Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By trang_su
#790698

Download miễn phí Tiểu luận Ngoại thương Trung Quốc trong thời kỳ cải cách mở cửa

MỤC LỤC
Lời mở đầu 1
Phần I. Lý luận chung 2
Khái niệm, đối tượng, nội dung, chức năng, phương pháp nghiên cứu kinh tế ngoại thương. 2
1. Khái niệm 2
2. Đối tượng nghiên cứu 2
3. Chức năng của ngoại thương. 3
4. Phương pháp nghiên cứu. 3
II. Ngoại thương Trung Quốc trước thời kỳ cải cách mở cửa 4
Phần II. Nội dung 6
I. Ngoại thương Trung Quốc trong thời kỳ cải cách mở cửa 6
Kết luận 21
Các tài liệu tham khảo 22
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

lµ 18,9%. Theo thèng kª cña ChÝnh phñ Trung Quèc, trong thêi gian 10 n¨m (1978-1987) th× ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng cña Trung Quèc t¨ng 4 lÇn, s¶n xuÊt c«ng nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp t¨ng 2,5 lÇn, s¶n xuÊt N«ng nghiÖp t¨ng 2,25 lÇn. Nh­ vËy râ rµng lµ t«c ®é ph¸t triÓn cña ngo¹i th­¬ng t¨ng nhanh h¬n tèc ®é ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt. §iÒu ®ã chØ ra r»ng vai trß cña ngo¹i th­¬ng t¸c ®éng trë l¹i víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ trong n­íc rÊt quan träng.
Trong ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, c¬ cÊu hµng xuÊt nhËp khÈu vµ c¬ cÊu thÞ tr­êng cã nhiÒu thay ®æi râ rÖt. Sè l­îng hµng thµnh phÈm c«ng nghiÖp xuÊt khÈu t¨ng nhanh, nhÊt lµ nh÷ng mÆt hµng truyÒn thèng nh­ quÇn ¸o, giÇy dÐp, dông cô thÓ thao vµ c¸c lo¹i hµng thñ c«ng mü nghÖ..vv..Nh÷ng mÆt hµng nµy tû lÖ suÊt mçi n¨m t¨ng 18,5%. N¨m 1980 nh÷ng mÆt hµng trªn chiÕm 25% tæng gi¸ trÞ hµng ho¸ xuÊt khÈu. ChØ riªng mÆt hµng GiÇy DÐp cña Trung Quèc xuÊt sang thÞ tr­êng t­ b¶n chñ nghÜa (Mü, NhËt, ý, Ph¸p) ®· cã gi¸ trÞ 160 triÖu USD.
ViÖc xuÊt khÈu than vµ DÇu má t¨ng nhanh, chiÕm 21,5% trong tæng gi¸ trÞ hµng ho¸ xuÊt khÈu. Ho¹t ®éng nµy thu ®­îc kÕt qu¶ trªn c¬ së t¨ng s¶n l­äng khai th¸c vµ më réng thÞ tr­êng bu«n b¸n. N¨m 1987, Trung Quèc ®· xuÊt khÈu 27,2 triÖu tÊn DÇu, 13,5 triÖu tÊn Than trong ®ã 80% xuÊt sang NhËt, 20% xuÊt sang Mü. Bªn c¹nh ®ã Trung Quèc cßn xuÊt mét sè lo¹i n«ng phÈm sang thÞ tr­êng Mü, óc, Ph¸p. VÒ nhËp khÈu h­íng theo chiÕn l­îc ®iÒu chØnh nÒn kinh tÕ , Trung Quèc ®· thay ®æi chÝnh s¸ch nhËp khÈu thiÕt bÞ kü thuËt. Quan ®iÓm cña Trung Quèc chØ nhËp khÈu cã chän läc thiÕt bÞ toµn bé cho nh÷ng c«ng tr×nh lín nh­ng rÊt c¸ biÖt. Trung Quèc ­u tiªn nhËp khÈu kü thuËt vµ c«ng nghÖ ®Ó c¶i t¹o c¸c xÝ nghiÖp cò ®· l¹c hËu. Víi quan ®iÓm nh­ vËy, Trung Quèc ®· nhËp c«ng nghÖ vµ kü thuËt cña trªn 40 n­íc, chñ yÕu lµ cña Mü, NhËp Anh, Ph¸p, T©y §øc…
Trong ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i, Trung Quèc cßn tranh thñ vay vèn cña quü tiÒn tÖ quèc tÕ víi ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi vµ chó träng sö dông nã cã hiÖu qu¶. N¨m 1982 Trung Quèc ®· vay cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc tÕ 10,8 tû USD ®Ó thanh to¸n tiÒn nhËp khÈu thiÕt bÞ ®ång bé. Bªn c¹nh ®ã c¸c n­íc T©y §øc, Anh, NhËt…. Còng cung cÊp tÝn dông dµi h¹n víi l·i suÊt thÊp ­u ®·i cho Trung Quèc. Th¸ng 10 /1984 T©y §øc cho Trung Quèc vay 50 triÖu M¸c víi l·i suÊt 2% tr¶ trong 30 n¨m. Víi chÝnh s¸ch më cöa cña Trung Quèc t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho t­ b¶n n­íc ngoµi ®Çu t­ trùc tiÕp tõ 1978-1985, vèn ®Çu t­ cña t­ b¶n n­íc ngoµi vµo c¸c xÝ nghiÖp hîp doanh lµ 16,2 tû USD trong ®ã 5 tû USD ®Çu t­ vao th¨m dß vµ khai th¸c má sè cßn l¹i lµ ®Çu t­ vµo c«ng nghiÖp nhÑ, c«ng nghiÖp ®iÖu tö, ho¸ chÊt, luyÖn kim…. Ho¹t ®éng ®Çu t­ cña n­íc ngoµi vµo Trung Quèc chñ yÕu tËp trung vµo s¶n xuÊt., chiÕm tíi 70% trong tæng sè xÝ nghiÖp t­ b¶n n­íc ngoµi ®Çu t­ do ®ã sè xÝ nghiÖp phi s¶n xuÊt chØ chiÕm 25% trong sù ph¸t triÓn cña c¸c ®Æc khu kinh tÕ vµ thµnh phè më cöa. Tõ 1985-1988, Trung Quèc tiÕp tôc hoµn thiÖn vïng më cöa ven biÓn b»ng viÖc më cöa ®ång b»ng s«ng Tr­êng Giang, ®ång b»ng S«ng Chu, vïng phÝa nam tØnh phóc KiÕn S¬n ®«ng, b¸n ®¶o Liªu §«ng, thµnh lËp tØnh ®¶o H¶i Nam vµ chuyÓn thµnh ®Æc khu kinh tÕ lín nhÊp, ®ång thêi x©y dùng 13 khu khai th¸c ph¸t triÓn kinh tÕ ven biÓn ®Çu tiªn ë Qu¶ng §«ng, phóc KiÕn, Giang T«. TØnh Qu¶ng §«ng n¨m 1979 gi¸ trÞ s¶n phÈm s¶n xuÊt ra lµ 60 triÖu nh©n d©n tÖ (NDT) nh­ng tíi n¨m 1987 lµ 8 tû NDT. Nh­ vËy møc t¨ng tr­ëng thËt lµ thÇn l¹, gÊp 120 lÇn. Nh×n chung trong nh÷ng n¨m qua chÝnh s¸ch më cöa ®· ®em l¹i nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng chó ý. Th¸ng 10/19986 Trung Quèc tuyªn bè bæ sung nh÷ng khuyÕn khÝch ®Æc biÖt cho c¸c xÝ nghiÖp hîp doanh vÒ quyÒn h¹n vÒ sö dông lîi nhuËn lao ®éng, ®· b·i quyÒn ®éc quyÒn ngo¹i th­¬ng cña c¸c C«ng ty xuÊt nhËp khÈu giao quyÒn cho c¸c C«ng ty ngo¹i th­¬ng ®­îc thµnh lËp theo ngµnh vµ theo l·nh thæ. ë Trung Quèc viÖc ®Çu t­ cña n­íc ngoµi ®· lµm xuÊt hiÖn 5000 xÝ nghiÖp hîp doanh, 120 xÝ nghiÖp n­íc ngoµi ®éc doanh. TÝnh tíi 1987 ®· cã 40 n­íc trong thÕ giíi t­ b¶n ®Çu t­ kinh doanh vµo Trung Quèc víi 8796 hîp ®ång ký kÕt vµ Trung Quèc ®· sö dông 31,9 tû USD vèn ®Çu t­ cña n­íc ngoµi. Trong qu¸ tr×nh hîp t¸c kinh tÕ Trung Quèc ®· sö dông 7 ngh×n kü s­, kü thuËt viªn cña c¸c n­íc Anh, ph¸p, Mü, NhËt.
Trong ho¹t ®éng hîp t¸c ®a ph­¬ng, tÝnh ®Õn n¨m 1983 sau h¬n 20 n¨m gi¸n ®o¹n, Trung Quèc vµ Liªn X« ®· nèi l¹i quan hÖ kinh tÕ. N¨m 1985, Liªn X« ®· gióp Trung Quèc c¶i t¹o l¹i 14 c«ng tr×nh c«ng nghiÖp cò vµ x©y dùng 7 c«ng tr×nh c«ng nghiÖp míi. Víi c¸c n­íc §«ng ¢u trong khèi SEG tõ n¨m 1984 b¾t ®Çu quay l¹i hîp t¸c víi Trung Quèc. C¸c n­íc nµy nhËn gióp Trung Quèc c¶i t¹o 79 c«ng tr×nh c«ng nghiÖp trÞ gi¸ 80 triÖu USD cho c¸c ngµnh chÕ t¹o m¸y, luyÖn kim, ho¸ chÊt ®iÖn tö… trong quan hÖ hîp t¸c víi c¸c n­íc thuéc khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng, Trung Quèc ®· thiÕt lËp ®­îc mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c n­íc nh­ Hång C«ng, Ma Cao, §µi Loan. Hång K«ng vµ Ma Cao lµ hai khu vùc nhá thuéc tØnh Qu¶ng §«ng cña Trung Quèc. Tuy vËy nhê vÞ trÝ ®Þa lý thuËn lîi, cã tr×nh ®é kinh tÕ ph¸t triÓn kh¸ cao, cã thÓ chÕ kinh tÕ tù do cao ®é nªn Hång K«ng vµ Ma Cao kh«ng nh÷ng ®ãng vai trß cÇu nèi kinh tÕ gi÷a Trung Quèc ®¹i lôc víi thÕ giíi mµ cßn lµ n¬i cung cÊp quan träng vÒ vèn, kü thuËt, kinh nghiÖm qu¶n lý vµ viÖc lµm chä lôc ®Þa. N¨m 1978 møc bu«n b¸n gi÷a ®¹i lôc Trung Quèc víi Hång K«ng, Ma Cao lµ 2,6 tû USD. T¨ng tr­ëng kinh tÕ tèc ®é cao cña Trung Quèc cßn g¾n chÆt víi sù t¨ng nhanh xuÊt khÈu hµng chÕ biÕn sö dông nhiÒu lao ®éng. Tû träng lo¹i hµng ho¸ nµy n¨m1985 lµ 49% trong tæng gi¸ trÞ xuÊt khÈu. Cöa ngâ chÝnh ®Ó Trung Quèc xuÊt khÈu lµ Hång K«ng. N¨m 1980 tû lÖ t¸i xuÊt khÈu cña Hång K«ng lµ 30,5% vµ tû lÖ nµy t¨ng c­êng quan hÖ mÉu dÞch Trung Quèc- Hång K«ng. Víi §µi Loan, ngay khi thùc hiÖn chñ tr­¬ng c¶i c¸ch më cöa kinh tÕ vµo cuèi n¨m 1978, ChÝnh phñ Trung Quèc ®· thÇy râ vai trß kinh tÕ cña §µi Loan ®èi víi ®¹i lôc. Trong kho¶ng 5 n¨m ®Çu (1979-1984) ®Çu t­ cña §µi Loan t¹i ®aÞ lôc phÇn lín mang tÝnh lÎ tÎ, th¨m dß, quy m« nhá bÐ.. nh­ng kÓ tõ sau n¨m 1984, ®Æc biÖt tõ ®Çu n¨m 1987 nhÞp ®é ®Çu t­ ®· ph¸t triÓn rÊt nhanh. Qua ®ã ta thÊy ®­îc mèi quan hÖ mËt thiÕt kh«ng thÓ t¸ch rêi gi÷a Trung Quèc víi khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng vµ ng­îc l¹i gi÷a Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng víi Trung Quèc vµ mèi quan hÖ nµy sÏ kh«ng ®­îc ph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m tiÕp theo.
Kh«ng chØ mèi quan hÖ Trung Quèc víi c¸c nøoc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng, mèi quan hÖ gi÷a Trung Quèc víi c¸c n­íc thuéc §«ng B¾c ¸ còng rÊt kh¨ng khiÕt. Do tõng ®iÒu kiÖn cô thÓ cña mçi n­íc kh¸c nhau. Cã nh÷ng n­íc tµi nguyªn thiªn nhiªn ph­¬ng ph¸p nh­ Trung Quèc, Nga, M«ng Cæ, cã nh÷ng n­íc nghÌo nµn thiÕu thèn nguån tµi nguyªn nh­ NhËt B¶n, Hµn Quèc. Cã nh÷ng n­íc cÇn ®Èy m¹nh xuÊt khÈu t­ b¶n, kü thuËt nh­ NhËt B¶n, Hµn Quèc, cã nh÷ng n­íc cÇn thu hót sè l­îng lín t­ b¶n vµ kü thuËt vµo nh­ M«ng Cæ, Nga, Trung Quèc. Cã d­ thõa søc lao ®éng nh­ Trung Quèc, TriÒu Tiªn, cã n­íc l¹i thiÕt søc lao ®éng nh­ vïng ViÔn §«ng Nga, NhËt B¶n, Hµn Quèc. V× vËy yªu cÇu kh¸ch quan bæ sugn lÊn nhau vÒ kinh tÕ lµ ®Æc ®iÓm næi bËt nhÊt cña c¸c n­íc §«ng B¾c ¸. §©y lµ c¬ së kh¸ch quan rÊt thuËn lîi cho sù kÕt hîp mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt hî lý nhÊt c¸c yÕu toã s¶n xuÊt bao gåm vèn, ký thuËt, kinh nghiÖm qu¶n lý tiªn tiÕn cña NhËt B¶n, Hµn Quèc víi tµi nguyªn thiªn nhiªn nh­ cña Nga, M«ng Cæ vµ søc lao ®éng cña TriÒu Tiªn, Trung Quèc, NhËt B¶n chiÕm vÞ trÝ quan...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement