Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By khoinguyen_langtu_timbangai
#733576 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

LỜI CẢM ƠN.
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮC.
DANH MỤC CÁC BẢNG.
CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1
2. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI 2
3. NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI: 2
4. Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 2
5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2
5.1 Mô hình nghiên cứu 3
5.2. Phương pháp thu thập tài liệu 4
5.3. Phương pháp tổng hợp tài liệu 4
5.4. Phương pháp xây dựng chiến lược quản lý môi trường 4
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 5
1.1. PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CỦA MỘT THÀNH PHỐ 5
1.2. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG. 6
1.3. CÁC CHỈ THỊ VỀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ 7
1.4. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 9
1.5. NGUYÊN TẮC KHI XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 9
1.6. CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ BỀN VỮNG 10
1.7. MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ 11
1.8. KINH NGHIỆM XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TRONG THÀNH PHỐ 12
1.8.1. Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia 12
1.8.2. Chiến lược quản lý môi trường thành phố Hồ Chí Minh 14
Chương 2: KHÁI QUÁT VỀ THÀNH PHỐ NHA TRANG 16
2.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH THÀNH PHỐ NHA TRANG 16
2.2. ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN 17
2.2.1. Vị trí địa lý 17
2.2.2 Đặc điểm địa hình 18
2.2.3. Khí hậu 18
2.2.4. Địa chất thổ nhưỡng 19
2.2.5. Hệ thực vật 20
2.2.6. Đặc điểm thuỷ văn 20
2.3. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI 20
2.3.1. Dân số 20
3.3.2. Lao động 21
2.3.3. Tình hình phát triển kinh tế 21
2.3.4. Y tế 22
2.3.5. Giáo dục 23
2.3.6. Hệ thống cơ sở hạ tầng 23
2.4. CÁC TIỀM NĂNG CỦA THÀNH PHỐ NHA TRANG 25
2.4.1. Tiềm năng du lịch 25
2.4.2 Thuỷ hải sản 26
2.5. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU QUI HOẠCH TỔNG THỂ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ NHA TRANG 27
2.5.1. Tính chất đô thị 27
2.5.2 Hướng phát triển đô thị 27
2.5.3. Các chỉ tiêu kinh tế- xã hội 28
2.6. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐẾN NĂM 2020 29
2.6.1. Động lực chính phát triển đô thị 29
2.6.2 Định hướng phát triển không gian – phân khu chức năng đô thị 30
2.6.3. Định hướng phát triển kinh tế – xã hội 33
2.6.4. Dự báo quy mô sử dụng đất 34
2.6.5. Hệ thống cây xanh 35
2.6.6. Định hướng phát triển hệ thống du lịch 36
2.6.7. Định hướng quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng 36
Chương 3 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ NHA TRANG. 38
3.1. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC 38
3.1.1. Nước mặt 38
3.1.2. Hiện trạng nước biển ven bờ 40
3.2. CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ 41
3.3. CHẤT THẢI RẮN 43
3.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt đô thị 43
3.3.2 Chất thải rắn y tế 44
3.4. CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CẤP BÁCH 46
3.4.1. Nhà máy điện Chụt 46
3.4.2. Bãi rác thành phố Nha Trang 46
3.4.3. Môi trường khu vực vịnh Nha Trang 47
3.4.4. Môi trường trong khu dân cư đô thị 48
3.5. Công tác quản lý môi trường thành phố 48
3.5.1. Các hoạt động quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường 48
3.6. CÁC VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 51
Chương 4: DỰ BÁO DIỄN BIẾN MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ NHA TRANG TRONG TƯƠNG LAI DỨƠI TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 53
4.1. CÁC NGUYÊN NHÂN LÀM PHÁT SINH VÀ GIA TĂNG CÁC VẤN ĐỀ VỀ MÔI TRƯỜNG 53
4.1.1. Áp lực từ việc sử dụng tài nguyên nước 53
4.1.2 Áp lực từ việc sử dụng tài nguyên đất 54
4.1.3. Áp lực từ từ việc sử dụng tài nguyên biển 55
4.1.4. Áp lực từ việc phát triển du lịch 55
4.1.5. Áp lực từ việc gia tăng dân số 55
4.1.6. Ap lực từ việc đô thị hoá 56
4.1.7. Áp lực từ quá trình công nghiệp hoá 56
4.2. DỰ BÁO DIỄN BIẾN MÔI TRƯỜNG 57
4.2.1. Dự báo diễn biến môi trường đô thị 57
4.2.2. Ô nhiễm do khí thải đô thị 59
4.2.3. Ô nhiễm từ các hoạt động kinh doanh du lịch 59
4.3 Xác định các vấn đề môi trường cấp bách 60
4.3.1Vấn đề rác thải 60
4.3.2.Vấn đề thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt 60
4.3.3.Ô nhiễm môi trường nước sông Cái 61
4.4 Mô tả tác động của các hoạt động phát triển kinh tế xã hội bằng phương pháp ma trận 61
Chương 5: ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO THÀNH PHỐ NHA TRANG 63
5.1. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM ĐỂ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 63
5.2. MỤC TIÊU CỦA CHIẾN LƯỢC 63
5.3. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 64
5.3.1. Giải pháp quản lý 64
5.3.2. Giải pháp kinh tế 64
5.3.3. Giải pháp kỹ thuật 65
5.3.4. Giải pháp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng 65
5.3.5. Giải pháp hợp tác trong nước và quốc tế 65
5.4. CÁC CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO THÀNH PHỐ NHA TRANG ĐẾN NĂM 2020 66
5.5. ĐỀ XUẤT CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO THÀNH PHỐ NHA TRANG ĐẾN NĂM 2020 70
5.6. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NHẰM GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CẤP BÁCH 71
5.6.1Chương trình quản lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Nha Trang 72
5.6.2. Chương trình hành động bảo vệ môi trường biển 74
5.6.3. Chương trình thoát nước đô thị cho thành phố Nha Trang 76
5.7.TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ CHỈ THỊ THÀNH CÔNG CỦA CHIẾN LƯỢC 77
5.7.1. Tổ chức thựchiện và giám sát 77
5.7.2. Đề xuất chỉ thị về sự thành công của chiến lược 77
Chương 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 80
6.1. KẾT LUẬN 80
6.2. KIẾN NGHỊ 81

PHỤ LỤC HÌNH ẢNH
TÀI LIỆU THAM KHẢO

CHƯƠNG MỞ ĐẦU
1.Đặt vấn đề:
Kể từ khi mở cửa hội nhập thế giới, đất nước ta có những bước phát triển vượt bậc về mọi mặt. Sự thay đổi nhanh chóng ấy là kết quả của quá trình đô thị hoá và công nghiệp hoá. Có thể nói đô thị hoá và công nghiệp hoá đang là hướng phát triển chung của các tỉnh, thành trên cả nước. Với công cuộc đổi mới của đất nước, nền kinh tế ngày càng phát triển thì nhu cầu ăn ở của con người cũng phải được nâng cao hơn. Tuy nhiên trên thực tế thì hiện nay môi trường sống của con người đang bị đoe doạ bởi nhiều thảm hoạ như môi trường đất, nước, không khí. Thành phố Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hoà là một trong những thành phố có tốc độ phát triển nhanh ở Việt Nam. Nha Trang là trung tâm du lịch, nghỉ mát, dịch vụ, giao dịch thương mại của Việt Nam và quốc tế. Hoạt động nổi bật và đặc trưng của thành phố Nha Trang là ngoài du lịch còn phát triển thêm một số nghành công nghiệp như chế biến hải sản, dệt may và cảng…
Cùng với sự phát triển không ngừng về kinh tế, chất lượng môi trường của thành phố ngày càng suy giảm. Sông Cái được sử dụng làm nguồn nước cấp sinh hoạt của tỉnh nhưng hàm lượng chất lơ lửng, chất hữu cơ và vi sinh cao hơn tiêu chuẩn nước cấp. Các cầu trong thành phố như: cầu Bình Tân, cầu Sắt, cầu Bóng … Cũng đang bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi các hộ dân sống gần khu vực đặc biệt là ô nhiễm mùi. Rác thải sinh hoạt vẫn đang là vấn đề nhức nhối của thành phố. Ngoài ra nét đặc trưng của thành phố Nha Trang là ô nhiễm mùi từ các làng nghề nuôi trồng thuỷ hải sản ven biển. Những vấn môi trường bức súc trên đang là trở ngại cho sự phát triển của thành phố.
Để hạn chế và ngăn ngừa những tác động môi trường do họat động kinh tế xã hội trong quá trình phát triển trong tương lai, việc đề ra chiến lựơc bảo vệ môi trường trong công tác quản lý môi trường tại thành phố như: ý thức của người

dân địa phương, tình hình quản lý đất, nước, chất thải rắn và giải quyết vấn đề quy phạm luật của môi trường… là cần thiết và cấp bách.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường, đề tài “Xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hoà từ nay đến 2020 ” đã được chọn làm luận văn tốt nghiệp Khoa môi trường và Công nghệ Sinh học trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TpHCM.
2. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI
Mục tiêu nghiên cứu của luận văn la trên cơ sở phân tích hiện trạng môi trường hiện nay và nghiên cứu quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, đưa ra chiến lược bảo vệ môi trường cho thành phố Nha Trang nhằm góp phần phát triển bền vững.
3. NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI:
- Tìm hiểu về hiện trạng kinh tế xã hội của Thành phố Nha Trang,
- Phân tích hiện trạng môi trường của Thành phố Nha Trang.
- Phân tích quy họach kinh tế xã hội của thành phố Nha Trang
- Dự báo diễn biến môi trường trong tương lai trên cơ sở quy họach phát triên kinh tế xã hội.
- Đề xuất các chiến lược khả thi hơn trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường trong giai đoạn phát triển thành đô thị.
4. Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀILink Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By giangsanria3
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010046 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement