Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By vietnamairlines26
#752752

Download miễn phí Giáo trình Access 2003

Tạo một select query với đầy đủ các field có liên quan đến phép tổng hợp (không thừa và cũng không thể thiếu một field nào) như sau:
Bước 1: Chọn Object là Queries rồi nhắp New, chọn Design View ' OK
Bước 2: Chọn Table hay Query chứa các cột cần tính trong Crosstab Query tại hộp thoại Show Table
Bước 3: Nhắp biểu tượng Query Type trên Query Design toobar rồi chọn Crosstab Query, tại cửa sổ Design View sẽ hiện thêm dòng Crosstab dưới dòng Total
Bước 4: Chọn các loại field sau cho crosstab:
- Một field làm chỉ tiêu phân nhóm theo dòng: chọn Row Heading tại ô Crosstab và chọn Groupby tại ô Total
- Một field làm chỉ tiêu phân nhóm theo cột: chọn Column Heading tại ô Crosstab và chọn Groupby tại ô Total
- Một field hay biểu thức chứa giá trị cần tổng hợp: tại ô Crosstab chọn Value và tại ô Total chọn kiểu tổng hợp.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

() : ngày giờ hiện tại
Hàm về chuỗi
Len (s) : chiều dài của chuỗi s
Left ( s , n ) : n ký tự bên trái của s
Right ( s , n ) : n ký tự bên phải của s
Mid ( s , m , n ) : n ký tự thuộc s tính từ vị trí m
Val ( Chuỗi số ) : số
LEN ( “BIEN HOA”) = 8
LEFT (“BIEN HOA” , 2) = BI
RIGHT (“BIEN HOA” , 2 ) = OA
MID (“BIEN HOA” ,2 , 3 ) = IEN
Hàm iif
I I F ( Điều kiện , BT1 , BT2 )
VD. 3.10 : SoBD, Hoten, Toan, Ly, Hoa, Van, Tong, Ketqua, Lop
Ket qua : Đậu nếu tong>=20, còn lại là rớt
Ketqua : iif (Tong >=20 , “Đậu” , “Rớt”)
VD.3.11 : SoBD, Hoten, Toan, Ly, Hoa, Van, TBinh, XepLoai, Lop
Tbinh : (toan + ly + hoa + van)/4
XepLoai : Giỏi nếu Tbinh>=8, Khá nếu Tbinh>=7, Trung Bình nếu Tbinh>=5, Kém nếu Tbinh<5
XepLoai : iif ( Tbinh >= 8 , “Giỏi”, iif ( Tbinh >=7 , “Khá” , iif(Tbinh >=5 , “Trung bình” , “Kém” )))
VD3.12 : SoBD, Hoten, Toan, Ly, Hoa, Van, Tong, Ketqua, Lop
Ket qua : Đậu nếu điểm của tất cả các môn >=5, còn lại là rớt
Ketqua : iif ( toan>=5 and ly>=5 and hoa>=5 and van>=5 , “Đậu”,”Rớt”)
VD3.13 : SoBD, Hoten, Toan, Ly, Hoa, Van, Tong, Ketqua, Lop
Ket qua : Đậu nếu Tong>=20 và có nhiều nhất là 2 môn dưới 5, còn lại là rớt
KetQua : iif ( tong>=20 and ( iif( toan<5 , 1 , 0) + iif( ly<5 , 1 , 0) +
iif( hoa<5 , 1 , 0) + iif( van<5 , 1 , 0)) <=2 , “Đậu” ,”Rớt” )
BÀI TẬP
Tạo Query đơn giản
Tạo Query HOA DON 1 chứa các filed MaHD,LoaiPhieu,NgayLapHD, TenSP, Donvitinh, Dongia, Soluong, Thanh Tien. Với Thanh Tien = Soluong* Dongia và định dạng theo các yêu cầu sau : Format là fixed, decimal places là 2 và caption là Thành Tiền. Các tên field còn lại đều có Caption là tiếng việt.
Tạo Query BAO CAO 1 chứa các field MaKH,NgayNV, TenCty, Thanhpho, TenSP, Donvitinh, Dongia. Soluong,Thanhtien, LoaiPhieu. Với Thanh tien và định dạng tương tự câu 1. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần của maKH.
Tạo Query BAO CAO 2 chứa các field MaNV, TenNV. TenSP, Donvitinh, Dongia, Soluong, ThanhTien. Với TenNV là họ và tên của nhân viên, Thanhtien và định dạng tương tự câu 1. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần của MaNV, Nếu MaNV trùng nhau thì sắp theo thứ tự giảm dần của số lượng.
Thực hiện các yêu cầu sau
Tạo các Query có các field giống như Query HOADON 1 nhưng chỉ xuất hiện các record thỏa yêu cầu.
Tạo Query HOA DON 11 sao cho chỉ xuất hiện các record có MaHD = 00001.
Tạo Query HOA DON 12 sao cho chỉ xuất hiện các record có TenSP = rượu.
Tạo Query HOA DON 13 sao cho chỉ xuất hiện các record có SoLuong > 20.
Tạo Query HOA DON 14 sao cho chỉ xuất hiện các record có MaHD là 00002 hay 00003.
Tạo Query HOA DON 15 sao cho chỉ xuất hiện các record có TenSP là rượu hay nem.
Tạo Query HOA DON 16 sao cho chỉ xuất hiện các record có SoLuong > 20 hay <10.
Tạo Query HOA DON 17 sao cho chỉ xuất hiện các record có SoLuong > =10 và <20.
Tạo Query HOA DON 18 sao cho chỉ xuất hiện các record có MaHD là 00004 và SoLuong > 15.
Tạo Query HOA DON 19 sao cho chỉ xuất hiện các record có TenSP là rượu hay gia vị và SoLuong > 15.
Tạo Query HOA DON 20 sao cho chỉ xuất hiện các hóa đơn được lập trong năm 2003.
Tạo Query HOA DON 21 sao cho chỉ xuất hiện các hóa đơn được lập trong tháng 9 năm 2003.
Tạo Query HOA DON 22 sao cho chỉ xuất hiện các hóa đơn được lập trong quí 1 năm 2003.
Tạo các query có các field giống như query BAO CAO 1 nhưng chỉ xuất hiện các record thỏa yêu cầu.
Query BAO CAO 11 sao cho chỉ xuất hiện các record có ThanhPho là Hà Nội.
Query BAO CAO 12 sao cho chỉ xuất hiện các record có DonViTinh là Chai.
Query BAO CAO 13 sao cho chỉ xuất hiện các record có MaKH là KH002.
Query BAO CAO 14 sao cho chỉ xuất hiện các record có MaKH là KH004 hay KH005.
Query BAO CAO 15 sao cho chỉ xuất hiện các record có TenSP là Táo hay Nem.
Query BAO CAO 16 sao cho chỉ xuất hiện các record có ký tự đầu của TenSP là C và SoLuong > 10.
Query BAO CAO 17 sao cho chỉ xuất hiện các record có DonViTinh là Kg và SoLuong > 20.
Query BAO CAO 18 sao cho chỉ xuất hiện các record có ThanhPho là Khánh Hòa, MaKH là KH003 và SoLuong >= 15.
Query BAO CAO 19 sao cho chỉ xuất hiện các record có TenSP là Táo hay có SoLuong < 10.
Tạo các Query có các field giống như Query BAOCAO 2 nhưng chỉ xuất hiện các record thỏa yêu cầu.
Query BAO CAO 21 sao cho chỉ xuất hiện các record có họ là Nguyễn.
Query BAO CAO 22 sao cho chỉ xuất hiện các record có Ngay NV trước ngày 01/04/2001
Query BAO CAO 23 sao cho chỉ xuất hiện các record có Nữ = -1.
Query BAO CAO 24 sao cho chỉ xuất hiện các record có MaNV là 1 hay 4.
Query BAO CAO 25 sao cho chỉ xuất hiện các record có tên là Ngọc hay Nga.
Query BAO CAO 26 sao cho chỉ xuất hiện các record sau cho trong tên có chữ Ngọc và NgayNV sau ngày 29/03/2000.
Thực Hiện Tính Toán
Tạo các Query dựa vào query HOA DON 1 với Thanh Tien được tính như sau :
Query T- HOA DON 1 với Thanh Tien = SoLuong * Dongia. Nhưng nếu SoLuong > 30 thì giảm 10% và ngược lại thì không giảm.
Query T-HOADON 2 với Thanh Tien = Soluong * Dongia. Nhưng nếu MaHD = 00001 thì giảm 10%. MaHD = 00002 thì giảm 20% ngược lại thì không giảm.
Query T-HOADON 3 với Thanh Tien = SoLuong * Dongia. Nhưng nếu SoLuong < 5 thì tăng 5%, SoLuong <10 thì tăng 8%, SoLuong < 20 thì tăng 10%, SoLuong <25 thì tăng 15% còn lại tăng 20%.
Query T-HOADON 4 với Thanh Tien = SoLuong * Dongia. Thêm vào field thuế theo yêu cầu sau : nếu MaHD = 00004 và TepSP là Nem thì Thue = Thanh Tien * 10%, ngược lại thuế =0.
Query T-HOADON 5 với Thanh Tien = SoLuong * Dongia. Thêm vào field thuế theo yêu cầu sau : nếu
MaHD = 00004 và TepSP là Bơ thì Thue = 10% Thanh Tien
MaHD = 00006 và TepSP là Rượu thì Thue = 15% Thanh Tien
Ngược lại Thue = 20% Thanh Tien
Query T-HOADON 6 với Thanh Tien = SoLuong * Dongia. Thêm vào field thuế theo yêu cầu sau : nếu DonViTinh là kg hay Chai thì Thuế = 10% ThanhTien, ngược lại Thuế = 0
Query T-HOADON 7 với thanh Tien = SoLuong * Dongia. Thêm vào filed thuế theo yêu cầu sau : nếu ký tự bên trái của DonViTinh là C hay K thì Thuế = 10% Thanh Tien ký tự bên phải của DonViTinh là G thì Thuế = 15% Thanh Tien ngược lại Thuế = 0
BÀI 6. THỐNG KÊ BẰNG QUERY
Thống kê bằng select query:
Chức năng:
Gộp các Record giống nhau theo 1 giá trị nào đó thành 1 nhóm và tính tổng, đếm số record, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, ... trong nhóm.
Cách dùng lệnh Total
Ví dụ 4.1 : Cho biết số sản phẩm và tổng số tiền của từng hóa đơn.
S
Trong cửa sổ Design View của Query:
Bước 1: Nhắp biểu tượng (S : Totals) trên Query Design Toolbar sẽ hiện dòng Total dưới dòng Table
Bước 2: Chọn giá trị trên dòng Total tùy theo cột:
Group by Gộp các dòng có giá trị giống nhau trên cột thành một nhóm
Sum Tính tổng của các giá trị trên cột của nhóm
Avg Tính giá trị trung bình của các giá trị trên cột của nhóm
Max Tính giá trị lớn nhất trong các giá trị trên cột của nhóm
Min Tìm giá trị nhỏ nhất trong các giá trị trên cột của nhóm
Count Đếm số Record có trong nhóm mà tại đó cột có giá trị
First Tím giá trị đầu tiên trong các giá trị trên cột của nhóm
Last Tìm giá trị cuối cùng trong các giá trị trên cột của nhóm
Expression Cho biết cột là một biểu thức tính toán
Where Cho biết cột là một biểu thức điều kiện dùng để lọc Record trước khi tính toán và không hiện nội dung khi xem kết quả
Ví dụ 4.2: Cho biết mỗi khách hàng đã đặt bao nhiêu hóa đơn
Show Table: Hoa Don
Field MaKH MaHD
Total Group By Count
Tổng hợp có điều kiện
Ví dụ 4.3: Cho biết tổng số tiền các hóa đơn của mỗi tháng trong năm 1993
Show Table: Hoa Don, Chi Tiet Hoa don, San pham
Field
Thang: Month(Ngaylap...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement