Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By m_pro
#774172 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

PHẦN I: TÌNH HÌNH CHUNG CỦA HỆ THỐNG 10
I.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA HỆ THỐNG 10
I.1.1. Vị trí địa lý 10
I.1.1.1. Hệ thống tọa độ 10
I.1.1.2. Giới hạn của hệ thống 10
I.1.1.3. Diện tích của hệ thống 10
I.1.1.4. Vị trí công trình đầu mối 11
I.1.2. Đặc điểm địa hình 11
I.1.2.1 Phần đất từ đê ra sông là vựng bói 11
I.1.2.2. Phần đất từ sông vào trong đồng 11
I.1.3. Đất đai thổ nhưỡng 12
I.1.4. Điều kiện khí tượng 12
I.1.5. Điều kiện thủy văn 14
I.1.5.1. Đặc điểm khí hậu 15
I.1.5.2. Mạng lưới sông ngòi 15
I.1.6. Địa chất, địa chất thủy văn 18
I.1.7. Nguồn vật liệu xây dựng 21
I.1.8. Tình hình giao thông 21
I.2. TÌNH HÌNH DÂN SINH KINH TẾ 22
I.2.1. Đặc điểm dân số 22
I.2.2. Tình hình sản xuất nông nghiệp, phân bố các loại cây trồng và thời vụ 23
I.2.2.1. Cơ cấu đất đai 23
I.2.2.2.Diện tích gieo trồng & diện tích canh tác 23
I.2.2.3. Năng suất cây trồng 24
I.2.3. Các ngành sản xuất khác 24
I.2.4. Phương hướng phát triển kinh tế của khu vực: 24
I.2.4.1. Về sản xuất nông nghiệp 25
I.2.4.2. Về lao động 25
PHẦN II: HIỆN TRẠNG THUỶ LỢI VÀ BIỆN PHÁP CÔNG TRÌNH 26
II.1. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG THUỶ LỢI 26
II.1.1. Lịch sử hệ thống 26
II.1.2. Hiện trạng hệ thống tưới 26
II.1.2.1. Các công trình chủ yếu 26
II.1.2.2. Đánh giá hiện trạng tưới 31
II.2. TÌNH HÌNH ÚNG HẠN CỦA KHU VỰC VÀ NGUYÊN NHÂN. 35
II.3. BIỆN PHÁP CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRẠM BƠM ĐẦU MỐI 36
II.3.1. Biện pháp công trình thuỷ lợi 36
II.3.2. Nhiệm vụ trạm bơm đầu mối 36
PHẦN III: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ SƠ BỘ TRẠM BƠM 38
III.1. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TRẠM BƠM VÀ BỐ TRÍ TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI 38
III.1.1. Xác định tuyến công trình 38
III.1.2. Xác định vị trí trạm bơm 38
III.1.2.1. Các phương án bố trí bạm bơm 38
III.1.2.2. So sánh và lựa chọn phương án 40
III.2. XÁC ĐỊNH CẤP CÔNG TRÌNH VÀ TẦN SUẤT THIẾT KẾ 40
III.2.1. Xác định cấp công trình 40
III.2.2. Tần suất thiết kế 41
III.3. TÍNH TOÁN XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ THUỶ VĂN KHÍ TƯỢNG 41
III.3.1. Mục đích và ý nghĩa 41
III.3.2. Chọn trạm đo thuỷ văn khí tượng và thời vụ tính toán 41
III.3.3. Các phương pháp tính toán 42
III.3.3.1. Phương pháp mô men 42
III.3.3.2. Phương pháp thích hợp 42
III.3.3.3. Phương pháp 3 điểm 42
III.3.4. Lựa chọn phương pháp tính toán 43
III.3.5. Các bước vẽ đường tần suất lý luận theo phương pháp 3 điểm 43
III.3.6. Vẽ đường tần suất lý luận lượng mưa vụ kiệt (vụ chiêm) và phân phối mưa vụ kiệt thiết kế 45
III.4. TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG TRẠM BƠM 45
III.4.1. Tính toán giản đồ hệ số tưới 45
III.4.2. Tính toán giản đồ lưu lượng tưới 45
III.4.2.1. Tính toán hệ số tưới cho lúa chiêm 57
III.4.2.2. Giản đồ hệ số tưới 59
III.4.3. Xác định QTK, Qmax, Qmin cho trạm bơm 59
III.5. THIẾT KẾ KẤNH DẪN KẤNH THÁO 61
III.5.1. Thiết kế kênh tháo 61
III.5.1.1 Xác định kích thước mặt cắt kờnh thỏo 61
III.5.1.2. Xác định cao trỡnh đỏy kờnh và bờ kờnh thỏo 64
III.5.2. Thiết kế kênh dẫn 65
III.6. TÍNH TOÁN CÁC MỰC NƯỚC 67
III.7. TÍNH TOÁN CÁC CỘT NƯỚC CỦA TRẠM BƠM 68
III.7.1. Tính cột nước thiết kế 68
III.7.2. Cột nước thiết kế lớn nhất ( ) 69
III.7.3. Cột nước thiết kế nhỏ nhất ( ) 69
III.7.4. Trường hợp kiểm tra 70
III.7.4.1. Cột nước lớn nhất 70
III.7.4.2. Cột nước nhỏ nhất 70
III.8. CHỌN MÁY BƠM, ĐỘNG CƠ 71
III.8.1. Chọn máy bơm 71
III.8.1.1. Các phương án chọn số máy bơm 72
III.8.1.2. Chọn loại máy bơm 72
III.8.2. Chọn động cơ điện 74
III.8.2.1. Phương án 1 74
III.8.2.2. Phương án 2 75
III.8.3. So sánh lựa chọn phương án 76
III.8.3.1. Xác định cao trình đặt máy 76
III.8.3.2. Kiểm tra cao trình đặt máy 78
III.8.3.3. Phân tích và lựa chọn phương án 79
III.9. TÍNH CAO TRÈNH ĐẶT MÁY 81
III.10. THIẾT KẾ NHÀ MÁY 81
III.10.1. Chọn loại nhà máy 81
III.10.2. Cấu tạo và kích thước các bộ phận tầng dưới nhà máy 82
III.10.2.1. Cấu tạo ống hút 82
III.10.2.2. Cấu tạo đường hầm 84
III.10.2.3. Kích thước khối móng 84
III.10.2.4. Gian bơm 85
III.10.3. Cấu tạo và kích thước các bộ phận công trình tầng động cơ 85
III.10.3.1. Sàn động cơ 86
III.10.3.2. Dầm đỡ động cơ 86
III.10.3.3. Lỗ kộo mỏy 87
III.10.3.4. Cầu thang 87
III.10.3.5. Gian sửa chữa 88
III.10.3.6. Gian điện 88
III.10.3.7. Cột nhà 88
III.10.3.8. Dầm cầu trục 88
III.10.3.9. Chọn cầu trục 89
III.10.3.10. Tường và cửa 89
III.10.3.11. Ô văng 90
III.10.3.12. Nóc nhà 90
III.10.3.13. Thiết bị thoát nước mái 90
III.10.3.14. Thiết bị chống sét 90
III.10.4. Tính toán các kích thước chủ yếu của nhà máy 91
III.10.4.1. Chiều cao nhà máy 91
III.10.4.2. Chiều rộng nhà máy 92
III.10.4.3. Chiều dài nhà máy 93
III.11. THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH NGOÀI NHÀ MÁY 95
III.11.1. Thiết kế đường ống hút 95
III.11.2. Thiết kế đường ống đẩy 95
III.11.2.1. Xác định đường kính kinh tế của ống đẩy 96
III.11.2.2. Xác định đoạn ống chuyển tiếp 96
III.11.3. Thiết kế bể hút 97
III.11.3.1. Trụ pin bể hút 97
III.11.3.2. Cấu tạo phần mở rộng 98
III.11.3.3. Cấu tạo phần tập trung nước 99
III.11.4. Thiết kế bể tháo 100
III.11.4.1. Trụ pin bể tháo 100
III.11.4.2. Chọn vị trí xây dựng 100
III.11.4.3. Cấu tạo bể tháo 100
III.11.4.4. Tính toán thuỷ lực bể tháo 101
PHẦN IV: TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHỤ 106
IV.1. TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ SƠ BỘ CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRONG NHÀ MÁY 106
IV.1.1. Hệ thống tiêu nước trong nhà máy 106
IV.1.1.1. Xác định lưu lượng và cột nước bơm tiêu 106
IV.1.1.2. Chọn máy bơm tiêu 109
IV.1.1.3. Chọn động cơ kéo máy bơm tiêu 109
IV.1.1.4. Tính kích thước bể tập trung nước tiêu 109
IV.1.2. Hệ thống bơm nước kỹ thuật 110
IV.1.2.1. Nhiệm vụ 110
IV.1.2.2. Xác định lưu lượng và mực nước của máy bơm nước kỹ thuật 111
IV.1.2.3. Chọn máy bơm nước kỹ thuật 115
IV.1.2.4. Bố trí công trình trong hệ thống nước kỹ thuật 116
IV.1.3. Hệ thống thông gió cho nhà máy 118
IV.1.3.1. Tính toán thông gió 118
IV.1.3.2. Kiểm tra điều kiện có phải dùng hệ thống thông gió không 122
IV.1.4. Hệ thống cứu hoả 123
IV.2. THIẾT KẾ SƠ BỘ HỆ THỐNG ĐIỆN 124
IV.2.1. Sơ đồ đấu dây hệ thống điện 124
IV.2.1.1. Yêu cầu của sơ đồ lưới điện 124
IV.2.1.2. Chọn sơ đồ lưới điện 124
IV.2.1.3. Phương án vận hành 124
IV.2.1.4. Ưu nhược điểm của sơ đồ điện chính 125
IV.2.2. Tính toán chọn máy biến áp 125
IV.2.2.1. Chọn máy biến áp chớnh 125
IV.2.2.2. Chọn máy biến áp phụ 127
IV.2.3. Tính toán và chọn thiết bị điện 129
IV.2.3.1. Chọn thiết bị dẫn điện 129
IV.2.3.2. Chọn thiết bị điều khiển và bảo vệ động cơ. 133
IV.2.3.3. Chọn thiết bị đo lường 135
IV.2.3.4. Bố trí điện trong nhà máy 137
PHẦN V: TÍNH TOÁN KINH TẾ 140
V.1. TỔNG DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH. 140
V.1.1. Tính giá xây dựng công trình GXD 140
V.1.1.1. Tính khối lượng xây dựng công trình 140
V.1.1.2. Tính giá trị xây dựng của trạm bơm. 140
V.1.2. Tính chi phí thiết bị. 140
V.1.2.1. Tính chi phí thiết bị điện 141
V.1.2.2. Tính chi phí thiết bị cơ khí và thuỷ lực. 146
V.1.2.3. Tính tổng giá trị thiết bị của trạm bơm. 147
V.1.3. Tớnh chớ phớ khỏc thuộc dự toán xây dựng công trình. 147
V.1.7. Tổng dự toán công trình 151
V.2. TÍNH TOÁN TỔNG CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN. 151
V.2.1. Tổng vốn đầu tư ban đầu cho toàn hệ thống K 151
V.2.2. Xác định chi phí quản lý vận hành 151
V.2.2.1. Chi phí sửa chữa thường xuyên 151
V.2.2.2. Chi phí sửa chữa lớn Cscl 152
V.2.2.3. Chi phí lương CL 152
V.2.2.4. Chi phí điện năng 152
V.2.2.5. Chi phí khác Ck 153
V.2.2.6. Tổng chi phí của dự án C 153
V.3. ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH CỦA DỰ ÁN 153
V.3.1. Đánh giá thu nhập thuần tuý của 1 ha gieo trồng khi chưa có dự án 153
V.3.2. Đánh giá thu nhập thuần tuý của 1 ha gieo trồng khi có dự án 153
V.3.3. Đánh giá thu nhập thuần tuý của dự án 153
V.4. TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CÔNG TRÌNH 154
V.4.1. Giá trị thu nhập ròng NPV. 155
V.4.2. Hệ số nội hoàn kinh tế IRR 155
V.4.3. Tỷ số thu nhập với chi phí 155
V.4.4. Xác định tỉ số NPV/K 155
V.4.5. Phân tích độ nhạy của dự án. 155
KẾT LUẬN 157

MỤC LỤC.

I.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA HỆ THỐNG
I.1.1. Vị trí địa lý
Hệ thống thủy nông Đan Hoài là hệ thống tưới và tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp của hai huyện Đan Phượng - Hoài Đức và hai xã thuộc huyện Từ Liêm - Hà Nội.
I.1.1.1. Hệ thống tọa độ
- Vĩ độ Bắc: Từ 200 57' 30" đến 210 08' 30"
- Kinh độ Đông: Từ 1050 37' 30" đến 1050 45' 00"
I.1.1.2. Giới hạn của hệ thống
- Phía Bắc: Giỏp sụng Hồng (Địa giới tỉnh Vĩnh phúc)
- Phớa Nam: Giáp sông đào La Khê (Địa giới thành phố Hà Đông)
- Phía Đông: Giáp đường 70 (Địa giới huyện Từ Liêm thành phố Hà Nội)
- Phía Tây: Giỏp sụng Đáy (Địa giới huyện Phúc Thọ tỉnh Hà Tây)
I.1.1.3. Diện tích của hệ thống
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Advertisement
Hình đại diện của thành viên
By thanhha19
#1010369 mình muốn download tài liệu thiết kế sơ bộ trạm bơm tưới Đan hoài - Hà tây sao không được
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement