Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nganha_7x
#741774

Download miễn phí Chuyên đề Dòng điện xoay chiều: Mạch điện RLC

Câu 12: Trong đo ạn mạch RLC, mắc nối tiếp đang xảy ra hiện t ượng cộng h ưởng. Tăng dần tần số d òng điện v à gi ữ nguy ên
các thông số của mạch, kết luận n ào sau đây là không đúng?
A:Hệ số công suất củ a đo ạn mạch giảm. B:Cường độ hiệu của d òng đi ện giảm.
C:Hiệu điện thế hiệu dụng tr ên tụ điện tăng. D:Hiệu điện thế hiệu dụng tr ên đi ện trở giảm.
Câu 13: Phát biểu n ào sau đây là không đúng?
A:Trong m ạch điện xoay chiều không phân nhán h ta có th ể tạo ra hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
B:Trong m ạch điện xoay chiều không phân nhánh ta có thể tạo ra hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện l ớn hơn hi ệu điện thếhiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
C:Trong m ạch điện xoay chiều không phân nhánh ta có thể tạo ra hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở lớn h ơn hi ệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
D:Trong m ạch điện xoay chiều không phân nhánh ta có th ể tạo ra hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng hiệu đi ện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm.Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

đó R = 120 , L = 2/ H và C = 2.10 - 4/ F, nguồn có tần số f thay đổi được. Để i sớm
pha hơn u, f cần thoả mãn
A: f > 12,5Hz B: f  12,5Hz C. f< 12,5Hz D. f < 25Hz
Giải:
Để i sớm pha hơn i  Z C > Z L
 1
2fC
> 2fL
 f2 <
1
42 LC
 f < 1
2 LC
= 1
2. 2

. 2.20
-4

= 25Hz
 Đáp án D
Ex: Nguyễn Hồng Khánh _ HKP
CHƯƠNG IV: DÒNG ĐIỄN XOAY CHIỀU Di động: 09166.01248
MẠCH ĐIỆN RLC NỐI TIẾP Email: [email protected]
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ! HP 4
Ví dụ 6: Đoạn mạch như hình vẽ, uAB = 100 2 cos100t(V). Khi K đóng, I =
2(A), khi K mở dòng điện qua mạch lệch pha
4

so với hiệu điện thế hai đầu
mạch. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch khi K mở là:
A. 2(A) B. 1(A) C. 2 (A) D. 22 (A)
Giải:
Khi K đóng, mạch chỉ có R  R = 1002 = 50 Ω
Khi K đóng tan  =
Z L - Z C
R = 1
 Z L - Z C = R = 50 Ω
 Z = 502 + 502 = 50 2 Ω
 I = 100
50 2
= 2 A
 Đáp án C
Ví dụ 7: Lần lượt mắc điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C vào điện áp xoay chiều u = U0cost thì
cường độ hiệu dụng của dòng điện qua chúng lần lượt là 4A, 6A, 2A. Nếu mắc nối tiếp các phần tử trên vào điện áp này thì cường độ
hiệu dụng của dòng điện qua mạch là
A. 4A. B. 12A. C. 2,4A. D. 6A.
Giải:
Ta có: R = U4 ; Z
L =
U
6; Z
C =
U
2
R
Z L
= 32  Z
L =
2
3 R
RZ C
= 12  Z
C = 2R
 Z2 = R2 + (Z L - Z C)2 = R2 + ( 23 R - 2R)
2
=
25
9 R
2
 Z =
5R
3
 I = UZ =
3.U
5R = 2,4A  Đáp án C
III. BÀI TẬP THỰC HÀNH:
Bài 2: Mạch RLC Mắc Nối Tiếp
Câu 1: Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào.
A: Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch. B: Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
C: Cách chọn gốc tính thời gian. D: Tính chất của mạch điện.
Câu 2: Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch phụ thuộc:
A: Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch B: Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch
C: Cách chọn gốc tính thời gian D: Tính chất của mạch điện
Câu 3: Trong mạch xoay chiều nối tiếp thì dòng điện nhanh hay chậm pha so với hiệu điện thế ở hai đầu của đoạn mạch là tuỳ
thuộc:
A: R và C B: L và C C: L,C và ω D: R,L,C và ω
Câu 4: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp thì:
A: Độ lệch pha của uL và u là π/2. B: uL nhanh pha hơn uR góc π/2.
C: uc nhanh pha hơn i góc π/2. D: Cả A,B,C đều đúng
Câu 5: Trong mạch điện xoay chiều gồm R,L,C mắc nối tiếp thì
A: Độ lệch pha của uR và u là π/2 B: uL nhanh pha hơn uC góc π
C: uC nhanh pha hơn i góc π/2 D: uR nhanh pha hơn i góc π/2
Câu 6: Một đọan mạch điện xoay chiếu gồm R,L,C mắc nối tiếp thì :
A: Độ lệch pha của i và u là π/2 B: uL sớm pha hơn u góc π/2
C: uC trễ pha hơn uR góc π/2 D: Cả 3 câu đều đúng
R
B
C L
A
K
Ex: Nguyễn Hồng Khánh _ HKP
CHƯƠNG IV: DÒNG ĐIỄN XOAY CHIỀU Di động: 09166.01248
MẠCH ĐIỆN RLC NỐI TIẾP Email: [email protected]
Giáo Dục Hồng Phúc - Nơi Khởi Đầu Ước Mơ! HP 5
Câu 7: Một mạch RLC nối tiếp, độ lệch pha giữa hđt ở hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch là φ = φu – φi = - π/4:
A: Mạch có tính dung kháng B: Mạch có tính cảm kháng
C: Mạch có tính trở kháng D: Mạch cộng hưởng điện
Câu 8: Cho một mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp. Hệ số công suất cosφ = 0 khi và chỉ khi:
A: 1/Cω = Lω B: P = Pmax C: R = 0 D: U = UR
Câu 9: Đoạn mạch xoay chiều đặt trong một hộp kín, hai đầu dây ra nối với hđt xoay chiều u. Biết i cùng pha với hđt. Vậy:
A: Mạch chỉ có điện trở thuần R
B: Mạch R,L,C nối tiếp trong đó xảy ra cộng hưởng
C: Mạch có cuộn dây có điện trở hoạt động và tụ điện nối tiếp, trong đó có xảy ra cộng hưởng.
D: A,B và C đều đúng
Câu 10: Phát biểu nào sau đây là không đúng? Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh khi điện dung của tụ điện thay
đổi và thỏa mãn điều kiện thì = 1 / LC :
A: Cường độ dao động cùng pha với hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
B: Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại.
C: Công suất tiêu thụ trung bình trong mạch đạt cực đại.
D: Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt cực đại.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây là không đúng? Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh khi điện dung của tụ điện thay
đổi và thỏa mãn điều kiện thì L= 1/ C :
A: Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại.
B: Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện và cuộn cảm bằng nhau.
C: Tổng trở của mạch đạt giá trị lớn nhất
D: Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt cực đại.
Câu 12: Trong đoạn mạch RLC, mắc nối tiếp đang xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Tăng dần tần số dòng điện và giữ nguyên
các thông số của mạch, kết luận nào sau đây là không đúng?
A: Hệ số công suất của đoạn mạch giảm. B: Cường độ hiệu của dòng điện giảm.
C: Hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ điện tăng. D: Hiệu điện thế hiệu dụng trên điện trở giảm.
Câu 13: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A: Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh ta có thể tạo ra hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm lớn
hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
B: Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh ta có thể tạo ra hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện lớn hơn
hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
C: Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh ta có thể tạo ra hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở lớn hơn
hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.
D: Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh ta có thể tạo ra hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng hiệu
điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm.
Câu 14: Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch RLC mắc nối tiếp được diễn tả theo biểu thức nào
sau đây?
A: ω = 1/(LC) B. f = 1/( 2 LC ) C: ω2 =1/ LC D: f2 = 1/(2LC)
Câu 15: Chọn câu trả lời đúng
A: dòng điện xoay chiều có thể dùng để mạ điện
B: Mạch RLC sẽ có Z = Zmin khi 4π2f2LC = 1
C: Sơi dây sắt căng ngang trên lõi sắt của ống dây có dòng điện xoay chiều tần số f sẽ bị dao động cưỡng bức tần số f
D: Nhiệt lượng tỏa ra ở điện trở R khi có dòng điện xoay chiều chạy qua được tính bởi công thức Q = RIo2 t
Câu 16: Dung kháng của một mạch RLC mắc nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Muốn xảy ra hiện tượng cộng
hưởng điện trong mạch ta phải :
A: Tăng điện dung của tụ điện B: Tăng hệ số tự cảm của cuộn dây
C: Giảm điện trở của mạch D: Giảm tần số dòng điện xoay chiều
Câu 17: Khẳng định nào sau đây là đúng? Khi hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp sớm pha /4 đối với
dòng điện trong mạch thì :
A: Tần số của dòng điện trong mạch nhỏ hơn giá trị cần xảy ra hiện tượng cộng hưởng.
B: Ttổng trở của mạch bằng hai lần th
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement