
4.1. Kết luận. 23
4.2. Kiến nghị. 23
TÀI LIỆU THAM KHẢO 25

PHẦN I
ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Cây cà phê được tròng ở nước ta hơn 100 năm nay và nó đã dần dần khẳng định được chỗ đứng của mình trong sự nghiệp phát triển kinh tế nông nghiệp của đất nước, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay khi nước ta đã gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Diện tích, năng suất, sản lượng cà phê tăng nhanh, kim ngạch xuất khẩu cà phê ngày càng tăng đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách. Công nghiệp chế biến cà phê ngày càng phát triển với nhiều sản phẩm đa dạng đã làm tăng giá trị gia tăng của hàng cà phê này.
Hiện nay cà phê là một trong những mặt hàng cà phê xuất khẩu hàng đầu của nước ta. Tuy nhiên do việc phát triển thường chạy theo giá cả chưa có quy hoạch cụ thể, công nghiệp chế biến còn ở trình độ thấp, chủ yếu là xuất khẩu cà phê nhân thô chưa qua chế biến, hơn nữa cà phê của nước ta còn thấp so với các nước khác trên thế giới nên hiệu quả kinh tế trong sản xuất cà phê còn thấp. Trong những năm tới để phát triển mạnh hơn nữa ngành sản xuất cà phê của nước ta, góp phần cải thiện đời sống của các hộ sản xuất cà phê cần có nhiều biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất cà phê của các nông hộ.
Hiện nay trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều loại cây trồng được thay thế và đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên cây cà phê là cây trồng khó có thể bị thay thế được, đời sống nhân dân phụ thuộc rất nhiều vào cây cà phê mặc dù có những biến đổi của thị trường, đất đai ,khí hậu, đã làm ảnh hưởng đến năng suất và giá cả. Việc phát triển và nâng cao năng suất, chất lượng cà phê là yếu tố quyết định tạo thêm thu nhập cho các hộ ổn định đời sống cũng như việc làm giàu là xu hướng tất yếu từng địa phương cũng như từng hộ nông dân đang thực hiện và đã đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc xoá đói giảm nghèo.
Xã Êa Na huyện Krông Ana cũng nằm trong cơ cấu kinh tế đó. Trong những năm qua việc phát triển cây cà phê đã đem laị nhiều thành quả nhất định cho xã, nền kinh tế của xã có những bước phát triển hơn, các hộ gia đình ở đây đã phát huy tiềm năng lao động, tiềm năng đất đai, tiềm năng khí hậu… một cách đúng mức theo lợi thế so sánh của mình đồng thời do thu nhập của cây cà phê là yếu tố quyết định và là nguồn thu chủ yếu trong tổng nguồn thu nhập chính của gia đình mình việc nâng cao hiệu quả.của việc sản xuất cây cà phê sẽ trực tiếp thúc đẩy kinh tế gia đình theo chiều hướng tích cực đồng thời tạo ra một lượng hàng nông sản, xuất khẩu đem lại kim ngạch cao cho đất nước.
Xuất phát từ những thuận lợi, khó khăn thực tế của đất nước nên em đã lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu hiệu quả kinh tế cây cà phê của các hộ nông dân tại buôn Êa Na xã Êa Na huyện Krông Ana tỉnh DakLak” nhằm tìm ra những thuận lợi, khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh cây cà phê từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cây cà phê để góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc Êđê tại buôn Êa Na được tốt hơn.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
Nghiên cứu hiệu quả kinh tế của cây cà phê của các hộ nông dân buôn Êa Na xã Ea Na, nhằm xác định những thuận lợi, khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh cây cà phê. Từ đó xác định những nhân tố ảnh hưởng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của cây cà phê để góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống được tốt hơn.
1.3. Đối tượng nghiên cứu
Chuyên đề nghiên cứu về hiệu quả kinh tế của cây cà phê, tìm hiểu và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất cây cà phê của từng hộ nông dân.
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Về không gian
Chuyên đề được tiến hành điều tra ngẫu nhiên 45 hộ trong tổng số 311 hộ tại buôn Êa Na xã Êa Na huyện Krông Ana tỉnh DakLak.
1.4.2. Về thời gian
Do điều kiện nghiên cứu và thời gian thực tập có hạn ( từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11 năm 2007), nên trong đề tài này em chỉ tìm hiểu, phân tích trong thời gian hạn hẹp.
1.4.3. Về nội dung
- Nghiên cứu đặc điểm địa bàn nghiên cứu.
- Đặc điểm của hộ điều tra.
- Thực trạng sản xuất nông nghiệp của các hộ điều tra.
- Đánh giá hiệu quả kinh tế cây cà phê của hộ điều tra.
- Xác định những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế đối với cây cà phê của hộ điều tra.
- Một số giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả kinh tế đối với cây cà phê của hộ nhằm nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế hộ.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By hothiha1989
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement