Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bupbethiensu3006
#737784 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Đề mục Trang
GIỚI THIỆU VỀ MÔ ĐUN . 3
CÁC HÌNH THỨC HỌC TẬP CHÍNH TRONG MÔ ĐUN . 5
BÀI 1 THIẾT BỊ PHẢN ỨNG . 7
1.1. VAI TRÕ CỦA THIẾT BỊ PHẢN ỨNG TRONG CHẾ BIẾN DẦU KHÍ . 8
1.2. THIẾT BỊ PHẢN ỨNG Cr-ackING XÖC TÁC CẶN TẦNG SÔI . 11
1.3. THIẾT BỊ REFORMING VỚI BỘ PHẬN TÁI SINH XÖC TÁC LIÊN TỤC . 42
1.4. CÁC THIẾT BỊ PHẢN ỨNG KHÁC . 75
1.5. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP . 93
BÀI 2 THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT . 95
2.1. VAI TRÕ THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT VÀ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU . 96
2.2. THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT KIỂU ỐNG CHÙM . 97
2.3. THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT CÓ MẬT ĐỘ TRAO ĐỔI NHIỆT CAO . 110
2.4. TẬN DỤNG NHIỆT VÀ VẤN ĐỀ TIẾT KIỆM NĂNG LƢỢNG . 139
2.5. LỰA CHỌN THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT . 147
2.6. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP . 150
BÀI 3 THIẾT BỊ VÀ HỆ THỐNG KHÍ NÉN . 152
3.1. HỆ THỐNG CẤP KHÍ NÉN . 152
3.2. HỆ THỐNG CẤP KHÍ NI-TƠ . 169
3.3. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP . 175
BÀI 4 THIẾT BỊ XỬ LÝ LÀM SẠCH SẢN PHẨM . 177
4.1. MỤC ĐÍCH QUÁ TRÌNH LÀM SẠCH . 178
4.2. TỔNG QUAN CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ . 178
4.3. CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ ĐIỂN HÌNH TRONG CHẾ BIẾN DẦU KHÍ . 184
BÀI 5 THIẾT BỊ CHƢNG CẤT . 229
5.1. VAI TRÕ THIẾT BỊ CHƢNG CẮT VÀ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU . 230
5.2. NGUYÊN LÝ QUÁ TRÌNH CHƢNG CẤT DẦU MỎ . 231
5.3. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG THIẾT BỊ CHƢNG CẤT . 244
5.4. CÁC QUÁ TRÌNH CHƢNG CẤT ĐIỂN HÌNH . 273
5.5. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP . 294
BÀI 6 THIẾT BỊ HẤP PHỤ, HẤP THỤ . 295
6.1. Ý NGHĨA QUÁ TRÌNH TRONG CHẾ BIẾN DẦU KHÍ . 295
6.2. HẤP THỤ TRONG CHẾ BIẾN DẦU KHÍ . 296
6.3. QUÁ TRÌNH HẤP PHỤ TRONG CHẾ BIẾN DẦU KHÍ . 299
6.4. CÁC QUÁ TRÌNH ĐIỂN HÌNH TRONG CHẾ BIẾN DẦU KHÍ . 307
6.5. VẬN HÀNH . 322
6.6. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP . 326
CÁC BÀI TẬP MỞ RỘNG, NÂNG CAO VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ . 327
TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP . 329
I. PHẦN NÂNG CAO VÀ MỞ RỘNG. . 329
II. PHẦN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRONG BÀI . 333
CÁC THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN . 383
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 384

Vị trí, ý nghĩa, vai trò mô đun
Để vận hành thiết bị tốt thì một trong những yêu cầu quan trọng là phải
hiểu biết đƣợc nguyên lý hoạt động và cấu tạo của máy móc, thiết bị. Mô đun
này có nhiệm vụ cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về nguyên lý
hoạt động, cấu tạo của các thiết bị cơ bản trong công nghiệp chế biến dầu khí.
Phần lớn các thiết bị này là chuyên dụng trong công nghiệp chế biến dầu khí
chƣa đƣợc đề cập, hay chƣa giới thiệu chi tiết trong các chƣơng trình mà
học viên đã đƣợc học trƣớc mô đun này. Một số ít dạng thiết bị đã đƣợc đề
cập ở mô đun khác sẽ đƣợc đề cập sâu hơn trong mô đun này với các dạng
thiết bị đặc thù sử dụng trong công nghiệp chế biến dầu khí (đặc biệt là các
thiết bị phản ứng, thiết bị trao đổi nhiệt).
Mô đun này cũng là cơ sở để học viên tiếp cận môn học về thực tập vận
hành trên hệ thống mô phỏng (Simulation) và bảo dƣỡng thiết bị máy móc.
Mục tiêu của mô đun
Mô đun nhằm đào tạo cho học viên có đủ kiến thức, kỹ năng về thiết bị
cơ bản đƣợc sử dụng trong công nghiệp chế biến dầu khí nhằm hình thành kỹ
năng vận hành thiết bị cho học viên. Học xong mô đun này học viên phải có
đủ năng lực:
- Mô tả đƣợc nguyên lý hoạt động, cấu tạo của các thiết bị cơ bản trong
công nghiệp chế biến dầu khí;
- Mô tả đƣợc quá trình công nghệ xảy ra trong thiết bị;
- Mô tả đƣợc chức năng nhiệm vụ của các thiết bị phụ của hệ thống thiết
bị nhƣ bơm, máy nén, thiết bị truyền nhiệt,...;
- Vận hành đƣợc một số thiết bị có trong phòng thí nghiệm nhƣ: Thiết bị
Cr-acking, Reforming, thiết bị chƣng cất ở áp suất thƣờng và áp suất
chân không,...
- Mô tả đƣợc một số hỏng hóc, sự cố thƣờng xảy ra đối thiết bị và
phƣơng pháp khắc phục.
Mục tiêu thực hiện của mô đun
Học xong mô đun này học viên phải có đủ năng lực:
- Mô tả đƣợc nguyên lý hoạt động, cấu tạo của các thiết bị cơ bản trong
công nghiệp chế biến dầu khí;
- Mô tả đƣợc quá trình công nghệ xảy ra trong thiết bị;
- Mô tả đƣợc chức năng nhiệm vụ của các thiết bị phụ của hệ thống thiết
bị nhƣ bơm, máy nén, thiết bị truyền nhiệt.
- Vận hành đƣợc một số thiết bị có trong phòng thí nghiệm nhƣ: Thiết bị
Cr-acking, Reforming, thiết bị chƣng cất ở áp suất thƣờng và áp suất
chân không,...
- Biết phƣơng hƣớng khắc phục đƣợc một số hỏng hóc, sự cố thƣờng
xảy trong khi vận hành thiết bị.
Nội dung chính của mô đun
Bài 1: Thiết bị phản ứng
Bài 2: Thiết bị trao đổi nhiệt
Bài 3: Thiết bị và khí hệ thống khí nén.
Bài 4: Thiết bị xử lý làm sạch sản phẩm.
Bài 5: Thiết bị chƣng cất.
Bài 6: Thiết bị hấp thụ, hấp phụ.

YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH MÔ ĐUN
Về kiến thức
- Mô tả đƣợc nguyên lý cấu tạo và hoạt động của các thiết bị phản ứng
chính trong ngành chế biến dầu khí: Thiết bị Cr-acking xúc tác cặn tầng sôi,
Reforming tái sinh xúc tác liên tục, thiết bị xử lý,...
- Mô tả đƣợc nguyên lý cấu tạo và hoạt động của một số thiết bị trao đổi
nhiệt đƣợc sử dụng phổ biến trong công nghiệp chế biến dầu khí.
- Mô tả đƣợc nguyên lý vận hành, cấu tạo của thiết bị và hệ thống cấp khí
nén.
- Mô tả đƣợc nguyên lý hoạt động, cấu tạo của một số thiết bị làm sạch sản
phẩm chính sử dụng trong công nghiệp chế biến dầu khí.
- Mô tả đƣợc nguyên lý hoạt động, cấu tạo của thiết bị chƣng cất trong công
nghiệp chế biến dầu khí.
- Mô tả đƣợc nguyên lý hoạt động, cấu tạo của thiết bị hấp phụ/hấp thụ
trong công nghiệp chế biến dầu khí.
Về kỹ năng
- Đọc và hiểu đƣợc các bản vẽ sơ đồ công nghệ (PFD) một phần các bản vẽ
đƣờng ống, công cụ đo lƣờng (P&ID) của một số công nghệ chính sử
dụng trong công nghiệp chế biến dầu khí.
- Mô tả đƣợc một số sự cố máy móc thiết bị và biện pháp khắc phục.
- Vận hành đƣợc một số thiết bị trong phòng thí nghiệm của trƣờng.
- Nhận biết đƣợc các thiết bị, hệ thống thiết bị máy móc sử dụng trong công
nghiệp chế biến dầu khí trong thực tế.
Về thái độ
- Tham gia đầy đủ các buổi giảng lý thuyết của giáo viên.
- Tích cực nghiên cứu, tìm hiểu các tài liệu tham khảo.
- Chấp hành đúng quy định an toàn trong phòng thí nghiệm và tham quan
các cơ sở sản xuất. không lắp đặt chóp hay van dẫn đến giảm hiệu suất sử dụng diện tích đĩa. Để
tăng diện tích sử dụng hữu ích của đĩa và của toàn tháp, một số thiết kế hiện
nay trong công nghiệp chế biến dầu khí, phần diện tích dƣới các ống chảy
truyền cũng đƣợc sử dụng với một kết cấu đặc biệt nhƣ minh họa trong hình H-
5.18.
Hình H-5.18. Sơ đồ bố trí đĩa chƣng phần dƣới ống chảy tryền
Cấu tạo và hình dạng một số loại ống chảy truyền
Ống chảy truyền với chức năng vận chuyển chất lỏng từ đĩa phía trên
xuống đĩa phía dƣới, tuy nhiên, nếu các ống chảy truyền không đƣợc thiết kế
thích hợp về kích thƣớc, hình dạng sẽ ảnh hƣởng đến hoạt động bình thƣờng
của tháp chƣng và hiệu quả sử dụng diện tích bề mặt đĩa chƣng. Nếu kích
thƣớc của ống chảy truyền không thích hợp sẽ dẫn đến hiện tƣợng chất lỏng
không chảy kịp gây hiện tƣợng sặc tháp hay lƣợng chất lỏng trong ống không
đủ làm ống chảy truyền trở thành đƣờng đi tắt của hơi. Tất cả các hiện tƣợng
này đều dẫn tới sự hoạt động không bình thƣờng của tháp chƣng cất. Tùy theo
quan điểm thiết kế, nguyên liệu chế biến, vị trí lắp đặt, công suất của tháp
chƣng,... mà ống chảy truyền có hình dạng và cấu tạo khác nhau. Hình dạng và
cấu tạo của một số dạng ống chảy truyền đƣợc sử dụng rộng rãi trong công
nghiệp chế biến dầu khí đƣợc mô tả khải quát trong các hình vẽ H-5.19.
Từng dạng ống chảy truyền có ứng dụng ở vị trí và loại đĩa nhất định. Các
dạng ống chảy truyền mô tả trong các hình H-5.19A, B, C, E, F G, H thích hợp
cho vị trí ống chảy truyền ở cạnh thân tháp và thƣờng tháp có công suất chế
biến lớn. Dạng ống chảy truyền này có dạng hình máng (nhiều khi còn gọi tên
khác là máng chảy truyền). Các ống chảy truyền có tiết diện hình ống tròn (hình
H-5.19D) thƣờng dùng cho tháp chƣng cất có công suất không lớn lắm và chỉ
có một dòng chảy đơn trên mặt đĩa. Dạng ống chảy truyền có tiết diện tròn, hình
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1034869 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất: