Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bagia_khatmaum
#778504 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ Ô TÔ NGỌC KHÁNH 3
1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ Ô TÔ NGỌC KHÁNH. 3
1.1.1 Khái quát sơ lược về công ty TNHH thương mại & dịch vụ ô tô Ngọc Khánh. 3
1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ô tô Ngọc Khánh. 3
1.1.3 Các thành tựu mà công ty đã đạt được. 5
1.2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ Ô TÔ NGỌC KHÁNH. 6
1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ ô tô Ngọc Khánh. 6
1.2.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ ô tô Ngọc Khánh. 7
1.2.3- Thị trường sản phẩm của công ty TNHH TM & DV ô tô Ngọc Khánh 8
1.2.4- Quan hệ của công ty một số bên liên quan 8
1.3. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ Ô TÔ NGỌC KHÁNH. 9
1.3.1 Mô hình tổ chức bộ máy công ty TNHH Thương mại và dịch vụ ô tô Ngọc Khánh 9
1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban, bộ phận và mối quan hệ giữa các phòng ban, bộ phận trong công ty 11
1.4 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ Ô TÔ NGỌC KHÁNH. 12
1.4.1 Tình hình tài chính của công ty trong những năm gần đây 12
1.4.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây. 14
PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI &DỊCH VỤ Ô TÔ NGỌC KHÁNH 15
2.1 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ Ô TÔ NGỌC KHÁNH 15
2.1.1 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của công ty TNHH Thương mại &dịch vụ ô tô Ngọc Khánh 15
2.1.2 Chức năng,nhiệm vụ bộ máy kế toán của công ty TNHH Thương mại &dịch vụ ô tô Ngọc Khánh 16
2.2. TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI &DỊCH VỤ Ô TÔ NGọc KHÁNH 17
2.2.1. Các chính sách kế toán chung 17
2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 18
2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 18
2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 18
2.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 19
2.2.6-Trình tự ghi sổ kế toán trên máy vi tính. 20
2.3. TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CỤ THỂ 21
2.3.1 Tổ chức kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ. 21
2.3.1.1 Đặc điểm,thủ tục nhập xuất vật tư 21
2.3.1.2 Hệ thống chứng từ sử dụng 21
2.3.1.3 Hệ thống tài khoản, sổ sách sử dụng và quy trình ghi sổ 21
2.3.2 Tổ chức kế toán tài sản cố định của Công ty TNHH Thương mại & dịch vụ ô tô Ngọc Khánh 23
2.3.2.1 Đặc điểm,thủ tục bàn giao và thanh lý tài sản cố định của Công ty. 23
2.3.2.2 -Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ. 24
2.3.2.3 Hệ thống tài khoản, sổ sách sử dụng và quy trình ghi sổ 25
2.3.3 Tổ chức hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương. 26
2.3.3.1 Một số quy định về tiền lương tại công ty 26
2.3.3.2 Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ 27
2.3.3.3- Tài khoản,sổ sách sử dụng và quy trình ghi sổ 28
2.3.4 -Tổ chức hạch toán bán hàng và xác định kết quả 29
2.3.4.1-Đặc điểm bán hàng và xác định kết quả 29
2.3.4.2- Chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ 30
2.3.4.3- Tài khoản,sổ sách và trình tự ghi sổ kế toán bán hàng và xác định kế quả 31
PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DICH VỤ Ô TÔ NGỌC KHÁNH 34
3.1. ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY Ô TÔ NGỌC KHÁNH 34
3.2. ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 35
3.2.1 Ưu điểm 36
3.2.1.1 Về việc tổ chức hệ thông sổ sách chứng từ. 36
3.2.1.2 Về công tác hạch toán ban đầu. 37
3.2.1.3- Về trang thiết bị máy móc: 37
3.2.2- Nhược điểm 38
3.2.1.1 Về thông tin kế toán. 38
3.2.1.2 Về việc quản lý công cụ dụng cụ,tài sản cố định 38
KẾT LUẬN 39
LỜI MỞ ĐẦU

Trong điều kiện nền kinh tế hiện nay, để có thể tồn tại và phát triển góp phần vào sự lớn mạnh của đất nước, đòi hỏi bản thân mỗi doanh nghiệp phải năng động và chủ động trong từng bước đi của mình. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới, đã mở ra cho các doanh nghiệp trong nước rất nhiều cơ hội cũng như thách thức lớn. Yêu cầu của nền sản xuất mới là cơ chế quản lý kinh tế và hệ thống quản lý của doanh nghiệp phải được cải tiến, hoàn thiện ở cả tầm vi mô và vĩ mô. Từ đó mới tạo được cơ sở vững chắc để phát triển.
Muốn tạo được cho mình một chỗ đứng vững chắc để có thể phát triển một cách nhanh chóng và bền vững, đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng tìm cách nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển mở rộng thị trường và kết hợp với việc phát huy hiệu quả công tác tổ chức quản lý trong doanh nghiệp, đặc biệt trong đó có bộ phận kế toán. Bộ phận quan trọng trong phục vụ quản lý, công cụ đắc lực giúp cho việc quản lý kinh tế.
Báo cáo thực tập tổng hợp gồm 3 phần:
+ Phần 1: Tổ quan về đặc điểm kinh tế- kĩ thuật và tổ chức bộ máy quản lí hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH TM & DV ô tô Ngọc Khánh.
+ Phần 2: Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty TNHH TM & DV ô tô Ngọc Khánh.
+ Phần 3: Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty TNHH TM & DV ô tô Ngọc Khánh.PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ Ô TÔ NGỌC KHÁNH

1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ Ô TÔ NGỌC KHÁNH.
1.1.1 Khái quát sơ lược về công ty TNHH thương mại & dịch vụ ô tô Ngọc Khánh.
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ ô tô Ngọc khánh là Đại lý bán các sản phẩm Hyundai du lịch tại thị trường Hà Nội với tên đại lý là HYUNDAI NGỌC KHÁNH.Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ :
- Cung cấp các loại xe Hyundai du lịch nhập khẩu nguyên chiếc
- Bảo hành, bảo dưỡng các xe ô tô du lịch hiệu Hyundai theo tiêu chuẩn toàn cầu của Hãng Hyundai
- Cung cấp các dịch vụ sửa chữa, thay thế phụ tùng xe Hyundai
- Cung cấp phụ tùng chính hiệu Hyundai
- Ngoài ra còn một số lĩnh vực kinh doanh khác
1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ô tô Ngọc Khánh.
Kinh tế Việt Nam đang trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ, kéo theo nó là sự phát triển của thị trường Việt Nam ngày càng sôi động và đầy tính cạnh tranh. Nhận thấy được điều đó, nhà nước đã khuyến khích phát triển nền kinh tế với 5 thành phần kinh doanh cơ bản, dưới 3 hình thức chủ yếu chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh là sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể, sở hữu cá nhân về tư liệu sản xuất. Cùng với công cuộc đổi mới này, luật doanh nghiệp tư nhân được ban hành ngày 21/12/1990 đã tạo hành lang pháp lý cho nhiều tập thể cá nhân có khả năng về vốn, về khoa học công nghệ kỹ thuật. Trong điều kiện thuận lợi sẵn có đó, Công ty TNHH TM&DV ô tô Ngọc Khánh là công ty cổ phần được thành lập và đi vào hoạt động vào tháng 12 năm 2002 theo giấy phép kinh doanh số 0102006855 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà nội cấp ngày 31/10/2002.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By huongdth3315
#1011608 Mình đang cần một số tài liệu tham khảo để làm báo cáo, ad có thể down giúp mình chuyên đề trên được không? thank ad nhìu
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011644 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement