Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Perry
#768031 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Trang
MỞ ĐẦU 1
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 13
1.1. Giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam - sự hình thành và phát triển 13
1.2. Giá trị truyền thống Việt Nam trước xu thế toàn cầu hoá 23
1.3. Một số khái niệm công cụ 25
1.4. Một số lý thuyết và quan điểm của các nhà xã hội học được vận dụng trong đề tài nghiên cứu 36
Chương 2: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THÁI ĐỘ CỦA THANH NIÊN ĐÔ THỊ HIỆN NAY ĐỐI VỚI MỘT SỐ GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG 43
2.1. Đặc điểm tự nhiên - kinh tế - xã hội của địa bàn nghiên cứu 43
2.2. Thái độ của thanh niên đối với một số giá trị truyền thống 46
2.3. Những nhân tố tác động đến thái độ của thanh niên đối với một số giá trị truyền thống 77
Chương 3: XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH NIÊN TRONG TIẾP THU VÀ THỰC HIỆN CÁC GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG 92
3.1. Dự báo xu hướng biến đổi các giá trị truyền thống trong những năm sắp tới 92
3.2. Một số giải pháp nhằm tăng cường giáo dục giá trị truyền thống cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay 99
KẾT LUẬN 110
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 112
PHỤ LỤC
1. Tính cấp thiết của đề tài
Thanh niên là lực lượng xó hội to lớn, gúp phần quan trọng vào sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, thanh niờn cú trỡnh độ học vấn, trỡnh độ chuyên
môn kỹ thuật, khoa học công nghệ cao hơn trước, đời sống vật chất, tinh thần và sức
khoẻ được nâng cao, có khát vọng vươn lên, không cam chịu đói nghèo, lạc hậu, mong
muốn xây dựng đất nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xó hội cụng bằng, dân chủ,
văn minh. í thức tự lập thõn, lập nghiệp, lũng nhõn ỏi, nhõn văn, tính tích cực xó hội, tinh
thần xung phong tỡnh nguyện của thanh niờn đang được phát huy và thể hiện trên nhiều
lĩnh vực.
Công cuộc đổi mới đất nước trong những năm qua đó đạt được những thành tựu to
lớn về kinh tế, xó hội. Nền kinh tế thị trường đã đem lại cho ta những điều "kỳ diệu", tuy
nhiên nó cũng là mảnh đất màu mỡ nảy sinh lối sống ích kỷ, vụ lợi, những thói hư tật
xấu, những tệ nạn xã hội đã và đang từng ngày, từng giờ làm băng hoại những giá trị đạo
đức truyền thống của dân tộc, phá vỡ nhiều nét đẹp của văn hóa truyền thống. Mặt trái
của cơ chế thị trường đã tạo ra một bộ phận không nhỏ lớp người trong xã hội nói chung,
một bộ phận thanh niên nói riêng đang phải đối mặt với nhiều thách thức mới, như sự
phân hoá giàu nghèo, những biểu hiện xuống cấp về đạo đức xó hội, lối sống thực
dụng…
Trên thực tế, đang có một bộ phận thanh niên sống theo hệ giá trị, chuẩn mực ít
nhiều khác lạ với hệ giá trị, chuẩn mực truyền thống, đơn thuần chạy theo lợi ích vật
chất, ít quan tâm đến cộng đồng. Thậm chí cũn có thanh niên quay lưng lại với quá khứ,
với những giá trị truyền thống. Những hiện tượng đó làm xuất hiện tư tưởng hoài nghi
vào thế hệ trẻ tương lai của đất nước, một số người e ngại thanh niên đang đánh mất
những giá trị truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam và chạy theo những giá trị đó bị
Tây hoá.
Tuy nhiờn, tỡnh trạng này thế nào? quy mô, mức độ, biểu hiện của chúng ra sao?
Đang là vấn đề cần tiếp tục quan tâm, tỡm hiểu làm rừ.Chính vỡ lẽ đó tui đó chọn vấn đề

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By nguyen86
Hình đại diện của thành viên
By aladinvt
#1010840
nguyen86 đã viết:mình xin link bài này nhé

Thái độ của thanh niên đô thị hiện nay đối với một số giá trị truyền thống
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement