Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By diemconuong86
#743053 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 3
I. KHÁI NIỆM, SỰ CẦN THIẾT PHẢI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 3
1. Khái niệm 3
2. Sự cần thiết phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 3
2.1. Vai trò của đẩt đai 3
2.2. Sự cần thiết phải cấp giâý chứng nhận quyền sử dụng đất đai. 6
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ TÌNH TỰ CỦA CÔNG TÁC KÊ KHAI ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 9
1. Yêu cầu chung của công tác đăng ký cấp GCNQSDĐ 9
2. Đối tượng kê khai đăng ký quyền sử dụng đất 10
2.1. Các đối tượng chịu trách nhiệm kê khai 10
2.2. Các loại đất phải kê khai đăng ký quyền sử dụng đất. 12
3. Những trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 12
4. Những trường hợp không được cấp GCNQSDĐ. 14
5. Thẩm quyền xét duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 14
6. Các bước thực hiện cấp GCNQSDĐ. 15
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 20
I. LỰC LƯỢNG THAM GIA CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ CẤP GCNQSDĐ 20
1. Tổ chức bộ máy đăng ký xã. 20
2. Bộ máy xét duyệt, cấp GCNQSDĐ cấp huyện. 21
II. CÔNG TÁC KÊ KHAI DĂNG KÝ VÀ XÉT DUYỆT ĐƠN DĂNG KÝ Ở CẤP XÃ. 21
1. Tổ chức kê khai đăng kí đất. 21
2. Xét đơn dăng ký tại Xã. 23
3. Công tác xét duyệt và cấp GCNQSDĐ của cấp Huyện 24
III. THỰC TRẠNG CẤP GCNQSDĐ Ở NƯỚC TA 24
IV. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CẤP GCNQSDĐ 26
1. Những thành tựu đạt được. 26
2. Những tồn tại trong công tác cấp GCNQSDĐ 28
3. Nguyên nhân dẫn đến tồn tại trong việc cấp giấy chứng nhận 31
CHƯƠNG III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY NHANH TỐC ĐỘ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN 36
1. Phương hướng và mục tiêu về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân 36
2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ. 37
2.1. Hoàn thành hệ thống văn bản của Nhà nước về đất đai. 37
2.2. Giải pháp về cải cách thủ tục hành chính. 38
2.3. Giải pháp tổ chức cán bộ. 39
2.4. Giải pháp đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác cấp GCNQSDĐ 40
2.5. Công tác thông tin tuyên truyền. 40
2.6. Các giải pháp khác. 41
KẾT LUẬN 42
TÀI LIỆU THAM KHẢO 44
LỜI NÓI ĐẦU

Đất đai là sản phẩm của tự nhiên, có trước lao động, cùng với quá trình pháp triển kinh tế xã hội, đất đai đóng vai trò quyết định đến sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người, không có đất đai thì không có bất kỳ một ngành sản xuất nào, cũng như không thể nào có sự tồn tại của loài người. Đất đai là một tài nguyên vô cùng quý giá của loài người, là điều kiện cho sự sống của động vật, thực vật và con người trên trái đất này.
Đất đai có vai trò rất quan trọng nên công việc đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai (GCNQSDĐ) là một nhiệm vụ hang đầu mà mỗi một nhà nước phải tiến hành tốt và chặt chẽ.Việc đăng ký cấp GCNQSDĐ sẽ giúp cho người sử dụng đất có thể yên tâm đầu tư, cải tạo nâng cao hiệu quả đồng thời sẽ giúp cho Nhà nước quản lý chặt chẽ và bảo vệ quyền hợp pháp cho người sử dụng đất.
Hiện nay với sự phát triển của công nghiệp hoá, đô thị hoá, sự gia tăng dân số, nhu cầu sử dụng đất cao, mọi người ai cũng muốn sở hữu nó thế nhưng đất đai lại có hạn, không sản sinh ra được nên xẩy ra hiện tượng tranh giành, lẫn chiếm, khiếu nại tố cáo ngày càng nhiều. Vì thế cấp GCNQSDĐ rất quan trọng. Nhận thức được tầm quan trọng của việc cấp GCNQSDĐ trong thời gian qua Nhà nước và các cấp, các ngành đã hết sức nỗ lực nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ nhằm tạo ra một hệ thống địa chính hoàn chỉnh phục vụ công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Nhà nước đã ban hành các văn bản, hướng dẫn việc cấp GCNQSDĐ.Trong quá trình thực hiện đã thu được một số thành quả nhất định song bên cạnh đó cũng gặp phải một số khó khăn, vướng mắc. Vì thế chúng ta cần tìm hiểu những khó khăn đó, để đề ra phương hướng giải quyết, nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ.
Từ những yêu cầu cấp thiết trên,em đã lựa chọn đề tài: "Thực trạng và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".
Mục đích nghiên cứu đề tài nhằm vận dụng, bổ sung, mở rộng những kiến thức về lý thuyết đã được học và kiến thức thực tế để nghiên cứu những vấn đề chung của công tác cấp GCNQSDĐ, đồng thời trên cơ sở đó nghiên cứu thực trạng việc cấp GCNQSDĐ để từ đó đưa ra những giải pháp giúp cho công tác cấp GCNQSDĐ được nhanh hơn và đúng tiến độ.
Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng các phương pháp sau: Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, phương pháp thống kê, Phương pháp chuyên gia, phương pháp tổng hợp, phân tích và xem xét việc cấp GCNQSDĐ…Các số liệu lấy từ nguồn số liệu thống kê của cơ quan Nhà nước, trên các tạp chí và các trang web chuyên ngành.
Nội dung nghiên cứu đề tài chia làm 3 chương:
Chương 1 :Cơ sở khoa học của việc cấp GCNQSDĐ.
Chương 2: Thực trạng cấp GCNQSDĐ.
Chương 3: Giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ.
Trong quá trình thực hiện làm đề án môn học em xin chân thành Thank GS.TSKH.LÊ ĐÌNH THẮNG đã giúp em hoàn thành bài viết này .
được 346.853 giấy (tăng 45,3 % so với trước năm 2005); đất ở đô thị cấp được 864.258 giấy (tăng 43,8 % so với trước năm 2005); đất ở nông thôn cấp được 3.499.786 giấy (tăng 42,6 % so với trước năm 2005); đất chuyên dùng cấp được 33.052 giấy (tăng 85,1% so với trước năm 2005).
Trong quá trình cấp GCN đối với đất sản xuất nông nghiệp, nhiều địa phương đã kết hợp chặt chẽ quá trình "dồn điền, đổi thửa" với việc cấp đổi GCN cho thửa đất lớn sau khi đã thực hiện xong việc dồn điền, đổi thửa. Trình tự Thủ tục cấp GCN đã được cải cách, có nhiều điểm mới thể hiện trong Luật Đất đai, NĐ số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của chính phủ về thi hành luật đất đai và NĐ số 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết các khiếu nại đất đai
- Tiến trình cải cách thủ tục cấp giấy chứng nhận cũng đã đạt được những tiến bộ cơ bản: Thực hiện nguyên tắc một cửa, nêu cao trách nhiệm người tiếp nhận hồ sơ, giảm bớt một số giấy tờ như nộp trích lục bản đồ hay trích đo địa chính thửa đất và biên bản xác định ranh giới sử dụng đất với người liền kề và công việc này sẽ do Văn phòng đăng ký chịu trách nhiệm.
- Việc cấp GCN có ý nghĩa quyết định đối với việc giải quyết những vấn đề tồn tại trong lịch sử về quản lý và sử dụng đất; giải quyết có hiệu quả tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; góp phần thúc đẩy nhanh và thuận lợi cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất.
Đồng thời với công tác đăng ký đất đai và cấp GCN, Nhà nước tiến hành xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính. Đây là tài liệu cơ sở pháp lý quan trọng để phục vụ cho việc theo dõi và quản lý của Nhà nước đối với các hoạt động liên quan tới đất đai, là dữ liệu chính để xây dựng hệ thống thông tin đất đai. GCN tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các quyền của người SDĐ như chuyển nhượng, thừa kế, thế chấp, tặng cho, cho thuê QSDĐ, bảo lãnh, góp vốn bằng QSDĐ; bảo vệ lợi ích chính đáng của người nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, thừa kế, nhận thế chấp…
- Hệ thống thông tin đất đai được xây dựng từ kết quả cấp GCN sẽ được kết nối với hệ thống các cơ quan nhà nước có liên quan, với hệ thống các tổ chức tài chính, tín dụng; được đưa lên mạng thông tin điện tử để tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có thể tìm hiểu thông tin đất đai một cách thuận lợi, nhanh chóng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của xã hội. GCN tạo thuận lợi cho giao dịch bất động sản, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản, tạo điều kiện để huy động nguồn vốn đầu tư thông qua hoạt động thế chấp vay vốn. Hệ thống thông tin đất đai có tác dụng phục vụ đắc lực cho phòng, chống tham nhũng về đất đai.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1044677 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement