Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dreamless_1208
#751030 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Những giải pháp nhằm đẩy nhanh việc thực hiện các cam kết của Việt Nam trong khuôn khổ AFTA
KILOBOOKS.COM


Tr−êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n

Ch−¬ng I :

tæng quan vÒ khu vùc mËu dÞch tù do
asean (AFTA)
I. MéT Sè VÊN §Ò CHUNG VÒ LI£N KÕT KINH TÕ
KHU VùC
1.Kh¸i niÖm:
Khu vùc mËu dÞch tù do lµ mét liªn minh quèc tÕ gi÷a hai hoÆc nhiÒu n−íc
nh»m môc ®Ých tù do hoa ho¸ viÖc bu«n b¸n vÒ mét hoÆc mét sè nhãm mÆt hµng nµo ®ã. BiÖn ph¸p sö dông lµ b·i miÔn c¸c c«ng cô thuÕ quan vµ phi thuÕ quan gi÷a c¸c n−íc thµnh viªn song c¸c n−íc thµnh viªn vÉn thi hµnh chÝnh s¸ch ngo¹i th−¬ng ®éc lËp víi c¸c n−íc ngoµi liªn minh.
2.CÊp ®é liªn kÕt:
Khu vùc mËu dÞch tù do lµ mét liªn minh quèc tÕ ë cÊp ®é thÊp nhÊt trong
c¸c h×nh thøc liªn kÕt quèc tÕ
3.t¸c ®éng cña khu vùc mËu dÞch tù do
Khu vùc nµy thiÕt lËp nªn mét mèi quan hÖ mËu dÞch gi÷a c¸c n−íc thµnh
viªn,më réng quan hÖ xuÊt khÈu víi nhau vµ tiÕn tíi më réng ra ngoµi khèi, ®iÒu nµy cho thÊy nã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn bu«n b¸n quèc tÕ nãi chung.ViÖc di chuyÓn s¶n xuÊt tõ c¸c nhµ s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ cao h¬n ,ng−êi s¶n xuÊt vµ ng−êi tiªu dïng ®Òu cã lîi

II. TæNG QUAN VÒ AFTA:
1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña AFTA:
Tuyªn bè thµnh lËp khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN (AFTA) ®−îc ®−a ra t¹i
Héi nghÞ th−îng ®Ønh ASEAN lÇn thø 4 t¹i Singapore ngµy 28 th¸ng 1 n¨m 1992 víi thêi h¹n dù ®Þnh thùc hiÖn 15 n¨m, b¾t ®Çu tõ ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 1993 vµ hoµn thµnh vµo n¨m 2008. “Tuyªn bè chung Singapore - 1992” më ra mét thêi kú míi trong hîp t¸c ASEAN nh»m t¹o c¬ héi æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn khu vùc. Trªn c¬ së ®ã, héi nghÞ ®· quyÕt ®Þnh thµnh lËp “Khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN” (AFTA). Lóc ®Çu, ch−¬ng tr×nh AFTA dù ®Þnh thùc hiÖn trong vßng
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
AFTA dù ít dù nhiều mang ý nghĩa quan trọng đối với tương lai kinh tế Việt Nam .Thách thức của AFTA yêu cầu phải nâng cao tính năng động và hiệu quả của cả nền
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement