Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chuot_ngoc
#741206

Download miễn phí Luận văn Thiết kế cơ sở dữ liệu cho bài toán quản lý cán bộ

Sự biểu diễn các quan hệ thông qua một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ phải tôn trọng một số tiêu chuẩn:
Làm tối thiểu sự dư thừa thông tin
Cho phép cập nhật nhanh nhất có thể được
Tránh những sự rời rạc liên quan đến các quá trình cập nhật
Mục đích của việc biểu diễn các quan hệ dưới các dạng chính tắc ( gọi là các dạng chuẩn) là để thoả mãn từng phần hay toàn bộ các tiêu chuẩn trên.
Các quan hệ chuẩn hoá: Một quan hệ được gọi là chuẩn hoá nếu số các thuộc tính là không đổi trong một bộ giá trị của quan hệ. Điều đó có nghĩa là quan hệ không có các thuộc tính tự lặp hay các thuộc tính có nhiều giá trị trên một bộ giá trị quan hệ.
Dạng chuẩn thứ nhất (1NF)
Mọi quan hệ chuẩn hoá đều ở dạng chuẩn thứ nhất. Ta nói một quan hệ là ở dạng chuẩn thứ nhất theo nghĩa chặt nếu nó không thoả mãn các tiêu chuẩn của các dạng chuẩn cao cấp hơn.
Dùng khái niệm phụ thuộc hàm và khoá ta có thể định nghĩa như sau : Một quan hệ là dạng chuẩn thứ nhất theo nghĩa chặt nếu giữa các thuộc tính của nó có sự tồn tại một phụ thuộc hàm mà nguồn của nó là một tập con của khoá của quan hệ.
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

TRƯờng ĐHDL đông đô đề tài thiết kế cơ sở dữ liệu cho bài toán quản lý cán bộ Thầy giáo hướng dẫn: TS. Nguyễn tuệ Sinh viên thực hiện: thái hà trung Luận văn tốt nghiệp phần i : giới thiệu bài toán phần ii: Cơ sở lý thuyết và công cụ thực hiện phần iii: phân tích và thiết kế bài toán phần vi : trình bày các kết quả Hệ thống Quản Lý Cán Bộ được phân tích và thiết kế sao cho gần với công tác quản lí bằng phương pháp thủ công thường ngày. Các chỉ tiêu quản lí và tra cứu được thiết kế để giúp người làm công tác quan lí dễ dàng trong điều hành. Bài toán quản lí cán bộ được thiết kế nhằm giảm bớt sự cồng kềnh, phức tạp trong công tác quản lí cán bộ trước đây, được quản lí bằng phương pháp thủ công. Nhưng hệ thống cũng không có sự thay đổi về mặt nghiệp vụ quản lí cán bộ so với quản lí bằng thủ công, mà nó cho phép thực hiện công tác quản lí nhanh, chính xác, tiết kiệm thời gian, gọn nhẹ và an toàn hơn . Hệ thống quản lí này có thể đưa ra các bản báo cáo và các thông tin của cán bộ một cách nhanh nhất với độ chính xác cao nhất. Công việc tra cứu và tìm kiếm cũng được quan tâm với thiết kế và phân tích giúp cho hệ thống thao tác với độ chính xác cao. Hệ thống cũng đảm nhận việc bảo vệ an toàn dữ liệu là cho phép sao chép dữ liệu nhằm tránh mất mát thông tin. Bài toán được phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu sao cho hệ thống không cồng kềnh, tránh tình trạng thừa thông tin nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu của bài toán. I. Mô hình quan hệ thực thể 1. Khái niệm về thực thể, thuộc tính 2. Sơ đồ quan hệ thực thể II. Mô hình quan hệ 1. Khái niệm về bảng cơ sở dữ liệu 2. Khái niệm về phụ thuộc hàm 3. Các phép toán trên bảng 4. Chuẩn hoá các quan hệ 5. Khoá 2 . KIỂU THỰC THỂ Kiểu thực thể là việc nhóm tự nhiên một số thực thể lại, mô tả cho một loại thông tin chứ không phải bản thân thông tin. 2 .Sơ đồ quan hệ thực thể . Là mô hình ở mức quan niệm, biểu thị bản chất logic của biểu diễn dữ liệu. Các đối tượng của hệ thống được biểu thị bằng các thực thể . Giữa các thực thể có mối liên hệ với nhau, các mối liên hệ chính là : một-một; một-nhiều ; nhiều-nhiều. Người ta thường biểu diễn hình học mối liên hệ như sau : Mối liên hệ Một-Một (1:1 ) Mối liên hệ Một-Nhiều (1:n ) Mối liên hệ Nhiều-Nhiều ( n:n ) Cấu trúc dữ liệu của mô hình này được tạo nên bởi 1 hệ thống các quan hệ biểu diễn dưới dạng bảng. Các dữ liệu này được chuyển vào bảng 2 chiều. Mỗi bảng gồm các hàng và các cột, mỗi hàng xác định một bảng ghi, mỗi cột xác định một trường. Các bảng có thể móc nối với nhau. Một quan hệ là tập con của tích Đềcác của N miền giá trị D1*D2* . . . * Dn ( Di là miền giá trị của thuộc tính được ghi trong một cột và 1 bộ các giá trị của quan hệ được ghi trong một dòng ) Khái niệm phụ thuộc hàm (Function Dependence): Xét một tập hợp các quan hệ Ri, G1, G2 là hai tập hợp các thuộc tính có mặt cùng nhau trong mọi quan hệ Ri . Định nghĩa : ta nói rằng có tồn tại một phụ thuộc hàm giữa G1 và G2 (hay G1 xác định G2 hay G2 là phụ thuộc hàm của G1 ) nếu với mọi giá trị của G1 ta chỉ có thể kết hợp với một và chỉ một giá trị của G2 vào thời điểm cho trước. Tính chất này phải đúng cho mọi Ri và ở đó có mặt G1 và G2. Kí hiệu phụ thuộc hàm là G1  G2 . 3 . Các phép toán trên các bảng 3.1 Phép chiếu Xét C là tập các thuộc tính Xét R là quan hệ định nghĩa trên C Phép chiếu của quan hệ R trên tập G  C là 1 sự thu hẹp của R đến các phần tử của G. Kí hiệu G(R) 3.2 Phép nối Kí hiệu phép nối 2 quan hệ S và T là R = S  T Phép nối hai quan hệ biểu thị một phép toán nối hai quan hệ có chứa hai thuộc tính như nhau. Quan hệ kết quả nhận bằng cách đặt một đối một trên cùng một hàng tất cả các giá trị của các thuộc tính trong cả hai quan hệ có liên kết với một giá trị của thuộc tính chung. 3.3 Phân rã một quan hệ Quan hệ R được gọi là phân rã thành hai quan hệ S và T nếu thoả mãn 2 điều kiện sau : S và T là các phép chiếu của R R = S  T 3.1 Phép chọn một quan hệ theo giá trị của một tập thuộc tính Kí hiệu : tiêu chuẩn (R) Phép chọn của một quan hệ theo giá trị của một tập thuộc tính . Phép toán này nhằm giữ lại những bộ giá trị của quan hệ tương ứng với giá trị của một tiêu chuẩn cho trước. 3.2 Các phép toán tập hợp Phép hợp Hợp của hai quan hệ R và S, kí hiệu R  S là các bộ thuộc R hay S hay cả hai quan hệ. Phép giao Giao của hai quan hệ R và S, kí hiệu R  S là các bộ thuộc cả quan hệ R và S . Phép trừ Hiệu của hai quan hệ R và S, kí hiệu R-S là tập các bộ thuộc R nhưng không thuộc S. Tích Đề-các Gọi R là xác định quan hệ trên tập thuộc tính {A1,A2,…,An} và S là quan hệ xác định trên tập thuộc tính {B1,B2,…,Bm}. Tích Đề-các R x S của R và S là tập (n+m) bộ với n thành phần đầu có dạng một bộ thuộc R và m thành phần sau đó có dạng của một bộ thuộc S. Biểu diễn hình thức có dạng : R x S = {T | T có dạng(A1,A2,…,An, B1,B2,…Bm), Trong đó (A1,A2,…An  R) và (B1,B2,…,Bm  S)} Sự biểu diễn các quan hệ thông qua một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ phải tôn trọng một số tiêu chuẩn: Làm tối thiểu sự dư thừa thông tin Cho phép cập nhật nhanh nhất có thể được Tránh những sự rời rạc liên quan đến các quá trình cập nhật Mục đích của việc biểu diễn các quan hệ dưới các dạng chính tắc ( gọi là các dạng chuẩn) là để thoả mãn từng phần hay toàn bộ các tiêu chuẩn trên. Các quan hệ chuẩn hoá: Một quan hệ được gọi là chuẩn hoá nếu số các thuộc tính là không đổi trong một bộ giá trị của quan hệ. Điều đó có nghĩa là quan hệ không có các thuộc tính tự lặp hay các thuộc tính có nhiều giá trị trên một bộ giá trị quan hệ. Dạng chuẩn thứ nhất (1NF) Mọi quan hệ chuẩn hoá đều ở dạng chuẩn thứ nhất. Ta nói một quan hệ là ở dạng chuẩn thứ nhất theo nghĩa chặt nếu nó không thoả mãn các tiêu chuẩn của các dạng chuẩn cao cấp hơn. Dùng khái niệm phụ thuộc hàm và khoá ta có thể định nghĩa như sau : Một quan hệ là dạng chuẩn thứ nhất theo nghĩa chặt nếu giữa các thuộc tính của nó có sự tồn tại một phụ thuộc hàm mà nguồn của nó là một tập con của khoá của quan hệ. Dạng chuẩn thứ hai (2NF) Nó ở dạng chuẩn thứ nhất Có tồn tại một thuộc tính( hay một tập các thuộc tính ) là nguồn của một phụ thuộc hàm có đích là các thuộc tính khác của các quan hệ. Dạng chuẩn 2NF theo nghĩa chặt : Có tồn tại phụ thuộc hàm gián tiếp. Dạng chuẩn thứ ba (3NF) Nó ở dạng chuẩn thứ hai Có tồn tại một thuộc tính ( hay một tập các thuộc tính ) là nguồn của một phụ thuộc hàm trực tiếp có đích lần lượt là các thuộc tính khác của quan hệ. Dạng chuẩn Boyce-Codd (BCNF) Nó ở trong dạng chuẩn thứ ba. Không tồn tại một phụ thuộc hàm nào có nguồn là một thuộc tính khoá và đích là một thuộc tính trong thành phần của khoá. Một quan hệ ở dạng chuẩn Boyce-Codd đòi hỏi tất cả các thuộc tính không khoá đều phụ thuộc trực tiếp vào khoá. Trong mô hình quan hệ, người ta đòi hỏi các quan hệ phải ở dạng chuẩn Boyce-Codd (BCNF). ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement