Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hainhinguyena1
#735544 Download miễn phí Đồ án Tổng quan về các giao thức báo hiệu và điều khiển trong NGNMỤC LỤC

THUẬT NGỮ VIẾT TẮT i
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG THẾ HỆ SAU NGN 3
1.1. SỰ RA ĐỜI VÀ CÁC ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGN 3
1.1.1. Sự ra đời của mạng thế hệ sau NGN 3
1.1.2. Các động lực thúc đẩy sự phát triển của mạng NGN 4
1.2. KHÁI NIỆM VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA NGN 5
1.2.1. Khái niệm 5
1.2.2. Các đặc điểm của mạng NGN 7
1.3. KIẾN TRÚC MẠNG NGN 8
1.3.1. Kiến trúc chức năng của mạng NGN 8
1.3.2. Cấu trúc vật lý 11
1.4. CÁC PHẦN TỬ TRONG MẠNG NGN 12
1.4.1. Media Gateway (MG) 12
1.4.2. Media Gateway Controller (MGC) 13
1.4.3. Signalling Gateway (SG) 15
1.4.4. Hệ thống thiết bị truyền tải 15
1.4.5. Hệ thống thiết bị truy nhập 15
1.5. CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN 16
Chương 2. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG BÁO HIỆU SỐ 7 18
2.1. VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG BÁO HIỆU SỐ 7 (CCS7) 18
2.2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG CCS7 18
2.3. CÁC KHỐI CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA CCS7 19
2.3.1. Sơ đồ khối chức năng 19
2.3.2. Mối tương quan giữa CCS7 và mô hình OSI 20
2.4. PHẦN CHUYỂN GIAO BẢN TIN – MTP 21
2.4.1. MTP mức 1 (đường số liệu báo hiệu) 21
2.4.2. MTP mức 2 (chức năng đường báo hiệu) 22
2.4.3. MTP mức 3 (chức năng mạng báo hiệu) 22
2.5. PHẦN ĐIỀU KHIỂN ĐẤU NỐI BÁO HIỆU – SCCP 23
2.5.1. Các dịch vụ của SCCP 23
2.5.2. Cấu trúc chức năng của SCCP 24
2.5.3. Các thủ tục báo hiệu 24
2.6. PHẦN ỨNG DỤNG KHẢ NĂNG GIAO DỊCH – TCAP 26
2.6.1. Cấu trúc của TCAP 26
2.6.2. Các hoạt động của TCAP 28
Chương 3. TRUYỀN TẢI BÁO HIỆU SỐ 7 QUA MẠNG IP – SIGTRAN 29
3.1. GIỚI THIỆU CHUNG 29
3.2. GIỚI THIỆU VỀ SIGTRAN 31
3.3. ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN GIAO THỨC TRUYỀN TẢI MỚI 32
3.4. GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN LUỒNG TRUYỀN TẢI – SCTP 32
3.4.1. Tổng quan về kiến trúc của SCTP 32
3.4.2. Tổng quan về chức năng của SCTP 33
3.4.3. Khuôn dạng tiêu đề chung của SCTP 34
3.5. M2PA 35
3.6. M2UA 36
3.7. SO SÁNH M2PA VÀ M2UA 37
3.8. M3UA 37
3.9. SUA 39
3.10. SO SÁNH M3UA VÀ SUA 41
Chương 4. CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN NGANG HÀNG 42
4.1. GIAO THỨC KHỞI TẠO PHIÊN SIP 42
4.1.1. Các đặc điểm và chức năng của SIP 42
4.1.2. Các khái niệm và các thành phần của hệ thống SIP 44
4.1.3. Khái quát về hoạt động của SIP 49
4.1.4. Các loại bản tin SIP 53
4.1.5. Đánh giá SIP 56
4.2. H.323 57
4.2.1. Tổng quan về H.323 57
4.2.2. Kiến trúc mạng và các thành phần của H.323 58
4.2.3. Chồng giao thức sử dụng trong H.323 64
4.2.4. Thiết lập và giải phóng cuộc gọi H.323 trong trường hợp đơn giản nhất 68
4.2.5. So sánh SIP và H.323 69
4.3. GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN ĐỘC LẬP KÊNH MANG – BICC 71
Chương 5. CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN CHỦ TỚ 73
5.1. GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN CỔNG PHƯƠNG TIỆN – MGCP 73
5.1.1. Kiến trúc và các thành phần 73
5.1.2. Thiết lập cuộc gọi thông qua MGCP 75
5.1.3. So sánh giữa MGCP, SIP và H.323 76
5.1.4. Đánh giá giao thức MGCP 77
5.2. MEGACO/H.248 77
5.2.1. Tổng quan về giao thức MEGACO/H.248 77
5.2.2. Vị trí của giao thức MEGACO/H.248 trong mô hình OSI 78
5.2.3. Các chức năng của MEGACO/H.248 78
5.2.4. Các khái niệm trong giao thức MEGACO/H.248 79
5.2.5. Truyền dẫn các bản tin của giao thức MEGACO/H.248 82
5.2.6. Các lệnh được định nghĩa bởi giao thức MEGACO/H.248 82
5.2.7. Cấu trúc bản tin MEGACO/H.248 86
5.2.8. Hoạt động của giao thức MEGACO/H.248 86
5.2.9. Các ưu điểm của MEGACO/H.248 so với các giao thức điều khiển cổng phương tiện khác 87
KẾT LUẬN 89
PHỤ LỤC 90
TÀI LIỆU THAM KHẢO 92
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, khi mµ ®êi sèng x• héi ngµy cµng ph¸t triÓn th× nhu cÇu trao ®æi th«ng tin cña con ng­êi còng t¨ng lªn rÊt nhiÒu c¶ vÒ møc ®é phong phó lÉn chÊt l­îng cña cña lo¹i h×nh dÞch vô. HiÖn nay, nh÷ng nhu cÇu ®ã kh«ng chØ cßn tËp trung vµo lo¹i h×nh dÞch vô tho¹i truyÒn thèng nh­ tr­íc ®©y n÷a mµ cßn c¶ c¸c dÞch vô tho¹i cã h×nh ¶nh, héi nghÞ ®a ph­¬ng, cÇu truyÒn th«ng, kh«ng thÓ ®¸p øng ®­îc trªn c¬ së h¹ tÇng cña m¹ng viÔn th«ng tr­íc ®©y. Thùc tÕ nµy ®• ®Æt c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô viÔn th«ng tr­íc mét th¸ch thøc rÊt lín lµ lµm sao cã thÓ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña c¸c vÞ kh¸ch hµng khã tÝnh víi chi phÝ ®Çu t­ thÊp nhÊt.
Bªn c¹nh ®ã lµ sù ra ®êi cña c¸c c«ng nghÖ, kü thuËt míi, sù bïng næ cña Internet ®• trë thµnh ®éng lùc thóc ®Èy sù ra ®êi cña mét m¹ng viÔn th«ng thÕ hÖ míi – Next Generation Network (NGN). NGN kh«ng ph¶i lµ mét m¹ng cã c¬ së h¹ tÇng ®­îc x©y dùng hoµn toµn míi mµ nã ®­îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn trªn nÒn t¶ng cña c¸c m¹ng thÕ hÖ tr­íc ®ã kÕt hîp víi kü thuËt chuyÓn m¹ch gãi theo giao thøc IP. Nhê ®­îc x©y dùng vµ ph¸t triÓn trªn c¬ së h¹ tÇng cña c¸c m¹ng thÕ hÖ tr­íc mµ c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô viÔn th«ng kh«ng cÇn ph¶i bá vèn ®Çu t­ ban ®Çu nhiÒu mµ vÉn cã kh¶ n¨ng thu l¹i lîi nhuËn cao. Nhê kü thuËt chuyÓn m¹ch gãi mµ NGN lµ mét m¹ng cã kh¶ n¨ng cung cÊp kh«ng chØ c¸c dÞch vô tho¹i th«ng th­êng mµ cßn cã kh¶ n¨ng cung cÊp c¶ c¸c dÞch vô sè liÖu, tho¹i vµ sè liÖu tÝch hîp, mét c¸ch mÒm dÎo vµ linh ho¹t.
NGN ®• cã sù thay ®æi hoµn toµn vÒ mÆt kiÕn tróc, kiÕn tróc ph©n t¸n ®• ®­îc x©y dùng thay cho kiÕn tróc tËp trung nh­ trong m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh tr­íc ®©y. Trong kiÕn tróc míi nµy, kh¶ n¨ng th«ng minh (Intelligent) kh«ng ph¶i ®­îc tËp trung mµ ®­îc ph©n t¸n cho c¸c thiÕt bÞ n»m r¶i r¸c trong toµn kiÕn tróc m¹ng.
KiÕn tróc ph©n t¸n vµ sù kÕt hîp gi÷a m¹ng thÕ hÖ cò vµ m¹ng thÕ hÖ míi ®• ®Æt ra cho c¸c giao thøc b¸o hiÖu vµ ®iÒu khiÓn mét vai trß hÕt søc quan träng trong viÖc phèi hîp ho¹t gi÷a c¸c thiÕt bÞ trong m¹ng thÕ hÖ míi vµ gi÷a c¸c thiÕt bÞ trong m¹ng thÕ hÖ cò víi c¸c thiÕt bÞ trong m¹ng thÕ hÖ míi. §©y còng chÝnh lµ lý do em lùa chän ®Ò tµi TæNG QUAN VÒ C¸C GIAO THøC B¸O HIÖU Vµ §IÒU KHIÓN TRONG M¹NG NGN, néi dung cña ®Ò tµi nµy gåm c¸c phÇn sau:
Ch­¬ng 1. Tæng quan vÒ m¹ng thÕ hÖ sau NGN.
Ch­¬ng 2. Tæng quan vÒ hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7.
Ch­¬ng 3. TruyÒn t¶i b¸o hiÖu sè 7 qua m¹ng IP – SIGTRAN.
Ch­¬ng 4. C¸c giao thøc b¸o hiÖu vµ ®iÒu khiÓn ngang hµng.
Ch­¬ng 5. C¸c giao thøc b¸o hiÖu vµ ®iÒu khiÓn chñ tí.
Do cßn rÊt nhiÒu h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é vµ thêi gian nªn ®Ò tµi nµy sÏ kh«ng tr¸nh khái c¸c sai sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù chØ b¶o vµ gãp ý cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« trong khoa ViÔn th«ng 1 ®• t¹o mäi ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho em trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®å ¸n. Trong ®ã, ®Æc biÖt lµ c« Vò Thóy Hµ ®• tËn t×nh chØ b¶o, h­íng dÉn, gióp ®ì vµ ®éng viªn em vÒ mäi mÆt ®Ó em hoµn thµnh ®å ¸n nµy.


Chương 1.
TỔNG QUAN VỀ MẠNG THẾ HỆ SAU NGN

1.1. SỰ RA ĐỜI VÀ CÁC ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGN
1.1.1. Sự ra đời của mạng thế hệ sau NGN
Có một điều rõ ràng là thị trường thông tin đang thay đổi một cách nhanh chóng. Sự thay đổi này không chỉ liên quan đến các nhà sản xuất, các nhà nghiên cứu thị trường viễn thông mà còn tới nhiều đối tượng trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội. cách mà con người trao đổi thông tin, giao tiếp với nhau, kinh doanh với nhau đang dần dần được thay đổi cùng với những thay đổi của nền công nghiệp viễn thông. Các đường dây điện thoại không chỉ còn mang thông tin thoại mà còn truyền cả số liệu và video. Thông tin thoại, số liệu, fax, video và các dịch vụ khác đang được cung cấp tới các đầu cuối là máy điện thoại, thiết bị di động, máy tính cá nhân, các máy móc tự động…với các yêu cầu về chất lượng dịch vụ từ phía người sử dụng ngày càng cao. Lưu lượng thông tin số liệu đã vượt xa lưu lượng thông tin thoại và vẫn tăng không ngừng với tốc độ gấp 10 lần tốc độ tăng của lưu lượng thông tin thoại. Chuyển mạch kênh, vốn là đặc trưng của mạng PSTN truyền thống trong suốt thế kỷ qua đang nhường bước cho chuyển mạch gói trong mạng thế hệ sau vì không còn thích hợp nữa và tỏ ra có nhiều nhược điểm đối với các dịch vụ phi thoại:
 Sử dụng băng tần không linh hoạt.
 Lãng phí tài nguyên hệ thống.
 Không có cơ chế phát hiện và sửa lỗi.
 Hiệu năng sử dụng không cao...
Để thoả mãn nhu cầu của khách hàng, đồng nghĩa với việc gia tăng lợi nhuận, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông yêu cầu những giải pháp công nghệ mới thay thế (hay bổ sung) cho mạng PSTN. Cùng với sự gia tăng nhu cầu của khách hàng, công nghệ chuyển mạch gói cũng góp phần đưa ngành công nghiệp viễn thông chuyển sang một thời kỳ mới. Công nghệ chuyển mạch gói đưa ra các giải pháp chuyển giao thông tin dưới dạng các gói tin theo cách hướng kết nối hay phi kết nối trên các kênh ảo. Mạng chuyển mạch gói có thể được xây dựng theo các giao thức khác nhau: X25, IP,...trong đó giao thức IP là giao thức đang được quan tâm nhiều nhất. Mạng chuyển mạch gói dựa trên giao thức IP được coi là giải pháp công nghệ đáp ứng được sự gia tăng nhu cầu của khách hàng. Với khả năng của mình, các dạng lưu lượng khác nhau được xử lý hoàn toàn trong suốt trong mạng IP, điều này cho phép mạng IP có khả năng cung cấp các loại dịch vụ phong phú và đa dạng, bao gồm cả các dịch vụ đa phương tiện chứ không riêng gì các dịch vụ thoại.
Như vậy, để dáp ứng các yêu cầu đặt ra, các nhà quản trị mạng có 2 sự lựa chọn, hay là xây dựng một cơ sở hạ tầng hoàn toàn mới cho mạng IP hay là xây dựng một mạng có khả năng cung cấp các dịch vụ IP bằng cách nâng cấp trên hạ tầng mạng PSTN hiện có. Hạ tầng mạng của thế kỷ 20 không thể được thay thế chỉ trong một sớm, một chiều và vì thế phương án thứ hai là sự lựa chọn đúng đắn – đó là mạng thế hệ sau NGN – Next Generation Network. Như vậy mạng thế hệ sau (NGN: Next Generation Network) đã được hình thành, đó không phải là một cuộc cách mạng mà là một bước phát triển.
1.1.2. Các động lực thúc đẩy sự phát triển của mạng NGN
Yếu tố hàng đầu là tốc độ phát triển theo hàm số mũ của nhu cầu truyền dẫn dữ liệu và các dịch vụ dữ liệu là kết quả của tăng trưởng Internet mạnh mẽ. Các hệ thống mạng công cộng hiện nay chủ yếu được xây dựng nhằm truyền dẫn lưu lượng thoại, truyền dữ liệu thông tin và video đã được vận chuyển trên các mạng chồng lấn, tách rời được triển khai để đáp ứng những yêu cầu của chúng. Do vậy, một sự chuyển đổi sang hệ thống mạng chuyển mạch gói tập trung là không thể tránh khỏi khi mà dữ liệu thay thế vị trí của thoại và trở thành nguồn tạo ra lợi nhuận chính. Cùng với sự bùng nổ Internet trên toàn cầu, rất nhiều khả năng mạng thế hệ mới sẽ dựa trên giao thức IP. Tuy nhiên, thoại vẫn là một dịch vụ quan trọng và do đó, những thay đổi này dẫn tới yêu cầu truyền thoại chất lượng cao qua IP.
Ngoài những động lực về mặt kỹ thuật thì trong khía cạnh kinh doanh cũng có các động lực dẫn tới sự ra đời của mạng NGN:
a. Cải thiện chi phí đầu tư
Công nghệ căn bản liên quan đến chuyển mạch kênh truyền thống được cải tiến chậm trễ và chậm triển khai kết hợp với nền công nghiệp máy tính. Các chuyển mạch kênh này hiện đang chiếm phần lớn trong cơ sở hạ tầng PSTN. Tuy nhiên chúng chưa thật sự tối ưu cho mạng truyền số liệu. Kết quả là ngày càng có nhiều dòng lưu lượng số liệu trên mạng PSTN đến mạng Internet và sẽ xuất hiện một giải pháp với định hướng số liệu làm trọng tâm để thiết kế mạng chuyển mạch tương lai, nền tảng dựa trên công nghệ chuyển mạch gói cho cả thoại và dữ liệu.
Các giao diện mở tại từng lớp mạng cho phép nhà khai thác lựa chọn nhà cung cấp có hiệu quả nhất cho từng lớp mạng của họ. Truyền tải dựa trên gói cho phép phân bổ băng tần linh hoạt, loại bỏ nhu cầu nhóm trung kế kích thước cố định cho thoại, nhờ đó giúp các nhà khai thác quản lý mạng dễ dàng hơn, nâng cấp một cách hiệu quả phần mềm trong các nút điều khiển mạng, giảm chi phí khai thác hệ thống.
b. Xu thế đổi mới viễn thông
Khác với khía cạnh kỹ thuật, quá trình giải thể đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách thức hoạt động của các nhà khai thác viễn thông lớn trên thế giới. Xuyên suốt quá trình được gọi là “mạch vòng nội hạt không trọn gói”, các luật lệ của chính phủ trên toàn thế giới đã ép buộc các nhà khai thác lớn phải mở cửa để các công ty mới tham gia thị trường cạnh tranh. Trên quan điểm chuyển mạch, các nhà cung cấp thay thế phải có khả năng giành được khách hàng địa phương nhờ đầu tư trực tiếp vào “những dặm cuối cùng” của đường cáp đồng. Điều này dẫn đến việc gia tăng cạnh tranh. Các mạng NGN thực sự phù hợp để hỗ trợ kiến trúc mạng và các mô hình được luật pháp cho phép khai thác.
c. Các nguồn doanh thu mới
Dự báo hiện nay cho thấy mức suy giảm trầm trọng của doanh thu thoại và xuất hiện mức tăng doanh thu đột biến do các dịch vụ giá trị gia tăng mang lại. Kết quả là phần lớn các nhà khai thác truyền thống sẽ phải tái định mức mô hình kinh doanh của họ dưới ánh sáng của các dự báo này. Cùng lúc đó, các nhà khai thác mới sẽ tìm kiếm mô hình kinh doanh mới cho phép họ nắm lấy thị phần, mang lại lợi nhuận cao hơn trên thị trường viễn thông.
Các cơ hội kinh doanh mới bao gồm các ứng dụng đa dạng tích hợp với các dịch vụ của mạng viễn thông hiện tại, số liệu Internet, các ứng dụng video.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tri1407
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement