Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Lavan
#783789

Download miễn phí Báo cáo thực tập tại Công ty Vật liệu điện và công cụ cơ khí (ELMACO)

 
Mục lục
LỜI MỞ ĐẦU 1
I. Tổng quan về tình hình sản xuất kinh doanh ở công ty Vật liệu điện và công cụ cơ khí 2
1. Quá trình hình thành và phát triển công ty 2
2. Chức năng – Nhiệm vụ và quyền hạn của công ty 3
3. Bộ máy tổ chức kinh doanh trong công ty 8
2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty Vật liệu điện và công cụ cơ khí 9
2.1 Sản lượng 10
2.2 Doanh thu của công ty 10
2.3 Tình hình nộp ngân sách nhà nước 13
2.4 Thị phần của công ty 13
2.5 Lĩnh vực thị trường 16
2.6 Sản phẩm của công ty 17
II. Đánh giá một số tình hình chung ở công ty Vật liệu điện và công cụ cơ khí 19
1. Nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh 19
2. Tài sản cố định và tài sản lưu động của công ty 20
3. Lợi nhuận của công ty thực hiện được 21
4. Quy mô hoạt động 22
5. Nhận xét - Đánh giá chung 22
 
Kết luận 23
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

c và quốc tế.
- Được chủ động trong việc tổ chức mạng lưới kinh doanh theo sự phân công của tổng công ty cho phù hợp, đảm bảo kinh doanh có lãi và chiếm lĩnh thị trường của ngành hàng.
- Được quyền tuyển dụng và cho thôi việc đối với cán bộ công nhân viên trong công ty theo đúng chế độ chính sách.
- Được quyền quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng bổ nhiệm và miễn nhiệm các cán bộ cấp trưởng phòng, giám đốc xí nghiệp trong công ty. Đồng thời đề nghị lên tổng công ty và bộ bổ nhiệm chức phó giám đốc và giám đốc công ty.
- Căn cứ vào quy chế và khả năng kinh doanh, công ty được phép cử cán bộ đi nước ngoài và được mời khách nước ngoài vào Việt nam để tìm hiểu, đàm phán ký kết hợp đồng kinh tế phục vụ kinh doanh của công ty, thực hiện chính sách của ngành và pháp luật của Nhà nước, đảm bảo an ninh bí mật.
BỘ MÁY Tổ CHỨC CỦA CễNG TY VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ DỤNG CỤ CƠ KHÍ
Giám đốc
P.GĐ 1
P.GĐ 2
P.KH&ĐT
P.TC-HC
P.TCKT
4 6 10 11 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 5 7 8 9 13
Nguồn: Phòng Tổ chức hành chính
Ghi chỳ :
Quan hệ chỉ đạo
Quan hệ chức năng
1. XNKD cao su 11. XNKD Tổng hợp
2. XNKD vũng bi 13. XNKD Kim khớ
3. XNKD hoỏ chất 14. Nhà mỏy cơ điện
4. XNKD thiết bị và công cụ đo lường 15. Chi nhỏnh (CN) TPHCM
5. XNKD vật tư cơ điện 16. CN TP Đà Nẵng
6. XNKD điện dõn dụng 17. CN Quảng Trị
7. Nhà mỏy dõy và cỏp điện 18. CN Hà Nam
8. XNKD thiết bị và truyền tải điện 19. CN Thỏi Nguyờn
9.XNKD xuất khẩu 20.CN Quảng Ninh
10.XN kho vận và dịch vụ
Bộ máy tổ chức kinh doanh trong công ty (Sơ đồ tổ chức trang trước)
Đặc điểm của bộ máy tổ chức kinh doanh của công ty
Để thực hiện tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình, công ty Vật liệu điện và công cụ cơ khí đã xây dựng một cơ cấu tổ chức theo mô hình trực tuyến - chức năng. Theo đó, bộ máy tổ chức của công ty bao gồm các bộ phận: Ban giám đốc (gồm 1 giám đốc và 2 phó giám đốc), các phòng ban (phòng kế hoạch và đầu tư, phòng Tài chính kế toán, phòng tổ chức hành chính), hệ thống các xí nghiệp kinh doanh, các nhà máy sản xuất và các chi nhánh của công ty.
Chức năng - Nhiệm vụ của giám đốc, phó giám đốc, các phòng ban chức năng khác có liên quan.
Giám đốc là người đứng đầu trong công ty do bộ trưởng Bộ Thương mại bổ nhiệm, là người thay mặt cho toàn công ty trước ban quản lý cấp trên và toàn quyền quyết định trong phạm vi doanh nghiệp. Theo cơ cấu tổ chức này, giám đốc trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các phòng ban (phòng kế hoạch và đầu tư; phòng Tài chính kế toán; phòng tổ chức tổng hợp); 11 xí nghiệp kinh doanh; 2 nhà máy sản xuất và 6 chi nhánh tại các tỉnh và thành phố khác nhau.
Các phó giám đốc có nhiệm vụ giúp giám đốc chuẩn bị các quyết định hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các quyết định của các đơn vị cấp dưới. Các phó giám đốc không ra lệnh trực tiếp cho những người thừa hành ở các đơn vị cấp dưới mà việc truyền mệnh lệnh vẫn theo trực tuyến quy định, tức là do giám đốc trực tiếp ra lệnh.
Phó giám đốc 1: Chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra các hoạt động của 8 đơn vị, bao gồm 7 xí nghiệp kinh doanh (xí nghiệp kinh doanh cao su; Xí nghiệp kinh doanh vòng bi, xí nghiệp kinh doanh hoá chất, xí nghiệp kinh doanh xuất khẩu; xí nghiệp kinh doanh vật tư cơ điện, xí nghiệp thiết bị truyền tải điện, xí nghiệp kinh doanh kim khí) và một nhà máy sản xuất dây và cáp điện.
Phó giám đốc 2: Chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của 11 đơn vị, bao gồm: 4 xí nghiệp kinh doanh (Xí nghiệp kinh doanh thiết bị và công cụ đo lường; xí nghiệp kinh doanh điên dân dụng; xí nghiệp kho vận và dịch vụ; xí nghiệp kinh doanh tổng hợp) 1 nhà máy cơ điện và 6 chi nhánh tại TPHCM; Đà Nẵng; Quảng trị; Hà nam; Thái Nguyên và Quảng Ninh.
Nhiệm vụ của các phòng ban:
Phòng Kế hoạch và đầu tư: Trên cơ sở các số liệu của phòng Tài chính kế toán cung cấp và căn cứ kế hoạch của các đơn vị trực thuộc và các phòng kinh doanh, chi nhánh gửi lên để lập kế hoạch tổng hợp giúp ban giám đốc có kế hoạch chỉ đạo chung hợp lý. Đó là những kế hoạch về sản xuất, về xuất nhập khẩu, về mặt hàng,về thị trường…,để thực hiện mục tiêu và chiến lược của công ty đề ra.
Phòng Tài chính kế toán: Có nhiệm vụ ghi chép và theo dõi tình hình tài chính của công ty, lập báo cáo tài chính, xây dựng kế hoạch tài chính và cung cấp thông tin về tài chính cho ban giám đốc. Thực hiện các kế hoạch chi trong nội bộ và bên ngoài công ty về các khoản vay nợ cũng như thạnh toán hợp đồng.
Phòng Tổ chức hành chính: Có nhiệm vụ sắp xếp tổ chức lực lượng lao động, tuyển dụng, đào tạo cán bộ, giải quyết các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội cho người lao động. Đồng thời tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết các đơn thư khiếu nại và đề xuất biện pháp xử lý lên giám đốc.
- Hệ thống các xí nghiệp kinh doanh, các nhà máy sản xuất và các chi nhánh của công ty, tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo lệnh và các quyết định của giám đốc. Đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của các phó giám đốc.
Đ ặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty Vật liệu điện và công cụ cơ khí (ELMACO)
Để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của một công ty làm ăn tốt hay sấu, ta có thể căn cứ vào một số chỉ tiêu nhất định dùng nó để đánh giá chung. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty được phản ánh qua 3 chỉ tiêu: Doanh thu; sản lượng và lợi nhuận.
Sản lượng
Các chỉ tiêu phản ánh khối lượng sản xuất thường được đánh giá bởi 3 loại thước đo: Thước đo hiện vật (số lượng sản phẩm, số tấm, cái, chiếc…); Thước đo bằng giờ lao động (số giờ lao động định mức để hoàn thành kế hoạch cho một đơn vị sản phẩm…) và cuối cùng là thước đo giá trị (bằng tiền)
Trong 3 loại thước đo trên thì thước đo giá trị được sử dụng nhiều hơn cả, nếu đo bằng giá trị thì: Giá trị tổng sản lượng là chỉ tiêu biểu hiện bằng tiền, phản ánh toàn bộ kết quả sản xuất kinh doanh trực tiếp hữu ích của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định (thường là một năm). Sau đây là kết quả thực hiện chỉ tiêu giá trị tổng sản lượng ở công ty ELMACO qua 3 năm 2001; 2002; 2003
Bảng Tốc độ tăng giá trị tổng Sản lượng
Đơn vị tính:1000 VNĐ
Chỉ tiêu
Năm 2001
Năm 2002
Năm 2003
Chênh lệch
2002/2001
2003/2002
Số tiền
%
Số tiền
%
Giá trị Tổng sản lượng
14.466
16.600
28.000
2134
14,75
11.400
68,67
Nguồn: Báo cáo cân đối tài chính - Phòng Tài chính kế toán
Có thể thấy chỉ tiêu giá trị tổng sản lượng của công ty năm sau đều cao hơn năm trước cả về số tương đối và tuyệt đối. Đặc biệt năm 2003, giá trị tổng sản lượng của công ty tăng rất nhanh, tăng 68.67% so với năm 2002 tương ứng với số tương đối là 11.400 triệu đồng, do thị trường của công ty có nhiều thuận lợi, sản xuất được mở rộng nên tổng giá trị tổng sản lượng tăng cao so với năm 2002.
Doanh thu
Doanh thu là một chỉ tiêu phản ánh kết quả thu được của doanh nghiệp, dựa tr...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement