Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Tiburon
#787405 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

LỜI MỞ ĐẦU 0
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ VÀ UCP600 4
I. Khái quát chung về UCP600 4
1. Khái niệm về UCP600 4
2. Khái quát về sự ra đời và phát triển của UCP600 4
2.1. Sự ra đời và phát triển của UCP 4
2.2. Sự ra đời và phát triển của UCP600 6
3. Vai trò của UCP600 trong việc điều chỉnh cách tín dụng chứng từ 7
3.1. UCP600 xác định quyền lợi và nghĩa vụ của ngân hàng trong khuôn khổ thư tín dụng 7
3.2. UCP600 là nguồn luật cơ sở để xây dựng các điều khoản chính cho thư tín dụng chứng từ 8
3.3. UCP600 là tiêu chí chung cho việc kiểm tra bộ chứng từ 9
3.4. UCP600 góp phần thúc đẩy hoạt động tín dụng chứng từ tại các ngân hàng ngày càng thuận tiện và phát triển hơn 9
II. Khái quát chung về cách tín dụng chứng từ 10
1. Các cách thanh toán quốc tế phổ biến 10
1.1. cách chuyển tiền (Remittance) 10
1.2. cách nhờ thu (Collection of payment) 10
1.3. cách ghi sổ (Open account) 11
1.4. cách tín dụng chứng từ (Letter of credit) 11
2. Nội dung cách tín dụng chứng từ 12
3. Nội dung quy trình thực hiện cách tín dụng chứng từ 13
4. Các loại thư tín dụng thương mại 16
4.1. Căn cứ vào tính chất có các loại thư tín dụng sau: 16
4.2. Căn cứ vào thời hạn thanh toán, có hai loại thư tín dụng sau: 17
4.3. Một số loại thư tín dụng đặc biệt: 17
5. Đặc điểm và vai trò của cách tín dụng chứng từ 20
5.1. cách thanh toán tín dụng chứng từ liên quan đến ba quan hệ hợp đồng độc lập: 20
5.1.1. Quan hệ giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. 20
5.1.2. Quan hệ giữa người mở thư tín dụng với ngân hàng phát hành 20
5.1.3. Quan hệ giữa ngân hàng phát hành với người xuất khẩu. 20
5.2. Vai trò của cách tín dụng chứng từ trong thanh toán quốc tế 21
III. Những vấn đề sử dụng cách tín dụng chứng từ 25
1. Cơ sở để kiểm tra thư tín dụng 25
1.1. Dựa theo bộ tập quán quốc tế điều chỉnh L/C của ICC: UCP 600; ISBP 681; eUCP 1.1 25
1.2. Những yêu cầu về nội dung L/C 26
1.3. Những yêu cầu về việc kiểm tra nội dung L/C 26
2. Kiểm tra bộ chứng từ trong cách thanh toán tín dụng chứng từ 27
2.1. Kiểm tra chứng từ tài chính - Hối phiếu (Draft/Bill of Exchange) 27
2.2. Các chứng từ thương mại 28
CHƯƠNG II: NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA UCP 600 VỀ PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ 32
I.Kết cấu UCP 600 32
1. Thay đổi bố cục so với UCP500 32
2. Thay đổi về nội dung bằng việc lược bỏ và bổ sung thêm một số điều khoản. 33
2.1. Những điều khoản mới được bổ sung trong UCP 600 33
2.2. UCP 600 đã tinh giản đi một số điều khoản cũ của UCP 500 34
3. Tách hay sát nhập các điều khoản cũ. 35
3.1. Các điều khoản được tách ra: 36
3.2. Các điều khoản được sáp nhập: 36
4. Kết cấu cơ bản của UCP600 theo nhóm điều khoản 36
II. Những quy định cụ thể về cách tín dụng chứng từ thông qua các điều khoản của UCP600 36
1. Các quy định theo nhóm các điều khoản chung 36
1.1. Điều 1 UCP 600: Phạm vi áp dụng UCP600 36
1.2. Điều 2 UCP600: Các định nghĩa 37
1.3. Điều 3 UCP600: Giải thích 41
1.4. Điều 4 UCP 600 43
1.5. Điều 5 UCP 600 43
1.6. Điều 6 UCP 600 43
2. Các quy định theo nhóm điều khoản trách nhiệm và nghĩa vụ các bên 44
2.1. Điều 7 UCP 600: Cam kết của ngân hàng phát hành 44
2.2. Điều 8 UCP 600: Cam kết của ngân hàng xác nhận 46
2.3. Điều 9 UCP 600: Thông báo tín dụng và các sửa đổi 46
2.4. Điều 10 UCP 600: Sửa đổi tín dụng 47
2.5. Điều 11 UCP600: Tín dụng và sửa đổi được sơ báo và chuyển bằng điện 48
2.6. Điều 12 UCP600: Sự chỉ định 48
2.7.Điều 13 UCP 600: Thoả thuận hoàn trả giữa các ngân hàng 49
3. Nhóm điều khoản quy định về chứng từ và các tiêu chuẩn kiểm tra chứng từ nói chung (Điều 14-17) 50
3.1. Điều 14 UCP 600: Tiêu chuẩn kiểm tra chứng từ 50
3.2. Điều 15 UCP 600: Xuất trình phù hợp 51
3.3. Điều 16 UCP 600: Chứng từ có sai biệt, bỏ qua sai biệt và thông báo 52
3.4. Điều 17 UCP 600: Các chứng từ gốc và bản sao 52
4. Nhóm điều khoản quy định về bộ chứng từ cụ thể (Điều 18-28) 53
4.1. Những quy định của UCP600 điều chỉnh hóa đơn thương mại (Commecial invoice) 53
4.2. Những quy định cụ thể của UCP600 điều chỉnh chứng từ vận tải 54
4.3. Những quy định của UCP600 điều chỉnh chứng từ bảo hiểm 56
4.4.Những quy định cụ thể của UCP điều chỉnh các chứng từ thanh toán khác 58
5. Nhóm điều khoản khác (Điều 29-39) 59
III. Một số tồn tại của UCP600 60
1. Chưa quy định về chứng từ bất hợp lệ xuất trình theo thư tín dụng chuyển nhượng (Irrevocable tranferable L/C) 60
2. Một số điều không hợp lý trong quy định trách nhiệm của ngân hàng thông báo 62
3. UCP nói chung và UCP600 nói riêng quy định ngày phát hành của chứng từ bảo hiểm chưa phù hợp với thực tiễn 63
4. Một số điều chưa hợp lý liên quan tới chứng từ vận tải 63
4.1. Đối với vận đơn đường biển 63
4.2. Quy định đại lý ký vận đơn đường biển 64
4.3. Quy định chưa chặt chẽ đối với Chứng từ vận tải đa cách 64
5. Vẫn tồn tại một số khái niệm chưa được giải thích rõ ràng 65
6. Vẫn chưa thống nhất triệt để giữa luật quốc gia và UCP 65
CHƯƠNG III: TÌNH HÌNH ÁP DỤNG UCP600 TẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƯỜNG ÁP DỤNG UCP600 ĐỐI VỚI PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ 67
I. Quan điểm và định hướng áp dụng của UCP600 trong việc điều chỉnh cách tín dụng chứng từ trong thanh toán quốc tế. 67
1. Quan điểm về xu hướng sử dụng cách tín dụng chứng từ trước xu thế hội nhập 67
2. Định hướng áp dụng UCP600 trong hoạt động thanh toán quốc tế của các NHTM Việt Nam. 68
II. Tình hình áp dụng UCP600 tại các NHTM Việt nam 69
1. Những yêu cầu đặt ra đối với việc áp dụng UCP600 tại các NHTM Việt Nam 69
1.1. Đối với nghiệp vụ L/C nhập khẩu 69
1.2. Đối với nghiệp vụ L/C xuất khẩu 71
2. Thực tiễn áp dụng UCP600 của các ngân hàng thương mại 73
2.1. Giai đoạn trước khi UCP600 có hiệu lực 73
2.2. Giai đoạn sau khi UCP600 chính thức được đưa vào áp dụng 78
2.3. Những khó khăn trong giai đoạn đầu UCP600 có hiệu lực 78
3. Đánh giá những hoạt động của các ngân hàng để phù hợp với những thay đổi của UCP600 79
3.1. Những mặt tích cực 79
3.2. Những mặt còn hạn chế 79
III. Một số kiến nghị mang tính giải pháp nhằm thúc đẩy khả năng áp dụng UCP600 tại các NHTM Việt Nam. 80
1. Kiến nghị đối với phòng thương mại quốc tế ICC 80
2. Kiến nghị đối với cơ quan quản lý (Chính phủ và ngân hàng nhà nước Việt Nam) 81
2.1. Đối với chính phủ và các bộ ngành có liên quan: 81
2.2. Đối với ngân hàng nhà nước: 82
3. Đối với Ngân hàng thương mại Việt Nam 82
4. Đối với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thương mại quốc tế 83
5. Đối với các cơ sở đào tạo nghiệp vụ ngân hàng nói chung và thanh toán quốc tế nói riêng. 84
KẾT LUẬN 85
TÀI LIỆU THAM KHẢO 87
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong điều kiện kinh tế thị trường, các quan hệ kinh tế cũng như ngoại thương
phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, gắn liền với sự phát triển đó là nhiều khó khăn,
thách thức mà quá trình toàn cầu hoá mang lại đòi hỏi các nước luôn không ngừng học
hỏi, tiếp cận với các nguồn pháp lý phù hợp với xu thế mới.
Vấn đề được bàn đến khá nhiều trong vài năm lại đây là sự ra đời của một phiên
bản mới của các Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ (Uniform
Customs and Practice for Documentary Credits - gọi tắt là UCP600) - nguồn pháp lý
mang tính quốc tế điều chỉnh và hướng dẫn hoạt động thanh toán bằng cách tín
dụng chứng từ. Phiên bản mới UCP600 có hiệu lực từ ngày 01/07/2007, tính đến nay
mới chỉ hơn nữa năm nhưng đã hoàn toàn được các ngân hàng và các doanh nghiệp
nhập khẩu tại Việt Nam tin tưởng và áp dụng thay thế hoàn toàn những phiên bản
trước đó. Điều này dễ hiểu vì theo kết quả điều tra toàn cầu do ICC thực hiện vào năm
2006 cho thấy có khoảng 70% chứng từ xuất trình theo tín dụng thư đã bị ngân hàng từ
chối ở lần xuất trình đầu tiên, một con số đáng lo ngại làm mất đi lòng tin đối với
cách tín dụng chứng từ, cách vốn chiếm ngôi vị thống trị với tỷ trọng
hơn 80% thì nay suy giảm còn khoảng 60% trong tổng doanh số thực hiện thanh toán
quốc tế tại các Ngân hàng hàng đầu Việt Nam như Ngân hàng Ngoại Thương, Ngân
hàng Công Thương, Ngân hàng Đầu Tư&Phát triển, Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát
triển nông thôn…
Do đó, UCP600 được xem như là sự mong đợi, kỳ vọng sẽ tạo những thay đổi
theo hướng tích cực, vực dậy ngôi vị của cách tín dụng chứng từ. Ngay cả khi
chưa có hiệu lực UCP600 đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía các ngân hàng
cũng như các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, điều đó nhận thấy qua công tác chuẩn bị
đào tạo, tổ chức các buổi thảo luận, các cuộc hội thảo và các hoạt động khác của các
ngân hàng về UCP600.
Cũng xuất phát từ ham muốn hiểu biết trong lĩnh vực được coi là khó nhất của
ngành ngân hàng - thanh toán quốc tế đã khích lệ em lựa chọn đề tài: “UCP600 với
cách thanh toán tín dụng chứng từ trong thanh toán quốc tế”.
2. Mục đích nghiên cứu
Dựa trên cơ sở nghiên cứu và phân tích những lý luận cơ bản về cách
tín dụng chứng từ và nguồn luật duy nhất điều chỉnh cách này. Khoá luận đi
sâu phân tích hiệu quả những điểm mới UCP600 đối với cách tín dụng thư và
thực tiễn áp dụng tại các NHTM Việt Nam, để từ đó kiến nghị một số giải pháp nhằm
hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế theo cách này tại các NHTM phù hợp
với những thay đổi của UCP600
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Những điểm mới của UCP600
- Phạm vi nghiên cứu: UCP600 và cách thanh toán tín dụng chứng từ
4. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu tổng hợp tài liệu;
- Phương pháp đối chiếu, so sánh
- Phương pháp lý luận biện chứng
- Phương pháp phân tích và tổng hợp
5. Kết cấu của khoá luận
Trên cơ sở mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu, ngoài phần mở đầu, danh mục
viết tắt, phần kết luận và tài liệu tham khảo, khoá luận được chia thành 3 chương.
Chương 1: Khái quát chung về cách tín dụng chứng từ và UCP600
Chương 2: Những quy định của UCP600 về tín dụng chứng từ
Chương 3: Tình hình áp dụng UCP600 tại Việt Nam và một số kiến nghị nhằm
tăng cường áp dụng UCP600 đối với cách tín dụng chứng từ
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010023 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement