Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thuylinh19803
#790518 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỤC LỤC
A. LỜI NÓI ĐẦU 1
B. NỘI DUNG 3
I. Những lý luận chung về nguồn nhân lực nông thôn (NNLNT) 3
1. Khái niệm NNLNT 3
2. Quan niệm của một số tổ chức quốc tế và một số nước về phát triển NNL NT 5
3. Đặc điểm của NNLNT 7
3.1. NNLNT dồi dào, tốc độ tăng nhanh hơn so với khu công nghiệp và thành thị 7
3.2. NNLNT nhìn chung có trình độ văn hóa và chuyên môn kỹ thuật thấp và không đồng đều hơn so với các khu vực khác của nền kinh tế 8
3.3. NNLNT ( đặc biệt là bộ phân lao động sản xuất trực tiếp) làm việc có tính chất thời vụ, chưa có việc làm thường xuyên 8
3.4. Phân bố lao động nông thôn không đều giữa các vùng miền trong cả nước 9
3.5. Sức ép của lao động nông thôn đang ngày một lớn do xu hướng phát triển kinh tế 10
3.6. Thu nhập và thù lao lao động thuộc vào loại thấp nhất so với các lĩnh vực khác. Mức sống của lao động nông thôn thấp hơn nhiều so với thành thị 10
3.7. Thị trường lao động nông thôn chưa phát triển, sức cạnh tranh của hàng hóa sức lao động nông thôn còn yếu 11
4. Vai trò của NNL NT trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội 12
5. Các nhân tổ ảnh hưởng đến NNLNT 14
5.1. Quá trình dân số 14
5.2. Mức sống của dân cư 14
5.3. Giáo dục và đào tạo 14
5.4. Tăng trưởng và phát triển kinh tế 15
5.5. Việc làm và thu nhập 15
5.6. Sự phát triển hệ thống giao thông và công nghệ thông tin 16
5.7. Các chính sách của chính phủ 16
II. Lợi thế, thách thức của NNLNT 16
1. Lợi thế của NNLNT 16
1.1. NNLNT dồi dào, trẻ và giá rẻ 16
1.2. Những phẩm chất tinh thần tốt đẹp 18
2. Thách thức của NNLNT 19
2.1. Chất lượng NNLNT thấp 19
2.2. Người nông dân có nguy cơ bị mất việc và khả năng kiếm việc mới của lao động nông thôn thấp do trình độ chuyên môn và khả năng thích ứng với điều kiện mới không cao 21
2.3. Những thói quen và truyền thống lạc hậu 22
2.4. Tạo ra phân tầng xã hội, ảnh hưởng tới phát triển văn hóa, xã hội và môi trường của nước ta 24
2.5. Một số thách thức khác 24
III. Xu hướng và giải pháp phát triển của NNLNT 25
1. Xu hướng phát triển của NNLNT 25
1.1. NNL trong nông thôn có độ tuổi trung bình ngày càng tăng 25
1.2. NNLNT có tỷ lệ lao động nữ ngày càng cao 25
1.3. NNLNT có xu hướng giảm dần cả về số lượng tuyệt đối và tương đối 26
1.4. NNL nông - lâm - ngư nghiệp có xu hướng giảm dần cả về mặt số lượng và tỷ trọng trong tổng NNL xã hội 26
1.5. NNLNT có tính cơ động và chất lượng ngày càng cao 27
2. Các giải pháp phát triển NNLNT 28
2.1. Giảm lượng cung lao động 28
2.2. Phải sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả nguồn lực đất đai 28
2.3. Nâng cao trình độ văn hóa chuyên môn cho lao động nông nghiệp nông thôn 29
2.4.Những biện pháp khác 30
C. KẾT LUẬN 31
D. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 32
A. LỜI NÓI ĐẦU
Trong quá trình CNH – HĐH đất nước, nguồn nhân lực là sức mạnh của quốc gia, là nhân tô trung tâm, có vai trò quyết định đối với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế. Nguồn nhân lực con người với tiềm năng trí thức là lợi thế cạnh tranh của các công ty, ngành và nền kinh tế; quyết định sự tồn tại, thành công hay thất bại của một doanh nghiệp.
Nguồn nhân lực nông thôn với tư cách là bộ phân quan trọng bậc nhất của LLSX xã hội nông thôn, quyết định đến mọi quá trình phát triển kinh tế, xã hội của nông thông trong mối quan hệ chung của đất nước. Đầu tư vào nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực nông thôn được xác định là đầu tư mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất so với các loại đầu tư khác. Việt Nam với nguồn nhân lực dồi dào chủ yếu tập trung ở khu vực nông thôn, do đó sự phát triển của nguồn nhân lực nông thôn có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển chung của đất nước, đặc biệt là trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá (CNH – HĐH) đất nước và CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn.Tuy nhiên hiện nay thì chất lượng nguồn nhân lực nông thôn vẫn còn thấp, chưa phát huy hết được vai trò quan trọng của mình. Do đó việc nhận định rõ nội dung, tính chất, đặc điểm, vai trò, sự phát triển, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực nông thôn là vấn đề có tầm quan trọng trong giai đoạn hiện nay để đưa kinh tế nông thôn phát triển mạnh mẽ về mọi mặt. Từ lý do đó mà em chọn đề tài “Nguồn nhân lực nông thôn: Lợi thế, thách thức và xu hướng phát triển” để nghiên cứu.
Nội dung đề tài nghiên cứu gồm:
• Đối tượng nghiên cứu: nguồn nhân lực (NNL) nông thôn Việt Nam về khái niệm, đặc điểm, vai trò, các nhân tố ảnh hưởng, đặc biệt đi sâu vào các lợi thế, thách thức và xu hướng phát triển cũng như giải pháp phát triển NNL nông thôn.
• Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu cơ sở lí luận, những lợi thế và thách thức, xu hướng phát triển của NNL nông thôn để từ đó đề ra các biện pháp phát triển NNL nông thôn một cách hợp lý đáp ứng được yêu cầu của quá trình CNH - HĐH đất nước.
• Phương pháp nghiên cứu: so sánh, thống kê, tổng hợp những tài liệu liên quan đến NNL nông thôn.
• Kết cấu của đề tài: gồm 3 phần chính:
Phần I. Những lý luận chung về nguồn nhân lực nông thôn (NNLNT)
Phần II. Lợi thế, thách thức của NNLNT.
Phần III. Xu hướng và giải pháp phát triển của NNT.
Em xin chân thành Thank thầy giáo hướng dẫn: PGS.TS. Trần Xuân Cầu đã hướng dẫn, giúp đỡ cho em hoàn thành được đề tài này.


B. NỘI DUNG
I. Những lý luận chung về nguồn nhân lực nông thôn (NNLNT)
1. Khái niệm NNLNT
"NNL NT là một bộ phận của nguồn nhân lực (NNL) quốc gia, bao gồm toàn bộ những người có khả năng lao động ( lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân và những người có khả năng tham gia lao động nhưng chưa tham gia lao động ) thuộc khu vực nông thôn (khu vực địa lý bao trùm toàn bộ dân số nông thôn)" . NNLNT không chỉ bao gồm những người trực tiếp tham gia lao động sảm xuất nông nghiệp mà còn bao gồm cả những người phục vụ trong lĩnh vực nông nghiệp (đội ngũ cán bộ quản lý chuyên ngành các cấp, dội ngũ cán bộ khoa học công nghệ nông nghiệp, đội ngũ cán bộ kinh doanh trong các doanh nghiệp nông nghiệp…). Theo nghĩa hẹp NNLNT được giới hạn trong độ tuổi lao động, thực chất là nguồn lao động sẵn sàng cung cấp cho nhu cầu hoạt động kinh tế.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Trinhken
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010158 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement