Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By napoleon_hennessy
#730913 Download miễn phí Giáo trình Phương pháp phần tử hữu hạn

MỞ ĐẦU
Giáo trình Phương pháp Phần tử hữu hạn (PP PTHH) được biên soạn
dựa trên nội dung các bài giảng và kinh nghiệm giảng dạy môn học cùng tên
trong những năm gần đây cho sinh viên khoa Cơ khí, trường Đại học Bách
khoa Hà Nội và học viên cao học ngành Cơ học Kỹ thuật, trường Đại học Kỹ
thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên. Nội dung giáo trình có mục đích
trang bị cho sinh viên các ngành kỹ thuật: Công nghệ chế tạo máy, Cơ tin kỹ
thuật, Kỹ thuật hàng không, Kỹ thuật tàu thuỷ, Máy thuỷ khí, Ô tô, Động cơ,
Tạo hình biến dạng, Công nghệ chất dẻo & composite, Công nghệ & kết cấu
hàn v.v.:
- Những kiến thức cơ bản nhất của PP PTHH ứng dụng,
- Áp dụng phương pháp để giải quyết một số bài toán kỹ thuật khác
nhau,
- Nâng cao kỹ năng lập trình Matlab trên cơ sở thuật toán PTHH.
Giáo trình biên soạn gồm 13 chương.
Sau phần giới thiệu phương pháp PTHH, một số loại phần tử thực và phần
tử qui chiếu hay gặp (Chương 1), giáo trình đề cập đến một số phép tính ma
trận, phương pháp khử Gauss (Chương 2) và thuật toán xây dựng ma trận độ
cứng và véctơ lực nút chung cho kết cấu (Chương 3). Phương pháp Phần tử
hữu hạn trong bài toán một chiều chịu kéo (nén) được giới thiệu trong Chương
4 và ứng dụng vào tính toán hệ thanh phẳng (Chương 5). Tiếp theo, giáo trình
tập trung vào mô tả phần tử hữu hạn tam giác biến dạng hằng số trong bài toán
phẳng của lý thuyết đàn hồi (Chương 6) và ứng dụng vào tính toán kết cấu đối
xứng trục (Chương 7). Chương 8 giới thiệu phần tử tứ giác kèm theo khái niệm
tích phân số. Chương 9 mô tả phần tử Hermite trong bài toán tính dầm và
khung. Chương 10 trình bày phần tử hữu hạn trong bài toán dẫn nhiệt một và
hai chiều. Chương 11 xây dựng thuật toán PTHH tính tấm-vỏ chịu uốn. Phần
áp dụng phần tử hữu hạn trong tính toán vật liệu và kết cấu composite được
giới thiệu trong chương 12. Chương 13 mô tả phần tử hữu hạn trong tính toán
động lực học một số kết cấu.

MỤC LỤC
Chương 1
GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN
1. Giới thiệu chung . 1
2. Xấp xỉ bằng phần tử hữu hạn . 1
3. Định nghĩa hình học các phần tử hữu hạn . 2
3.1. Nút hình học . . . 2
3.2. Qui tắc chia miền thành các phần tử. . 2
4. Các dạng phần tử hữu hạn . 3
5. Phần tử quy chiếu, phần tử thực . 4
6. Một số dạng phần tử quy chiếu . 5
7. Lực, chuyển vị, biến dạng và ứng suất . 6
8. Nguyên lý cực tiểu hoá thế năng toàn phần . 7
9. Sơ đồ tính toán bằng phương pháp phần tử hữu hạn . 8
Chương 2
ĐẠI SỐ MA TRẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP KHỬ GAUSSIAN
1. Đại số ma trận . 11
1.1. Véctơ . . . . 11
1.2. Ma trận đơn vị . . . 12
1.3. Phép cộng và phép trừ ma trận. . . . 12
1.4. Nhân ma trận với hằng số . . . 12
1.5. Nhân hai ma trận . . . 13
1.6. Chuyển vị ma trận . . . 13
1.7. Đạo hàm và tích phân ma trận. . . 14
1.8. Định thức của ma trận . . . 14
1.9. Nghịch đảo ma trận . . . 15
1.10. Ma trận đường chéo . . . 16
1.11. Ma trận đối xứng . . . 16
1.12. Ma trận tam giác . . . 16
2. Phép khử Gauss . 17
2.1. Mô tả. . . . 17
2.2. Giải thuật khử Gauss tổng quát . . . 18
Chương 3
THUẬT TOÁN XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỘ CỨNG
VÀ VÉCTƠ LỰC NÚT CHUNG
1. Các ví dụ . 22
1.1. Ví dụ 1 . . . . 22
1.2. Ví dụ 2 . . . . 24
2. Thuật toán ghép K và F . 28
2.1. Nguyên tắc chung . . . 28
2.2. Thuật toán ghép nối phần tử: . . . 29
Chương 4
PHẦN TỬ HỮU HẠN TRONG BÀI TOÁN MỘT CHIỀU
1. Mở đầu . 31
2. Mô hình phần tử hữu hạn . 31
3. Các hệ trục toạ độ và hàm dạng . 32
4. Thế năng toàn phần . 35
5. Ma trận độ cứng phần tử . 36
6. Qui đổi lực về nút . 37
7. Điều kiện biên, hệ phương trình phần tử hữu hạn . 38
8. Ví dụ . 40
9. Chương trình tính kết cấu một chiều – 1D . 46
10. Bài tập . 50
Chương 5
PHẦN TỬ HỮU HẠN TRONG TÍNH TOÁN HỆ THANH PHẲNG
1. Mở đầu . 52
2. Hệ toạ độ địa phương, hệ toạ độ chung . 52
3. Ma trận độ cứng phần tử . 54
4. Ứng suất . 55
5. Ví dụ . 55
6. Chương trình tính hệ thanh phẳng . 57
7. Bài tập . 67
Chương 6
PHẦN TỬ HỮU HẠN TRONG BÀI TOÁN HAI CHIỀU
1. Mở đầu . 71
1.1. Trường hợp ứng suất phẳng . . . 72
1.2. Trường hợp biến dạng phẳng . . . 72
2. Rời rạc hoá kết cấu bằng phần tử tam giác . 73
3. Biểu diễn đẳng tham số. 76
4. Thế năng . 79
5. Ma trận độ cứng của phần tử tam giác . 79
6. Qui đổi lực về nút . 80
7. Ví dụ . 83
8. Chương trình tính tấm chịu trạng thái ứng suất phẳng . 88
9. Bài tập . 99
Chương 7
PHẦN TỬ HỮU HẠN
TRONG BÀI TOÁN ĐỐI XỨNG TRỤC CHỊU TẢI TRỌNG ĐỐI XỨNG
1. Mở đầu . 103
2. Mô tả đối xứng trục . 103
3. Phần tử tam giác . 104
4. Chương trình tính kết cấu đối xứng trục . 114
5. Bài tập . 122
Chương 8
PHẦN TỬ TỨ GIÁC
1. Mở đầu . 126
2. Phần tử tứ giác. 126
3. Hàm dạng . 127
4. Ma trận độ cứng của phần tử. 129
5. Qui đổi lực về nút . 131
6. Tích phân số . 132
7. Tính ứng suất. 136
8. Ví dụ . 136
9. Chương trình . 138
10. Bài tập . 150
Chương 9
PHẦN TỬ HỮU HẠN TRONG TÍNH TOÁN KẾT CẤU DẦM VÀ KHUNG
1. Giới thiệu . 152
2. Thế năng . 153
3. Hàm dạng Hermite . 153
4. Ma trận độ cứng của phần tử dầm . 155
5. Quy đổi lực nút . 157
6. Tính mômen uốn và lực cắt. 158
7. Khung phẳng . 159
8. Ví dụ . 161
9. Chương trình tính dầm chịu uốn . 166
10. Bài tập . 175
Chương 10
PHẦN TỬ HỮU HẠN TRONG BÀI TOÁN DẪN NHIỆT
1. Giới thiệu . 178
2. Bài toán dẫn nhiệt một chiều. 178
2.1. Mô tả bài toán . . . 178
2.2. Phần tử một chiều . . . 178
2.3. Ví dụ . . . . 180
3. Bài toán dẫn nhiệt hai chiều . 182
3.1. Phương trình vi phân quá trình dẫn nhiệt hai chiều . . 182
3.2. Điều kiện biên . . . 183
3.3. Phần tử tam giác . . . 184
3.4. Xây dựng phiếm hàm . . . 185
3.5. Ví dụ . . . . 189
4. Các chương trình tính bài toán dẫn nhiệt . 192
4.1. Ví dụ 10.1 . . . 192
4.2. Ví dụ 10.2 . . . 197
5. Bài tập . 203
Chương 11
PHẦN TỬ HỮU HẠN
TRONG TÍNH TOÁN KẾT CẤU TẤM - VỎ CHỊU UỐN
1. Giới thiệu . 206
2. Lý thuyết tấm Kirchhof . 206
3. Phần tử tấm Kirchhof chịu uốn . 209
4. Phần tử tấm Mindlin chịu uốn . 215
5. Phần tử vỏ . 218
6. Chương trình tính tấm chịu uốn . 221
7. Bài tập . 231
Chương 12
PHẦN TỬ HỮU HẠN
TRONG TÍNH TOÁN VẬT LIỆU, KẾT CẤU COMPOSITE
1. Giới thiệu . 234
2. Phân loại vật liệu Composite . 234
3. Mô tả PTHH bài toán trong trạng thái ứng suất phẳng . 236
3.1. Ma trận D đối với trạng thái ứng suất phẳng . . 236
3.2. Ví dụ . . . . 238
4. Bài toán uốn tấm Composite lớp theo lý thuyết Mindlin . 241
4.1. Mô hình hóa vật liệu composite nhiều lớp theo lý thuyết Mindlin . 241
4.2. Mô hình hóa PTHH bài toán tấm composite lớp chịu uốn . 246
5. Chương trình tính tấm Composite lớp chịu uốn. 250
6. Bài tập . 267
Chương 13
PHẦN TỬ HỮU HẠN
TRONG BÀI TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC KẾT CẤU
1. Giới thiệu . 268
2. Mô tả bài toán. 268
3. Vật rắn có khối lượng phân bố . 270
4. Ma trận khối lượng của phần tử có khối lượng phân bố. 272
4.1. Phần tử một chiều . . . 272
4.2. Phần tử trong hệ thanh phẳng. . . 272
4.3. Phần tử tam giác . . . 273
4.4. Phần tử tam giác đối xứng trục . . 274
4.5. Phần tử tứ giác . . . 275
4.6. Phần tử dầm . . . 275
4.7. Phần tử khung . . . 276
5. Ví dụ . 276
6. Chương trình tính tần số dao động tự do của dầm v à khung . 277
6.1. Chương trình tính tần số dao động tự do của dầm . . 277
6.2. Chương trình tính tần số dao động tự do của khung . 282
7. Bài tập . 287
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tuanngoc925
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement