Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By yenbai_net
#788877

Download miễn phí Đề tài Hoàn thiện công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

MỤC LỤC
 
LỜI MỞ ĐẦU 1
1.1. Kế hoạch trong nền kinh tế thị trường 4
1.1.1 Khái niệm và vai trò của kế hoạch trong nền kinh tế thị trường 4
1.1.1.1 Khái niệm về kế hoạch 4
1.1.1.2 Vai trò của kế hoạch trong nền kinh tế thị trường 5
1.1.2 Sự khác biệt giữa kế hoạch trong nền kinh tế thị trường và nền kinh tế tập trung 6
1.1.2.1 Sự khác biệt về mặt bản chất 6
1.1.2.2 Hệ thống chỉ tiêu 7
1.1.2.3. Phương pháp lập KH 7
1.1.2.4 Trình tự xây dựng KH 9
1.1.3 Các cấp độ lập kế hoạch ở Việt Nam 10
1.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Yên Châu – Sơn La 12
1.2.1 Vai trò của kế hoạch cấp huyện 12
1.2.2 Các bộ phận cấu thành hệ thống kế hoạch cấp huyện 13
1.2.3 Hạn chế của lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện 14
1.2.4 Các yêu cầu của lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện 16
1.2.5 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Yên Châu – Sơn La. 18
CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở HUYỆN YÊN CHÂU – SƠN LA 20
2.1 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Châu –Sơn La(giai đoạn 2000-2009) 20
2.1.1 Điều kiện tự nhiên , tài nguyên thiên nhiên 20
2.1.1.1 Điều kiện tự nhiên 20
2.1.1.2 Địa hình 20
2.1.1.3 Tài nguyên thiên nhiên 20
2.1.1.4 Nguồn nhân lực 22
2.1.2 Thực trạng phát triển KT-XH của huyện Yên Châu 23
2.1.2.1 Tình hình phát triển kinh tế của huyện Yên Châu 23
1.2.1.2 Dịch vụ, thương mại, dịch vụ 25
1.2.1.4 Hoạt động tiền tệ, tài chính, ngân hàng 25
1.2.2 Tình hình phát triển xã hội của huyện Yên Châu 26
1.2.2.1 Hoạt động giáo dục, đào tạo 26
1.2.2.2 Hoạt động y tế 26
1.2.2.3 Công tác an ninh quốc phòng 26
1.2.2.4 Công tác xóa đói giảm nghèo 26
2.2. Thực trạng công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội ở huyện Yên Châu 27
2.2.1 Căn cứ và quy trình lập kế hoạch 27
2.2.1.1 Căn cứ lập kế hoạch 27
2.2.1.2 Quy trình lập kế hoạch 27
2.2.2 .Phương pháp lập kế hoạch 31
2.2.2.1 Phương pháp phân tích thực trạng trong lập kế hoạch 31
2.2.2.2 Phương pháp xác định mục tiêu , nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong lập kế hoạch 33
2.2.3 Nội dung kế hoạch của huyện Yên Châu 35
2.2.3.1 Nội dung kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội của huyện Yên Châu ( thời kỳ 2006-2010) 35
2.2.3.2 Nội dung kế hoạch hàng năm phát triển kinh tế - xã hội của huyện Yên Châu ( thời kỳ 2007, 2008, 2009) 36
2.3. Đánh giá chung về công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Yên Châu – Sơn La 37
2.3.1 Ưu điểm 37
2.3.2. Hạn chế 38
2.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế 39
2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan 39
2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan 40
CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN – XÃ HỘI Ở HUYỆN YÊN CHÂU – SƠN LA (GIAI ĐOẠN 2011-2015) 41
3.1. Các yếu tố ảnh hưởng tới hoàn thiện công tác lập KH phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Yên Châu 41
3.1.1 Yêu cầu của hội nhập quốc tế 41
3.1.2. Xu hướng đổi mới kế hoạch đang diễn ra mạnh mẽ 42
3.1.3 Tăng cường tính phân cấp và nâng cao tính trách nhiệm 43
3.1.4 Yêu cầu tăng sức cạch tranh của địa phương 43
3.2. Quan điểm và định hướng hoàn thiện công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Châu – Sơn La 44
3.2.1 Quan điểm hoàn thiện công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 44
3.2.1.1 Hoàn thiện công tác lập KH phát triển KT-XH huyện Yên Châu-Sơn La một cách toàn diện 44
3.2.1.2 Xây dựng một quá trình lập KH có hiệu quả để đảm bảo việc soạn thảo và thực hiện có hiệu quả KH phát triển KT-XH 44
3.2.1.3 Cải thiện các điều kiện phục vụ công tác lập và thực hiện KH 45
phát triển KT-XH 45
3.2.2 Định hướng hoàn thiện công tác lập KH phát triển kinh tế - xã hội 45
3.2.2.1 Đổi mới tư duy nhận thức về công tác lập KH của huyện 45
3.2.2.2 Hoàn thiện quy trình lập KH của huyện 46
3.2.3 Hoàn thiện phương pháp lập KH của huyện 47
3.2.3.1 Lập KH mang tính chất chiến lược 47
3.2.3.2 Lập KH dựa vào kết quả 48
3.2.3.3 Lập KH gắn với nguồn lực 49
3.2.4 Hoàn thiện công tác lập KH cấp huyện theo hướng tăng cường sự tham gia của các bên liên quan 50
3.3. Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Yên Châu 51
3.3.1. Tuyên truyền sâu rộng hơn nữa trong cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp của huyện về công tác lập KH của huyện. 51
3.3.2 Xây dựng một quy trình mới trong công tác lập KH của huyện Yên Châu 52
3.3.3.Sử dụng phương pháp lập KH mới trong quá trình xây dựng kế hoạch của huyện 55
3.3.3.1 Sử dụng ma trận SWOT trong phân tích thực trạng 55
3.3.3.2 Sử dụng công cụ cây vấn đề trong phân tích thực trạng 56
3.3.4. Tăng cường sự tham gia của các bên liên quan trong công tác lập KH của huyện 59
3.3.5. Hoàn thiện các điều kiện để lập KH 60
3.3.5.1 Hệ thống thông tin dự báo 60
3.3.5.2 Công tác đào tạo cán bộ làm công tác KH 61
3.3.6. Tăng cường công tác theo dõi và đánh giá thực hiện KH 61
3.4. Kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác lập KH phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Yên Châu – Sơn La 62
3.4.1 Kiến nghị với cấp Trung ương 62
3.4.2 Kiến nghị với cấp địa phương 62
KẾT LUẬN 64
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 65
PHỤ LỤC
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

n cơ bản về tình hình phát triển KTXH 6 tháng đầu năm, dự kiến cả nước, và định hướng KH cho các năm tới các vấn đề: chuyển dịch cơ cấu, trọng tâm đầu tư, các vấn đề cấp bách cần ưu tiên cần giải quyết,…Bên cạch đó, Sở KH ĐT cũng giao KH sơ bộ và hướng dẫn xây dựng KH phát triển KTXH cho các ngành, huyện, thị.
Sau khi tiếp thu hướng dẫn của tỉnh, phòng TCKH các huyện sẽ lập KH phát triển KTXH trên cơ sở kết hợp với phòng ban chức năng để dự kiến kết quả thực hiện của năm hiện hành và xây dựng các chỉ tiêu KH phát triển KTXH cho năm KH. Đồng thời, huyện cũng làm thủ tục giao các con số “kiểm tra” xuống cho các xã để lấy đó làm căn cứ lập KH của mình.
Bước 2 – “lên lần 1”: Trong tháng 7, các xã sẽ gửi bản KH của mình lên để huyện tổng hợp cùng với KH của các ngành khác thành KH phát triển KTXH huyện. Phòng TCKH có trách nhiệm xây dựng KH phát triển KTXH của huyện, trình UBND huyện cho ý kiến và Thường trực HĐND huyện thông qua trước khi gửi lên tỉnh.
Ở cấp tỉnh, Sở KH ĐT sẽ tổng hợp của các huyện và các sở, ngành để xây dựng KH phát triển KTXH tỉnh. Sở KH ĐT sẽ phối hợp cùng với Sở Tài chính tổng hợp và xây dựng phương án KH chung của tỉnh. Sau khi báo cáo UBND tỉnh và thường vụ Tỉnh ủy để xin ý kiến góp ý chỉnh sửa, Sở KH ĐT hoàn chỉnh thành bản KH chung cho tỉnh. Cuối tháng 7, đầu tháng 8 hàng năm Sở KH ĐT và Sở Tài chính trực tiếp lên báo cáo KH của tỉnh với Bộ KH ĐT và Bộ Tài chính và đăng ký ngày để bảo vệ KH phát triển KTXH và KH ngân sách của mình với Trung ương.
Bước 3 – “xuống lần 2”: Tháng 12 hàng năm, Chính phủ và Bộ KH ĐT giao con số KH chính thức về tỉnh. Trên cơ sở con số giao chính thức từ trung ương, sở KH ĐT hoàn thiện bản dự thảo KH phát triển KTXH. Sau khi trình và được UBND tỉnh chỉnh sửa sẽ được trình thường vụ Tỉnh ủy xem xét và HĐND tỉnh thông qua. Cuối cùng UBND tỉnh căn cứ vào Nghị quyết HĐND tỉnh giao chỉ tiêu KH phát triển KTXH chính thức xuống cho các huyện để thực hiện.
Ở cấp huyện, sau khi nhận được con số giao chính thức từ tỉnh, phòng TCKH xây dựng chính thức KH phát triển KTXH và dự toán ngân sách cho các ngành, xã. Cuối tháng 12, bản dự thảo sau khi được UBND huyện chỉnh sửa sẽ được trình thường vụ Huyện ủy xem xét và HĐND huyện thông qua. Sau đó, huyện sẽ gửi Nghị quyết HĐND huyện ( Thực chất là giao số KH chính thức )xuống cho các xã để các xã thực hiện.
Khi đó, xã mới căn cứ vào các chỉ tiêu chính thức để xây dựng bản KH phát triển KTXH xã, thông qua HĐND xã, để triển khai thực hiện, đồng thời báo cáo nội dung KH cho huyện.
Như vậy, ta có thể cụ thể hóa quy trình lập KH của huyện Yên Châu như sau: (Xem sơ đồ trang 30)
Đặc biệt, trong quy trình trên có sự hỗ trợ của tổ chức: Hợp tác kỹ thuật CHXHCN Việt nam - CHLB Đức tài trợ, Dự án phát triển lâm nghiệp xã hội Sông Đà, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tài trợ chương trình:
- Lập kế hoạch phát triển thôn bản (VDP)
- Đánh giá nông thôn có người tham gia (PRA)
Đây là điểm mới trong quy trình lập KHPT KT-XH của huyện: nhằm đạt được một sự phát triển kinh tế xã hội toàn diện phù hợp với tình hình của từng thôn bản thì điều phù hợp nhất là mỗi người dân địa phương nên đóng góp hiểu biết cũng như gánh một phần trách nhiệm trong việc lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động phát triển với sự liên kết cùng các cơ quan ban ngành của chính phủ cũng như các dự án. Những kết quả khả quan có được trong quy trình lập KH phát triển KTXH của huyện:
• Trong VDP người dân địa phương phân tích tình hình thôn bản, họ thảo luận về các vấn đề và tiềm năng về nông nghiệp, lâm nghiệp, giáo dục và y tế, cơ sở hạ tầng và các lĩnh vực khác của đời sống thôn bản. Sau đó họ tìm kiếm các giải pháp thích hợp để phát triển thôn bản.
• Thành quả của VDP là kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm được tất cả dân bản ủng hộ và thành lập. Kế hoạch hàng năm bao gồm kế hoạch hoạt động cho năm tới và các chi tiết như thời gian bắt đầu tiến hành thực hiện các hoạt động, địa điểm và trách nhiệm của người dân và các cơ quan ban ngành nhà nước.
• Dân bản tham gia vào phân tích tình hình thôn bản, thảo luận về các vấn đề tồn tại và họ quyết định về ưu tiên cho các giải pháp và hoạt động cho phát triển thôn bản.
• PRA (Đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân) là một phương pháp giúp người dân đánh giá tình hình thôn bản và đi đến thống nhất những hoạt động cần thiết cho việc phát triển thôn bản.
Có những công cụ PRA khác nhau cho việc phân tích lịch sử thôn bản, kinh tế hộ gia đình, sản xuất nông nghiệp, quản lý rừng, y tế giáo dục và cơ sở hạ tầng của thôn bản.
Sơ đồ 2: Quy trình lập KH phát triển KTXH huyện Yên Châu
Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính
Tháng 7
Tháng 12
UBND ra chỉ thị, Sở KHĐT ban hành hướng dẫn.
Sở KHĐT tổng hợp KH từ huyện và dự thảo KH tỉnh
UBND xây dựng KH chính thức.
HĐND phê duyệt
T1, T2 năm KH
Cấp tỉnh
UBND giao chỉ tiêu hướng dẫn
UBND xây dựng KH chính thức
Cấp huyện
UBND triển khai thực hiện
HĐND phê duyệt
Phòng TCKH dự thảo KH huyện
HĐND xã phê duyệt
UBND xã xây dựng chi tiết KHPT
KTXH xã
UBND triển khai thực hiện
UBND xã cập nhật KH
Cấp xã
UBND xã dự thảo sơ bộ KHPT KTXH
Cấp thôn
Triển khai thực hiện
Quan hệ từ trên xuống
Quan hệ từ dưới lên hay ngang cấp
Quan hệ báo cáo
Nguồn:Quy trình lập KH và tổ chức thực hiện PT KTXH huyện Yên Châu
Nhìn chung, về quy trình lập KH phát triển KTXH của huyện Yên Châu về cơ bản đã tuân thủ quy định hướng dẫn của Bộ KHĐT. Đặc biệt, trong quy trình lập KH phát triển KTXH của huyện đã có những điểm mới làm hoàn thiện quy trình lập kế hoạch: lập kế hoạch có sự tham gia của người dân, lập kế hoạch phát triển vững, sát thực tế ngay từ cấp cơ sở (thôn, bản)…, đạt được nhiều kết quả khả quan trong quá trình hoàn thiện công tác lập KH phát triển KTXH cấp huyện. Tuy nhiên, bên cạch đó thì trong bản KH phát triển KTXH vẫn còn những bất cập:
Thứ nhất: Trong các căn cứ trên, chưa thấy sự xuất hiện một yêu cầu rất quan trọng cần thực hiện trong lập kế hoạch hiện nay của nước ta đó là lập kế hoạch phát triển kết hợp, lồng ghép các mục tiêu xóa đói giảm nghèo.
Thứ hai: Do thời gian lập kế hoạch hơi gấp rút nên công tác chuẩn bị lập kế hoạch từ cấp thôn, bản chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng. Do đó, công tác lập kế hoạch các cấp ở huyện không tránh khỏi sai sót trong quá trình xây dựng và tổng hợp kế hoạch, nhiều khi chất lượng bản kế hoạch xã, huyện không có thời gian để thẩm định.
Thứ ba: Tuy các hiện nay công tác xây dựng các bản kế hoạch chủ yếu do huyện chủ động tiến hành nhưng vẫn bị phụ thuộc phần nhiều vào “hướng dẫn” cũng như nguồn ngân sách Nhà nước được phân bố dẫn đến bản kế hoạch chưa thực sự gắn với nguồn lực.
2.2.2 .Phương pháp lập kế hoạch
2.2.2.1 Phương pháp phân tích thực trạng trong lập kế hoạch
Trong phần đánh giá thực trạng phát triển KTXH trong các bản kế hoạch của huyện Yên Châu chủ yếu bao g
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement