Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By mylove_bimat
#764788

Download miễn phí Đề tài Quản lí bệnh viện tỉnh Khánh Hòa

MỤC LỤC
Trang
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU NỘI DUNG ĐỀ TÀI 2
I. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG 2
2. Nhiệm vụ của hệ thống quản lý bệnh viện 2
3 Tổ chức của bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa 2
3. Những yêu cầu cần giải quyết 3
4. Hướng phát triển của hệ thống quản lý bệnh nhân hiện nay. 4
III. HƯỚNG THỰC THI ĐỀ TÀI 4
CHƯƠNG II. GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG 5
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ SQL SERVER 2000 5
I.1 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì? 5
I.2 Giới thiệu chung về SQL Server 2000 5
1. Các thành phần của SQL Server 2000. 6
2. Các đối tượng cơ sở dữ liệu 6
3. Giới thiệu một số đối tượng cơ sở dữ liệu SQL Server 8
4. Kiểu dữ liệu - Data Type 9
5. Một số phát biểu cơ bản của T-SQL 9
6. Khái niệm về đối tượng trong SQL và cách tạo đối tượng
trong SQL Server 2000 10
II. GIỚI THIỆU VỀ VISUAL BASIC 6.0 VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG VISUAL BASIC 6.0. 14
II.1 Giới thiệu chung về Visua Basic 14
II.2 ADO là gì ? 14
II.3 Các thuộc tính đặc biệt của đối tượng ADO 15
CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 16
I. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ CHỨC NĂNG 16
I.1Biểu đồ phân cấp chức năng 16
1. Biểu đồ phân cấp chức năng là gì ? 16
2. Đặc điểm của biểu đồ phân cấp chức năng: 16
I.2 Biểu đồ luồng dữ liệu 17
1. Biểu đồ luồng dữ liệu là gì ? 17
2. Kỹ thuật phân mức 17
II. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ DỮ LIỆU 21
II.1 Mô hình thực thể/liên kết 21
1. Khái niêm mô hình thực thể/liên kết 21
2. Các loại mô hình E/A 21
II.2. Mô hình quan hệ 24
1. Khái niệm 24
2. Các dạng chuẩn của lược đồ quan hệ 24
3. Các lược đồ quan hệ của hệ thống 24
4. Danh Sách Các Bảng 25
CHƯƠNG IV. THỰC HIỆN CÀI ĐẶT HỆ THỐNG 34
I. CÁCH KẾT NỐI DỮ LIỆU 34
II. CÁC PHƯƠNG THỨC ĐỐI TƯỢNG ADODB 34
III. MỘT SỐ MODUL CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH 35
IV MỘT SỐ FORM CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH 40
CHƯƠNG V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 44
I. KẾT LUẬN 44
II. HẠN CHẾ CỦA CHƯƠNG TRÌNH 44
III. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI 44
TÀI LIỆU THAM KHẢO 45
 
 
 
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

ũng có thể tạo được bằng mã lệnh cũng như giao diện đồ họa
View cho phép kết nối nhiều bảng với nhau để hiển thi thông tin.
d. Tạo thủ tục lưu trữ (Stored Procedure hay sp)
Stored Procedure là một phần cực kỳ quan trọng trong cơ sở dữ liệu SQL Server. Nếu biết SQL Server mà không biết Stored Procedure là một thiếu sót rất lớn. Cú pháp để tạo một Stored Procedure như sau:
CREATE PROCEDURE | PRO
[ [VARYING]
[=][OUT PUT],
[ [VARYING]
[=][OUT PUT][,
............
............
[WITH
RECOMPILE | ENCRIPTION | RECOMPILE, ENCRIPTION]
[FOR REPLICATION]
AS
GO
Đó là cú pháp đầy đủ để tạo một Stored Procedure song ta có thể tạo Stored Procedure bằng giao diện đồ họa
Ví dụ tạo một Stored Procedure đơn giản
USE dbBENHNHAN
GO
Create proc Sp_NhapXa
@MaXa nchar(9),
@TenXa char(30),
@MaHuyen nchar(6)
AS
Insert Into tblXa
(
MaXa, TenXa,MaHuyen
)
Values
(
@MaXa,@TenXa,@MaHuyen
)
---------------------------------------------------
GO
Trên đây ta trình bày một Stored Procedure dùng để nhập một xã vào bảng tblXa.
e. Tạo hàm (Function)
Tương tự như Stored Procedure hàm cũng có thể tạo bằng giao diện đề họa cũng như mã lệnh, song với hàm giá trị trả về là đa dạng hơn và giá trị trả về này có thể là một bảng.
Ví dụ tạo hàm thống kê bệnh nhân theo tỉnh, hàm này trả về một bảng chứa thông tin về các bệnh nhân trong tỉnh
CREATE FUNCTION udf_ThongKeBenhNhanTheoTinh
(@TenTinh Char(30))
RETURNS Table
-------------------------------------
AS
---------------------
Return
Select *
From tblBenhNhan
Where tblBenhNhan.MaXa in -- thuoc xa
(Select MaXa
From tblXa
Where tblXa.MaHuyen in --thuoc huyen
(Select MaHuyen
From tblHuyen Where tblHuyen.MaTinh in -- thuoc tinh
( Select MaTinh
From tblTinh
Where [email protected])))
----------------------------------------------
II. GIỚI THIỆU VỀ VISUAL BASIC 6.0 VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG VISUAL BASIC 6.0.
II.1 Giới thiệu chung về Visua Basic
Visua Basic là một trong những ngôn ngữ lập trình bậc cao thông dụng nhất hiện nay, là một sản phẩm của Microsoft. Nó cũng giống như hầu hết các ngôn ngữ lập trình bậc cao khác, trong Visua Basic chứa đầy đủ các câu lệnh cần thiết, các hàm xây dựng sẵn,…
Ngoài ra Visual Basic chứa một số phương tiện giúp cho việc áp dụng kỹ thuật hướng đối tượng trong việc truy cập dữ liệu. Trong Visual Basic có rất nhiều phương pháp truy cũng như các đối tượng truy cập dữ liệu như: ADO, ADODB, DAO, ... nói chung các đối tượng này có những thuộc tính tương đối giống nhau. Trong luận văn này em chủ yếu đi sâu vào đối tượng ADO. Vì ADO là một công cụ truy cập dữ liệu rất hữu hiệu và ADO cũng được cài đặt trong chương trình.
II.2 ADO là gì ?
ADO (Activex Data Object hay đối tượng dữ liệu ActiveX). Ta có thể hình dung rằng ADO là một mô hình làm giảm kích thước của mô hình RDO (Đối tượng dữ liệu từ xa). Mô hình đối tượng dữ liệu ActiveX rất gọn. Nó được thiết kế để cho phép lập trình viên lấy được một tập các Record từ nguồn dữ liệu một cách nhanh nhất nếu có thể. Tốc độ và tính đơn giản là một trong những mục tiêu cốt lõi của ADO, mô hình này được thiết kế để cho phép tạo ra một đối tượng Recordset mà không cần di chuyển qua các đối tượng trung gian khác trong quá trình lập trình. Thực tế chỉ có ba đối tượng chính trong mô hình:
Connection: Đại diện kết nối thực sự.
Command: Được sử dụng để thực thi các query dựa vào kết nối dữ liệu.
Recordset: Đại diện cho một tập các Record được chọn query thông qua đối tượng Command.
Đối tượng Connection chứa một tập các đối tượng còn gọi là các đối tượng Errors đối tượng này giữ lại bất kỳ một thông tin lỗi nào có liên quan đến kết nối. Đối tượng Command có một tập các đối tượng con là Paramenters để giữ bất cứ tham số nào có thể thay thế cho query. Recordset cũng có một tập các đối tượng con Properties để lưu các thông tin chi tiết về đối tượng.
Connection
Command
Parameter
Recorset
Fields
Error
Sơ đồ mô hình ActiveX Data Object
II.3 Các thuộc tính đặc biệt của đối tượng ADO
Mô hình ADO có một số thuộc tính mà các mô hình cơ sở dữ liệu khác như DAO và RDO không có. Các thuộc tính này điều khiển cách thức tạo ra Dataset và quyền hạn truy cập trong một kết nối dữ liệu, có bảy thuộc tính như sau:
Connection String (Chuỗi kết nối)
Command Texxt (Văn bản câu lệnh)
Command Type (Kiểu câu lệnh)
Cursor Location (Định vị con trỏ)
Cursor Type (Kiểu con trỏ)
Look Type (Kiểu khóa)
Mode Type (Kiểu chế độ làm việc)
Ví dụ: Để tạo kết nối đến cơ sở dữ liệu SQL Server với tên cơ sở dữ liệu dbBenhNhan ta có mã lệnh như sau:
Public Sub OpenConnection()
' Tạo kết nối đến nguồn dữ liệu
Set cn = New ADODB.Connection
cn.Provider = "SQLOLEDB.1;"
cn.ConnectionString = " Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=dbBenhNhan"
cn.Open
End Sub
Ngoài ra trong Visual Basic còn chứa một số kiểu dữ liệu thông dụng khác cũng như Visual Basic cho phép lập trình viên tự định nghĩa kiểu và cũng như hầu hết các ngôn ngữ lập trình khác, ngoài ra Visual Basic còn có các câu lệnh chuẩn khác, ...
CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
I. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ CHỨC NĂNG
I.1 Biểu đồ phân cấp chức năng
1. Biểu đồ phân cấp chức năng là gì ?
Là một loại biểu đồ diễn tả sự phân rã dần dần các chức năng từ đại thể đến chi tiết. Mỗi nút trong biểu đồ là một chức năng, và quan hệ duy nhất giữa các chức năng, diễn tả bởi các cung nối liền các nút, là quan hệ bao hàm. như vậy biểu đồ phân cấp chức năng tạo thành một cấu trúc cây
Sau khi tìm hiểu và phân tích hệ thông quản Lý bệnh nhân tại bệnh viện tỉnh Khánh Hòa em đã đưa ra được biểu đồ phân cấp chức năng như sau:
Quản lý bệnh nhân
0
Cấp số
1
Khám bệnh
2
Thu viên phí
3
Thu tạm ứng BN
3.1
Thanh toán với BHYT
3.2
Cấp thuốc
2.1
Tiếp nhận BN
2.2
Cung cấp DV
2.3
Lập bệnh án
2.4
2. Đặc điểm của biểu đồ phân cấp chức năng:
Cho một cách nhìn khái quát, dễ hiểu, từ đại thể đến chi tiết về các chức năng, nhiệm vụ cần thực hiện (thường ở mức diễn tả logic)
Rất dễ thành lập, bằng cách phân rã dần các chức năng từ trên xuống
Có tính chất tĩnh, bởi chúng chỉ cho thấy các chức năng mà không cho thấy trình tự xử lý.
Thiếu vắng sự trao đổi thông tin giữa các chức năng.
Vì những lý do trên nên biểu đồ phân cấp chức năng thường được sử dụng làm mô hình chức năng trong bước đầu phân tích, hay cho các hệ thống đơn giản. Nếu hệ thống phức tạp thì biểu đồ phân cấp chức năng là quá sơ lược và còn thiếu sót nêu trên nên không thể châm trước được. Khi đó chúng ta thường dùng biểu đồ luồng dữ liệu
I.2 Biểu đồ luồng dữ liệu
1. Biểu đồ luồng dữ liệu là gì ?
Biểu đồ luồng dữ liệu là một loại biểu đồ nhằm mục đích diễn tả một quá trình xử lý thông tin với các yêu cầu sau:
Sự diễn tả ở mức logic, nghĩa là nhằm trả lời câu hỏi “Làm gì”, mà bỏ qua câu hỏi “làm như thế nào ?”.
Chỉ rõ các chức năng (con) phải thực hiện để hoàn tất quá trình xử lý cần mô tả
Chỉ rõ các thông tin được chuyển giao giữa các chức năng đó, và qua đó phần nào thấy được trình tự thực hiện của chúng.
2. Kỹ thuật phân mức
Kỹ thuật này còn đư...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement