Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By phuong201088
#748068 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
1. Lý do chọn đề tài . 1
2. Lịch sử vấn đề . 3
3. Mục đích nghiên cứu . 11
4. Đối tượng nghiên cứu. 11
5. Nhiệm vụ nghiên cứu . 11
6. Phương pháp nghiên cứu . 12
7. Giả thuyết của luận văn . 12
8. Bố cục của luận văn . 12
Nội dung . 13
Chương 1: Cơ sở lý luận của việc dạy - học ca dao theo hướng tích
hợp, tích cực . 13
1.1. Dạy học ca dao theo cách tiếp cận từ đặc trưng của thể loại ca dao . 13
1.1.1. Vận dụng thi pháp ca dao vào dạy học ca dao . 13
1.1.2. Đổi mới phương pháp dạy - học ca dao . 26
1.1.3. Những ưu điểm của dạy học ca dao theo hướng thi pháp . 34
1.1.4. Những hạn chế của dạy học ca dao theo hướng thi pháp . 36
1.2. Quan điểm tích hợp và dạy - học ca dao theo hướng tích hợp . 37
1.2.1. Quan điểm tích hợp trong dạy - học Ngữ văn . 37
1.2.2. Nội dung tích hợp trong dạy - học Ngữ văn ở THPT . 39
1.2.3. Vận dụng nội dung tích hợp trong dạy - học ca dao ở lớp 10 . 43
1.3. Quan điểm tích cực và nội dung dạy-học ca dao theo hướng tích cực . 45
1.3.1. Quan điểm tích cực trong dạy - học Ngữ văn . 45
1.3.2. Nội dung tích cực trong dạy - học Ngữ văn ở THPT . 45
1.3.3. Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy - học ca dao ở lớp 10 . . . . 48
Chương 2: Tổ chức dạy - học ca dao ở lớp 10 theo hướng tích hợp, tích cực . 50
2.1. Việc thực thi chương trình và SGK Ngữ văn 10 ở phần ca dao . 50
2.1.1. Nhận thức của giáo viên về dạy học theo hướng tích hợp tích cực . 50
2.1.2. Việc thực thi của giáo viên ở giờ dạy ca dao . 53
2.2. Chương trình và SGK Ngữ văn 10. 56
2.2.1. Một số vấn đề chung về chương trình và SGK mới . 56
2.2.2. Chương trình và SGK Ngữ văn 10. 58
2.3. Tổ chức dạy - học ca dao ở Ngữ văn 10 theo hướng tích hợp, tích cực . 59
2.3.1. Dạy ca dao theo hướng tích hợp . 59
2.3.1.1. Tích hợp và Tập làm văn . 59
2.3.1.2. Tích hợp với tiếng Việt . 60
2.3.2. Dạy học ca dao theo hướng tích cực . 60
Chương 3: Thiết kế thể nghiệm . 68
3.1. Mục đích thể nghiệm . 68
3.2. Nội dung thể nghiệm . 68
3.3. Đối tượng thể nghiệm . 70
3.4. Thiết kế bài học . 70
Kết luận . 90
Tài liệu tham khảo . 93

1
Phần mở đầu
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Đề tài này được chọn từ yêu cầu giải quyết tiếp vấn đề dạy học tác
phẩm văn chương theo đặc trưng thể loại
Vấn đề giảng dạy tác phẩm văn học theo đặc trƣng thể loại là một vấn
đề không mới. Đã có khá nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này. Những
năm đầu thập kỷ bẩy mƣơi của thế kỷ XX ta có thể nói đến cuốn sách “Vấn
đề giảng dạy tác phẩm văn học theo đặc trƣng loại thể” của GS Trần Thanh
Đạm chủ biên (NXB Giáo dục, H, 1971). Trong công trình này, những ngƣời
viết đã chỉ ra những đặc điểm cơ bản của từng loại thể và phƣơng pháp dạy
theo đặc trƣng loại thể. Đây là những đóng góp quan trọng trong công việc
định hƣớng dạy học tác phẩm văn chƣơng trong nhà trƣờng. Thế nhƣng ở
công trình này, các tác giả mới chỉ chú ý đến các thể loại văn học thành văn
còn các thể loại của văn học dân gian, trong đó có ca dao thì chƣa đƣợc quan
tâm đầy đủ. Mặc dù chúng ta đều biết rằng văn học dân gian cũng đƣợc phân
ra các thể loại (tự sự trữ tình, kịch). Dạy một tác phẩm văn học dân gian cũng
nhƣ dạy một tác phẩm văn chƣơng, nhƣng đây là một bộ phận có những đặc
điểm riêng. Cũng là thể loại trữ tình nhƣng ngoài những đặc điểm của trữ tình
nói chung thì trữ tình dân gian còn có những đặc điểm riêng. Vì vậy không
thể không bàn đến dạy học tác phẩm văn học dân gian theo thể loại. Các nhà
nghiên cứu đã bàn đến vấn đề dạy học tục ngữ, ca dao, truyện dân gian ở
trung học phổ thông (THPT). Song vấn đề dạy học ca dao trong sách giáo
khoa Ngữ văn 10 (xuất bản năm 2006) thì chƣa có một công trình nào đề cập
đến một cách công phu và có hệ thống. Đề tài này nhằm góp thêm một tiếng
nói vào lý luận về dạy học tác phẩm văn chƣơng theo đặc trƣng thể loại mà
những ngƣời đi trƣớc đã đặt ra.
1.2. Đề tài này còn được lựa chọn từ thực tiễn dạy học ca dao trong sách
Ngữ văn 10 hiện nay ở trường THPT theo yêu cầu đổi mới phương pháp
dạy học
Hiện nay nền giáo dục nƣớc ta đang thực thi việc đổi mới chƣơng trình,
SGK các cấp học. Năm học 2006 - 2007, SGK Ngữ văn 10 mới chính thức
đƣa vào dạy học đại trà trên toàn quốc. Trong cuốn SGK “Văn học 10, tập 1”
(Sách chỉnh lý hợp nhất) NXB Giáo dục, 2000 có hai chùm bài ca dao: Những
câu hát thân thân; Những câu hát tình nghĩa. Cho đến năm 2006 SGK “Ngữ
văn 10” (sách cơ bản) lại gộp hai chùm bài ca dao Những câu hát thân thân;
Những câu hát tình nghĩa thành chùm Ca dao than thân yêu thương, tình
nghĩa và có thêm một chùm Ca dao hài hước. Trong quá trình thực hiện
chƣơng trình SGK mới, giáo viên và học sinh không phải không gặp những
khó khăn nhất định.
Trong đợt thực tế sƣ phạm vừa qua, chúng tui đã chú ý tìm hiểu việc
dạy học ca dao trong sách Ngữ văn 10 ở một số trƣờng phổ thông. Chúng tôi
nhận thấy, trên thực tế việc dạy ca dao trƣờng THPT đã có nhiều thuận lợi (đa
số học sinh yêu thích ca dao vì thể loại này có đặc điểm giản dị, dễ hiểu) song
điều đó không có nghĩa là việc dạy học ca dao đã đạt đƣợc hiệu quả nhƣ
mong muốn. Trong những giờ học đó vẫn có những bài học đƣợc khai thác
giống nhƣ bài học ở các thể văn học thành văn. Giáo viên chỉ phân tích một
cách cô lập trên văn bản ngôn từ mà không đặt tác phẩm vào môi trƣờng văn
học dân gian, thời điểm phát sinh… để khai thác. hay có bài lại dạy theo
cách “diễn nôm ca dao”, làm phức tạp hoá sự giản dị dễ hiểu của ca dao. Vấn
đề dạy học ca dao theo hƣớng tích hợp và tích cực là vấn đề mới mẻ. Nhiều
giáo viên lúng túng khi thực thi điều này. Dạy học ca dao nhƣ thế nào để thực
hiện đƣợc nguyên tắc tích hợp và lôi cuốn đƣợc học sinh vào hoạt động liên
tƣởng, tƣởng tƣợng, sáng tạo? Xuất phát từ lý do trên, chúng tui chọn đề tài:
“Dạy - học ca dao trong Ngữ văn 10 theo hướng tích hợp và tích cực”,
nhằm góp một tiếng nói giải quyết khó khăn cho ngƣời đứng lớp trong đó có
chúng tôi.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By QuangQuy
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1018311 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement