Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By rainie_leeyoung
#753608

Download miễn phí Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Admin có vai trò thiết kế, cài đặt, cấp phát phần mềm, phần cứng, phân
quyền người dùng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng
các yêu cầu của các trình ứng dụng,của người dùng.Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Giảng viên hướng dẫn: Thầy Trần Doãn Vinh
Sinh viên thực hiện: Trần Hoài Nam
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
1. Các chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ
liệu (QTCSDL)
2. Hoạt động của một hệ CSDL
3. Vai trò của con người khi làm việc với
hệ CSDL
4. Các bước xây dựng CSDL
1. Các chức năng của hệ quản
trị cơ sở dữ liệu (QTCSDL)
a. Cung cấp môi trường tạo lập CSDL
b. Cung cấp môi trường cập nhật và khai
thác dữ liệu
c. Cung cấp công cụ kiểm soát, điều
khiển truy cập vào CSDL
a. Cung cấp môi trường tạo lập
CSDL
Người dùng sử dụng ngôn ngữ định
nghĩa dữ liệu để khai báo kiểu và cấu trúc
của dữ liệu, khai báo các ràng buộc trên
dữ liệu được lưu trữ trong CSDL.
b. Cung cấp môi trường cập nhật
và khai thác dữ liệu
Người dùng sử dụng ngôn ngữ thao
tác dữ liệu để diễn tả yêu cầu cập
nhật (nhập, sửa, xóa dữ liệu) hay tìm
kiếm, kết xuất thông tin (xuất dữ liệu
chứa trong CSDL theo những điều
kiện tìm kiếm cụ thể).
c. Cung cấp công cụ kiểm soát,
điều khiển truy cập vào CSDL
Hệ quản trị CSDL đảm bảo :
• Phát hiện và ngăn chặn truy cập trái phép
• Duy trì tính nhất quán của dữ liệu.
• Tổ chức, điều khiển các truy cập cùng lúc.
• Khôi phục CDSL khi gặp sự cố.
• Quản lí các mô tả dữ liệu.
2. Hoạt động của một hệ
CSDL
Một hệ quản trị CSDL gồm 2 thành phần
chính :
 Bộ xử lí truy vấn (xử lí các yêu cầu).
 Bộ quản lí dữ liệu.
2. Hoạt động của một hệ
CSDL
Hệ quản trị CSDL đóng vai trò cầu nối
giữa người dùng (các chương trình ứng
dụng, các truy vấn) với cơ sở dữ liệu
(được quản lý bởi hệ điều hành).
3. Vai trò của con người khi làm
việc với hệ CSDL
a. Người quản trị CSDL
b. Người lập trình ứng dụng
c. Người dùng
a. Người quản trị CSDL
Administrator (admin) được hiểu là một
người (hay một nhóm người) được trao
quyền quản lý CSDL.
a. Người quản trị CSDL
Admin có vai trò thiết kế, cài đặt, cấp
phát phần mềm, phần cứng, phân
quyền người dùng … nhằm đảm bảo
hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng
các yêu cầu của các trình ứng dụng,
của người dùng.
b. Người lập trình ứng dụng
Người lập trình ứng dụng có nhiệm vụ
viết các chương trình dựa trên hệ quản trị
CSDL nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác
của các nhóm người dùng cụ thể.
c. Người dùng
Người dùng được phân thành từng nhóm
(user group) với các quyền hạn nhất định
để truy cập và khai thác CSDL.
c. Người dùng
Người dùng (còn gọi là người dùng đầu
cuối) là các khách hàng có nhu cầu khai
thác thông tin từ CSDL thông qua việc sử
dụng các chương trình đã được viết trước.
4. Các bước xây dựng CSDL
 Bước 1: Khảo sát hệ thống.
Tìm hiểu các yêu cầu của công tác quản
lý.
Xác định các dữ liệu cần lưu trữ, Phân
tích mối liên hệ giữa chúng.
Phân tích các chức nawngcaanf có của
hệ thống khai thác thông tin, đáp ứng
các yêu cầu đặt ra.
4. Các bước xây dựng CSDL
 Bước 2: Thiết kế hệ thống.
Thiết kế cơ sở dữ liệu.
Lựa chọn hệ QTCSDL để triển khai.
Xây dựng hệ thống chương trình ứng dụng.
4. Các bước xây dựng cơ sở
dữ liệu
 Bước 3: Kiểm thử hệ thống.
Nhập dữ liệu cho CSDL.
Tiến hành chạy thử các chương trình ứng
dụng. Nếu hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu
càu đặt ra thì đưa hệ thống vào sử dụng.
Nếu hệ thống vẫn còn lỗi thì cần rà soát lại
tất carcacs bước thực hiện trước đó xem lỗi
đó xuất hiện ở đâu để khắc phục.
...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement