Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By vnbinhminhvn
#789333 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài 2
3. Mục tiêu của nghiên cứu của đề tài 2
4. Phương pháp nghiên cứu 3
5. Kết cấu gồm 3 chương 3
CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
NGUỒN NHÂN LỰC 4
1.1. Khái niệm 4
1.2. Đào tạo nguồn nhân lực 6
1.2.1. Nguyên tắc đào tạo nguồn nhân lực 7
1.2.2. Mục tiêu của đào tạo 8
1.2.3. Vai trò của đào tạo 9
1.2.4. Xác định và phân loại các hình thức đào tạo 9
1.2.5. Phương pháp đào tạo 10
1.2.5.1. Phương pháp định tính (lập phiếu thăm dò) 11
1.2.5.2. Phương pháp định lượng 11
1.3. Phát triển nguồn nhân lực 13
1.3.1. Tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực: 14
1.3.2. Nâng cao năng suất lao động và hiệu quả thực hiện công việc : 14
1.3.3. Duy trì và nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực: 15
1.3.4. Tạo điều kiện cho áp dụng tiến bộ kỹ thuật và quản lý : 15
1.3.5. Tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp : 15
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH IN ẤN BAO BÌ TÂN Á CHÂU 16
2.1. Tổng quan về công ty TNHH In Ấn Bao Bì Tân Á Châu 16
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 16
2.1.2. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức của Công ty 16
2.1.2.1. Tổ chức bộ máy của Công ty 16
2.1.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của
Công ty TNHH In Ấn Bao Bì Tân Á Châu 19
2.1.3. Chế độ tiền lương và tiền thưởng tại Công ty 21
2.1.4. Tình hình lao động tại Công ty 22
2.2. Thực trạng công tác đào tạo 24
2.2.1. Xác định nhu cầu 25
2.2.2. Tổ chức các hoạt động đào tạo 31
2.3. Thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực 32
2.3.1. Nâng cao năng suất lao động và hiệu quả thực hiện công việc 33
2.3.2. Duy trì và nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực 33
2.3.3. Những mặt đã đạt được và những mặt chưa đạt được 33
2.3.3.1. Thành công: 33
2.3.3.2. Tồn tại và nguyên nhân. 34
CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CÔNG TY TNHH IN ẤN
BAO BÌ TÂN Á CHÂU 37
3.1. Định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty năm 2010-2013 37
3.2. Phương hướng đào tạo và phát triển năm 2011-2013
của Công ty TNHH In Ấn Bao Bì Tân Á Châu 37
3.3. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đào tạo nhân lực ở Công ty TNHH In Ấn Bao Bì Tân Á Châu 38
3.3.1. Cải tiến kế hoạch lao động, bao gồm công tác xác định nhu cầu đào tạo. 38
3.3.2. Cải tiến mở rộng nội dung đào tạo 40
3.3.3. Đổi mới các ph¬ương pháp đào tạo. 40
3.4. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực. 42
3.4.1. Nâng cao năng suất lao động và hiệu quả thực hiện công việc : 43
3.4.2. Duy trì và nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực: 43
3.4.3. Phát triển phải đi đôi với tạo việc làm, sử dụng ng¬ười sau đào tạo. 44
3.4.4. Kích thích vật chất tiền lương, tiền thưởng . 45
KẾT LUẬN 47
TÀI LIỆU THAM KHẢO 48


LỜI NÓI ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Biện chứng của quá trình phát triển các tư tưởng và học thuyết quản lý chỉ ra rằng: con người luôn là nguồn lực cơ bản và quyết định sự phát triển của các tổ chức. Trong thời kỳ xã hội công nghiệp đã có một số học thuyết quản lý tập trung vào sự phát triển của các yếu tố kỹ thuật khoa học và kinh tế. Nhưng ngay cả những học thuyết này cũng phải thừa nhận không thể đạt được hiệu quả và những tiến bộ kinh tế bền vững nếu thiếu tố chất của con người hay là thiếu sự đầu tư phát triển con người đáp ứng sự thay đổi. Do vậy, việc đào tạo và phát triển nguồn lực trong tổ chức đã và đang trở thành một nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của những người làm công tác quản lý.
Quá trình đổi mới đã đặt ra nhiều yêu cầu, đòi hỏi về sự lớn mạnh của nguồn nhân lực cả về số lượng lẫn chất lượng. Sự yếu kém về chất lượng của nguồn nhân lựccủa một Công ty thể hiện ở những kết quả kinh tế đạt được tuy có thành công nhưng chưa tương xứng với những tiềm năng của Công ty về tài lực, vật lực và nhân lực.
Thực trạng này đã đặt ra những yêu cầu cho các nhà nghiên cứu phải tham gia tích cực vào việc tìm kiếm giải pháp về nhiều mặt. Trong đó, quan trọng nhất là những giải pháp về xây dựng và phát triển nguồn nhân lực làm cơ sở cho sự phát triển kinh tế nhanh chóng và bền vững. Bắt đầu từ việc các doanh nghiệp trong mọi ngành nghề thực hiện tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực giúp các doanh nghiệp giảm bớt rủi ro, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và giúp các ngành phát triển đồng đều. Những điều kiện này sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế.
Tuy nhiên, theo sự vận động chung của toàn bộ nền kinh tế nói chung, và ngành in nói riêng đã có những thay đổi to lớn trong vài năm gần đây, cả về mặt số lượng, và chất lượng sự tăng lên nhanh chóng về những ấn phầm in tạo nên một thị trường in sôi động.
Trong giai đoạn hiện nay, khoa học kỹ thuật hiện đại, nền kinh tế tăng trưởng như vũ bão, ranh giới giữa các nước ngày càng lu mờ trong xu thế hội nhập toàn cầu hoá, mở ra một thế giới cạnh tranh khốc liệt buộc các nhà quản lý phải biết sử dụng nguồn lực của mình sao cho hiệu quả nhất, đảm bảo sự tồn tại và phát triển. Do đó việc đào tạo và phát triển nguồn lực trong doanh nghiệp, tổ chức đã và đang trở thành một nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của những người làm công tác quản lý. Bởi ước tính ngành in Việt Nam hiện sử dụng khoảng 60.000 lao động. Nhu cầu mỗi năm phải bổ sung khoảng 3.000-4.000 lao động các loại. Về số lượng thì các cơ sở đào tạo chuyên ngành chưa có khả năng đáp ứng. Còn về chất lượng thì càng là vấn đề cấp bách hơn bởi đã đến lúc chất lượng nguồn nhân lựccó yù nghĩa quyết định hơn cho sự phát triển bền vững. Hiện nay cái thiếu nhất ở các doanh nghiệp in chính là Nguồn nhân lựccao cả khâu quản lyù cũng như ở các công đoạn sản xuất. Đào tạo nguồn lực nói chung cũng đang là vấn đề quốc gia đại sự. Ở đây Nhà nước không thể không có chính sách hỗ trợ nhưng rất cần cách xã hội hóa mới có thể giải quyết được vấn đề cấp bách này (Theo nguồn Hiệp hội In Việt Nam – Tạp chí In và Truyền thông tháng 8/2010).
Chính vì vậy, công tác đào tạo và phát triển trong mỗi doanh nghiệp đang trở thành vấn đề cấp bách. Thực hiện công tác này rất tốn kém về sức lực và vật chất nhưng hiệu quả của nó rất lớn, đôi khi không thể so sánh giữa chi phí đầu vào và đầu ra. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một điều kiện để nâng cao năng suất lao động, phát triển toàn diện đội ngũ lao động nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh của công ty. Chính vì tầm quan trọng của vấn đề nên em chọn: “Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH In Ấn Bao Bì Tân Á Châu” để viết đề tài.
2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài
Phạm vi nghiên cứu : “Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH In Ấn Bao Bì Tân Á Châu” Tại Thành Phố Hồ Chi Minh
3. Mục tiêu của nghiên cứu của đề tài
Khoá luận đặt ra các mục đích nghiên cứu sau đây : Làm sáng tỏ cơ sở lý luận về công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực trong điều kiện của công ty TNHH In Ấn Bao Bì Tân Tân Á Châu hiện nay, phân tích, đánh giá thực trạng công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực trong công ty TNHH In Ấn Bao Bì Tân Á Châu cũng như phân tích những nguyên nhân sâu xa dẫn đến những tồn tại này. Đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty TNHH In Ấn Bao Bì Tân Á Châu .
4. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu sử dụng trong khoá luận này là phương pháp thống kê phân tích, phương pháp toán học, thực hiện mô tả, so sánh, đối chiếu, suy luận logic trên cơ sở khảo sát tại Công ty TNHH In Ấn Bao Bì Tân Á Châu.
5. Kết cấu gồm 3 Chương :
Chương 1 : Cơ sở lý luận về đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH In Ấn Bao Bì Tân Á Châu.
Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH In Ấn Bao Bì Tân Á Châu.
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH In Ấn Bao Bì Tân Á Châu.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By angellovely
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014010 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement