Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ttc4vn
#792290

Download miễn phí Tài liệu Lập kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế địa phương

MỤC LỤC
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU 5
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG 7
CHƯƠNG I: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 8
I.1. BẢN CHẤT CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 8
I.2. CÁC CHỨC NĂNG CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 16
I.2.1. Điều tiết, phối hợp ổn định kinh tế vĩ mô ở các cấp địa phương 16
I.2.2. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội 16
I.2.3. Kiểm tra, theo dõi hoạt động kinh tế - xã hội 17
I.3. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 17
I.3.1. Các nguyên tắc chung 17
I.3.2. Các nguyên tắc đặc thù cho giai đoạn hiện nay 19
CHƯƠNG II TỔNG QUAN VỀ LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG 24
II.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG? 24
II.1.1. Khái niệm 24
II.1.2. Những đặc trưng của lập kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế địa phương 26
II.1.3. Sự cần thiết chuyển đổi từ lập kế hoạch truyền thống sang lập kế hoạch chiến lược 28
II.1.4. Những lợi ích và khó khăn trong lập kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế địa phương hiện nay ở Việt Nam 29
II.2. QUY TRÌNH TỔNG QUÁT LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG 32
II.2.1. Sơ đồ quy trình lập kế hoạch chiến lược 32
II.2.2. Mô tả các bước trong quy trình 34
II.2.3. Mối quan hệ giữa các bước trong quy trình lập kế hoạch chiến lược 38
PHẦN II: CÁC BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG 40
CHƯƠNG III KHỞI ĐỘNG: CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN CHO LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG 41
III.1. VAI TRÒ CỦA KHỞI ĐỘNG CHO LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 41
III.1.1. Sự cần thiết của bước Khởi động 41
III.1.2. Tác dụng 41
III.2. NỘI DUNG CỦA BƯỚC KHỞI ĐỘNG 42
III.2.1. Thành lập nhóm lập kế hoạch chủ chốt và xác định các thành phần tham gia 42
III.2.2. Phác thảo một quy trình lập kế hoạch 46
CHƯƠNG IV PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG 49
III.1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PTKTĐP 49
III.1.1. Khái niệm: 49
III.1.2. Sự cần thiết cùa phân tích, đánh giá tiềm năng và thực trạng PTKTĐP 49
III.1.3. Các yêu cầu cơ bản: 50
III.1.4. Các nội dung phân tích, đánh giá 50
III.2. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PTKTĐP 51
III.2.1. Các nội dung phân tích tiềm năng phát triển địa phương 51
III.2.2. Các nội dung đánh giá thực trạng phát triển KTXH địa phương 54
III.2.3. Xác định các điểm mạnh và điểm yếu của địa phương 60
III.2.4. Đánh giá triển vọng PTKTĐP 61
III.2.5. Tổng hợp các vấn đề chiến lược then chốt. 65
III.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PTKTĐP 67
III.3.1. Phương pháp thống kê, mô tả 67
III.3.2. Phân tích, đánh giá theo cách so sánh chuỗi 68
III.3.3. Phương pháp phân tích, đánh giá thông qua so sánh chéo 69
III.3.4. So sánh với mục tiêu đặt ra 71
III.4. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN CHO PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PTKTĐP 72
III.4.1. Thu thập các tài liệu thứ cấp 72
III.4.2. Thu thập các dữ liệu trực tiếp thông qua điều tra, khảo sát 73
CHƯƠNG V XÁC ĐỊNH TẦM NHÌN 76
V.1. TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG 76
V.1.1. Khái niệm 76
V.1.2. Ý nghĩa 76
V.1.3. Nội dung 77
V.2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TẦM NHÌN 80
V.2.1. Khung thời gian để xác định Tầm nhìn 80
V.2.2. Các bước xác định Tầm nhìn 80
CHƯƠNG VI XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU 82
VI.1. KHÁI NIỆM VỀ MỤC TIÊU KẾ HOẠCH 83
VI.1.1. Khái niệm 83
VI.1.2. Ý nghĩa của việc xác định các cấp mục tiêu kế hoạch 85
VI.1.3. Nội dung của các cấp mục tiêu 86
VI.2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU KẾ HOẠCH 91
VI.2.1. Xác định các vấn đề then chốt 91
VI.2.2. Đánh giá các vấn đề 94
VI.2.3. Hoán chuyển các vấn đề thành các câu phát biểu về mục tiêu 96
VI.2.4. Hình thành các cấp mục tiêu 97
VI.2.5. Sắp xếp thứ tự ưu tiên các mục tiêu 99
VI.2.6. Xây dựng các chỉ tiêu SMART 99
CHƯƠNG VII XÁC ĐỊNH PHƯƠNG ÁN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 101
VII.1. PHƯƠNG ÁN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 101
VII.1.1. Khái niệm phương án kế hoạch chiến lược 101
VII.1.2. Ý nghĩa của việc xác định phương án kế hoạch chiến lược 101
VII.1. HÌNH THÀNH CÁC PHƯƠNG ÁN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 102
VII.1.1. Rà soát lại phân tích SWOT và những mục tiêu ưu tiên 102
VII.1.2. Hình thành các phương án kế hoạch chiến lược 102
VII.2. ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC 103
VII.2.1. Đánh giá sơ bộ 103
VII.2.2. Đánh giá sâu 104
VII.3. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC 105
CHƯƠNG VIII LẬP KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 108
VIII.1. SỰ CẦN THIẾT LẬP KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 108
VIII.1.1. Các khái niệm 108
VIII.1.2. Sự cần thiết 109
VIII.2. LẬP KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 110
VIII.2.1. Sơ đồ qui trình lập kế hoạch hành động 110
VIII.2.2. Nội dung của các bước lập kế hoạch hành động 111
VIII.3. LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN 113
VIII.3.1. Thiết lập hệ thống tổ chức nhân sự theo dõi quản lý thực hiện kế hoạch. 114
VIII.3.2. Tổ chức và liên kết các công cụ chính sách để thực hiện kế hoạch. 116
CHƯƠNG IX LẬP KẾ HOẠCH THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG 117
IX.1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ THEO DÕI VÀ ĐÁNH GÍA 117
IX.1. 1. Khái niệm về theo dõi và đánh giá 117
IX.1.3. Các hình thức TDĐG 118
IX.1.4. Các cách theo dõi và đánh giá 119
IX.2. CHỈ SỐ THEO DÕI ĐÁNH GIÁ 120
IX.2.1. Khái niệm chỉ số 120
IX.2.2. Lựa chọn chỉ số theo dõi, đánh giá 121
IX.3. LẬP KẾ HOẠCH THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ 123
IX.3.1. Lập kế hoạch theo dõi 124
IX.3.2. Lập kế hoạch Đánh giá 126
IX.3.3. Sử dụng những phát hiện trong quá trình TDĐG 128
PHẦN III: CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG 163
CHƯƠNG X CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG 163
X.1. MỘT SỐ CÔNG CỤ LẬP KẾ HOẠCH CÓ SỰ THAM GIA 163
X.1.1. Sơ đồ VENN 163
X.1.2. So sánh cặp đôi 164
X.1.3. Sắp xếp ưu tiên bằng phương pháp cho điểm theo tiêu chí 166
X.2. PHÂN TÍCH MA TRÂN SWOT TRONG LẬP KẾ HOẠCH ĐỊA PHƯƠNG 168
X.2.1. Khái niệm và đặc điểm của ma trận SWOT 168
X.2.2. Qui trình phân tích SWOT sử dụng trong lập kế hoạch có sự tham gia 170
X.2.3. Vận dụng SWOT trong lập kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế địa phương 173
X.3. SỬ DỤNG CÂY VẤN ĐỀ VÀ CÂY MỤC TIÊU TRONG XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU KẾ HOẠCH 179
X.3.1. Phương pháp xây dựng Cây vấn đề 179
X.3.2. Phương pháp xây dựng “Cây mục tiêu” 182
X.4. CÁC CÔNG CỤ XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC 185
X.4.1. Xây dựng các Phương án Chiến lược 185
X.4.2. Sắp xếp các Phương án chiến lược 186
X.4.3. Đánh giá các PACL – Phân tích Kỹ thuật 187
X.4.4. Đánh giá các PACL sử dụng trọng số 188
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

so sánh chuỗi, so sánh chéo và so sánh với mục tiêu?
Trong phân tích và đánh giá tiềm năng, thực trạng PTKTĐP, khi nào nên sử dụng phương pháp so sánh chuỗi, khi nào sử dụng phương pháp so sánh chéo? Nêu một số trường hợp cụ thể của địa phương.
III.4. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN CHO PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PTKTĐP
Để có căn cứ cho việc phân tích, đánh giá phát triển kinh tế địa phương chúng ta cần phát huy tối đa việc kế thừa từ các nghiên cứu và phân tích hiện có. Trong trường hợp không có đủ tài liệu cần thiết cho phân tích và đánh giá thì phải tiến hành các điều tra để có các thông tin. Điều này cũng đồng nghĩa với hai yêu cầu đặt ra là:
Việc thu thập và tổng hợp các tài liệu thứ cấp sẽ bảo đảm rằng chúng ta không phải làm lại những cái mà trước đó đã làm rất tốt.
III.4.1. Thu thập các tài liệu thứ cấp
Trên thực tế có thể phần lớn các nội dung cần phân tích về môi trường KTXH của địa phương đều có sẵn trong các nghiên cứu và công bố của các cơ quan, tổ chức ở cả cấp trung ương và địa phương hay các nghiên cứu của các tổ chức quốc tế trên địa bàn. Thông qua việc thu thập và tổng hợp tài liệu sẽ giúp chúng ta giảm thiểu được rất nhiều nội dung cần điều tra, bảo đảm rằng chúng ta không phải làm lại những cái mà trước đó đã làm rất tốt, rằng bạn sẽ không “phát minh lại chiếc bánh xe”. Theo đó, trước khi bắt đầu phân tích tình hình, cần bảo đảm rằng tất cả các nghiên cứu qúa khứ và hiện tại về phát triển kinh tế xã hội của khu vực địa phương đã được thu thập. Điều này giúp giảm thiểu được các chi phí về thời gian và tiền bạc cho việc điều tra các nội dung cần thiết. Chúng ta có thể tiếp cận rất nhiều nguồn thông tin sẵn có như:
Điều tra Mức sống dân cư (VLSS) các đợt năm: 1997 – 1998; 2002 – 2003; 2006 – 2007.
Số liệu qua các cuộc điều tra lớn của Tổng cục Thống kê trên nhiều lĩnh vực như: Lâm nghiệp, ngư nghiệp, lực lượng lao động, dân số và kế hoạch hóa gia đình, số lượng và quy mô doanh nghiệp…
Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (2005, 2006) của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
Các chính sách về tài chính như: thuế (bao gồm cả các loại thu liên quan đến đất), số liệu và khả năng thu hút nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), tín dụng, bảo hiểm, phí của địa phương cũng như thu đóng góp của người dân.
Các chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
Điều tra dân số,
Các ấn phẩm sách, tạp chí
Các tài liệu, thông tin trên internet...
Trong trường hợp Phân tích tiềm năng và đánh giá thực trạng PTKTĐP, với từng nội dung cụ thể, chúng ta cần tham khảo và tìm kiếm các tài liệu thứ cấp sẵn có như được nêu trong cột 3, các bảng từ 4.1 đến 4.4 ở phần IV.2 chương này.
< Lưu ý: Các lưu ý khi thu thập và sử dụng số liệu thứ cấp:
Cần tận dụng tất cả những lợi thế của các thông tin tốt nhất có sẵn trong điều kiện các nguồn lực hạn chế. Cũng cần thận trọng khi sử dụng số liệu, thông tin thứ cấp vì trong nhiều trường hợp các số liệu này có thể không chính xác, lạc hậu. Do vậy, cần tránh sử dụng một cách thiếu cân nhắc những số liệu sẵn có đó để ra quyết định. Ngoài ra, những thông tin này thường có sẵn đối với hoạt động kinh tế chính thức, mà ít khi tính đến các khu vực không chính thức và các nhóm dễ bị tổn thương khác. Trong trường hợp không có số liệu cứng (ví dụ: số chỗ làm việc tăng thêm hàng năm), có thể sử dụng các số liệu định tính, hay các mô tả để thay thế cho các thông tin khó lượng hoá một cách chính xác hay khó tiếp cận. Đối với các số liệu về tài chính, ngân sách ngoài các nguồn thông tin cơ bản từ các cơ quan Tài chính và kế hoạch địa phương cần lưu ý thu thập ở các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn như: thống kế, thuế, Hải quan, các ngân hàng thương mại, các tổ chức bảo hiểm.
Chính quyền địa phương cần xây dựng qui chế trao đổi thông tin, đảm bảo việc chia sẻ thông tin giữa các cơ quan ban ngành đóng trên địa bàn một cách đều đặn, chính thống, tránh tình trạng “xin” và “cho” số liệu.
Khả năng thu thập thông tin cũng bị hạn chế bởi nguồn lực dành cho thu thập nó.
Khi sử dụng các thông tin thứ cấp cho phân tích đánh giá, phải chỉ rõ các thông tin đó có xuất xứ ở đâu, bằng nhiều cách: Trích dẫn trực tiếp; ghi chú trên lề dưới (footnote) của báo cáo…
Ngay cả trong trường hợp không thể có được một bộ số liệu đầy đủ và toàn diện thì cũng không nên dừng quá trình thu thập.
Cần sử dụng thông tin có sẵn một cách tốt nhất, thậm chí đó là thông tin mang tính chất định tính.
Khi sử dụng các thông tin thứ cấp cho phân tích đánh giá, điều quan trọng là phải chỉ rõ các phân tích, đánh giá hay số liệu đó có xuất xứ ở đâu? (ví dụ: trong báo cáo về tình hình thực hiện KH PTKTĐP năm 2006 hay kết quả đánh giá về môi trường đầu tư các tỉnh – PCI của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam…). Có thể sử dụng nhiều cách: Trích dẫn trực tiếp; ghi chú trên lề dưới (footnote) của báo cáo…
III.4.2. Thu thập các dữ liệu trực tiếp thông qua điều tra, khảo sát
Để công tác điều tra, khảo sát được thực hiện có hiệu quả, chúng ta cần xác định được các nhóm đối tượng trọng tâm cần nghiên cứu; từ đó xây dựng các phiếu điều tra/bảng hỏi để tiến hành điều tra. Các nội dung và trình tự cần thực hiện là:
Việc phỏng vấn sâu luôn mang lại kết quả cao hơn và thường đạt được các kết quả ngoài dự kiến so với mục tiêu ban đầu. Tuy nhiên phương pháp này đòi hỏi nhiều thời gian và chi phí tài chính.
Nội dung điều tra: đây là vấn đề quan trọng nhất quyết định sự thành công hay thất bại của mục tiêu thu thập dữ liệu đặt ra. Do vậy, trước khi xây dựng nội dung điều tra (các bảng hỏi), chúng ta cần làm rõ mục tiêu: điều tra lĩnh vực nào, đối tượng điều tra là ai (các doanh nghiệp, các hộ gia đình...).
Phạm vi, qui mô, địa điểm điều tra: Tùy theo ngân sách dành cho điều tra và yêu cầu chọn mẫu, chúng ta cần dự kiến được phạm vi điều tra phù hợp, có tính đến tính thay mặt (số lượng các huyện, xã, thôn cần tiến hành điều tra), từ đó xác định số lượng mẫu điều tra (bao nhiều người, hộ, doanh nghiệp...) và địa điểm điều tra.
Phương pháp tổ chức điều tra: có nhiều phương pháp điều tra có thể được đề xuất để từ đó xác định phương pháp phù hợp. Thông thường việc điều tra trực tiếp cho kết quả cao hơn nhưng cũng tốn kém hơn:
Điều tra trực tiếp: Chủ yếu được thực hiện thông qua các biện pháp: (i) hẹn và trực tiếp gặp đối tượng để phỏng vấn sâu về các vấn đề có liên quan đến phát triển kinh tế địa phương; (ii) gặp, phỏng vấn trực tiếp đối tượng theo nội dung chuẩn bị trước hay (iii) phỏng vấn qua điện thoại theo các nội dung trong phiếu điều tra. Trên thực tế việc phỏng vấn sâu luôn mang lại các kết quả cao hơn và thường đạt được các kết quả ngoài dự kiến so với mục tiêu ban đầu. Tuy nhiên phương pháp này đòi hỏi nhiều thời gian và chi phí tài chính.
Điều tra gián tiếp: có nhiều phương pháp điều...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement