Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By 55_66
#778253

Download miễn phí Báo cáo Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn bắc Hà Nội

Trong năm qua, nền kinh tế Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của thiên tai như hạn hán, lũ lụt, lại chịu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ trong khu vực nên gặp không ít khó khăn. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính phủ, ngành Ngân hàng đã có những đổi mới về chính sách , thể chế, có giải pháp tích cực nâng cao chất lượng và độ an toàn trong hoạt động tín dụng. Với ý chí quyết tâm vươn lên NHNo & PTNT Bắc Hà nội đã có nhiều cố gắng , đồng thời chấn chỉnh những hoạt động kinh doanh, thu hút khách hàng, đẩy mạnh huy động vốn cũng như tăng trưởng dư nợ lành mạnh và đạt được một số kết quả nhất định.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

uất Tổng giám đốc cho phép nhân rộng.
Thường xuyên phân loại dư nợ, phân tích nợ ngắn hạn, tìm nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục.
Tổng hợp, báo cáo và kiểm tra chuyên đề theo qui định
b)Phòng kế toán – ngân quĩ
Trực tiếp hạch toán kế toán, hạch toán thống kê và thanh toán theo qui định của Ngân hàng Nhà nước, NHN0 & PTNT VN.
Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tài chính, quyết toán kế hoạch thu chi tài chính, quĩ tiền lương của chi nhánh trình NHNo & PTNT VN phê duyệt.
Quản lý và sử dụng quĩ chuyên dùng theo qui định của NHNo & PTNT VN.
Tổng hợp lưu trữ hồ sơ tài liệu về hạch toán, kế toán và các báo cáo theo qui định.
Thực hiện các khoản nộp ngân sách Nhà nước theo luật định
Thực hiện nghiệp vụ thanh toán trong nước.
Chấp hành qui định về an toàn kho quĩ và định mức tồn quỹ theo qui định.
Quản lý, sử dụng thiết bị thông tin, điện toán phục vụ nghiệp vụ kinh doanh theo qui định của NHNo & PTNT VN.
Chấp hành chế độ báo cáo thống kê và cung cấp số liệu thông tin theo qui định.
Đầu mối quản lý và bảo dưỡng máy móc, thiết bị tin học, xử lý các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hạch toán, kế toán thống kê, hạch toán nghiệp vụ tín dụng và các hoạt động khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh.
Thực hiện nhiệm vụ do giám đốc chi nhánh giao
c)Phòng hành chính nhân sự:
*Nhiệm vụ hành chính:
Xây dựng chương trình công tác tháng, quí, năm của chi nhánh và có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc việc thực hiện chương trình đã được Giám đốc duyệt.
Tư vấn pháp luật trong việc thực thi các nhiệm vụ về ký kết hợp đồng, tham gia tố tụng để giải quyết các vấn đề có liên quan đến con người và tài sản của chi nhánh theo sự uỷ quyền của Giám đốc.
Thực thi pháp luật có liên quan đến an ninh, trật tự, phòng cháy nổ tại cơ quan.
Lưu trữ các văn bản pháp luật có liên quan đến Ngân hàng và văn bản định chế của NHNo & PTNT VN và các văn bản do chi nhánh ban hành.
Đầu mối giao tiếp với khách đến làm việc, công tác tại chi nhánh.
Trực tiếp quản lý con dấu, thực hiện công tác hành chính văn thư, lễ tân, phương tiện giao thông, bảo vệ, y tế của chi nhánh.
Thực hiện công tác xây dựng cơ bản, sửa chữa tài sản cố định, mua sắm công cụ lao động.
Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.
Đầu mối trong việc chăm lo đời sống vật chất, văn hoá tinh thần và thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ cho cán bộ nhân viên.
Xây dựng và triển khai chương trình giao ban nội bộ chi nhánh.
Trực tiếp làm thư ký tổng hợp các cuộc họp do Ban Giám đốc chủ trì
*Nhiệm vụ tổ chức, đào tạo
Xây dựng chiến lược: đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực của chi nhánh bao gồm kế hoạch ngắn hạn, dài hạn đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh.
Đề xuất bố trí nguồn nhân lực của chi nhánh vào các phòng hợp lý, có hiệu quả.
Đề xuất các biện pháp quản lý lao động, khuyến khích lao động như: định mức lao động, khoán quỹ tiền lương theo cơ chế khoán tài chính của NHNo & PTNT VN.
Đề xuất hoàn thiện và lưu trữ hồ sơ theo đúng qui định của Đảng, Nhà nước và ngành ngân hàng trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ nhân viên trong phạm vi phân cấp uỷ quyền của Tổng giám đốc NHNo & PTNT VN.
Trực tiếp quản lý hồ sơ cán bộ thuộc chi nhánh và hoàn tất hồ sơ, chế độ đối với cán bộ nghỉ hưu, nghỉ chế độ theo qui định của Nhà nước, của ngành ngân hàng.
Thực hiện công tác thi đua khen thưởng của chi nhánh.
Thực hiện công tác báo cáo thống kê, kiểm tra chuyên đề.
Thực hiện công tác qui hoạch cán bộ, đề xuất cử cán bộ, nhân viên đi công tác, học tập trong và ngoài nước, tổng hợp theo dõi thường xuyên cán bộ nhân viên được quy hoạch, đào tạo.
d)Phòng kiểm tra – kiểm toán nội bộ
Kiểm tra công tác điều hành, giám sát việc chấp hành qui trình nghiệp vụ kinh doanh theo qui định của pháp luật, qui định của ngân hàng Nhà nước, hướng dẫn nghiệp vụ của ngân hàng Nhà nước & PTNNVN về đảm bảo an toàn trong hoạt động tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng. Kiểm tra độ chính xác của báo cáo tài chính, báo cáo cân đối kinh tế. Việc tuân thủ các nguyên tắc chế độ về chính sách kế toán theo quy định của Nhà nước, ngành ngân hàng .
Báo cáo tổng giám đốc, Giám đốc chi nhánh ngân hàng kết quả kiểm tra và đề xuất xử lý, khắc phục khuyết điểm tồn tại.
Giải quyết đơn thư khiếu tố liên quan đến hoạt động của ngân hàng theo phân cấp uỷ quyền của tổng giám đốc.
Thực hiện báo cáo chuyên đề và các nhiệm vụ khác do trưởng ban kiểm tra kiểm toán nội bộ giao.
Làm đầu mối khi các cơ quan kiểm toán, kiểm tra, kiểm soát nội bộ của ngành ngân hàng và các cơ quan pháp luật đến làm việc với chi nhánh thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc giao.
e.Phòng thanh toán quốc tế.
Nghiên cứu kinh tế xuất nhập khẩu trên địa bàn xây dựng chiến lược kinh doanh ngoại tệ, thanh toán quốc tế của chi nhánh trong từng thời kỳ.
Tổ chức kinh doanh ngoại tệ, thanh toán quốc tế theo đúng quy định của NHNN VN, NHNN & PTNTVN.
Đầu mối đề xuất áp dụng các dịch vụ mới như : Thanh toán thẻ tín dụng ViSa, Masten card…
Đầu mối tổ chức thực hiện các dự án uỷ thác của các tổ chức, cá nhân nước ngoài…
Tổ chức lưu trữ hồ sơ, báo cáo theo đúng qui định của NHNN VN, NHNN & PTNT VN.
Tổng hợp báo cáo chuyên đề theo quy định.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc giao
Phần II: Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo và phát triển Nông thôn Bắc Hà nội .
I. Tình hình kinh tế - xã hội, hoạt động của NHNo & PTNT Bắc Hà nội .
Trong năm qua, nền kinh tế Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của thiên tai như hạn hán, lũ lụt, lại chịu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ trong khu vực nên gặp không ít khó khăn. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính phủ, ngành Ngân hàng đã có những đổi mới về chính sách , thể chế, có giải pháp tích cực nâng cao chất lượng và độ an toàn trong hoạt động tín dụng. Với ý chí quyết tâm vươn lên NHNo & PTNT Bắc Hà nội đã có nhiều cố gắng , đồng thời chấn chỉnh những hoạt động kinh doanh, thu hút khách hàng, đẩy mạnh huy động vốn cũng như tăng trưởng dư nợ lành mạnh và đạt được một số kết quả nhất định.
Trên địa bàn Hà nội, kinh tế thủ đô đã đạt kết quả cao so với mức bình quân chung của cả nước về: Tăng trưởng GDP, sản xuất công nghiệp, sản xuất nông nghiệp , giá trị kim ngạch xuất khẩu, thương mại, du lịch, dịch vụ.
Về phía ngành ngân hàng, thống đốc NHNN đã ban hành các cơ chế, chính sách về điều hành thị trường quản lý ngoại hối, công bố lãi suất cơ bản, cơ chế tín dụng, chấn chỉnh hoạt động của hệ thống NHTM tạo hành lang pháp lý, cơ chế thông thoáng linh hoạt cho các tổ chức tín dụng. Đối với NHNo & PTNT Việt Nam, chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc đã bám sát định hướng của ngành, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước các cơ chế quản lý thống đốc NHNN để chỉ đạo, điều hành kinh doanh năng động, sát thực tế, do vậy kết quả kinh doanh của NHNo & PTNT Bắc Hà nội đã hoàn th
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement