Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguoitanoi
#786769

Download miễn phí Đề tài Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển số cho động cơ KĐB 3 pha

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ
ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA. .3
1. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ ĐCKĐB 3
PHA .3
1.1. Sơ đồ cấu trúc hê thống điều khiển số.3
1.2. Các phƣơng pháp điều khiển động cơ không đồng bộ .4
1.2.1. Phương pháp điều chỉnh điện áp ĐCKĐB 3 pha ( giữ nguyên tần
số).5
1.2.2. Điều chỉnh tốc độ ĐCKĐB bằng điều chỉnh điện trở mạch roto . .7
1.2.3. Phƣơng pháp điều chỉnh tần số . .8
2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ. . . .12
2.1. Hàm truyền đạt và phƣơng trình trạng thài đối tượng . .12
2.2. Kiểm tra tính điều khiển đƣợc và tính quan sát đƣợc của đối tượng . .13
2.3. Xét ổn định của đối tượng . .14
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển số cho động cơ KĐB 3 pha4
2.4. Xét ổn định của hệ thống kín khi chua có bộ điều khiển .14
2.5. Quá trình quá độ của hệ thống kín khi chua có bộ điều khiển . .15
2.6. So sánh kết quả với Matlab / Simulink 18
3. TỔNG HỢP HỆ THỐNG . .20
3.1. Tổng hợp hệ thống dung bộ điều khiển PID . 20
3.1.1. Bộ điều khiển PID và việc tìm các thông số cho bộ điều khiển PID .20
3.1.2. Chọn thông số cho bộ điều khiển PID 22
3.2. Tổng hợp hệ thống dung hồi tiếp trạng thái . . .26
3.2.1.Nhắc lại về mô hình của đối tƣợng . .26
3.2.2.Các phƣơng pháp tìm bộ hồi tiếp trạng thái . 27
3.2.3. Phƣơng pháp chọn điểm cực của Bassel . .28
3.2.4. Xây dựng bộ ƣớc lƣợng trạng thái ( bộ quan sát trạng thái ). . . 29
3.2.5. Tổng hợp hế thống dung hồi tiếp trạng thái . .31
3.2.6. So sánh hai bộ điều khiển tìm đƣợc . .36
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển số cho động cơ KĐB 3 pha5
CHƯƠNG II. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA .37
1. SƠ ĐỒ KHỐI VẦ Ý TƢỞNG THIẾT KẾ. . . .372.
SƠ ĐỒ MẠCH GÉP NỐI VÀO / RA .40
3. GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ MẠCH NGUYÊN LÝ .40
CHƯƠNG III. THIẾT KẾ PHẦN MỀM HỆ THỐNG ĐIỀU
KHIỂN SỐ ĐỘNG CƠ KĐB 3 PHA . .46
1. PHƢƠNG THÌNH SAI PHÂN CỦA BỘ ĐIỀU KHIỂN .46
2. PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN.47
3. CHỌN CÔNG CỤ LẬP TRÌNH . 48
4. MÃ NGUỒN CHưƠNG TRÌNH . . 48KẾT LUẬN . . .65
TÀI LIỆU THAM KHẢO . . .66Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

hîp vµ thiÕt kÕ
phøc t¹p, mang nÆng tÝnh “mß mÉm”, kÐm chÝnh x¸c, chÊt l•îng khã cã thÓ cao,
chØ ¸p dông ®•îc víi tõng tr•êng hîp cô thÓ mµ kh«ng thÓ tæng qu¸t ho¸, ch•a
cã mét ph•¬ng ph¸p tæng qu¸t vµ chÝnh x¸c ®Ó thiÕt kÕ (t×m bé th«ng sè),...
HiÖn nay, ®· xuÊt hiÖn nhiÒu ph•¬ng ph¸p tæng hîp hÖ thèng hiÖn ®¹i h¬n, tèt
h¬n vµ kh¾c phôc ®•îc c¸c nh•îc ®iÓm kÓ trªn cña bé PID sè. Mét trong c¸c
ph•¬ng ph¸p ®ã lµ ph•¬ng ph¸p tæng hîp hÖ thèng dïng håi tiÕp tr¹ng th¸i. Sö
dông ph•¬ng ph¸p nµy cã thÓ ¸p ®Æt kh¸ chÝnh x¸c c¸c ®iÓm cùc cho hÖ thèng,
mµ ta ®· biÕt c¸c ®iÓm cùc sÏ quyÕt ®Þnh ®Õn tÝnh chÊt, chÊt l•îng cña hÖ thèng.
PhÇn nµy sÏ tr×nh bµy ph•¬ng ph¸p tæng hîp hÖ thèng dïng håi tiÕp tr¹ng th¸i
¸p dông cho bµi tËp cô thÓ nµy.
3.2.1. Nh¾c l¹i vÒ m« h×nh cña ®èi t•îng
Nh• ®· tr×nh bµy ë ch•¬ng 3, c«ng thøc (3.1) cho ta ph•¬ng tr×nh tr¹ng
th¸i cña ®èi t•îng (bao gåm c¶ bé biÕn tÇn vµ ®éng c¬):
)(3311.03705.0)(
)(
0
1
)(.
01
7408.073.1
)1(
kxKKky
kukxkx
dcdc
trong ®ã Kdc lµ mét hÖ sè n»m trong kho¶ng tõ 6 ®Õn 10. Trong bµi tËp
nµy ta ®· chän Kdc = 9.
Trong ch•¬ng 3 còng ®· kiÓm tra tÝnh ®iÒu khiÓn ®•îc vµ tÝnh quan s¸t
®•îc cña ®èi t•îng vµ ®· kh¼ng ®Þnh : ®èi t•îng lµ quan s¸t ®•îc khi Kdc 0
mµ ®iÒu nµy lu«n tho¶ m·n, do ®ã ®èi t•îng lu«n quan s¸t ®•îc. §ång thêi
ta còng ®· chøng minh ®èi t•îng lu«n ®iÒu khiÓn ®•îc víi mäi gi¸ trÞ cña
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển số cho động cơ KĐB 3 pha
30
Kdc . Hai tÝnh chÊt trªn lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó cã thÓ tæng hîp hÖ thèng
dïng håi tiÕp tr¹ng th¸i.
3.2.2. C¸c ph•¬ng ph¸p t×m bé håi tiÕp tr¹ng th¸i
Cho mét ®èi t•îng ®•îc m« t¶ b»ng ph•¬ng tr×nh tr¹ng th¸i sau:
)(.)(
)(.)(.)1(
kxCky
kuBkxAkx
(3.2.1)
C¸c ®iÓm cùc cña ®èi t•îng lµ nghiÖm cña ph•¬ng tr×nh ®Æc tÝnh: det(z.I
– A) = 0. Gi¶i ph•¬ng tr×nh ®Æc tÝnh ta cã ®•îc c¸c ®iÓm cùc cña ®èi t•îng :
{pc1, pc2, ..., pcn}
VÞ trÝ cña c¸c ®iÓm cùc sÏ
¶nh h•ëng ®Õn chÊt l•îng cña
hÖ thèng. Gi¶ sö ta cÇn t×m mét
bé håi tiÕp tr¹ng th¸i cho ®èi
t•îng trªn sao cho hÖ thèng (®·
håi tiÕp) cã c¸c ®iÓm cùc nh•
mong muèn lµ {c1, c2, ..., cn}.
M« h×nh cña hÖ thèng cã håi tiÕp tr¹ng th¸i ®•îc cho ë h×nh bªn.
Cho ®Çu vµo w = 0 ta cã:
)().()(..)(.)1(
)(.)(
)(.)(.)1(
kxBKAkxKBkxAkx
kxKku
kuBkxAkx
(3.2.2)
Nh• vËy hÖ míi sÏ cã ph•¬ng tr×nh ®Æc tÝnh lµ det(z.I – A + B.K) = 0 vµ
theo yªu cÇu ®· ®Ò ra, ph•¬ng tr×nh ®Æc tÝnh nµy ph¶i cã nghiÖm lµ {pm1,
pm2, ..., pmn}. Cã mét sè c¸ch ®Ó x¸c ®Þnh K tho¶ m·n yªu cÇu trªn nh• sau:
a. C¸ch 1
V× ph•¬ng tr×nh ®Æc tÝnh míi det(z.I – A + B.K) = 0 ph¶i cã c¸c
nghiÖm lµ {pm1, pm2, ..., pmn} nªn nã ph¶i cã d¹ng sau:
det(z.I – A + B.K) =(z - pm1)(z - pm2)...(z - pmn)=z
n
+ c1.z
n-1
+...+ cn
Trong ®ã K chØ lµ mét vector c¸c hÖ sè : K = [K1, K2,..., Kn]. Khai
triÓn ®¼ng thøc trªn vµ c©n b»ng hÖ sè hai vÕ ta t×m ®•îc K = [K1, K2,...,
Kn]
x y w
z-1 C B
A
K
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển số cho động cơ KĐB 3 pha
31
b. C¸ch 2
 Gäi P lµ ma trËn ®iÒu khiÓn ®•îc cña ®èi t•îng: P = [B, AB, ...,
A
n-1
B]
 §Þnh nghÜa mét ma trËn W nh• sau:
0001
001
01
1
1
32
121





a
aa
aaa
W
nn
nn
trong ®ã det(z.I – A) = zn + a1.z
n-1
+ ... + an
 TÝnh ma trËn T = P.W
 TÝnh K theo c«ng th•c sau:
K = [cn – an , cn-1 – an-1 , ... , c1 – a1 ].T
-1
c. C¸ch 3
 TÝnh (A) = An + c1.A
n-1
+ ... + cn.I
 TÝnh K theo c«ng thøc:
K = [0, 0, ... 1].[B, AB, ... , A
n-1
B]
-1
. (A)
Ba c¸ch trªn tuy ph•¬ng ph¸p kh¸c nhau nh•ng lµ hoµn toµn t•¬ng
®•¬ng vµ ®Òu cho kÕt qu¶ gièng nhau.
3.2.3. Ph•¬ng ph¸p chän ®iÓm cùc cña Bessel
Khi ®· cã ph•¬ng ph¸p t×m bé håi tiÕp tr¹ng th¸i th× vÊn ®Ò cßn l¹i b©y
giê lµ chän ®iÓm cùc míi cña hÖ thèng thÕ nµo ®Ó hÖ thèng ®¹t chÊt l•îng
nh• mong muèn. Bessel ®· x¸c ®Þnh c¸c ®iÓm cùc chuÈn cho c¸c hÖ thèng
(liªn tôc) bËc k sao cho víi c¸c ®iÓm cùc ®ã, hÖ thèng ®¹t chÊt l•îng nh•
sau: kh«ng cã qu¸ ®iÒu chØnh vµ thêi gian qu¸ ®é lµ T = 1s. Bessel ®· tæng
kÕt c¸c ®iÓm cùc chuÈn ®ã trong b¶ng sau (chó ý ë ®©y chØ tr×nh bµy phÇn
b¶ng cho c¸c hÖ thèng bËc 1,2,3 lµ c¸c bËc cã dïng ®Õn trong bµi tËp nµy).
BËc §iÓm cùc chuÈn
1 - 4.6200
2 - 4.0530 2.3400i
3 - 5.0093, -3.9668 3.7845i
NÕu muèn hÖ thèng cã qu¸ tr×nh qu¸ ®é kh«ng cã qu¸ ®iÒu chØnh vµ thêi
gian qu¸ ®é lµ T bÊt k× (trong mét giíi h¹n nhÊt ®Þnh nµo ®ã) th× hÖ thèng cÇn
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển số cho động cơ KĐB 3 pha
32
cã c¸c ®iÓm cùc ®•îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lÊy c¸c ®iÓm cùc chuÈn trong b¶ng
cña Bessel chia cho T.
Víi hÖ thèng xung – sè, ®Ó x¸c ®Þnh c¸c ®iÓm cùc cÇn thiÕt, tr•íc hÕt ta
x¸c ®Þnh c¸c ®iÓm cùc trong miÒn liªn tôc theo qui t¾c trªn (gi¶ sö ®•îc c¸c
®iÓm cùc lµ p1, p2, ..., pn), sau ®ã chuyÓn c¸c ®iÓm cùc nµy sang miÒn Z theo
c«ng thøc:
pkT
k ez
.
3.2.4. X©y dùng bé •íc l•îng tr¹ng th¸i (bé quan s¸t tr¹ng th¸i)
Mét vÊn ®Ò n¶y sinh khi tæng hîp hÖ thèng dïng håi tiÕp tr¹ng th¸i lµ
trong thùc tÕ, hiÕm khi cã thÓ ®o ®•îc trùc tiÕp c¸c biÕn tr¹ng th¸i (x) cña
®èi t•îng. VËy, cÇn ph¶i lµm c¸ch nµo ®ã x¸c ®Þnh ®•îc c¸c biÕn tr¹ng th¸i
cña ®èi t•îng chØ dùa trªn c¸c ®¹i l•îng ®o ®•îc hoÆc biÕt ®•îc (nh• tÝn
hiÖu ®iÒu khiÓn, ®Çu ra cña ®èi t•îng,...). X©y dùng ®•îc mét hÖ thèng nh•
thÕ chÝnh lµ x©y dùng mét bé •íc l•îng tr¹ng th¸i (hay bé quan s¸t tr¹ng
th¸i). Bé •íc l•îng tr¹ng
th¸i dùa vµo c¸c ®¹i l•îng
cã thÓ biÕt ®•îc lµ ®Çu vµo
cña ®èi t•îng (chÝnh lµ tÝn
hiÖu ®iÒu khiÓn) vµ ®Çu ra
cña ®èi t•îng ®Ó x¸c ®Þnh
tr¹ng th¸i cña ®èi t•îng.
ChØ lµm ®•îc ®iÒu nµy khi
®èi t•îng lµ quan s¸t ®•îc.
Râ rµng ®èi t•îng trong bµi
tËp nµy tho¶ m·n ®iÒu kiÖn
®ã, do vËy cã thÓ x©y dùng
®•îc bé •íc l•îng tr¹ng
th¸i cho ®èi t•îng.
Bé •íc l•îng tr¹ng th¸i ®•îc x©y dùng theo m« h×nh bªn.
Ta cã:
)1(~)1()(
)()..()1(
))(~)(.(.))(~)(.()1(~)1(
))(~)((.)(.)(~.
))(~.)(..()(.)(~.
))(~)(.()(.)(~.)1(~
)(.)(.)1(
kxkxke
keCKeAke
kxkxCKekxkxAkxkx
kxkxCKekuBkxA
kxCkxCKekuBkxA
kykyKekuBkxAkx
kuBkxAkx
Môc ®Ých cña bé •íc l•îng tr¹ng th¸i lµ ph¶i lµm sao cho e(k) tiÕn ®Õn 0.
NhËn thÊy hÖ ph•¬ng tr×nh trªn cã d¹ng gièng nh• hÖ (3.2.2). V× vËy ta cã
thÓ ¸p dông ph•¬ng ph¸p ®Æt ®iÓm cùc ®Ó t×m Ke.
)1(~ kx
)(~ kx
y~
z-1 C B
A
Ke
§èi t•îng
y
Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển số cho động cơ KĐB 3 pha
33
Víi ®èi t•îng cô thÓ cña bµi tËp nµy, ta chän ®iÓm cùc theo Bessel cho
hÖ bËc hai sao cho thêi gian qu¸ ®é lµ T = 0.005s, suy ra ®iÓm cùc cÇn thiÕt
lµ:
p1,2 = (- 4.0530 2.3400i) / 0.005
vµ trong miÒn Z th× ®iÓm cùc lµ:
zp1,2 = exp(0.005.p1,2) = - 0.0121 0.0125i
Suy ra ph•¬ng tr×nh ®Æc tÝnh míi ph¶i lµ:
det(z.I – A + Ke.C) = (z – zp1)(z – zp2)
= (z + 0.0121 + 0.0125i)( z + 0.0121 - 0.0125i)
= z
2
+ 0.024164.z + 0.000302
Ta l¹i cã:
).28473.0.13311.07408.0().73.1.23311.0.1.3705.0(
)
.23311.0.2.3705.01
.13311.07408.0.1.3705.073.1
det(
)3311.03705.0
2
1
01
7408.073.1
10
01
.det(
).det(
2
dcdcdcdc
dcdc
dcdc
dcdc
KKeKKezKKeKKez
KKezKKe
KKeKKez
KK
Ke
Ke
z
CKeAIz
C©n b»ng hai vÕ cña ph•¬ng tr×nh ®Æc tÝnh ta cã hÖ ph•¬ng tr×nh sau:
000302.0.28473.0.13311.07408.0
024164.073.1.23311.0.1.3705.0
dcdc
dcdc
KKeKKe
KKeKKe
Gi¶i ra ta cã nghiÖm:
Ke1 = 2.9302/Kdc
Ke2 = 2.0191/Kdc
hay:
0191.2
9302.21
dcK
Ke
§ã chÝnh lµ d¹ng tæng qu¸t cña Ke...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement