Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Milbyrne
#750113 Download miễn phí Bài giảng Thiết kế web (60 tiết)Nội dung môn học
Chương 1 : Giới thiệu.
Chương 2 : Các bước thiết kế web
Chương 3: Ngôn ngữ HTML
Chương 4: CSS
Chương 5: Web Form
Chương 6: Thết kế trang web động với JavaScript
Chương 7: Thiết kế web với PHP


Thiết kế web
Thời gian:
- Lý thuyết: 30 tiết
- Thực hành: 30 tiết
- Tự học: 15 tiết
Khoa Công nghệ thông tin
GV: TS. Vũ ðức Lung
[email protected]
Thiết kế web Khoa CNTT 2
ðiểm ñánh giá
 ðiểm chuyên cần: 10%
 ðiểm làm ñồ án môn học: 30%
– Sinh viên chia thành nhóm 3-5 người
– ðăng ký với lớp trưởng, Danh sách gồm: stt
nhóm, Họ & tên SV, MSSV, e-mail của trưởng
nhóm (buổi sau lớp trưởng nộp lại)
 ðiểm thi cuối kỳ: 60%
Thiết kế web Khoa CNTT 3
Mục tiêu môn học
 Nắm vững các khái niệm căn bản của quá trình
thiết cài ñặt và triển khai một ứng dụng web
 Thiết kế trang Web và cài ñặt một ứng dụng
Web hoàn chỉnh bằng HTML,CSS,JavaScript và
PHP
 Triển khai và khai thác ứng dụng web trên
Internet
Thiết kế web Khoa CNTT 4
Nội dung môn học
Chương 1 : Giới thiệu.
Chương 2 : Các bước thiết kế web
Chương 3: Ngôn ngữ HTML
Chương 4: CSS
Chương 5: Web Form
Chương 6: Thết kế trang web ñộng với
JavaScript
Chương 7: Thiết kế web với PHP
Thiết kế web Khoa CNTT 5
Các kiến thức tiên quyết
 Lập trình cơ bản C, C++ hay Java
 Các kiến thức cơ bản về CSDL
 Thiết kế, ứng dụng MS Access, MS SQL
Server hay MySQL
Thiết kế web Khoa CNTT 6
Tài liệu tham khảo
1. Jennifer Niederst Robbins. Web Design in a Nutshell (A
Desktop Quick Reference), Third Edition, 2006.
2. Jeffrey Veen. The Art & Science of Web Design, 2001.
3. Lê Minh Hoàng. Tự học thiết kế web, NXB “Lao ðộng”,
tập I&II, 2007.
 Các trang Web tham khảo:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Thiết kế web Khoa CNTT 7
Chương I: Giới thiệu
 Lịch sử:
– Mạng Internet xuất phát từ mạng ARPANET của Mỹ
(1969) - mạng giữa các trường ðH
– 1989 - Tim Berners Lee phát minh ra giao thức World
Wide Web (tại phòng TN vật lý phân tử-Geneva), sau
ñó Hypertext Markup Language - HTML
– 1990 – Tim viết trình duyệt (Web Browser) và Web
server ñầu tiên (info.cern.ch)
– Việt nam có Internet vào tháng 11/1997
– ðến nay, có khoảng hơn 30 tỉ trang web thuộc hơn
100 triệu website
Thiết kế web Khoa CNTT 8
Các thành phần của web
 Web là gì?
– Là các dịch vụ phân tán cung cấp thông tin
multimedia dựa trên hypertext
Các thành phần của web
– Web Page
– Web site
– Uniform Resource Locator (URL)
– Web Server, Web Browser
Thiết kế web Khoa CNTT 9
Webpage - Website
Web page:
– Là một trang web
– Có thể viết bằng các ngôn ngữ khác nhau
nhưng kết quả trả về client là trang HTML
Web site:
Là tập hợp các trang Web có nội dung thống nhất,
phục vụ cho một mục ñích nào ñó.
World Wide Web (WWW):
Là hệ thống các Web Site trên toàn thế giới ñược truy
cập thông qua mạng Internet.
Thiết kế web Khoa CNTT 10
URL-Uniform Resource Locator
URL-Uniform Resource Locator: (Chuỗi
ñịnh vị tài nguyên)
Dạng:
giaothức://ñịa_chỉ_máy_chủ:cổng/ñường_dẫn_ñến_tài_nguyên
Ví dụ:
Thiết kế web Khoa CNTT 11
Webserver – Web Browser
Web server:
– Là máy chủ chuyên cung cấp dịch vụ web
– Giao thức sử dụng ñể khai thác dịch vụ
web là http hay https
Web browser:
– Là chương trình chạy trên client ñể khai
thác DV web của server
– Một số web browser thông dụng: Internet
Explorer (IE), Nescape (NS), Mozilla
Firefox,...
Thiết kế web Khoa CNTT 12
ðịnh hướng
 Khi nào thì bắt ñầu? Bắt ñầu từ
ñâu?
 Cần học những gì ñể thiết kế web?
- Thiết kế ñồ họa, Thiết kế giao diện
- Thiết kế thông tin
- Tạo các trang web với HTML
- Lập trình và quá trình tạo mã kịch bản
- Truyền thông ña phương tiện
Thiết kế web Khoa CNTT 13
Phần mềm trợ giúp
Thiết kế ñồ họa
- Adobe Photoshop
- Adobe ImageReady
- Macromedia Fireworks
- Adobe Illustrator
- JASC Paint Shop Pro
Multimedia
- Macromedia Flash
- Adobe LiveMotion
- Apple Quicktime
- Apple Final Cut Pro
- Adobe Premier
PHP
PHP ZendStudio
ASP.NET
Visual Studio.NET
Web Matrix
Thiết kế web Khoa CNTT 14
Ngôn ngữ lập trình web
Cần học những gì?
- HTML
- JavaScript
- DHTML
- XML
- PHP
- Perl
- ASP (ASP.NET)
- JSP
- ????
Thiết kế web Khoa CNTT 15
Hoạt ñộng của trang web
 Internet và Web
 ðịa chỉ trang web - URL
Server name
203.162.39.106
Protocol Directory File namePort
Thiết kế web Khoa CNTT 16
Cách hiển thị trang web
a) Request/ Response
Thiết kế web Khoa CNTT 17
Cách hiển thị trang web
b) Client-side model
Thiết kế web Khoa CNTT 18
Cách hiển thị trang web
c) Server-side model
Thiết kế web Khoa CNTT 19
Các triết lý xây dựng web
- Mục ñích của Website cần thiết kế
- Xác ñịnh ñối tượng ñộc giả của Website
- Thiết lập các chủ ñề
- Thiết kế các khối thông tin chủ yếu sẽ
cung cấp
Thiết kế web Khoa CNTT 20
Các triết lý xây dựng web (tt)
ðộc giả
(Web surfer)
- ðộc giả mới và ðộc giả không
thường xuyên
- ðộc giả chuyên nghiệp và ñộc
giả thường xuyên
- Sự hiểu biết
- Trình ñộ
- Sở thích
- Kinh nghiệm
- ðộc giả trong nước
- ðộc giả nước ngoài
Thiết kế web Khoa CNTT 21
Các triết lý xây dựng web (tt)
Các bước trong tổ chức thông tin
- Chia thành các ñơn vị logic, cắt ñoạn thông tin
- Thiết lập hệ thống cấp bậc theo tầm quan trọng và tính
tổng quát
- Tạo cấu trúc quan hệ giữa chúng
- Phân tích sự thành công về chức năng và thẩm mỹ
của hệ thống
Thiết kế web Khoa CNTT 22
Bố trí các trang web
Hệ thống phân cấp
Thiết kế web Khoa CNTT 23
Bố trí các trang web (tt)
Các mối quan hệ-liên kết
Không nên xây dựng một website như sau


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement