Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By yoko.online
#733468 Download miễn phí Đồ án Đánh giá hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận Thủ ĐứcMỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Mục đích nghiên cứu 2
3. Nội dung nghiên cứu 2
4. Phương pháp nghiên cứu 2
5. Dự kiến kết quả nghiên cứu 3
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN 4
1.1 Khái niệm về chất thải rắn 4
1.1.1 Chất thải rắn là gì? 4
1.1.2 Các nguồn phát sinh 4
1.1.3 Phân loại chất thải rắn đô thị 5
1.1.3.1 Theo vị trí hình thành 5
1.1.3.2 Theo thành phần hóa học và vật lý 5
1.1.3.3 Theo bản chất nguồn tạo thành 5
1.1.4 Thành phần của chất thải rắn 7
1.1.5 Tính chất của chất thải rắn 7
1.2 Tốc độ phát sinh chất thải rắn 13
1.2.1 Phương pháp dùng xác định khối lượng chất thải rắn 12
1.2.1.1 Đo thể tích và khối lượng 12
1.2.1.2 Phương pháp đếm tải 12
1.2.1.3 Phương pháp cân bằng vật chất 12
1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phát sinh chất thải rắn 12
1.2.2.1 Ảnh hưởng của việc giảm thiểu và tái sinh chất thải rắn tại nguồn 12
1.2.2.2 Ảnh hưởng của luật pháp 13
1.2.2.3 Ý thức của người dân 13
1.2.2.4 Sự thay đổi theo mùa 13
1.3 Ảnh hưởng của chất thải rắn đến môi trường 14
1.3.1 Ô nhiễm môi trường nước 14
1.3.2 Ô nhiễm môi trường đất 14
1.3.4 Ô nhiễm môi trường không khí 14
1.3.4 Ảnh hưởng đến cảnh quan và sức khoẻ con người 14
1.4 Các phương pháp xử lý chất thải rắn 15
1.4.1 Phương pháp ổn định CTR bằng công nghệ Hyromex 15
1.4.2 Phương pháp đốt 16
1.4.3 Phương pháp sinh học 16
1.4.4 Phương pháp chôn lấp 17
1.4.5 Phương pháp nhiệt phân 18
1.5 Tình hình quản lý CTR tại Tp. Hồ Chí Minh 18
1.5.1 Thực trạng phát thải CTR tại Tp. Hồ Chí Minh 18
1.5.2 Hiện trạng quản lý CTR ở Tp. Hồ Chí Minh 19
1.5.2.1 Lực lượng thu gom CTRSH tại Tp. Hồ Chí Minh 19
1.5.2.2 Quy trình thu gom 21
1.5.2.3 Phương tiện thu gom chất thải rắn 22
CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – KINH TẾ - XÃ HỘI QUẬN THỦ ĐỨC 23
2.1 Điều kiện tự nhiên 23
2.1.1 Vị trí địa lý 23
2.1.2 Khí hậu 24
2.1.3 Địa hình 24
2.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 25
2.2.1 Đặc điểm kinh tế 25
2.2.1.1 Giá trị sản xuất nông nghiệp 26
2.2.1.2 Sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp 28
2.2.1.3 Thương mại và dịch vụ 29
2.2.2. Đặc điểm xã hội 29
2.2.2.1 Dân số 30
2.2.2.2 Y tế 31
2.2.2.3 Giáo dục – Đào tạo 32
2.2.2.4 Văn hóa – Thể thao 33
CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG QUẢN LÝ, THU GOM, VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỦ ĐỨC 35
3.1 Nguồn gốc phát sinh 35
3.2 Thành phần và khối lượng rác sinh hoạt trên địa bàn Quận 35
3.3 Hiện trạng tồn trữ chất thải rắn đô thị trên địa bàn Quận Thủ Đức 37
3.3.1 Tồn trữ chất thải rắn tại hộ gia đình 37
3.3.2 Tồn trữ chất thải rắn tại cơ quan, công sở, trường học: 38
3.3.3 Tồn trữ chất thải rắn tại chợ 38
3.3.4 Tồn trữ chất thải rắn tại các siêu thị và khu thương mại 39
3.3.5 Tồn trữ chất thải rắn tại bệnh viện và các cơ sở y tế 39
3.3.6 Tồn trữ chất thải rắn sinh hoạt tại các cơ sở sản xuất công nghiệp 40
3.4 Hệ thống quản lý chất thải rắn trên địa bàn Quận Thủ Đức 40
3.4.1 Hiện trạng thu gom, vận chuyển trên địa bàn Quận Thủ Đức 40
3.4.2 Thuận lợi và khó khăn trong quá trình quản lý 43
3.5 cách thu gom, quét dọn, vận chuyển chất thải rắn đô thị trên địa bàn Quận Thủ Đức 44
3.5.1 Sơ đồ cách thu gom, vận chuyển 44
3.5.2 cách thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận 45
3.5.3 cách quét dọn chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận Thủ Đức 47
3.5.4 cách vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận Thủ Đức 47
3.6 Hiện trạng hoạt động tại các bô CTR trên địa bàn Quận Thủ Đức 48
3.6.1 Vị trí các bô CTR 50
3.6.2 Hoạt động tại các bô CTR 51
3.7 Nhận xét chung về hệ thống quản lý, thu gom và vận chuyển chất thải rắn đô thị trên địa bàn Quận Thủ Đức 52
3.7.1 Đối với hệ thống thu gom công lập 53
3.7.2 Đối với hệ thống thu gom CTR dân lập 53
CHƯƠNG 4: CÔNG TÁC THU PHÍ VÀ NỘP PHÍ CTR THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 88/2008/QĐ – UBND TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỦ ĐỨC 55
4.1 Quyết định số 88/2008/QĐ – UBND 55
4.1.1 Một số khái niệm 55
4.1.2 Cơ sở của việc ban hành QĐ số 88/2008/QĐ-UBND 55
4.1.3 Chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị khi triển khai QĐ số 88/2008/QĐ – UBND 56
4.1.4 Công tác triển khai QĐ số 88/2008/QĐ – UBND 58
4.2 Những vấn đề tồn tại trong hệ thống triển khai áp dụng và thực hiện 60
4.2.1 Xung đột môi trường xung quanh vấn đề triển khai áp dụng và thực hiện QĐ số 88/2008/QĐ – UBND 59
4.2.2 Xung đột môi trường trong hệ tác động giữa Chính quyền và Đơn vị thu gom 60
4.2.3 Xung đột môi trường trong hệ tác động giữa chính quyền và chủ nguồn thải: 61
4.2.4 Xung đột môi trường giữa đối tượng thu gom và đối tượng phát thải 62
4.2.5 Xung đột môi trường giữa nội bộ đối tượng thu gom 62
4.3 Những tồn tại sau khi triển khai QĐ số 88/2008/QĐ – UBND 63
4.3.1 Tồn tại trong bản thân QĐ số 88/2008/QĐ – UBND 63
4.3.2 Tồn tại trong quá trình áp dụng của chính quyền 63
4.3.3 Tồn tại trong quá trình thực hiện của đối tượng thu gom 64
4.3.4 Tồn tại trong quá trình thực hiện của chủ nguồn thải 64
CHƯƠNG 5: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT QUẬN THỦ ĐỨC 67
5.1. Về hình thức tổ chức thu gom rác 67
5.2. Về cơ chế quản lý 67
5.3. Về công tác thu gom, vận chuyển rác 68
5.4. Các tổ chức hoạt động thu gom rác 71
5.5. Giải pháp thực hiện QĐ số 88/2008/QĐ – UBND 72
5.6. Biện pháp phân loại CTR tại nguồn 72
5.6.1. Dự báo dân số phát sinh đến năm 2030 72
5.6.2. Dự báo số chợ, trường học của Quận Thủ Đức đến năm 2030 74
5.6.3. Dự báo khối lượng CTR của Quận Thủ Đức đến năm 2030 76
5.6.4. Tính toán số thùng 660L và số xe vận chuyển 78
5.6.5. Tính toán số xe sẽ đầu tư thêm 87
5.6.6. Phương án thực hiện phân loại CTR tại nguồn 90
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 108
6.1. Kết luận 108
6.2. Kiến nghị 109

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Ngày nay các vấn đề liên quan đến môi trường luôn được mọi người quan tâm vì môi trường đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với sự sống của con người. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, cuộc sống ngày càng được cải thiện, nhu cầu của con người ngày càng nâng cao, đồng thời con người càng thải ra nhiều chất thải hơn. Một trong những loại chất thải được tạo ra với khối lượng lớn từ con người là chất thải rắn sinh hoạt. Hiện nay trên thế giới, các nước phát triển đã không còn gặp quá nhiều khó khăn trong công tác quản lý chất thải rắn do họ đã tìm tòi nghiên cứu và đưa vào áp dụng những kỹ thuật công nghệ cao và không ngừng cải tiến trong tất cả các khâu kể cả kỹ thuật lẫn quản lý. Đi cùng xu hướng chung của thế giới, Việt Nam tuy dân số đô thị mới chiếm 20% dân số cả nước nhưng do cơ sở hạ tầng kỹ thuật yếu kém, hệ thống quản lý chưa tốt nên tình trạng môi trường sa sút nghiêm trọng.
Thủ Đức là nơi tập trung các ngành kinh tế mũi nhọn và là một trong những đô thị phát triển ở nước ta. Song song với sự phát triển này là tình trạng dân nhập cư ngày càng nhiều nên dân số ở đây ngày càng tăng thì nhu cầu sinh hoạt càng cao kéo theo lượng chất thải rắn do con người thải ra càng nhiều dẫn đến ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng và cuộc sống của con người ngày càng bị ảnh hưởng.
Trong đó, Quận Thủ Đức là một điểm nóng về chất thải rắn. Do có tính chất bán nông thôn bán thành thị nên vấn đề quản lý chất thải rắn chưa triệt để. Hằng ngày, lượng chất thải rắn thải của Quận trung bình lên tới 255 tấn/ngày và còn có khả năng tăng lên đáng kể trong các năm sắp tới.
Hiện tại công tác quản lý ở Quận vẫn dựa trên giấy tờ là chủ yếu, đặc biệt lĩnh vực quản lý chất thải rắn còn rất mới mẻ, vì thế cấp quản lý ở trên không thể nắm rõ được hết những thông tin về các cấp dưới và cứ như thế làm cho quá trình quản lý lỏng lẻo, không đạt hiệu quả.
Để góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân cũng như các bộ phận có liên quan tới môi trường khu vực, nhằm hạn chế mức độ ô nhiễm môi trường do chất thải rắn tại Quận Thủ Đức, chúng ta phải có cách nhìn nhận và đánh giá nghiêm túc vấn đề ô nhiễm môi trường tại khu vực này trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp để cải thiện và bảo vệ môi trường. Chính vì lý do này mà đề tài “Đánh giá hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận Thủ Đức” được thực hiện với mục tiêu đánh giá hiện trạng hệ thống quản lý chất thải rắn tại quận Thủ Đức trong vòng 10 năm trở lại đây đồng thời định hướng cho công tác quản lý sắp tới.
2. Mục đích nghiên cứu:
- Đánh giá hiện trạng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Thủ Đức.
- Đánh giá công tác thu phí và nộp phí chất thải rắn theo Quyết định 88/2008/QĐ – UBND trên địa bàn Quận.
- Đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt cho quận Thủ Đức đến năm 2030.
3. Nội dung nghiên cứu:
- Giới thiệu tổng quan về hệ thống quản lý chất thải rắn.
- Tìm hiểu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện trạng môi trường của quận.
- Hiện trạng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận.
- Công tác thu phí và nộp phí chất thải rắn của 12 phường trên địa bàn quận.
- Những vấn đề còn tồn đọng trong hệ thống quản lý.
- Đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận.
4. Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp thu thập số liệu, tổng hợp thông tin:
- Từ Sở Tài nguyên & Môi trường Tp.HCM;
- Chi cục Bảo vệ Môi trường Tp.HCM;
- Phòng Tài nguyên & Môi trường Thủ Đức;
- Công ty CTGTĐT & QLN Thủ Đức (Nghiệp đoàn rác);
- Ủy ban nhân dân 12 phường;
- Từ sách báo, tài liệu tham khảo, mạng Internet.
Phương pháp đánh giá, xử lý số liệu: từ số liệu thu thập được và những thông tin liên quan tiến hành phân tích và so sánh để từ đó làm tư liệu cho luận văn.
Phương pháp chuyên gia: tham khảo ý kiến của thầy cô trong Khoa Môi trường & Công nghệ sinh học - Trường Đại học Công Nghệ Kỹ Thuật Tp.HCM; cán bộ, chuyên viên tại Tổ Môi trường - Phòng Tài nguyên & Môi trường Thủ Đức.
5. Dự kiến kết quả nghiên cứu:
- Thời gian nghiên cứu: 20/6/2011 – 21/8/2011
- Địa điểm nghiên cứu: Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Thủ Đức.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Ai cần download tài liệu gì mà không tìm thấy ở đây, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tranvanluc070
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement