Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Afi
#770488 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Mở đầu 1
Chương 1: GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG VIỆC XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC MỚI CHO THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY 7
1.1. Giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam và của thanh niên 7
1.2. Đạo đức mới và vai trò của giá trị đạo đức truyền thống trong việc xây dựng đạo đức mới cho thanh niên Việt Nam hiện nay 27
Chương 2: GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG VỚI VIỆC XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC MỚI CHO THANH NIÊN BẠC LIÊU HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 50
2.1. Thực trạng phát huy giá trị đạo đức truyền thống trong việc xây dựng đạo đức mới cho thanh niên Bạc Liêu hiện nay 50
2.2. Nguyên nhân của thực trạng trên và những vấn đề đặt ra 66
2.3. Phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy giá trị đạo đức truyền thống trong việc xây dựng đạo đức mới cho thanh niên Bạc Liêu hiện nay 74
KẾT LUẬN 87
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89

Chính vì thế Đảng, Nhà nước và các tổ chức đoàn thể phải giáo dục thanh niên, biến chủ nghĩa yêu nước, lợi ích chân chính của dân tộc thành nội lực bên trong cho mỗi thanh niên, nhờ thế nó thôi thúc, khơi dậy nhiệt tình cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, biết kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức truyền thống quý báu của dân tộc với tinh thần không chịu đói nghèo, lạc hậu. Yêu nước theo đạo đức mới phải gắn liền với CNXH, bảo vệ Đảng cộng sản việt Nam, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH, bảo vệ lợi ích của toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng xã hội phồn vinh, nhân dân hạnh phúc.
Hai là, phải nâng cao nhận thức và hoạt động thực tiễn trong việc giải quyết hài hoà mối quan hệ lợi ích giữa cá nhân và xã hội. Để phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN thì việc giải quyết hài hoà mối quan hệ về lợi ích giữa cá nhân và xã hội có một ý nghĩa quan trọng chiến lược. Vì vậy, yêu cầu đạo đức mới của thanh niên hiện nay là phải hiểu được cơ sở lý luận và gương mẫu đi đầu trong việc giải quyết hài hoà mối quan hệ về lợi ích giữa các nhân và xã hội. Để giải quyết hài hoà mối quan hệ ấy đòi hỏi thanh niên phải tự đặt lợi ích tập thể, lợi ích xã hội lên trên lợi ích cá nhân, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân khi nó mâu thuẫn với lợi ích của tập thể, lợi ích của toàn xã hội.
Ba là, phải có bản lĩnh cách mạng. Bản lĩnh cách mạng được thể hiện rất phong phú, đa dạng nhưng trước hết nó thể hiện ở tính cần cù, chịu khó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập, lao động và chiến đấu. Mặt khác, bản lĩnh cách mạng còn thể hiện trong sự tự rèn luyện, tự tu dưỡng bản thân, nghiêm khắc với mình trong tình cảm đạo đức và hành vi đạo đức. Điều này thể hiện ở chỗ luôn lấy những chuẩn mực đạo đức và quy phạm, hành vi nhất định để chế ước bản thân mình, xây dựng cho mình những đức tính như trung thực, cầu thị, không che giấu khuyết điểm, sai lầm, dũng cảm thừa nhận và kiên quyết khắc phục những sai lầm, khuyết điểm…
Bốn là, có tinh thần đoàn kết, thương yêu con người, giúp đỡ mọi người. Đây là một phẩm chất rất quan trọng của thanh niên, vì dưới CNXH đã tạo điều kiện cần thiết để con người yêu thương nhau, giúp đỡ nhau với tinh thần: “mọi người vì mỗi người, mỗi người vì mọi người ”. Chính tinh thần đoàn kết, thương yêu con người, giúp đỡ mọi người, sẽ giúp cho thanh niên sống hoà đồng hơn, dễ cảm thông với những khó khăn vất vả của người khác, tạo lập được ý thức vì tập thể, vì xã hội, biết sống cho mọi người, từ đó sẽ đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ, lối sống thờ ơ, lãnh đạm, bàng quang với nỗi khổ của người khác.
Năm là, thanh niên Việt Nam phải có được lý tưởng cách mạng, có ước mơ, hoài bão lớn lao, cao đẹp. Đây là một yêu cầu quan trọng đối với thanh niên vì hiện nay có rất nhiều thanh niên không có hay lợt phai lý tưởng cách mạng, thờ ơ với chính trị, sống vì hiện tại bất chấp tương lai, chạy theo những ham muốn thấp hèn. Khi có lý tưởng, ước mơ, hoài bão cao đẹp sẽ giúp cho thanh niên vững vàng trong cuộc sống, định hướng cho mình tới cái hay, cái đẹp phù hợp với lý tưởng đạo đức mới mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Đây là điều rất quan trọng giúp cho thanh niên trở thành những con người có ích cho chính cuộc sống của mình và cho đất nước. Từ đó hình thành ở thanh niên niềm tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới, vào con đường đi lên CNXH. Chính niềm tin đó sẽ thôi thúc thanh niên tham gia vào những hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, tiến tới xây dựng thành công CNXH.
Sáu là, thanh niên phải có nhân cách tốt, có lối sống trong sạch, lành mạnh, chân thật, thuỷ chung son sắc. Chân thành với tình bạn, chung thuỷ trong tình yêu, lành mạnh trong lối sống là một yêu cầu tất yếu của thanh niên. Trong lứa tuổi thanh niên, nhu cầu về tình bạn, tình yêu nam nữ là những vấn đề rất lớn, thu hút sự quan tâm đặc biệt của thanh niên, nhưng đây cũng là những vấn đề nhạy cảm và tế nhị. Vì vậy xã hội phải giáo dục, định hướng cho thanh niên có cái nhìn và hành động đúng đắn, phù hợp với những chuẩn đạo đức của truyền thống dân tộc. Chính tình bạn chân thật, vô tư trong sáng và tình yêu thuỷ chung, son sắc sẽ là động lực giúp cho thanh niên vượt qua những khó khăn, gian khổ để vươn lên trong cuộc sống. Thế nhưng nếu tình bạn, tình yêu được tạo dựng trên những mưu toan, tính toán cá nhân tầm thường, tất yếu sẽ ảnh hưởng không tốt đến quá trình học tập, lao động và chiến đấu của thanh niên. Chính vì vậy phải giúp cho thanh niên có quan niệm, hành động đúng trong việc xây dựng cho mình một tình bạn trong sáng chân thành trên cơ sở của sự hợp tác, bình đẳng hoàn toàn tự nguyện, tin cậy lẫn nhau và một tình yêu thuỷ chung dựa trên sự rung động của trái tim một cách vô tư, không vụ lợi. Ngoài ra phải rèn luyện nhân cách, lối sống lành mạnh cho thanh niên. Nhân cách, lối sống lành mạnh ấy phải được biểu hiện thành thái độ, tinh thần đấu tranh của họ với cái xấu, cái ác, cái phản đạo đức.
1.2.2. Vai trò của các giá trị đạo đức truyền thống trong việc xây dựng đạo đức mới cho thanh niên Việt Nam hiện nay
Ngày nay trong quá trình mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, kế thừa là một trong những đặc trưng cơ bản, phổ biến của sự phát triển. Tuy nhiên, trong sự phát triển không chỉ diễn ra sự kế thừa mà còn luôn luôn có sự đổi mới, tái tạo. Đây là hai mặt thống nhất biện chứng trong sự phát triển, luôn tồn tại song hành, thâm nhập và bổ sung lẫn nhau. Hơn nữa theo quan niệm mácxít, không chỉ tồn tại sự kế thừa theo thời gian (theo lịch đại) mà còn tồn tại sự kế thừa theo không gian (kế thừa đồng đại). Vai trò của các giá trị đạo đức truyền thống trong việc xây dựng đạo đức mới cho thanh niên Việt Nam có ý nghĩa vô cùng to lớn. Khẳng định điều này là do:
Thứ nhất, các giá trị đạo đức truyền thống giữ vị trí nền tảng, làm cơ sở cho việc xây dựng đạo đức mới nói chung và xây dựng đạo đức mới cho thanh niên nói riêng. Hơn nữa nó còn tạo điều kiện cho nền đạo đức mới được khẳng định và phát triển vững chắc. Bởi vì các giá trị đạo đức truyền thống làm nên bản sắc Việt Nam, tâm hồn, lối sống con người Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại. Đạo đức truyền thống là tiền đề trực tiếp của đạo đức cách mạng (đạo đức mới). Đạo đức mới của thanh niên là sự tiếp nối và phát huy giá trị đạo đức tốt đẹp của thời đại trước để lại. Những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc, truyền thống của thanh niên đã từng tạo nên ý nghĩa tích cực trong sự phát triển đạo đức của người thanh niên trước đây thì ngày nay những giá trị ấy vẫn không ngừng phát hu...

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By nguyen86
Hình đại diện của thành viên
By aladinvt
#1010838
nguyen86 đã viết:cho mình xin cái link down bài này, Thank !

Link download:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement