Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By frozen.bluesky
#733821 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
1. Nhiệm vụ : giải bài toán thấm dưới đáy công trình cần xác định :
- Lưu lượng thấm q;
- Áp lực thấm lên bản đáy công trình ;
- Trị số gradien thấm bình quân toàn miền thấm và cục bộ ở cửa ra để kiểm tra độ bền thấm của nền
2. Các phương pháp tính toán
Theo yêu cầu của đầu bài , ở đây tiến hành tính thấm theo các phương pháp :
- Tỷ lệ đường thẳng ;
- Hệ số sức kháng ;
-Vẽ lưới
Việc tính toán tiến hành cho bài toán phẳng.


A . tính toán lực tác dụng lên công trình
I . Xác định các yếu tố của sóng
Có nhiều công thức khác nhau để xác định các đặc trưng của sóng. ở đây trình bày cách tính theo qui phạm hiện hành QPTL C1-78, theo đó có thể xác định được các yếu tố của sóng trung bình ( , ) và sóng có mức bảo đảm P% (theo đề ra, ở đây P = 1% ).
1. Các yếu tố của sóng trung bình
Cần phân biệt hai trường hợp : sóng nước sâu (H1 > ) và sóng nước nông (H1 Ê ).
Vì ban đầu chưa biết l nên có thể giả thiết là sóng nước sâu để tính.
Giả thiết sóng trong hồ là sóng nước sâu : Sử dụng đồ thị hình P2-1 (phụ lục 2)
- Tính các giá trị không thứ nguyên để tra các yếu tố của sóng (sử dụng đồ thị P2-1)
= = 7063.2
= = 32.7
trong đó : g - gia tốc trọng trường (m2/2)
t - thời gian gió thổi liên tục (s)
V - vận tốc gió tính toán (m/s)
D - chiều dài truyền sóng (đà gió )
Tra đồ thị P2-1, ứng với đường bao trên cùng xác định được cặp trị số không thứ nguyên và
ứng với = 7063.2 tra được =3.8 và = 0.074
ứng với = 32.7 tra được =1.2 và = 0.01
Ta lấy cặp giá trị nhỏ nhất là =1.2 và = 0.01 để tính chiều cao trung bình và chu kỳ sóng trung bình
=
=
- Bươc sóng trung bình
Kiểm tra điều kiện sóng nước sâu :
độ sâu trong hồ H1 = MNDBT - CTDCT 142.5-100 = 42.5 (m)
H1=42.5 >
Vậy giả thiết sóng nước sâu là đúng
2 . Chiều cao sóng với mức bảo đảm 1%
Chiều cao sóng với mức bảo đảm 1% được xác định theo công thức
h1%=k1%´
Từ đồ thị hình P2-2( phụ lục 2 ) ta tra được k1% =2.365 , ta có :
h1%= 2.365´0.92 =2.18 (m)
3 . Độ dềnh cao nhất của sóng
Độ dềnh cao nhất của sóng được tính theo công thức sau
hs = khs ´ h
trong đó : khs tra đồ thị P2-3 ( phụ lục 2 ) từ = = và ==0.608 được khs = 0.875 .
h _ chiều cao sóngvới mức bảo đảm 1%
Vậy độ dềnh cao nhất của sóng :
h = 0.875 ´ 2.18 = 1.9 (m)
II . Xác định các lực tác dụng lên công trình (theo bài toán phẳng)
1. áp lực thuỷ tĩnh : tác dụng ở mặt thượng và hạ lưu đập , bao gồm các thành phần thẳng đứng và nằm ngang (xem hình 1-1)
a) Mặt thượng lưu :
- Thành phần thẳng đứng :
W1 =gnn'H12
Trong đó : n' hệ số mái thượng lưu
n' = cotaga = = = 0.16
gn - trọng lượng riêng của nước
W1 = ´10´0.16´(34.5)2 = 952 (KN/m)
- Thành phần nằm ngang :
W2 = gnH12 = 10´(42.5)2 = 9031 (KN/m)
b) Mặt hạ lưu
- Thành phần thẳng đứng :
W3 = gn m'h22
Trong đó : m = cotag b= = = 0.79
W3 = ´10´0.79´52 = 98.75 (KN/m)
- Thành phần nằm ngang :
W4 = gnh22 = ´10´ 52 =125 (KN/m)
Điểm đặt các lực này tại trọng tâm biểu đồ phân bố áp lực trên hình 1-1
2. áp lực sóng
Nói chung khi sóng dềnh cao nhất , áp lực sóng lên mái đập không phải là lớn nhất .
áp lực sóng lớn nhất đạt được ứng cới độ dềnh cao
hđ = khđ .h
Trong đó : khđ xác định trên đồ thị hình (2-5c), giáo trình thuỷ công tập khđ = 0.2
h là chiều cao sóng với mức đảm bảo tương ứng , h = 2.18 (m)
hđ = 0.2 ´ 2.18 = 0.436
- Trị số áp lực sóng lứn nhất lên mặt đập được xác định theo công thức :
Ws = kđ .gn h (H1 +)
Trong đó hệ số kđ tra ở đồ thị hình P2-4c được kđ = 0.14
Ws =0.14 .10. 2.18 (42.5 +) = 133 (KN/m)
- Mômen lớn nhất đối với chân đập do sóng gây ra :
Mmax =km . gn . h
Trong đó hệ số Km tra ở đồ thị hình P2-4d được km = 0.15
Mmax =0.15 . 10 . 2.18
= 3107 (KNm)
3. áp lực thấm
Do có chênh lệch cột nước thượng hạ lưu nên phát sinh dòng thấm từ thượng về hạ lưu công trình , gây nên áp lực thấm dưới đáy của nó . Ngoài ra , do đáy công trình ngập dưới nước hạ lưu nên đập còn chịu tác dụng của lực đẩy nổi thuỷ tĩnh .
- Lực thấm đẩy ngược : Biểu đồ phân bố áp lực thấm ngược coi gần đúng là hình tam giác (hình 1-1) có cường độ lớn nhất ở đầu (sau màn chống thấm ):
Pmax = gn . a1 H
Trong đó : a1 - hệ số cột nước thấm còn lại sau màn chống thấm
H - cột nước thấm ; H= Hđ -h2 = 37.5 (m)
Pmax= 10 ´ 0.5 ´37.5 = 187.5 (KN/m2)
Tổng áp lực thấm đẩy ngược sẽ là :
Wth = gn . a1 H B = ´ 187.5 ´ 0.8 ´42.5= 3187.5 (KN/m)
- Lực thuỷ tĩnh đẩy ngược :
W5 = gn B h2 = 10 ´ 0.8´42.5 ´ 5 = 1720 (KN/m)
4. áp lực bùn cát : do khối bùn cát lắng đọng trước đây gây ra. Do mái đập thượng lưu nghiêng nên áp lực bùn cát có 2 thành phần : thẳng đứng và nằm ngang .
- Thành phần thẳng đứng :
W6 = gbc h32. n'
Trong đó : gbc là trọng lượng riêng của bùn cát trong nước (dung trọng đẩy nổi ):
gbc = gk - gn(1-nb ) = 10- 10( 1 - 0.45 ) = 4.5 (KN/m3)
ở đây gk - trọng lượng riêng khô của bùn cát
nb - độ rỗng của bùn cát lắng đọng
h3 - chiều sâu bùn cát lắng đọng trước công trình :
W6 = ´ 4.5 ´ 82 ´0.2 = 28.8 (KN/m)
- Thành phần nằm ngang :
W7 = gbc h32Ka
Trong đó : Ka - hệ số áp lực ngang ( áp lực chủ động )
Ka = tg2 (450 - ) =tg2 (450 - ) = 0.704
ở đây j - góc ma sát của bùn cát bão hoà nước
W7 = 4.5 ´82´0.704 = 101.4 (KN/m)
5. Trọng lượng của thân đập
Để dễ dàng tính toán lực do trọng lượng bản thân và điểm đặt của nó , mặt cắt đập được chia thành các phần hình tam giác và chữ nhật . Trọng lượng của phần đập có diện tích mặt cắt Wi sẽ là Gi = gi . Wi ; Trọng lượng của toàn đập sẽ là G = ồ Gi . Điểm đặt của G được tìm theo quy tắc hợp các lực song song
G1 = ´6.8´42.5´24 = 3468 (KN/m)
G2 = ´27.2´42.5´24 = 13872 (KN/m)
G3 = ´´5´10 = ´´5´24 = 380 (KN/m)
G4 = 5´5´24 = 600 (KN/m)
Tổng trọng lượng bản thân của đập là : G = 3468 + 13872 + 380 + 600 = 18320 (KN/m)
6. Lực sinh ra khi có động đất : bao gồm các thành phần sau
a) Lực quán tính động đất của công trình
Fđ = k a G
Trong đó : k - hệ số động đất
a -hệ số đặc trưng động lực của công trình
G - trọng lượng cồng trình
Fđ = ´ 1,5 ´7633 = 572 (KN/m)
Lực quán tính động đất cùng phương ngược chiều với gia tốc động đất , điểm đặt tại trọng tâm mặt cắt tính toán
ở đây chọn chiều bất lợi của lực động đất là chiều từ thượng về hạ lưu đập ( phương ngang )
b) áp lực nước tăng thêm khi động đất
Wđ = k gn H12 = ´ 1.5 ´ 10 ´ 42.5 = 320 (KN/m)
Điểm đặt của Wđ ở độ cao so với đáy đập
c) áp lực bùn cát tăng thêm khi có động đất
Theo chiều bất lợi đã chọn , động đất làm tăng áp lực chủ động của bùn cát thượng lưu .
Trị số áp lực tăng thêm là :
W8 = 2 k tg j W7 = 2 ´1.5 ´ tg100 ´ 101.4 = 53.64 (KN/m)
Trong đó : k - hệ số động đất ;
j - góc ma sát trong của bùn cát ;
W7 - thành phần áp lực đất nằm ngang ;
Bảng tổng hợp lực tác dụng lên công trình và momen đối với biên hạ lưu
B. Tính toán thấm dưới đáy công trình
I. Nhiệm vụ và các phương pháp tính toán
1. Nhiệm vụ : giải bài toán thấm dưới đáy công trình cần xác định :
- Lưu lượng thấm q;
- áp lực thấm lên bản đáy công trình ;
- Trị số gradien thấm bình quân toàn miền thấm và cục bộ ở cửa ra để kiểm tra độ bền thấm của nền
2. Các phương pháp tính toán
Theo yêu cầu của đầu bài , ở đây tiến hành tính thấm theo các phương pháp :
- Tỷ lệ đường thẳng ;
- Hệ số sức kháng ;
-Vẽ lưới
Việc tính toán tiến hành cho bài toán phẳng.
II. Tính thấm theo phương pháp tỷ lệ đường thẳng
Theo Lence đoạn đường viền thấm thẳng đứng có khả năng tiêu hao cột nước thấm lớn hơn đoạn viền thấm nằm ngang m ...

B. Tính toán thấm dưới đáy công trình
I. Nhiệm vụ và các phương pháp tính toán
1. Nhiệm vụ : giải bài toán thấm dưới đáy công trình cần xác định :
- Lưu lượng thấm q;
- áp lực thấm lên bản đáy công trình ;
- Trị số gradien thấm bình quân toàn miền thấm và cục bộ ở cửa ra để kiểm tra độ bền thấm của nền
2. Các phương pháp tính toán
Theo yêu cầu của đầu bài , ở đây tiến hành tính thấm theo các phương pháp :
- Tỷ lệ đường thẳng ;
- Hệ số sức kháng ;
-Vẽ lưới
Việc tính toán tiến hành cho bài toán phẳng.
II. Tính thấm theo phương pháp tỷ lệ đường thẳng
Theo Lence đoạn đường viền thấm thẳng đứng có khả năng tiêu hao cột nước thấm lớn hơn đoạn viền thấm nằm ngang m lần . Chiều dài tính toán của đường viền thấm xác định theo công thức :
Ltt = Lđ + = 19.5 + = 36 (m)
Trong đó :
Lđ - chiều dài tổng cộng của các đoạn thẳng đứng và các đoạn xiên có góc nghiệng so với phương ngang lớn hơn hay bằng 450 .
Ltt -chiều dài tổng cộng các đoạn nằm ngang và các đoạn xiên có góc nghiêng nhỏ hơn 450
m - hệ số phụ thuộc vào số hàng cừ trong sơ đồ đường viền thấm. (ở đây có hai hàng cừ nên lấy m = 2 )
1. Tính toán lực đây ngược lên bản đáy
Cột nước thấm tại một điểm cách điểm cuối của đường viền thấm một đoạn dài tính toán Xtt (Xtt xác định tương tự như Ltt) là
hx = H
Trong đó : H - cột nước thấm toàn bộ
Cột nước thấm tại điểm E cách điểm cuối của đường viền thấm một đoạn dài tính toán
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1041349 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement