Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tran_quocdan2000
#789342 Download miễn phí Báo cáo thực tập tại Công ty Xăng dầu B12MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP 2
2. Các giai đoạn phát triển 3
3. Chức năng nhiệm vụ của Công ty xăng dầu B12. 4
4. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty. 5
4.1. Sơ đồ 5
4.2 Chức năng nhiễm vụ của các bộ phận 5
PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM VỀ CÁC NGUỒN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP 8
1. Đặc điểm về máy móc và trang bị kỹ thuật. 8
Biểu II.1 9
Hình II.1 Dây chuyền công nghệ Công ty xăng dầu B12 10
1- Cảng dầu B12. 11
2- Xí nghiệp Xăng dầu Quảng Ninh. 11
3- Xí nghiệp Xăng dầu K131. 11
4- Chi nhánh Xăng dầu Hải Dương. 11
5- Chi nhánh Xăng dầu Hưng Yên. 11
2. Phân tích tình hình nhập và tiêu thụ sản lượng. 12
2.1 Phân tích tình hình nhập theo nguồn sản lượng. 12
2.2 Phân tích tình hình tiêu thu theo khách hàng 13
3. Đặc điểm tổ chức kinh doanh: 14
4. Đặc điểm về lao động và nhân sự: 16
4.1 hân tích tình hình đảm bảo lao động về mặt số lượng 16
4.2 Phân tích chất lượng và cơ cấu lao động. 16
4.3 Phân tích kết cấu lao động 17
5. Đặc điểm về vốn: 18
Phân tích khái quát Bảng cân đối kế toán năm 2009 18
PHẦN III: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 21
PHẦN IV: KẾT LUẬN 21
MỞ ĐẦU

Trong cơ chế thị trường như¬ hiện nay, các doanh nghiệp thực sự quan tâm hơn bao giờ hết đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Muốn vậy, việc đầu tiên để đạt được điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải phấn đấu không ngừng tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, thúc đẩy sản xuất, tìm các cách kinh doanh có hiệu quả nhất. Hoà nhịp chung với xu thế của thời đại, Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh đang ngày càng đổi mới cơ chế kinh doanh, áp dụng hàng loạt các biện pháp đồng bộ cả về quản lý và kỹ thuật để quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy quá trình bán ra tăng sản lượng và doanh thu, giữ vững, phát triển và mở rộng thị phần của mình, tăng tr¬ởng quy mô kinh doanh, nâng cao lợi nhuận.
Qua thời gian thực tập ở Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh được sự hướng dẫn tận tình của Cô giáo Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Ngân và sự giúp đỡ của các cô chú trong Ban Giám đốc cũng nh¬ các phòng ban nghiệp vụ, và đặc biệt là phòng kế toán, em đã đi sâu tìm hiểu về mô hình tổ chức, tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh, quy trình hoạt động chính và công tác hạch toán kế toán của Xí nghiệp.
Do còn hạn chế về kinh nghiệm thực tế, thời gian nghiên cứu có hạn nên bài báo cáo thực tập của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của thầy cô giáo, Ban giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ trong Xí nghiệp và các bạn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Phần I:
TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP XĂNG DẦU QUẢNG NINH:

1. Quá trình hình thành và phát triển Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh
Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh tiền thân là kho K130 được thành lập tháng 6/1973 cùng với sự ra đời của Công ty tiếp nhận xăng dầu Quảng Ninh (nay là Công ty xăng dầu B12 ), Có nhiệm vụ chuyên tiếp nhận, dự trữ, bơm chuyển xăng dầu bằng đ¬ờng ống cho các đơn vị phía sau và cung ứng xăng dầu cho các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Cùng với sự phát triển và mở rộng sản SXKD, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ: Kho K130 được đăng ký và thành lập doanh nghiệp Nhà nước, theo quyết định số 46/XD-QĐ ngày 27/2/1992 của Tổng giám đốc Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam.
Tên doanh nghiệp: Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh
Trực thuộc: Công ty xăng dầu B12
Trụ sở: Ph¬ờng Hà Khẩu - Thành phố Hạ Long- Tỉnh Quảng Ninh
Từ ngày 01/04/1992 Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh (XNXDQN) bắt đầu hoạt động theo chế độ hạch toán trong tổng hạch toán của công ty xăng dầu B12. Từ buổi tiền thân là kho xăng dầu K130 cho đến những năm qua, Xí nghiệp luôn luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Công ty và Ngành giao cho.
Trong giai đoạn hiện nay, hoà nhập với sự đổi mới chung của đất nước, là một đơn vị sản xuất kinh doanh trong thời kỳ mở cửa của nền kinh tế thị trường, Xí nghiệp đã từng bước phát triển và thay đổi để phù hợp với cơ chế SXKD mới. Với quan điểm đầu t¬ có định hướng nhằm phát huy có hiệu quả năng lực thiết bị công trình, Xí nghiệp tập trung phát triển mạng l¬ới bán lẻ, nâng cấp các công trình, thiết bị công nghệ sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu hiện đại hoá, cơ sở vật chất kỹ thuật đi đầu và phù hợp với sự phát triển chung của Ngành xăng dầu trong t¬ơng lai.
2. Nhiệm vụ của Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh:
Xí Nghiệp xăng dầu Quảng Ninh là đơn vị trực thuộc Công ty xăng dầu B12, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty về các mặt hoạt động: Tổ chức tiếp nhận, bảo quản, dự trữ các loại xăng dầu và cung ứng vận tải các loại xăng dầu bằng đ¬ờng ống cho các đơn vị tuyến sau, tổ chức kinh doanh xăng dầu, dầu mỡ nhờn, gas và các phụ kiện, đảm bảo đáp ứng kịp thời cho mọi đối t¬ợng tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng.
Trên cơ sở định hướng của Công ty, chủ động xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho Xí nghiệp, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, khai thác mọi tiềm năng của Xí nghiệp, trước hết về trí tuệ, vốn, lao động, công nghệ đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình sản xuất kinh doanh.
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh:
(Xem phụ lục 01)
* Ban Giám đốc: Gồm 01 Giám đốc và 02 Phó giám đốc : Phó giám đốc Kinh doanh, Phó giám đốc Kỹ thuật.
Giám đốc Xí nghiệp là ng¬ời chỉ đạo chung, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty, trước pháp luật về mọi mặt hoạt động của Xí nghiệp.
Phó giám đốc kinh doanh: là ng¬ời giúp việc cho Giám đốc, trực tiếp chỉ đạo điều hành công tác tiếp nhận, dự trữ, bơm chuyển, kinh doanh xăng dầu.
Phó giám đốc kỹ thuật: Là ng¬ời giúp việc cho Giám đốc, phụ trách về toàn bộ công tác kỹ thuật vật t¬, xây dựng cơ bản.
* Các phòng ban, Tổ, đội, cửa hàng trực thuộc Xí nghiệp:
Các phòng ban nghiệp vụ (Phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Kế toán, phòng Kỹ thuật – Vật t¬, phòng Kinh doanh): Chủ động tham m¬u, điều hành, tổ chức thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mình.
Các Tổ, đội, Cửa hàng: Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn của đơn vị mình và các quy định khác của Công ty, Xí nghiệp. Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành về mặt nghiệp vụ của các phòng nghiệp vụ Xí nghiệp.
Kho K130 chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hàng hoá tồn chứa trong kho, bể.
4. Tổ chức công tác kế toán:
4.1. Chính sách kế toán mà Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh đang áp dụng:
* Hình thức kế toán : Nhật ký - Chứng từ (Xem phụ lục 02)
* Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01/N đến 31/12/N
* Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong ghi chép kế toán: Đồng Việt Nam (VND)
* Phương pháp hạch toán hàng hoá tồn kho:
- Phương pháp xác định trị giá hàng tồn kho: Phương pháp NTXT.
- Phương pháp hạch toán hàng hoá tồn kho: Theo phương pháp kê khai th¬ờng xuyên.
* Phương pháp kế toán TSCĐ:
- Nguyên tắc đánh giá: Theo nguyên giá
- Phương pháp khấu hao: Theo phương pháp bình quân
* Phương pháp tính thuế GTGT: Theo phương pháp khấu trừ.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By lan2394
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement