Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ti_love_2202
#764645

Download miễn phí Nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật trong bối cảnh hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay

Điều cốt lõi trong tưtưởng của chủtịch HồChí Minh vềpháp luật đó chính là cơsở
đạo đức của pháp luật. Trong nhà nước pháp quyền, pháp luật phải phù hợp với đạo đức và
là điều kiện đảm bảo thực hành đạo đức. Tưtưởng đạo đức của Người là đạo đức trong hành
động. Cơsởtriết lý của tưtưởng đạo đức HồChí Minh đã được thểhiện trong mối quan hệ
giữa pháp luật và đạo đức. Pháp luật không chỉthểhiện quyền lợi công dân đơn thuần mà
còn nhằm mục đích xây dựng một nền đạo đức xã hội đảm bảo cho mọi người có cuộc sống
lương thiện, hạnh phúc, kẻác phải bịtrừng phạt. Đối với Người, "giữa pháp luật và đạo đức
có mối quan hệbiện chứng nhưmối quan hệgiữa hình thức và nội dung, nội dung là đạo
đức, pháp luật là hình thức".
Người Việt nam vốn quan niệm vềlẽsống, sao cho hợp "lẽ ở
đời", và phải với "đạo làm người". Pháp luật cũng là những quy định hợp với lẽphải, những
cái thuộc vềquan niệm lẽsống luôn luôn hướng Thiện và tiễu trừcái Ác. HồChủtịch nói:
"Nghĩcho cùng, vấn đềtưpháp cũng nhưmọi vấn đềkhác, trong lúc này là vấn đề ở đời và
làm người , ở đời và làm người là phải thương nước, thương dân, thương nhân loại đau khổ,
bịáp bức". Người đã xác định nên kết hợp thuyết phục và cưỡng chế, vì ởmỗi con người
đều có cái thiện, cái ác ởtrong lòng, nên biết phát huy phần tốt thiện của con người và hạn
chếdiệt trừphần xấu của con người. Đây là lời căn dặn có giá trịto lớn đối với chúng ta
hôm nay trong công tác giáo dục, cảm hoá những người lầm lỡ, giúp họtrởvềvới cuộc
sống lương thiện.Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

1
VNH3.TB7.848
NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT TRONG BỐI CẢNH
HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY
PGS.TS. Hoàng Thị Kim Quế
Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội
Những quan điểm về nhà nước và pháp luật là một trong những nội dung chủ yếu
trong toàn bộ di sản tư tưởng Hồ Chí Minh. Những quan điểm đó thể hiện các nguyên tắc
của nhà nước pháp quyền. Nhưng thực sự chỉ trong điều kiện đất nước đổi mới, hội nhập
quốc tế hiện nay, chúng ta mới có đầy đủ điều kiện đi sâu nghiên cứu và vận dụng vào thực
tiễn cuộc sống tư tưởng của Người. Đây là đề tài có nội dung rộng lớn, nên trong bài viết
này chúng tui chỉ muốn đề cập về tính nhân loại, dân tộc, tính pháp quyền trong tư tưởng
Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật được hình thành, phát triển là kết
quả của quá trình tìm hiểu, nghiên cứu tư tưởng nhà nước pháp quyền, văn hoá chính trị -
pháp lý của các nhà tư tưởng lớn của Đông và Tây.
Đặc thù về văn phong thể hiện các quan điểm cơ bản về nhà nước và pháp luật
Khác với nhiều nhà tư tưởng về chính trị - pháp lý ở các thời đại khác nhau, Hồ Chí
Minh không sử dụng lối văn phong bác học, không đưa ra những công thức pháp lý hay sự
lý giải phức tạp nào. Người sử dụng một văn phong giản dị, phổ thông nhưng vô cùng khúc
triết, sâu sắc, với tài nghệ so sánh đặc sắc, càng đọc càng thấy thấm thía và đúng đắn.
Những tác phẩm, bài viết, lời nói của Người về pháp luật, nhà nước và xã hội vì vậy luôn
luôn đến được với quảng đại quần chúng và sống mãi với thời gian. Đây là điều mà những
người nghiên cứu chúng ta cần lưu ý trong việc nghiên cứu các tác phẩm của Người. Từ ý
nghĩa khoa học và thực tiễn sâu sắc của những quan điểm về pháp luật nói riêng, có thể nói
trong ngôn ngữ thể hiện của Người đã kết hợp hài hoà ngôn ngữ dân gian, bình dị với ngôn
ngữ lý luận, giữa phong cách phương Đông, phong cách Việt và phong cách phương Tây.
Phẩm chất khoa học, thực tiễn này bắt nguồn từ chính phong cách ứng xử của Người, sự
giản dị, thái độ khiêm nhường, một phẩm chất văn hoá tốt đẹp từ đời thường đã đi vào cả
ngôn ngữ, văn phong.
Hồ Chí Minh là nhà lý luận chính trị - pháp lý trong hành động. Những vấn đề Người
viết, nói đều xuất phát từ quá trình nghiên cứu lý luận, thực tiễn và chỉ đạo thực tiễn cách
2
mạng, thực tiễn xây dựng nhà nước, pháp luật nước ta. Bản thân Người là một tấm gương
mẫu mực tuyệt vời về đạo đức cách mạng, một người Việt Nam đẹp nhất về đạo đức: "Phẩm
chất đạo đức trong con người vĩ đại của Bác Hồ, bất cứ bao giờ và ở đâu, cũng toả ra hết
sức tự nhiên như hương sen nhẹ nhàng cao quý!".1
Tính hệ thống trong cách tiếp cận các vấn đề nhà nước - pháp luật của Hồ Chí
Minh
Các quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật mặc dù được thể
hiện trong rất nhiều thể loại tác phẩm song luôn mang tính hệ thống. Đặc biệt Người rất chú
trọng đến các mối quan hệ biện chứng, phổ biến của các vấn đề pháp luật, nhà nước, kinh tế
và văn hoá. Điều này được thể hiện nhất quán trong từng quan điểm cụ thể về nhà nước và
pháp luật. Ngay cả khi Người viết hay phát biểu trực tiếp về các vấn đề khác như văn hoá,
đạo đức, tập quán, Người vẫn đề cập đến mối tương quan của chúng với nhà nước, pháp luật
và ngược lại. Đây là một trong những nét tư duy đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà
nước và pháp luật, phù hợp với thực tiễn khách quan đặc biệt là trong bối cảnh xã hội hiện
đại. Không có một vấn đề pháp lý nào mà lại không liên quan với các vấn đề văn hoá, đạo
đức, kể cả tập quán, tôn giáo. Hồ Chí Minh có cái nhìn toàn diện về các yếu tố kinh tế và
phi kinh tế trong thực tiễn và trong tư duy lý luận.
Về mối quan hệ giữa dân chủ, pháp luật và đạo đức
Hồ Chí Minh đề cập vấn đề dân chủ và pháp luật và mối quan hệ giữa các phạm trù
chính trị - pháp lý này: "phải nhận thức cho tốt và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. Sự
bình đẳng trong xã hội ở nơi pháp luật. Dân chủ đúng đắn cũng ở nơi pháp luật".2 Pháp luật
là quyền tự do lựa chọn hành vi, nhưng ranh giới của nó lại là lợi ích của người khác, là khả
năng hành động hợp lý hợp pháp của người khác3. Hồ Chí Minh: "nhân dân ta hiện nay có
tự do, tự do trong kỷ luật. Mỗi người có tự do của mình nhưng phải tôn trọng tự do của
người khác, người nào sử dụng quyền tự do của mình quá mức mà phạm đến quyền tự do
của người khác là phạm pháp" 4. Câu này làm cho chúng ta liên tưởng đến sự đồng nghĩa
với câu của Các Mác và Ph. Ănghen: “sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự
phát triển tự do của tất cả mọi người"5. Đây cũng là một trong những vấn đề cơ bản của lý
luận pháp luật - vấn đề tự do, tất yếu và trách nhiệm - những cơ sở lý luận khoa học trong
việc xác định trách nhiệm pháp lý, rất có ý nghĩa thời sự trong giai đoạn hiện nay. Nói về
vai trò pháp luật trong việc đảm bảo công bằng, Người đã giản dị nói: không sợ thiếu, chỉ sợ
không công bằng. Tư tưởng pháp luật của Người chứa đựng những vấn đề triết lý về bản
chất, vai trò, mối quan hệ giữa pháp luật và các quy tắc xã hội khác... theo cách diễn đạt
bình dị mà uyên thâm, sâu sắc, dễ đi vào lòng người.
1 Võ Nguyên Giáp, Hồ Chủ tịch, nhà chiến lược thiên tài, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt
Nam, Nxb Sự thật, Hà nội, 1970, tr. 32, 33
2 Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 5, Nxb Sự thật, H.1985, tr. 299, 393, 418
3 Đào Trí Úc, Di sản tư tưởng của chủ tịch Hồ chí Minh về nhà nước và pháp luật, tạp chí Nhà nước và pháp luật, số
5/200
4 Hồ Chí Minh, Nhà nước và pháp luật, tập 3, tr. 138
5 C. Mác và Ph. Ănghen, Tuyển tập, tập 1, Nxb Sự thật, H.1980, tr. 569
3
Quan điểm pháp luật được Hồ Chí Minh trình bày trong một chỉnh thể thống nhất
với các vấn đề dân chủ, tự do, kinh tế, văn hóa. Hồ Chí Minh không trình bày các quan điểm
pháp luật một cách thuần túy pháp lý hay đi vào lập luận các nguyên lý, định đề pháp lý một
cách tách biệt mà luôn đặt vấn đề pháp luật trong các mối quan hệ phổ biến khác. Đây cũng
chính là đời sống thực của pháp luật, pháp luật đi lên từ đời sống xã hội và quay trở về phục
vụ đời sống xã hội. Thông qua các quan điểm cơ bản về dân chủ, Người đã phân tích vai trò,
chức năng của pháp luật và ngược lại. Dân chủ không chỉ dừng lại ở khát vọng, lý luận, cảm
nhận mà phải thực hành dân chủ trong tất cả các lĩnh vực chính trị; kinh tế, văn hóa - xã hội.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập vấn đề pháp chế, dân chủ và pháp luật và mối quan hệ giữa
các phạm trù chính trị - pháp lý này: "phải nhận thức cho tốt và chấp hành nghiêm chỉnh
pháp luật. Sự bình đẳng trong xã hội ở nơi pháp luật. Dân chủ đúng đắn cũng ở nơi pháp
luật".6
M
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement