Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By khicodonemnhoai_vip87
#779494

Download miễn phí Đề tài Thiết kế nguồn nạp ác quy

Khi có sự chuyển mạch, các điện tích tích tụ trong các lớp
bán dẫn phóng ra ngoài tạo dòng điện ng-ợc trong khoảng thời
gian ngắn. Sự biến thiên nhanh chóng của dòng điện ng-ợc gây ra
sức điện động cảm ứng rất lớn trong các điện cảm làm cho quá
điện áp giữa anôt và katôt của thyristor.Vì vậy ta mắc mạch R C
mắc song song với thyristor nhằm tạo ra vòng phóng điện trong
quá trình chuyển mạch nên bảo vệ đ-ợc thyristor không bị quá
điện áp.Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

thô, rắn,
khó hoà tan (biến đổi hoá học)
- Sau khi ngắt mạch phóng một khoảng thời gian, các giá trị sức
điện động, điện áp và nồng độ dung dịch điện phân của ác qui lại
tăng lên, đây là thời gian hồi phục hay khoảng nghỉ của ác qui
thời gian phục hồi này phụ thuộc vào chế độ phóng điện của ác qui
3.4. Đặc tính nạp của ác qui
- Biểu diễn quan hệ phụ thuộc của sức điện động, điện áp
ăcqui và nồng độ dung dịch điện phân theo thời gian nạp khi trị số
dòng điện nạp không thay đổi.
Từ đồ thị đặc tính nạp ta có nhận xét sau:
- Trong khoảng thời gian nạp từ tn = 0 đến tn = ts, sức điện động,
điện áp, nồng độ dung dịch điện phân tăng dần lên.
- Tới thời điểm tn = ts trên bề mặt các bản cực xuất hiện các bọt
khí do dòng điện điện phân n−ớc thành ôxy và hyđrô (còn gọi là
hiện t−ợng sôi ), lúc này điện thế giữa các cực của acqui đơn tăng
tới giá trị 2,4 V, tiếp tục nạp giá trị này nhanh chóng tăng tới 2,7 V
Trang 9
và giữ nguyên,thời gian nạp này gọi là thời gian nạp no và th−ờng
kéo dài từ 2-3 h, làm tăng thêm dung l−ợng phóng điện của acqui.
Trong quá trình đó sức điện động và nồng độ dung dịch điện phân
là không thay đổi..
- Sau khi ngắt mạch nạp, điện áp, sức điện động và nồng độ
dung dịch điện phân giảm xuống và ổn định. Đây là khoảng nghỉ
của ác qui sau khi nạp.
- Dòng điện nạp định mức đối với ác qui qui định bằng 0,5.C20
(0,1.C10).
II. Các ph−ơng pháp nạp điện cho acqui
1. Ph−ơng pháp nạp với dòng nạp không đổi
- Ph−ơng pháp nạp điện với dòng nạp không đổi cho phép chọn
dòng điện nạp thích hợp , đảm bảo cho acqui đ−ợc nạp no
Các ác qui đ−ợc mắc nối tiếp với nhau và phải thoả mãn
Un ≥ 2,7 Naq.
Trong đó:
Un: Điện áp nạp (V).
Naq: Số ngăn ác qui đơn mắc trong mạch nạp .
- Khi nạp sức điện động của acqui tăng dần, để duy trì dòng
điện nạp không đổi ta phải bố trí trong mạch nạp biến trở R với trị
số
In
NaqUnR 0,2−= .
- Nh−ợc điểm: thời gian nạp kéo dài
- Để khắc phục : sử dụng ph−ơng pháp nạp c−ỡng bức theo 2
nấc. Dòng địên nạp ở nấc thứ nhất chọn bằng (0,3 - 0,5).C10, và khi
ác qui bắt đầu sôi thì nạp nấc thứ hai bằng 0,1.C10.
2. Ph−ơng pháp nạp với áp không đổi
- Ph−ơng pháp nạp áp, ác qui đ−ợc mắc song song với nguồn
nạp. Hiệu điện thế cho mỗi ngăn đơn đ−ợc giữ ổn định và có giá trị
từ 2,3 - 2,5 V với độ chính xác đến 3%
Trang 10
- Dòng nạp
Raq
EaqUnIn −= lúc đầu sẽ rất lớn sau đó khi Eaq tăng
dần lên thì In giảm đi khá nhanh.
- Ưu điểm: thời gian nạp ngắn, dòng điện nạp tự động giảm dần
theo thời gian.
- Nh−ợc: ác qui không đ−ợc nạp no, vì vậy ph−ơng pháp nạp này
chỉ dùng nạp bổ xung cho acqui trong quá trình sử dụng.
Để khắc phục những nh−ợc điểm và tận dụng đ−ợc hết những
−u điển của các ph−ơng pháp nạp trên, ta kết hợp hai ph−ơng pháp
nạp lại thành ph−ơng pháp dòng - áp.
3. Ph−ơng pháp nạp dòng - áp
- Ban đầu ta nạp với dòng nạp không đổi In = 0,5.C10. Khi thấy
ác qui "sôi" thì hiệu điện thế giữa các cực của của ăcqui đơn 2,4V,
tiếp tục nạp thì giá trị này nhanh chóng tăng tới giá trị là 2,7 V.
Sau đó chuyển sang chế độ nạp ổn áp với giá trị điện áp nạp không
đổi cho 1 ngăn đơn là Un = 2,7Vvà th−ờng kéo dài từ 2 đến 3 giờ
hay khi dòng nạp tiến tới không (In = 0) thì kết thúc quá trình nạp.
Kết luận: Qua phân tích ta chọn ph−ơng pháp nạp dòng - áp để
nạp cho ác qui và bộ nguồn nạp ác qui tự động phải đáp ứng những
yêu cầu sau:
- Ban đầu tự động nạp ổn dòng với dòng nạp đặt tr−ớc
In = 0,5 .C10/1 ngăn ác qui đơn.
- Khi phát hiện thấy hiệu điện thế trên các cực của ác qui đơn
tăng tới 2,7 V thì tự động chuyển từ nạp ổn dòng sang chế độ nạp
ổn áp với điện áp nạp đặt tr−ớc Un = 2,7V/ 1 ngăn ác qui đơn.
- Nạp ổn áp cho tới khi dòng điện nạp tiến về không.
Trang 11
ch−ơng II
Lựa chọn ph−ơng án chỉnh l−u
I. Nhận xét chung:
Bộ chỉnh l−u là thiết bị dùng để biến đổi nguồn điện xoay chiều
thành nguồn điện một chiều nhằm cung cấp cho phụ tải điện một
chiều.
* Đề bài : thiết kế bộ nguồn nạp ác quy có thể nạp cho ắc quy
16-28V và dòng nạp 10- 100A.
- Vì yêu cầu cần điều khiển dòng ,áp nên ta chọn ph−ơng án
chỉnh l−u tiristor.
- Vì tải yêu cầu công suất nhỏ và chất l−ợng điện áp điều
chỉnh không cần cao nên ta chọn ph−ơng án chỉnh l−u một pha
nhằm đơn giản hoá việc thiết kế,giảm giá thành và tăng độ linh
động của bộ chỉnh l−u.
IICác ph−ơng án thiết kế mạch chỉnh l−u
1. Chỉnh l−u một pha 2 nửa chu kỳ có điều khiển
Trong sơ đồ này ,máy biến áp phải có hai cuộn dây thứ cấp với
thông số giống hệt nhau ,ở mỗi nửa chu kỳ khi có xung tới điều
khiển mở tiristo có một van dẫn cho dòng điện chạy qua .
Điện áp đập mạch trong cả hai nửa chu kỳ với tần số đập mạch
bằng hai lần tần số điện áp xoay chiều . Hình dáng các đ−ờng cong
điện áp và dòng điện tải (Ud,Id ) cho trên hình vẽ .
Trang 12
Trong nửa chu kỳ đầu , khi U2>E thì điện áp UAK của T1
d−ơng, UAK của T2 âm.Vi vậy T1 sẽ dẫn nếu đ−ợc phát xung điều
khiển dòng sẽ chảy qua T1-R-E, với nguồn là U2
Trong nửa chu kỳ sau, khi U '2 > E thì điện áp UAKcủa T2 d−ơng,
của T1 âm, T2 sẽ dẫn nếu đ−ợc phát xung điều khiển, dòng sẽ chảy
qua T2-R-E, với nguồn là U '2
Chú ý: Nếu ta phát xung vào thời điểm U<E thì van không dẫn
,mạch điều khiển phải điều khiển sao cho xung phát ra không rơi
vào thời điểm này
Từ đồ thị ta có:
- Trị trung bình của điện áp trên tải:
Ud= ( ) θθπ
βπ
α
dU∫

sin..21 2 + )( αβπ +
E =
)()]cos([cos2 2 αβπβπαπ ++−−
EU
- Trị trung bình của dòng qua tải :
Id = R
EUd − = ])[(
.
)]cos([cos
.
.2 2 παβπβπαπ −++−− R
E
R
U
- Trị số dòng hiệu dụng qua van :
Trang 13
R
E
T2
T3T1
T4
U2
I2=I '2 =Ihdv= ∫
− −βπ
α
θθπ dR
EU
22 )
sin2
(
2
1
- Trị số dòng hiệu dụng qua tải:
Ihd = ∫
− −βπ
α
θθπ dR
EU
22 )
sin2
(1
Ta thấy Ihdv= 2
hdI
- Điện áp ng−ợc đặt lên van:
U ngcvan =2 2 U2
* Nhận xét : trong sơ đồ này , dòng điện chạy qua van
không quá lớn . Khi van dẫn ,điện áp rơi trên van nhỏ.Việc điều
khiển các van bán dẫn ở đây t−ơng đối đơn giản .Tuy vậy ,việc chế
tạo biến áp có hai cuộn dây thứ cấp giống nhau , mà mỗi cuộn chỉ
làm việc trong nửa chu kỳ phức tạp và hiệu suất sử dụng biến áp
xấu hơn , mặt khác điện áp ng−ợc của các van bán dẫn rất
lớn.Thích hợp với mạch chỉnh l−u điện áp thấp nh−ng dòng lớn
không cần chất l−ợng điện áp cao.
2. Chỉnh l−u cầu một pha có điều khiển đối xứng:
Trong nửa chu kỳ đầu , lúc U2 > E điện áp anot của tiristo T1
d−ơng katot của T2 âm , nếu có xung điều khiển cả hai van T1 ,T2
Trang 14
E
R
T1
D1T2
D2
U2
đồng thời ,thì các van này sẽ đ−ợc mở đặt điện áp l−ới lên tải , T1 ,
T2 sẽ dẫn đến khi U2 < E.
Trong nửa chu kỳ sau , khi U2 <E thì điện áp anot của tiristo T3
d−
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement