Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thanhbinh_an
#745555 Download miễn phí Tiểu luận Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện- Ở một số tổ chức Đảng, đơn vị cơ sở, việc quán triệt nhận thức mục đích yêu cầu, nội dung xây dựng tổ chức đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD chưa thật sâu sắc đầy đủ, việc tổ chức thực hiện biện pháp thiếu đồng bộ, thống nhất, hiệu quả thấp nên tổ chức cơ sở Đảng, đơn vị cơ sở chuyển biến chậm, vụ việc vi phạm kéo dài không ít trường hợp nhận thức tư tưởng chưa gắn với các tổ chức thực hiện.
- Vai trò của cấp uỷ Đảng các cấp chưa gắn chặt chẽ thống nhất với cương vị chỉ huy chủ trì. Có nơi, có lúc buông lỏng vai trò lãnh đạo, hay buông lỏng vị trí chỉ huy, thiếu kiểm tra đôn đốc, giám sát cơ sở thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng các cấp thực hiện mệnh lệnh của người chỉ huy cho nên hiệu quả xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng đơn vị chưa thường xuyên mạnh, phong trào có lúc đi xuống.
giữ vững chủ quyền độc lập dân tộc, làm cơ sở phục vụ đắc lực cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phấn cho một nước Việt Nam XHCN giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.
Phần một
NHỮNG CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐẢNG TSVM GẮN VỚI XÂY DỰNG ĐƠN VỊ VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG MỚI.
CƠ SỞ LÝ LUẬN :
Xuất phát từ quan điểm chủ nghĩa Mác-LêNin về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân.
Đấu tranh giai cấp bằng bạo lực cách mạng, bằng chuyên chính vô sản, con đường đấu tranh giành và giữ chính quyền là con đường duy nhất đúng.
Khả năng giành chính quyền bằng hoà bình là rất quý nhưng rất hiếm vì có tiền lệ:
- Giai cấp tư sản và bọn phản cách mạng tồn tại trên cơ sở bạo lực để tiêu diệt giai cấp vô sản.
Bạo lực cách mạng là sức mạnh tổng hợp của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng, bằng nhiều lực lượng, nhiều hình thức đấu tranh để giành và giữ chính quyền.
Xuất phát từ quan điểm, tư tưởng HCM và Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Trên cơ sở vũ trang quần chúng từng bước tổ chức công nông tự vệ làm đội nồng cốt cho quần chúng đánh giặc.
Từ những năm 1936 Đảng ta ra chỉ thị nhanh chóng tổ chức ra các Quân uỷ (tổ chức đảng trong quân đội) làm nhiệm vụ lãnh đạo quân đội, vận động quần chúng thực hiện sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Từ cơ sở lý luận nêu trên để khẳng định : Đảng CSVN lãnh đạo QĐNDVN là tất yếu khách quan.
Cho dù ở từng giai đoạn của cuộc cách mạng, cơ chế lãnh đạo của Đảng trong quân đội về câu chữ có thay đổi song về bản chất quan điểm là nhất quán.
Thể hiện : Quyền lãnh đạo quân đội thuộc về một Đảng duy nhất là Đảng CSVN. Đảng CSVN lãnh đạo QĐNDVN bằng đường lối, chủ trương, phương hướng, xây dựng, chiến đấu : Trực tiếp tổ chức kiểm tra giám sát mọi hoạt động công tác (Quân sự - hành chính - hậu cần - kỹ thuật) mọi tổ chức, mọi các nhân không qua khâu trung gian.
Thực tế quá trình từ khi đầu mới thành lập quân đội đến nay trãi qua bao gian khổ hy sinh đã chứng minh khoa học chính xác là Đảng lãnh đạo quân đội chặt chẽ, quân đội luôn tuyệt đối tung thành với Đảng, với tổ quốc và nhân dân, hoàn thành mọi nhiệm vụ, chiến thắng mọi kẻ thù.
CƠ SỞ THỰC TIỄN :
Từ các nghị quyết, chỉ thị của đại hội Đảng toàn quân, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng Uỷ Quân Sự Trung Ương việc nhận thức và tổ chức thực hiện xây dựng cơ sở đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD để phát huy hiệu quả tích cực, tạo tiền đề, có tinh thần và vật chất từ nội lực mỗi tổ chức mỗi đơn vị để tạo nên sức mạnh tổng hợp, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng đơn vị góp phần xây dựng địa bàn an toàn.
Thể hiện : Tình hình chính trị tư tưởng bộ đội ổn định trung thành và tin tưởng và sự nghiệp của Đảng. Cán bộ chiến sỹ yên tâm, gắn bó xây dựng đơn vị, xây dựng quân đội đoàn kết quân dân ngày càng củng cố, phát huy tốt giữ được hình ảnh đẹp “Bộ đội cụ Hồ”.
Kết quả giáo dục chính trị, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu qua kiểm tra những năm gần đây tỷ lệ khá giỏi ngày càng cao. Trình độ và khả năng SSCĐ được nâng lên rõ rệt.
Các đơn vị đã nâng cao tính chủ động, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn đẩy mạnh tăng gia lao động sản xuất cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội.
- Môi trường văn hoá, nếp sống lành mạnh ở cơ sở có buớc chuyển biến tiến bộ, tình trạng vi phạm kỷ luật, hiện tượng đào bỏ ngũ giảm nhiều.
Cơ sở lý luận và thực tiễn trên khẳng định từ những khi thực hiện việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng có bước chuyển biến đáng kể. Số tổ chức cơ sở Đảng TSVM ngày càng tăng. Đội ngũ đảng viên qua thực tiễn xây dựng đơn vị được bồi dưỡng rèn luyện đã trưởng thành cả về ý thức trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ huy tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị đủ sức hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
Như vậy có thể nói : Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD là một tất yếu khách quan, việc xây dựng tổ chức Đảng TSVM chứa đựng cả mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ xây dựng đơn vị VMTD quyết định chất lượng hiệu quả xây dựng đơn vị VMTD. Ngược lại việc xây dựng đơn vị VMTD bao gồm cả nội dung biện pháp để xây dựng tổ chức Đảng TSVM.
Nội dung xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD.
- Trước hết về mục tiêu : Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM và đơn vị VMTD trong đó có tiêu chí cụ thể khác nhau nhưng mục tiêu chung là nhằm tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối về mọi mặt của Đảng với quân đội để nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đồng thời nâng cao năng lực chỉ huy, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ổ các đơn vị cơ sở, bảo đảm cho đơn vị hoàn thành thắng lơ(i nhiệm vụ chính trị được giao.
Việc bảo đảm cho đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao kịp thời ngăn chặn xử lý những vi phạm, đáp ứng yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh với hiệu quả cao hơn, chất lượng tốt hơn là thước đo, phản ánh thực chất nội dung kết quả xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM, xây dựng đơn vị VMTD ở cơ sở.
- Về xây dựng tổ chức Đảng và xây dựng đơn vị : Đó là việc thường xuyên kiện toàn nâng cao chất lượng cấp uỷ với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, đây chính là bộ tham mưu không chỉ làm nhiệm vụ khởi xướng lãnh đạo mà còn trực tiếp chỉ huy, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy nội dung, mục tiêu, biện pháp xây dựng tổ chức Đảng với xây dựng đơn vị cơ sở phải thể hiện ngay trong nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, trong kế hoạch đơn vị, trong lịch công tác của người chỉ huy. Khi triển khai thực hiện yêu cầu quan trọng nhất là giải quyết tốt mối quan hệ giữa lãnh đạo và chỉ huy. Thống nhất cả về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, biện pháp tổ chức thực hiện.

- Trong xây dựng tổ chức Đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị cơ sở VMTD là gắn xây dựng rèn luyện, quản lý sàng lọc đội ngũ đảng viên với xây dựng rèn luyện bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Một lực lượng đông đảo, nồng cốt vừa giữ vai trò lãnh đạo, vừa giữ vai trò tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Chính họ là người giữ vai tò quyết định chất lượng hiệu quả của xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng đơn vị thước đo để đánh giá họ là kết quả phấn đấu rèn luyện theo tiêu chuẩn người đảng viên và hình thành trách nhiệm người...


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By namnguyen971301
#1044468 rerererer
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1044476 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement