Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By mitinnaruto
#783086

Download miễn phí Thực tập tốt nghiệp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Đông Nam

Công tác san, rải CPĐD
- Đối với lớp móng trên, vật liệu CPĐD được rải bằng máy rải
- Đối với lớp móng dưới, có thể rải vật liệu CPĐD bằng máy san khi có biện
pháp chống phân tầng.
- Căn cứ vào tính năng của các thiết bị thi công, chiều dày thiết kế có thể phân
thành các lớp thi công. Chiều dày của mỗi lớp sau khi lu lèn không nên quá 18cm đối
với lớp móng dưới và 15cm đối với lớp móng trên. Chiều dày tối thiểu của mỗi lớp
không được nhỏ hơn 3 lần cỡ hạt danh định lớn nhất Dmax.
- Phải thường xuyên kiểm tra cao độ, độ bằng phẳng và độ dốc ngang, độ dốc
dọc, độ ẩm, độ đồng đều của vật liệu CPĐD trong suốt quá trình san, rải.
Công tác lu lèn
- Phải lựa chọn và phối hợp các loại lu trong sơ đồ lu lèn. Thông thường sử dụng
lu nhẹ với vận tốc chậm để lu những lượt đầu, sau đó sử dụng lu có tải trọng nặng lu
tiếp cho đến khi đạt độ chặt yêu cầu.
- Số lần lu lèn phải đảm bảo đồng đều với tất cả các điểm trên mặt đường (kể cả
phần mở rộng), đồng thời phải đảm bảo độ bằng phẳng sau khi lu lèn.
- Việc lu lèn phải được thực hiện từ chổ thấp đến chổ cao, vệt bánh lu sau chồng
lên vệt bánh lu trước từ 20-25cm. Những đoạn thẳng, lu từ mép vào tim đường và ở
các đoạn đường cong, lu từ phía bụng đường cong dần lên phía lưng đường cong.
- Ngay sau giai đoạn lu lèn sơ bộ, phải tiến hành nga y công tác kiểm tra cao độ,
độ dốc ngang, độ bằng phẳng và phát hiện những chổ lồi lõm, phần tầng để bù phụ và
sữa chửa kịp thời.Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

y dừa cảnh: 117 cây; Tùng tán (3 tán): 27 cây; Cây thiện tuế: 41 cây;
Cây muồng vàng: 114 cây; Cây hoa bụi: 5.414m2.
c. Đƣờng nội bộ công viên:
- Diện tích: 4.939,6m2, lát gạch BT tự chèn M200 dày 60cm.
d. Đƣờng giao thông sân bãi:
- Diện tích: 6.105m2, kết cấu gồm lớp cấp phối sỏi đỏ dày 30cm, K=0,98; lớp
cấp phối đá dăm dày 20cm, K=0,98; Lớp nhựa dính bám tiêu chuẩn 1kg/cm2; lớp BT
nhựa nóng dày 5cm; bó vỉa bằng BT M200. Nền đường xử lý bằng cách bóc bỏ lớp đất
yếu và thay bằng lớp cát nền chọn lọc; Vỉa hè: Diện tích 4.105,59m2 lát gạch Bt tự
chèn M200.
e. Chiếu sáng:
- Bộ đèn Sodium 250W đặt trên trụ KTK cao 8m: 23 bộ, đèn trang trí 4 bóng
60w trụ cao 3,5m: 22 bộ
f. Thoát nƣớc sinh hoạt:
BÁO CÁO THỰC TẬP NĂM 3 GVHD: Nguyễn Văn Tiếp
SVTH: NGUYỄN NGỌC NHÂN [www.thanhnhutdang.jimdo.com] Trang
12
- Bằng ống cống BTCT ly tâm D400 H10 dài 522m, D600 H10 dài 225,5 m,
D600 H30 dài 9m và 17 hố ga. Gia cố nền đất dưới hố ga bằng cọc cừ tràm D6-8cm,
L=3m, mật độ 25 cây/m2.
g. Thoát nƣớc mƣa:
- Bằng ống cống BTCT ly tâm D400 H10 dài 160m, D600 H10 dài 664 m,
D600 H30 dài 20m, D1200 H10 dài 174m, D1200 H30 dài 40m và 17 hố ga. Gia cố
nền đất dưới hố ga bằng cọc cừ tràm D6-8cm, L=3m, mật độ 25 cây/m2.
Các nội dung chi tiết của hồ sơ thể hiện trong bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công
được duyệt.
II. CAÙC QUY TRÌNH, QUY PHAÏM AÙP DUÏNG CHO VIEÄC THI COÂNG VAØ
NGHIEÄM THU
COÂNG TRÌNH : CAÛI TAÏO BÔØ PHÍA ÑOÂNG SOÂNG DINH GIAI ÑOAÏN II
- THÒ XAÕ BAØ RÒA
STT Teân Quy Trình - Quy Phaïm Quy chuaån, tieâu chuaån
1 Toå chöùc thi coâng TCVN 4055-1985
2 Söû duïng maùy xaây döïng - Yeâu caàu chung TCVN 4087-1985
3 Coâng taùc traéc ñòa, ñònh vò coâng trình TCVNXD 309-2004
4 Caàu vaø coáng quy phaïm thi coâng vaø nghieäm thu 22TCN 266-2000
5
Quy trình thi coâng vaø nghieäm thu coâng trình BTCT
laép gheùp
22TCN 159-86
6 Quy trình thí nghieäm caùc chæ tieâu cô lyù cuûa ñaù 22TCN 57-84
7 Xi maêng - phaân loaïi TCVN 5439-1989
8 Xi maêng Pooclaêng - yeâu caàu kyõ thuaät TCVN 6282-1989
9 Xi maêng Pooclaêng hoãn hôïp - yeâu caàu kyõ thuaät TCVN 6260-1997
10 Caùt xaây döïng - yeâu caàu kyõ thuaät TCVN 1770-1986
11 Caùt xaây döïng TCVN 337-1986
BÁO CÁO THỰC TẬP NĂM 3 GVHD: Nguyễn Văn Tiếp
SVTH: NGUYỄN NGỌC NHÂN [www.thanhnhutdang.jimdo.com] Trang
13
ñeán 346-1986
12 Caùt, ñaù daêm, soûi dung trong xaây döïng
TCVN 337-1986
ñeán 346-1986
13
Caùt mòn laøm BT vaø vöõa xaây döïng - höôùng daãn söû
duïng
TCXD 127-1985
14 Vöõa xaây döïng - yeâu caàu kyõ thuaät TCVN 4314-1986
15 Nöôùc cho BT vaø vöõa - yeâu caàu kyõ thuaät TCVN 4506-1987
16 Beâ toâng xi maêng 22 TCN 60-84
17 Phöông phaùp kieåm tra ñoä suït beâ toâng TCVN 3106-1993
18
Phöông phaùp kieåm tra söï phaùt trieån cöôøng ñoä beâ
toâng
TCVN 3118-1993
19 Theùp coát beâ toâng caùn noùng TCVN 1651-1985
20
Theùp caùc bon caùn noùng duøng cho xaây döïng - yeâu
caàu kyõ thuaät
TCVN 5709-1995
21
Keáu caáu beâ toâng vaø BTCT toaøn khoái - quy phaïm thi
coâng
vaø nghieäm thu
TCVN 4453-95
22
Beâ toâng khoái lôùn - quy phaïm thi coâng vaø nghieäm
thu (thay theá muïc 6.8 cuûa TCVN 4453-1995)
TCXDVN 305-2004
23
Keát caáu BT vaø BTCT laép gheùp - quy phaïm thi coâng
vaø nghieäm thu
TCVN 4452-87
24
Heä thoáng caáp thoaùt nöôùc beân trong nhaø vaø coâng
trình - Quy phaïm thi coâng vaø nghieäm thu
TCVN 4519-1988
25
Quy trình kieåm tra vaø nghieäm thu ñoä chaët cuûa neàn
ñaát
22 TCN 02-71
BÁO CÁO THỰC TẬP NĂM 3 GVHD: Nguyễn Văn Tiếp
SVTH: NGUYỄN NGỌC NHÂN [www.thanhnhutdang.jimdo.com] Trang
14
26
Quy trình thi coâng vaø nghieäm thu neàn ñöôøng ñaép
baèng caáp phoái thieân nhieân
22 TCN 304-03
27
Quy trình thi coâng vaø nghieäm thu lôùp caáp phoái ñaù
daêm
22 TCN 334-06
28 Quy trình thi coâng vaø nghieäm thu maët ñöôøng BTN 22 TCN 249-98
29
Quy trình thöû nghieäm xaùc ñònh moâñun ñaøn hoài
chung cuûa aùo ñöôøng meàm baèng caàn Benkelman
22 TCN 251-98
30
Yeâu caàu kyõ thuaät vaø phöông phaùp thöû sôn tín hieäu
giao thoâng, sôn vaïch keû ñöôøng deûo nhieät
22 TCN 282-02
31 Ñieàu leä baùo hieäu ñöôøng boä 22 TCN 237-01
III/ TIẾN ĐỘ VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG:
A/ TIẾN ĐỘ: (BẢNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG CỦA CÔNG TRƢỜNG – in
kèm theo)
Với quy mô Công trình nêu trên, dựa vào năng lực và kinh nghiệm của Liên
danh Công ty sẽ thi công hoàn thành công trình đảm bảo chất lượng kỹ thuật và mỹ
thuật với thời gian là: 15 tháng (Thời gian thi công bao gồm cả ngày thứ bảy, chủ nhật
và những ngày nghỉ lễ, tết theo luật định).
B/ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG :
1. Tổ chức thi công:
a. Tổ chức mặt bằng thi công:
- Những yêu cầu cần đạt đươc:
+ Khi bố trí mặt bằng thi công không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và cảnh
quan chung, đảm bảo giao thông, an toàn vệ sinh môi trường.
+ Bố trí mặt bằng thi công phải hợp lý thuận tiện, hạn chế tối đa bụi, tiếng
ồn làm ảnh hưởng đến hoạt động của khu vực xung quanh và không gây cản trở
đến quá trình thi công.
+ Đảm bảo an toàn trong quá trình thi công .
BÁO CÁO THỰC TẬP NĂM 3 GVHD: Nguyễn Văn Tiếp
SVTH: NGUYỄN NGỌC NHÂN [www.thanhnhutdang.jimdo.com] Trang
15
+ Đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ tốt.
- Tổng mặt bằng tổ chức thi công gồm:
+ Nhà làm việc của ban Chỉ huy công trình
+ Nhà bảo vệ công trình
+ Láng nghỉ cho công nhân
+ Kho vật tư
+ Khu vực sinh hoạt, vệ sinh của cán bộ, công nhân trong công trình
+ Khu vực bếp ăn
b. Hệ thống điện nƣớc phục vụ thi công:
2. Tổ chức nhân lực:
- Căn cứ vào khối lượng công việc, yêu cầu kỹ thuật, tiến độ thi công và khả
năng điều động máy móc thiết bị thi công. Nhà thầu sẽ tổ chức bộ máy chỉ huy và lực
lượng công nhân trực tiếp tham gia công trình như sau:
a. Bộ máy Ban Chỉ huy công trƣờng:
Sơ đồ Bộ máy Ban Chỉ huy công trường
b. Lực lƣợng công nhân trực tiếp:
BÁO CÁO THỰC TẬP NĂM 3 GVHD: Nguyễn Văn Tiếp
SVTH: NGUYỄN NGỌC NHÂN [www.thanhnhutdang.jimdo.com] Trang
16
- Tay nghề bình quân:
+ Thợ bậc 5/7 ÷ 7/7 chiếm khoảng 15%
+ Thợ bậc 3/7 ÷ 4/7 chiếm khoảng 35%
+ Lao động phổ thông và các ngành nghề khác chiếm khoảng 50%
- Thời gian làm việc: 8 giờ/ca
- Tùy theo yêu cầu công việc có thể làm tăng ca nhưng phải đảm bảo các quy
định của bộ luật lao động.
3. Máy móc thiết bị thi công: (in kèm theo bảng máy sử dụng trong công
trình)
Điều động đầy đủ các loại máy móc thiết bị tiên tiến hiện đại đến Công trường
phục vụ công tác thi công, thực hiện cơ giới hóa để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh
tiến độ công trình.
4. Tổ chức cung ứng vật tƣ: (in kèm theo bảng vật tƣ sử dụng)
Ngoài các yếu tố quyết định như tổ chức nhân lực, tổ chức quản lý điều hành,
giải pháp kỹ thuật thì công tác tổ chức cung ứng vật tư cũng là một khâu then chốt
quyết định đến chất lượng và tiến độ của công trình.
5. Biện pháp thi công cụ thể:
- Trình tự thi công:
+ Công tác chuẩn bị mặt bằng, định vị tim mốc trước khi thi công.
+ Thi công đào bỏ lớp đất hữu cơ và đất yếu.
+ Thi công đắp đất san nền công viên và nền đường
+ Thi công hệ thống thoát nước
+ Thi công lớp cấp phối sỏi đỏ.
+ Thi công vỉa hè, bó vỉa
+ Thi công lớp cấp phối đá dăm
+ Thi công hệ thống điện chiếu sáng
+ Thi công lớp ...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement