Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By congaigiangho67
#735303

Download miễn phí Báo cáo Thực tập tại Công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng trực thuộc Tổng công ty xây dựng Hà Nội

Mục lục
Lời nói đầu 1
I/ Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty: 2
II/ Môi trường hoạt động kinh doanh: 3
III . Các hoạt động chính của công ty 5
1. Xây lắp 5
2. Tư vấn và thiết kế 6
3. Đầu tư và phát triển dự án 6
4. Sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh thiết bị máy xây dựng 7
5. Hợp tác kinh doanh với các đối tác và góp vốn đầu tư thành lập mới các công ty 7
IV. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 7
1. Đặc điểm mặt hàng kinh doanh và thị trường tiêu thụ 7
2. Đặc điểm về quy trình công nghệ 7
V. Cơ cấu tổ chức: 8
1. Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm: 8
2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận: 9
3. Cơ cấu và nhiệm vụ của từng chức danh trong phòng Tổ chức lao động tiền lương 12
VI. Cơ cấu và đặc điểm của đội ngũ lao động 14
1. Cơ cấu theo tuổi và giới tính 14
2. Cơ cấu theo trình độ chuyên môn, văn hóa của người lao động 16
VII. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong 3 năm gần nhất: 17
VIII. Phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty đến năm 2010 20
1. Mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu: 20
2. Các chỉ tiêu phương hướng phát triển kinh tế chủ yếu: 21
IX. Một số họat động của phòng Tổ chức lao động tiền lương 24
1. Hoạt động tuyển dụng 24
2. công tác đào tạo 27
3. công tác đánh giá thực hiện công việc 27
X. KẾT LUẬN 31
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin Trả lời bài viết này, mình sẽ up tài liệu cho bạn ngay, hay Admin sẽ upload thay.
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:

y xây dựng
5. Hợp tác kinh doanh với các đối tác và góp vốn đầu tư thành lập mới các công ty
IV. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty
1. Đặc điểm mặt hàng kinh doanh và thị trường tiêu thụ
Sản phẩm xây lắp là các công trình, vật kiến trúc … có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, mang tính đơn chiếc, thời gian sản xuất dài, sản phẩm được theo giá dự toán hay theo giá thỏa thuận nên tính chất hang hóa thể hiện không rõ, sản phẩm cố định tại nơi sản xuất, đa dạng về hình thức và yêu cầu cao về chất lượng …Vì thế trong sản xuất xây dựng có những đặc điểm riêng, đó là :
- Số lượng vốn mà Công ty bỏ ra thường bị ứ đọng làm cho việc tính giá thành công trình thường cao hơn mức bính thường và phải tính vào chi phí khấu hao tài sản cố định, tài sản di động và giá dự thầu. Điều này đòi hỏi Công ty phải tính toán cẩn thận và chính xác để tránh sự thiếu hụt vốn sau này
- Họat động sản xuất đa phần được thực hiện ngoài trời, chịu nhiều ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên. Điều kiện sản xuất lại thiếu tính ổn định, luôn biến đổi theo giai đoạn và thời điểm thi công. Do đó phải lựa chọn phương án cũng như tiến độ thi công hợp lý, thích hợp về mặt tổ chức và kỹ thuật theo từng thời điểm để tránh rủi ro xảy ra
Thị trường tiêu thụ sản phẩm: Công ty sẵn sàng lien doanh, lien kết, nhận thầu các công trình của Nhà nước, tư nhân, các tổ chức nước ngoài
2. Đặc điểm về quy trình công nghệ
Trong quá trình sản xuất sản phẩm, tùy vào từng công trình thực hiện, các bước công việc cụ thể được thực hiện như sơ đồ sau:
ĐẤU THẦU VÀ KÍ HỢP ĐỒNG
LẬP KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ THI CÔNG
TỔ CHỨC THI CÔNG
NGHIỆM THU BÀN GIAO CÔNG TRÌNH
V. Cơ cấu tổ chức:
1. Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm:
- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị: 05 uỷ viên kiêm nhiệm + 01 thư ký kiêm nhiệm
- Ban kiểm soát: 03 uỷ viên kiêm nhiệm
- Ban Giám đốc: 01 Giám đốc, 03 Phó Giám đốc: Phụ trách công tác kế hoạch kinh tế thị trường; 01 phụ trách kỹ thuật an toàn - chất lượng ISO; 01 phụ trách chi nhánh phía Nam, Ban quản lý dự án phía Nam và Xí nghiệp đầu tư và xây dựng;
- Các phòng nghiệp vụ: 05 phòng
+ Phòng Tổ chức lao động tiền lương : 05 CBCNV
+ Phòng Kế hoạch kinh tế thị trường : CBCNV
+ Phòng Kỹ thuật AT - KCS : CBCNV
+ Phòng Hành chính : CBCNV
+ Phòng Tài chính kế toán : CBCNV
- Các Ban và Chi nhánh: 02 Ban quản lý, 01 Chi nhánh
+ Ban quản lý dự án khu vực phía Bắc: CBCNV
+ Ban quản lý dự án khu vực phía Nam: CBCNV
+ Chi nhánh Công ty tại Tp Hồ Chí Minh: CBCNV
- 04 Ban điều hành tại công trình: CBCNV
- 13 Xí nghiệp: Xí nghiệp Xây lắp số 1, Xí nghiệp Xây lắp số 2, Xí nghiệp Xây lắp số 3, Xí nghiệp Xây lắp số 4, Xí nghiệp Xây lắp số 5, Xí nghiệp Xây lắp số 6, Xí nghiệp Xây lắp số 7, Xí nghiệp Xây lắp số 8, Xí nghiệp Xây lắp số 9, Xí nghiệp Xây lắp hạ tầng, Xí nghiệp Cơ giới vật tư và xây lắp, Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ đô thị, Xí nghiệp đầu tư và xây dựng
- 03 Đội: Đội điện nước, Đội Gia công cơ khí, Đội Cơ điện
- Bình quân lao động: 46 CBCNV/1 Xí nghiệp
- Tổng số lao động: hơn 4.000 CBCNV
2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận:
- Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty với các quyền và nhiệm vụ theo pháp luật quy định.
- Hội đồng quản trị: Do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan qản lý cao nhất, có quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám đốc Công ty kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị: Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị việc điều hành mọi mặt hoạt động kinh doanh của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và các quy chế khác của Công ty.
- Phó Giám đốc thứ nhất: Phụ trách lĩnh vực và công tác: Tiếp thị. Kỹ thuật thi công, chất lượng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, an toàn bảo hộ và vệ sinh lao động. Đại diện lãnh đạo về chất lượng. Khoa học công nghệ và đào tạo. Chỉ đạo thi công các công trình trọng điểm. Quản lý vốn tại 01 Công ty liên kết.
- Phó Giám đốc thứ hai: Phụ trách lĩnh vực và công tác: Tiếp thị. Kế hoạch kinh tế thị trường. Thay mặt Ban Giám đốc điều hành trình HĐQT phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư trong các dự án do Công ty làm chủ đầu tư. Chỉ đạo lập các dự án đầu tư, lập các báo cáo tổng hợp công tác đầu tư dự án. Công tác kiểm tra và thanh quyết toán các dự án. Văn phòng hành chính, quản trị và quảng cáo doanh nghiệp. Tư vấn và thiết kế công trình.
- Phó Giám đốc thứ 3: Phụ trách lĩnh vực và công tác: Tiếp thị. Kiêm Giám đốc Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh và Trưởng BQLDA phía Nam. Chỉ đạo thi công các công trình trọng điểm và Xí nghiệp hoạt động tại địa bàn phía Nam. Theo dõi và trực tiếp chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư, hợp tác kinh doanh và xác lập thủ tục, thanh quyết toán các dự án phía Nam. Tổng hợp và báo cáo công tác với Giám đốc Công ty.
- Các phòng ban: Các phòng ban có chức năng riêng biệt song tựu chung đều thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc trong quản lý, điều hành công việc và cùng tham gia giải quyết các công việc chung của Công ty trong phạm vi liên quan đến nhiệm vụ và chức năng của phòng phụ trách. Các Trưởng, phó phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty về kết quả công việc được giao.
+ Phòng Kế hoạch kinh tế thị trường: Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh theo định kỳ, kiểm tra các đơn vị thực hiện kế hoạch. Lập kế hoạch đầu tư thiết bị và tham gia quản lý các dự án đầu tư của Công ty. Công tác tiếp thị, làm hồ sơ dự thầu, xây dựng đơn giá, định mức lao động, đơn giá cho thuê. Quản lý khối cộng tác viên, chủ nhiệm công trình.
+ Phòng Tổ chức lao động: Tổ chức bộ máy Công ty và các đơn vị. Công tác cán bộ, đào tạo, tuyển dụng lao động, tiền lương, thanh tra bảo vệ quân sự, xây dựng Đảng. Thực hiện các chế độ chính sách với người lao động.
+ Phòng Tài chính kế toán: có nhiệm vụ tham mưu tài chính cho Giám đốc. Phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty. Tổ chức giám sát, phân tích các hoạt động kinh tế giúp Giám đốc nắm bắt tình hình tài chính cụ thể của Công ty để đưa ra các quyết định quản lý đúng đắn. Thực hiện chức năng: thanh toán, giao dịch ngân hàng, tiền lương, BHXH, thưởng, quan hệ với ngân sách thuế, công nợ, tổng hợp và tính giá thành các đơn vị báo sổ, toàn Công ty, vốn, hướng dẫn nghiệp vụ, đầu tư, báo cáo tài chính thống kê, quản trị, kế hoạch.
+ Phòng Kỹ thuật an toàn – KCS: Quản lý kỹ thuật trong nhận thầu; quản lý kỹ thuật thi công; cải tiến kỹ thuật quản lý chất lượng ISO; quản lý xe máy, thiết bị thi công; nghiệm thu bảo hành công trình; bảo hộ lao động. Lập chương trình áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới quy trình công nghệ vào sản xuất thi công…
+ Phòng Hành chính: chịu trách nhiệm về nghiệp vụ chuyên môn văn phòng,...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement