Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By yenkute59
#737958 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỤC LỤC
Nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp .ii
Lời Thank .iii
Mục lục .iv
Danh mục chữ viết tắt .ix
Danh mục các bảng x
Danh mục các hình vẽ .xii
Chương 1: MỞ ĐẦU .1
1.1 Lý do chọn đề tài .1
1.2 Phạm vi nghiên cứu .1
1.3 Mục tiêu đề tài .2
1.4 Nội dung nghiên cứu .2
1.5 Phương pháp nghiên cứu .3
1.5.1 Phương pháp luận .3
1.5.2 Phương pháp cụ thể .3
1.6 Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn .4
1.6.1 Ý nghĩa khoa học .4
1.6.2 Ý nghĩa thực tiễn .4
Chương 2: TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ .5
2.1 Nước thải sinh hoạt .5
2.1.1 Nguồn gốc .5
2.1.2 Thành phần tính chất nước thải .6
2.1.3 Tác hại đến môi trường .7
2.2 Các phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt .8
2.2.1 Phương pháp xử lý cơ học .8
2.2.1.1 Song chắn rác .9
2.2.1.2 Thiết bị nghiền rác .9
2.2.1.3 Bể lắng cát .9
2.2.1.4 Bể lắng 10
2.2.1.5 Bể tách dầu mỡ 11
2.2.1.6 Bể điều hòa 11
2.2.2 Phương pháp xử lý hóa học 12
2.2.2.1 Keo tụ ( Đông tụ - Tủa bông) 12
2.2.2.2 Trung hòa 13
2.2.2.3 Hấp phụ 13
2.2.2.4 Tuyển nổi 14
2.2.2.5 Oxy hóa khử 14
2.2.2.6 Trao đổi ion 15
2.2.3 Phương pháp sinh học 16
2.2.3.1 Công trình xử lý sinh học trong điều kiện tự nhiên 16
a. Cánh đồng tưới và bãi lọc 17
b. Hồ sinh học 17
2.2.3.2 Công trình xử lý sinh học trong điều kiện nhân tạo 18
a. Bể lọc sinh học 18
b. Bể Aeroten 19
c. Bể sinh học theo mẻ SBR 20
d. Tổ hợp đĩa quay sinh học (RBC) 21
e. Bể UASB 21
2.2.4 Phương pháp xử lý bùn cặn 22
2.2.4.1 Sân phơi bùn 22
2.2.4.2 Máy lọc cặn chân không 23
2.2.4.3 Máy lọc ép băng tải 23
2.2.4.4 Máy ép cặn chân không 24
2.2.5 Phương pháp khử trùng 24
Chương 3: TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH SINH HỌC HIẾU KHÍ VÀ ĐẶC TÍNH THỰC VẬT THỦY SINH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 26
3.1 Tổng quan về quá trình sinh học hiếu khí 26
3.1.1 Định nghĩa 26
3.1.2 Phân loại 26
3.1.3 Các quá trình sinh học hiếu khí trong xử lý nước thải 27
3.1.3.1. Sinh trưởng lơ lửng – bùn hoạt tính 27
3.1.3.2. Sinh trưởng bám dính – màng sinh học 28
3.2 Tổng quan về quá trình lọc sinh học 29
3.2.1 Định nghĩa 29
3.2.2 Phân loại 30
3.2.3 Cấu tạo và hoạt động của màng vi sinh vật 30
3.2.3.1 Cấu tạo màng vi sinh vật 30
3.2.3.2 Quá trình tiêu thụ cơ chất làm sạch nước 32
3.2.3.3 Quá trình sinh trưởng, phát triển và suy thoái của màng VSV 34
3.2.4 Động học của quá trình lọc sinh học hiếu khí 35
3.2.4.1 Động học phản ứng trong màng vi sinh vật 35
3.2.4.2 Phương trình động học thực nghiệm của Eckenfelder 36
3.3 Tổng quan về thực vật thủy sinh 38
3.3.1 Các loại thực vật thủy sinh chính 38
3.3.2 Quá trình chuyển hóa của thực vật thủy sinh trong xử lý nước thải 39
3.3.3 Phương pháp ứng dụng thực vật thủy sinh trong xử lý nước thải 40
3.4 Vi sinh vật trong xử lý nước thải 41
3.4.1 Khái niệm 41
3.4.2 Vi sinh vật của quá trình phân hủy chất hữu cơ trong điều kiện hiếu khí 42
3.4.2.1 Vi khuẩn 43
3.4.2.2 Nấm men 45
3.4.2.3 Tảo 45
3.4.2.4 Một số nguyên sinh động vật (Protozoa) 46
3.4.3 Vi sinh vật của quá trình phân hủy chất hữu cơ trong điều kiện kỵ khí 49
3.4.4 Các dạng trao đổi chất của vi sinh vật 53
3.4.5 Sự tăng trưởng của vi sinh vật 54
3.4.5.1. Sự tăng trưởng của vi sinh vật về số lượng 54
3.4.5.2. Sự tăng trưởng của vi sinh vật về khối lượng (sinh khối) 55
3.4.6 Các yếu tố ảnh hưởng 56
Chương 4 : VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM 58
4.1 Giá thể làm từ xơ dừa 58
4.1.1 Đặc tính của giá thể 58
4.1.2 Quy trình tiến hành tạo giá thể từ xơ dừa 59
4.2 Đặc tính của thực vật thủy sinh (bèo Lục Bình) 59
4.3 Hệ thống mô hình xử lý 60
4.3.1 Mô hình lọc sinh học 61
4.3.1.1 Mục đích 61
4.3.1.2 Cấu tạo của bể lọc sinh học 61
4.3.1.3 Vận hành mô hình 63
a. Giai đoạn chuẩn bị 63
b. Vận hành mô hình thí nghiệm 64
c. Cách xác định các thông số động học 65
4.3.2 Mô hình hồ thủy sinh 68
Chương 5: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 70
5.1 Kết quả chạy mô hình lọc sinh học sử dụng giá thể xơ dừa 70
5.1.1 Giai đoạn chạy thích nghi 70
5.1.2 Giai đoạn chạy xử lý 72
5.1.2.1 Tải trọng 24h 72
5.1.2.2 Tải trọng 12h 74
5.1.2.3 Tải trọng 8h 76
5.1.2.4 Tải trọng 6h 77
5.1.2.5 Tải trọng 4h 79
5.1.2.6 Tải trọng 2h 80
5.1.2.7 So sánh hiệu quả xử lý COD với các tải trọng khác nhau 82
5.1.3 Xác định các thông số động học 83
5.1.4 Ứng dụng các thông số thực nghiệm 86
5.2 Kết quả chạy mô hình hồ thủy sinh 89
5.2.1 Kết quả tổng hợp các chỉ tiêu nước thải đầu ra hồ thủy sinh 89
5.2.2 Giá trị pH qua các lần xử lý 90
5.2.3 Hiệu quả xử lý COD 90
5.2.4 Hiệu quả xử lý Nitơ tổng 92
5.2.5 Hiệu quả xử lý Phốtpho tổng 93
5.2.6 Giá trị SS qua các lần xử lý 95
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 97
6.1 Kết luận 97
6.2 Kiến nghị và đề xuất công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt 98
TÀI LIỆU THAM KHẢO xiv
PHỤ LỤC xv
Chương 1: MỞ ĐẦU
1.1 Lý do chọn đề tài
Việt Nam đang chuyển mình hòa nhập vào nền kinh tế thế giới, do đó quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa không ngừng phát triển, và kết quả là kéo theo đô thị hóa. Dân số tăng nhanh nên các khu dân cư tập trung dần được quy hoạch và hình thành. Nước thải sinh hoạt là sản phẩm trong quá trình sinh hoạt của con người. Ô nhiễm nguồn nước do tác động của nước thải sinh hoạt đang là vấn đề bức xúc hiện nay. Bên cạnh đó vấn đề xử lý nước thải trước khi thải ra sông rạch chưa được áp dụng rộng rãi và hiệu quả. Hậu quả là nguồn nước mặt bị ô nhiễm và nguồn nước ngầm cũng dần ô nhiễm theo, tình trạng ngập nước trên các tuyến đường, nước thải chảy tràn lan qua hệ thống sông ngòi, kênh rạch…ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường và cuộc sống của chúng ta. Việc bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn nước để cung cấp cho các hoạt động sinh hoạt và sản xuất, đáp ứng nhu cầu hiện tại và thỏa mãn nhu cầu của tương lai.
Hiện nay, việc quản lý nước thải trong đó có nước thải sinh hoạt là một vấn đề cấp thiết của các nhà quản lý môi trường trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Vì vậy, cần có hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt nhằm cải thiện môi trường và phát triển theo hướng bền vững.
Với mong muốn môi trường sống ngày càng được nâng cao, vần đề quản lý nước thải sinh hoạt ngày càng chặt chẽ hơn phù hợp với sự phát triển tất yếu của xã hội và cải thiện được nguồn nước đang bị suy thoái nên đề tài: “ Nghiên cứu hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lọc hiếu khí sử dụng xơ dừa làm giá thể kết hợp hồ thủy sinh” được hình thành
1.2 Phạm vi nghiên cứu
Thời gian nghiên cứu: từ ngày 05/04/2010 đến ngày 28/06/2010.
Tìm hiểu thành phần và tính chất của nước thải sinh hoạt để từ đó đưa ra phương pháp xử lý hiệu quả nhất.
Nghiên cứu tính chất của giá thể xơ dừa và đặc tính của một số loại thực vật thủy sinh có khả năng xử lý nước thải.
1.3 Mục tiêu đề tài
Đồ án được thực hiện nhằm tìm hiểu mức độ xử lý ô nhiễm hữu cơ trong nước thải sinh hoạt mà cụ thể là lấy chỉ số SS, COD là chỉ số khảo sát hiệu quả xử lý nước thải qua bể lọc hiếu khí sử dụng xơ dừa làm giá thể. Bên cạnh đó đồ án cũng khảo sát hiệu quả xử lý nước thải qua hồ thủy sinh thông qua các chỉ tiêu COD, N ¬tổng¬, P tổng¬. Ngoài ra, đồ án còn khảo sát các chỉ số phụ pH, SS, coliform tổng làm cơ sở để điều chỉnh và vận hành mô hình xử lý theo cách tốt nhất.
1.4 Nội dung nghiên cứu
Đồ án bao gồm các nội dung nghiên cứu chính sau:
 Tìm hiểu về nguồn gốc, thành phần và đặc tính của nước thải sinh hoạt.
 Tìm hiểu tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt: phương pháp cơ học, phương pháp hóa học, phương pháp sinh học.
 Tìm hiểu các thông tin khoa học về VSV trong xử lý nước thải theo công nghệ hiếu khí bao gồm: chủng loại VSV, quá trình sinh trưởng và phát triển, các điều kiện cần thiết cho sự phát triển của chúng.
 Tìm hiểu về công nghệ xử lý nước thải theo phương pháp sinh trưởng kết bám hiếu khí.
 Thu thập các thông tin liên quan đến xơ dừa và một số loại thực vật có các đặc tính phù hợp với kỷ thuật xử lý nước thải
 Xây dựng mô hình thí nghiệm: vật liệu, kích thước, chi tiết cấu tạo và sơ đồ hệ thống thí nghiệm.
 Các bước tiến hành thí nghiệm, ghi nhận các thông số khảo sát.
 Thống kê kết quả, tính toán hiệu suất xử lý và nhận xét khả năng xử lý qua bể lọc sinh học và hồ thủy sinh.
 Kết luận và đưa ra quan điểm về đồ án.
1.5 Phương pháp nghiên cứu
1.5.1 Phương pháp luận
Thành phần chính của nước thải sinh hoạt chứa một lượng lớn các chất hữu cơ dễ bị phân hủy (hydratcacbon, protein, chất béo), các chất vô cơ dinh dưỡng (phốtphat, nitơ), cùng với vi khuẩn (có thể cả VSV gây bệnh), trứng giun, sán.v.v… Nếu không được xử lý trước khi thải bỏ thì khả năng gây ô nhiễm môi trường là rất lớn.
1.5.2 Phương pháp cụ thể
Đề tài đã sử dụng những phương pháp sau:
 Phương pháp thực tế: Thu thập, xử lý và tổng hợp các tài liệu cần thiết có liên quan đến đề tài.
 Phương pháp kế thừa: Trong quá trình thực hiện đã tham khảo các đề tài có liên quan đã thực hiện.
 Phương pháp khảo sát: tính chất, thành phần nước thải, đặc điểm lý, hoá, sinh của nước thải đầu vào.
 Phương pháp xây dựng mô hình mô phỏng ở qui mô phòng thí nghiệm, vận hành mô hình để xử lý nước thải.
 Phương pháp phân tích: các thông số được phân tích theo phương pháp chuẩn (APHA, AWWA, TCVN 2000 và Standard Methods). Các thông số đo và phương pháp phân tích được trình bày trong bảng sau.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#989660 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement