Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Sydney
#786796 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ROBOT CÔNG NGHỆP VÀ MÔ PHỎNG
HOẠT ĐỘNG. 11
CHƯƠNG I: CÁC C NG C ĐỂ XÂY DỰNG BÀI TOÁN PHỎNG HOẠT
ĐỘNG CỦA ROBOT . 13
1.1. Giới thiệu về Open GL .13
1.1.1.Đ c điểm của OpenGLBN. .14
1.1.2. Các thƣ viện hỗ trợ lập trình OpenGL . 20
1.1.3. Các bƣớc tổng quan khi xây dựng ứng dụng đồ họa với OpenGL .21
1.1.4. Xây dựng các đối tƣợng 3 chiều . 23
1.1.5. Quan sát các đối tƣợng 3 chiều . 24
MFC . . .27
1.3. Tìm hiểu phần mềm thiết kế VS 6.0 và AutoCAD ,
SolidWorks . .28
CHƯƠNG II: CÁC BƢỚC XÂY DỰNG BÀI TOÁN PHỎNG 32
2.1. Cách tạo ra một project MFC để mô phỏng. .32
2.2. Khởi tạo và thiết lập các gói thƣ viOpenGL .39
2.3. Thiết kế mô hình Robot trên SolidWork
2007 . .58
2.4. Xây dựng module đọc file .*STL và
.*BDF . . 61
2.4.1. Xây dựng module đọc file .*STL 61
2.4.2 Xây dựng module đọc file .*BDF .. . 65
2.5. Mô phỏng chƣơng trình trên OpenGL.. 74
CHƯƠNG III: CHẠY CHƢƠNG TRÌNH PHỎNG. 75
KẾT LUẬN . 81
Tài liệu tham khảo . 83
ập trình mô phỏng hoạt động cuả rôbốt Scara 4 bậc tự
2 .Các số liệu ban đầu
3 .Nội dung thuyết minh và tính toán
Đồ án gồm các phần chính sau:
A. Mục đích của đồ án tin học ứng dụng
Tìm hiểu
- Tìm hiểu về 1 robot cụ thể sử dụng trong công nghiệp(Robot Scara)
- Tìm hiểu về các cơ cấu hoạt động của Robot – các khâu hoạt động của
Rôbốt.
- Tìm hiểu về động học và mô hình 3D của Robot mô phỏng hoạt động của
Robot
- Tìm hiểu cách xây dựng chƣơng trình điều khiển cho robot
B. Nhiệm vụ của em trong đồ án tin học ứng dụng là xây dựng chƣơng trình mô
phỏng hoạt động của robotScara 4 bậc tự do.
+ Các công cụ để xây dựng bài toán mô phỏng
- Ngôn ngữ lập trình C++(Xây dựng giao diện MFC,xây dựng chƣơng trình dọc file
dữ liệu có dạng .*BDF và .*STL).
- Lập trình đồ họa OPEN GL để xây dựng các khối đồ họa để mô phỏng (Tìm hiểu
kỹ các gói thƣ viện của OPEN GL).
- Các công cụ cần để xây dựng là Visual C++ 6.0 (tạo Project với Visual C++)
C. Kết quả đạt đƣợc qua đồ án
- Hiểu đuợc nguyên lý hoạt động của Robot trong công nghiệp qua chƣơng trình
mô phỏng
- Có 1 chƣơng trình cụ thể để mô phỏng .
- Tìm hiểu và lập trình MÔ PHỎNG với openGL.
- Tìm hiểu về phần mền lập trình Visual C++ 6.0.
- Tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình VC++ .
4 .Yêu cầu chung
- N m vững kiến thức cơ sở về Cơ học để khảo sát bài toán t nh học.
- Sử dụng thành thạo ít nhất một phần mềm thiết kế, n m vững kiến thức về
tính toán thiết kế chi tiết máy, các bộ truyền động cơ khí.
- Các phần của thuyết minh gồm Trang bìa, Nhiệm vụ thiết kế, mục lục, giới
thiệu, nội dung (đ t bài toán, thực hiện, kết luận), tài liệu tham khảo.
- Phần đ t vấn đề cần cụ thể, r ràng, ch ra đƣợc mục đích, nhiệm vụ, kết quả
mong muốn. Phần thực hiện trình bày cơ sở lý thuyết khảo sát, tính toán,
thiết kế C : y ,
, . Các kết quả nhận đƣợc
thể hiện dƣới dạng đồ th , bảng số, ho c ghi ra file kết quả, các phần mềm
đƣợc xây dựng,
- Thuyết minh đồ án đƣợc trình bày trong ít nhất 20 trang khổ giấy A4, soạn
thảo b ng máy tính, cở chữ 13-14, 1.5 line, font tiếng Việt (Times New
Roman), lề trên dƣới 2cm, trái 3cm, phải 2cm. In một m t, đóng thành quyển
khi hoàn thành và nộp cho giáo viên hƣớng d n đúng thời hạn để đƣợc duyệt
và cho ph p bảo vệ kết quả trƣớc hội đồng chấm đồ án môn học.

Robot công nghiệp là l nh vực đã đƣợc nghiên cứu và phát triển mạnh trên
thế giới.Ở nƣớc ta l nh vực này còn mới mẻ ngày nay trong môi trƣờng sản xuất
hiện đại, hầu hết các quy trình đƣợc thực hiện b ng các máy chuyên dùng. Với các
phƣơng pháp này, đã làm giảm r rệt chi phí sản xuất các sản phẩm công nghiệp
phù hợp với đa số ngƣời tiêu dùng. Tuy nhiên mỗi máy công cụ, đƣợc thiết kế để
thực hiện nguyên công cho trƣớc, mỗi khi cần thay đổi kiểu m u sản phẩm, thì toàn
bộ dây chuyền sản xuất phải đƣợc cải tạo lại. Việc sửa đổi đó rất tốn k m. Kiểu tự
động hoá này là kiểu tự động hoá cứng và rất tốn k m.
Do vậy, mà trên thế giới có phƣơng pháp sản xuất tiên tiến tiến đó là chế tạo
ra các loại Robot đƣợc đƣa vào quy trình chế tạo để thực hiện nhiều nguyên công
nhƣ: chuyển tải vật tƣ và các thiết b trong các dây chuyền hiện đại, hàn điểm, sơn
phun và l p ráp trong công nghiệp ô tô .. . Do các cơ cấu hoạt động đƣợc điều
khiển b ng máy tính ho c các bộ vi xử lý, chúng có thể tái lập dễ dàng cho nhiều
nguyên công khác nhau, do đó không cần thay các máy móc này khi thay đổi kiểu
m u sản phẩm. Đây là kiểu tự động hoá linh hoạt và mang lại hiệu quả kinh tế cao
và rất cần thiết trong hoàn cảnh của đất nuớc ta hiện nay đang tiến tới công nghiệp
hóa và hiện đại hoá đất nuớc.
Robot công nghiệp đƣợc ứng dụng rộng rãi trong các dây truyền sản xuất
hiện đại và có sự linh hoạt cao vì vậy việc nghiên cứu và chế tạo rô bốt là cần
thiết. Trong quá trình tính toán và thiết kế và chế tạo Rôbốt thì việc mô phỏng các
hoạt động của Rôbốt là một phần rất quan trọng. Quá trình mô phỏng sẽ cho ta
thấy đƣợc sự hoạt động và quá trình làm việc của Rôbốt. Với các ý ngh a đó trong
môn học Đồ án tin học ứng dụng với sự hƣớng d n của thầy giáo TS Phan Bùi
Khôi em đã chọn đề tài “Xây dựng chƣơng trình mô phỏng hoạt động của Robot
Scara 4 bậc tự do”
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By liemt112
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1024447 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement