Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#734075 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hiện trạng hệ thống giao thông đường bộ và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác nâng cấp và cải tạo hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn Hà Nội
2
ng­êi, vµ do ®ã lµm t¨ng chi phÝ x· héi, g©y l·ng phÝ tiÒn cña cña c¶ ng­êi
d©n vµ c¶ x· héi. Ngoµi ra, ®iÒu nµy cßn ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng hÖ
thèng giao th«ng, tõ ®ã sÏ lµm gi¶m søc hót cña b¶n th©n mçi ®« thÞ, dÉn
®Õn lµm gi¶m sù thu hót nguån vèn ®Çu t­ tõ ngoµi vµo, ®Æc biÖt lµ nguån
vèn ®Çu t­ cña n­íc ngoµi, ¶nh h­ëng to lín ®Õn sù ph¸t triÓn KT - XH
cña Hµ Néi nãi riªng vµ c¶ n­íc n¬i chung.
Nh­ vËy ta cã thÓ thÊy ®­îc tÇm quan träng cña hÖ thèng giao th«ng
®« thÞ ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi ®« thÞ nãi riªng vµ cña c¶ n­íc
nãi chung. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ më cöa cña n­íc ta hiÖn nay, muèn
ph¸t triÓn kinh tÕ nhÊt thiÕt ph¶i cã sù ®Çu t­ cña n­íc ngoµi bëi ®ã lµ
nguån vèn chiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng sè nguån vèn ®Ó ph¸t triÓn
®« thÞ. Mµ muèn thu hót ®­îc ®Çu t­ cña n­íc ngoµi th× n­íc ta cÇn ph¶i
quan t©m c¶i thiÖn hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt sao cho ®ång bé vµ hoµn
chØnh. §ã chÝnh lµ ®iÒu kiÖn cÇn ®Ó thu hót nguån vèn ®Çu t­. Trong ®ã hÖ
thèng giao th«ng ®­êng bé lµ mét trong nh÷ng thµnh phÇn quan träng nhÊt
cÊu thµnh nªn hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt. V× vËy c«ng t¸c n©ng vµ c¶i t¹o
hÖ thèng giao th«ng ®­êng bé lµ mét nhiÖm vô v« cïng cÊp thiÕt trong sù
nghiÖp ph¸t triÓn KT - XH.
Sau qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Ban Qu¶n lý dù ¸n duy tu giao th«ng ®«
thÞ, em ®· nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c n©ng cÊp vµ c¶i t¹o
hÖ thèng giao th«ng ®­êng bé ®« thÞ. V× vËy, em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò
tµi:
“HiÖn tr¹ng hÖ thèng giao th«ng ®­êng bé vµ mét sè gi¶i ph¸p
nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c n©ng cÊp vµ c¶i t¹o hÖ thèng
giao th«ng ®­êng bé trªn ®Þa bµn Hµ Néi
”.
Chuyªn ®Ò thùc tËp nµy cã bè côc ( ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn)
gåm 3 ch­¬ng chÝnh:

Ch­¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ c«ng t¸c n©ng cÊp vµ c¶i t¹o hÖ
th«ng giao th«ng ®­êng bé.

Ch­¬ng II: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng cña c«ng t¸c n©ng cÊp vµ c¶i
t¹o hÖ thèng giao th«ng ®­êng bé trªn ®Þa bµn Hµ Néi trong
giai ®o¹n 1998 - 2004.
Trong điều kiện nền kinh tế mở cửa của nước ta hiện nay, muốn phát triển kinh tế nhất thiết phải có sự đầu tư của nước ngoài bởi đó là nguồn vốn chiếm tỷ trọng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement