Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Percy
#736281 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối Phụ lục
Mã: Chọn tất cảMã nguồn Matlab và các kết quả mô phỏng
Bài số 1: Mô phỏng kênh Rayleigh theo phương pháp Rice
Bài 1.1: Tính các thông số f, C, θ:
%================================
%Tinh cac thong so f, C, th
%================================
clear
f_m=91; %Tan so Doppler lon nhat
b=1;    %Phuong sai cua qua trinh g(t)
N1=9;   %So phan tu g(t) phan thuc mo phong
N2=10;  % So phan tu g(t) phan ao mo phong

for n=1:1:N1;
    c1(n)=sqrt(2*b/N1);
    f1(n)=f_m*sin(pi*(n-0.5)/(2*N1));
    th1(n)=2*pi*n/(N1+1);
end

for n=1:1:N2;
    c2(n)=sqrt(2*b/N2);
    f2(n)=f_m*sin(pi*(n-0.5)/(2*N2));
    th2(n)=2*pi*n/(N2+1);
end

save ex4p1_Res f1 f2 c1 c2 th1 th2

Bài 1.2: Lập hàm g.m để tính toán (g_i ) ̃(t):
%=======================================
%Ham tao qua trinh g(t)
%=======================================
function y=g(c,f,th,t)
    y=zeros(size(t));
    for n=1:length(f);
        y=y+c(n)*cos(2*pi*f(n).*t+th(n));
    end;

Bài 1.3: Viết hàm để đưa ra biên độ kênh α ̃(t)=|g ̃(t)|=|(g_1 ) ̃+(g_2 ) ̃ | và vẽ hàm (α_dB ) ̃(t)=20logα ̃(t) :
%=====================================
%Tinh bien do kenh va ham alpha
%=====================================
clear;
load ex4p1_Res f1 f2 c1 c2 th1 th2

f_s=270800;      %Tan so lay mau
T_sim=0.4;       %Thoi gian mo phong
t=0:1/f_s:T_sim; % Thoi gian mo phong t

g1=g(c1,f1,th1,t);
g2=g(c2,f2,th2,t);
g=g1+j*g2;

alpha=abs(g);
alpha_dB=20*log10(alpha);
plot(t,alpha_dB);
title('Bien do kenh (dB)');
xlabel('\alpha(t)');
legend('\alpha(t)in dB',0);

Đồ thị:

Bài 1.4: xác định các thông số giá trị trung bình, độ biến đổi, hàm mật độ xác suất (PDF):
%======================================
%Ham tinh gia tri trung binh va
%  do bien doi cua g1(t), g(t), alpha(t)
%Ham mat do xac suat cua cac qua trinh
%  bang bieu do
%======================================
clear;
load ex4p1_Res f1 f2 c1 c2 th1 th2

f_s=50000; %Tan so lay mau
T_sim=20;  %Thoi gian mo phong
t=0:1/f_s:T_sim;

g1=g(c1,f1,th1,t);
g2=g(c2,f2,th2,t);
g=g1+j*g2;
alpha=abs(g);
mean_g=mean(g);         %Gia tri trung binh cua g
mean_g1=mean(g1);       % Gia tri trung binh cua g1
mean_alpha=mean(alpha); % Gia tri trung binh cua alpha
var_g=var(g);           %Do bien doi cua g
var_g1=var(g1);         % Do bien doi cua g1
var_alpha=var(alpha);   % Do bien doi cua alpha
n=length(alpha);
x=0:0.1:3;              %Thoi gian tinh bang giay
b=hist(alpha,x);        %Bieu do mat do xac suat cua alpha
figure(1);
stem(x,b/n/(x(2)-x(1)));%Ve tin hieu roi rac
hold on;

k=0; %He so k'=s^2/(2*b_0)
total_p=2; %Cong suat nhan duoc
alpha_p=(2.*x.*(k+1)/total_p).*exp(-k-((k+1).*x.^2/total_p)).*besseli(0,(2.*x.*sqrt(k*(k+1)/total_p)));
plot(x,alpha_p,'r');
title('Mat do xac suat cua alpha(x)');
xlabel('x');
ylabel('P_{\alpha}(x)');
legend('p_{\alpha}(x)','Phan bo Rayleigh');
hold off;

figure(2);
n1=length(g1);
x1=-4:0.1:4;
c=hist(g1,x1);      %Bieu do mat do xac suat cua g1
stem(x1,c/n1/(x1(2)-x1(1)));
hold on;
p=(1/sqrt(2*pi))*exp(-x1.^2/2);
plot(x1,p,'r');
title('Mat do xac suat PDF cua g1');
xlabel('x');
ylabel('P_{g1}(x)');
legend('p_{g1}(x)','Phan bo Gaussian');
hold off;


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By arsenalfc1992x
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement