Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By kun_xynk
#782160

Download miễn phí Đồ án Quản lý giao – nhận hàng

MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH VẼ. 4
Chương 1. TỔNG QUAN – ĐẶT VẤN ĐỀ. 6
1.1 Giới thiệu . 6
1.2 Hiện trạng . 6
1.2.1 Hiện trạng vềtổchức . 6
1.2.2 Hiện trạng vềnghiệp vụ. 6
1.2.3 Hiện trạng vềtin học . 7
1.3 Đặt vấn đề. 7
1.4 Hướng giải quyết . 8
1.5 Phương án . 8
Chương 2. PHÂN TÍCH – THIẾT KẾHỆTHỐNG . 9
2.1 Đặc tảyêu cầu . 9
2.1.1 Yêu cầu chức năng . 9
2.1.2 Yêu cầu phi chức năng . 9
2.2 Thiết kếdữliệu . 10
2.2.1 Mô hình vật lý . 10
2.2.2 Danh sách các bảng . 11
2.2.3 Danh sách các thuộc tính . 11
2.3 Thiết kếgiao diện . 13
2.3.1 Sơ đồliên kết các màn hình . 13
2.3.2 Mô tảchi tiết màn hình chính . 13
2.3.3 Mô tảchi tiết các màn hình . 15
2.4 Thiết kếxửlý.21
2.4.1 Các sơ đồthủtục . 21
- 3 -
2.4.2 Mô tảchi tiết các thủtục . 25
Chương 3. CÀI ĐẶT – THỬNGHIỆM . 26
3.1 Môi trường cài đặt . 26
3.2 Hướng dẫn cài đặt . 26
3.3 Kết quảthửnghiệm . 28
Chương 4. KẾT LUẬN – HƯỚNG PHÁT TRIỂN . 48
4.1 Các chức năng đã thực hiện . 48
4.2 Dựkiến hướng mởrộng trong tương lai . 48
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 49Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

ều lĩnh vực xã hội đang diễn ra mạnh mẽ,
góp phần làm thay đổi thói quen làm việc thủ công, năng suất và hiệu quả thấp mà tính
rủi ro lại cao. Thế nhưng cũng có những hoạt động chưa hay không ứng dụng công
nghệ thông tin, cụ thể như hoạt động giao – nhận hàng tại các công ty xe khách. Đó là
lý do em chọn đề tài Xây dựng hệ thống quản lý giao – nhận hàng tại công ty xe khách,
với mong muốn đem những hiểu biết của mình để làm ra một sản phẩm có thể sử dụng
được trong thực tế.
Em xin gửi lời Thank chân thành đến thầy Lê Đức Long đã tận tình hướng dẫn
em trong thời gian thực hiện đồ án. Xin Thank các bạn sinh viên lớp Tin K28 đã giúp
đỡ, động viên em hoàn thành đồ án.
Vì được thực hiện trong thời gian ngắn nên đồ án không thể tránh khỏi thiếu sót,
rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô và các bạn.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 6 năm 2006
Chung Nguyễn Thanh Thảo
- 2 -
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH VẼ ................................................................................................... 4
Chương 1. TỔNG QUAN – ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................... 6
1.1 Giới thiệu ........................................................................................................... 6
1.2 Hiện trạng .......................................................................................................... 6
1.2.1 Hiện trạng về tổ chức ................................................................................. 6
1.2.2 Hiện trạng về nghiệp vụ ............................................................................. 6
1.2.3 Hiện trạng về tin học .................................................................................. 7
1.3 Đặt vấn đề .......................................................................................................... 7
1.4 Hướng giải quyết ............................................................................................... 8
1.5 Phương án .......................................................................................................... 8
Chương 2. PHÂN TÍCH – THIẾT KẾ HỆ THỐNG ....................................................... 9
2.1 Đặc tả yêu cầu ................................................................................................... 9
2.1.1 Yêu cầu chức năng ..................................................................................... 9
2.1.2 Yêu cầu phi chức năng ............................................................................... 9
2.2 Thiết kế dữ liệu ................................................................................................ 10
2.2.1 Mô hình vật lý .......................................................................................... 10
2.2.2 Danh sách các bảng .................................................................................. 11
2.2.3 Danh sách các thuộc tính ......................................................................... 11
2.3 Thiết kế giao diện ............................................................................................ 13
2.3.1 Sơ đồ liên kết các màn hình ..................................................................... 13
2.3.2 Mô tả chi tiết màn hình chính .................................................................. 13
2.3.3 Mô tả chi tiết các màn hình ...................................................................... 15
2.4 Thiết kế xử lý................................................................................................... 21
2.4.1 Các sơ đồ thủ tục ...................................................................................... 21
- 3 -
2.4.2 Mô tả chi tiết các thủ tục .......................................................................... 25
Chương 3. CÀI ĐẶT – THỬ NGHIỆM ........................................................................ 26
3.1 Môi trường cài đặt ........................................................................................... 26
3.2 Hướng dẫn cài đặt ........................................................................................... 26
3.3 Kết quả thử nghiệm ......................................................................................... 28
Chương 4. KẾT LUẬN – HƯỚNG PHÁT TRIỂN ....................................................... 48
4.1 Các chức năng đã thực hiện ............................................................................ 48
4.2 Dự kiến hướng mở rộng trong tương lai ......................................................... 48
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................... 49
- 4 -
DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình 2.2.1: Mô hình vật lý ............................................................................................. 10
Hình 2.3.1: Sơ đồ liên kết các màn hình ........................................................................ 13
Hình 2.3.2: Màn hình chính ........................................................................................... 14
Hình 2.3.3.1: Màn hình nhận hàng từ khách .................................................................. 15
Hình 2.3.3.2: Màn hình nhận hàng từ công ty ............................................................... 16
Hình 2.3.3.3: Màn hình giao hàng.................................................................................. 17
Hình 2.3.3.4: Màn hình xem danh sách hàng đã giao .................................................... 18
Hình 2.3.3.5: Màn hình xem danh sách hàng chuyển đi ................................................ 19
Hình 2.3.3.6: Màn hình xem mức cước ......................................................................... 20
Hình 2.3.3.7: Màn hình xem doanh thu ......................................................................... 21
Hình 2.4.1.1: Sơ đồ thủ tục nhận hàng từ khách ............................................................ 22
Hình 2.4.1.2: Sơ đồ thủ tục nhận hàng từ công ty.......................................................... 23
Hình 2.4.1.3: Sơ đồ thủ tục giao hàng ............................................................................ 24
Hình 3.3.1: Cài đặt – bước 1 .......................................................................................... 26
Hình 3.3.2: Cài đặt – Bước 2 ......................................................................................... 27
Hình 3.3.3: Cài đặt – Bước 3 ......................................................................................... 27
Hình 3.3.4: Cài đặt thành công....................................................................................... 28
Hình 3.4.1: Nhập khách hàng mới ................................................................................. 28
Hình 3.4.2: Thêm vào DS KH ........................................................................................ 29
Hình 3.4.3: Nhập thông tin hàng gửi .............................................................................. 30
Hình 3.4.4: Hoàn tất nhập liệu ....................................................................................... 31
Hình 3.4.5: Khách quen ................................................................................................. 32
Hình 3.4.6: Chọn mã khách hàng ................................................................................... 33
- 5 -
Hình 3.4.7: Thiếu thông tin ............................................................................................ 34
Hình 3.4.8: Tìm mã khách hàng ..................................................................................... 35
Hình 3.4.9: Kết quả tìm kiếm ......................................................................................... 36
Hình 3.4.10: Nhận từ công ty ......................................................................................... 37
Hình 3.4.11: Đã nhận hàng ............................................................................................ 38
Hình 3.4.12:...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement